Πρόταση ψηφίσματος - B7-0452/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0452/2011

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις προετοιμασίες για τις εκλογές της Κρατικής Δούμας της Ρωσίας το Δεκέμβριο

  4.7.2011

  εν συνεχεία των δηλώσεων της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας
  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

  Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi εξ ονόματος της Ομάδας S&D  

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0396/2011

  Διαδικασία : 2011/2752(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0452/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0452/2011
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0452/2011

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προετοιμασίες για τις εκλογές της Κρατικής Δούμας της Ρωσίας το Δεκέμβριο.

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που τέθηκε σε ισχύ το 1997 και επεκτάθηκε εν αναμονή της αντικατάστασής της με νέα συμφωνία,

  –   έχοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για νέα συμφωνία που θα δημιουργεί ένα νέο συνολικό πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας, καθώς και την «εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό», που εγκαινιάστηκε το 2010,

  –   έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις και τα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, και συγκεκριμένα εκείνο σχετικά με την σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Νίζνι Νόβγκοροντ, στις 9 Ιουνίου 2011,

  –   έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις της ΕΕ με τη Ρωσία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα την τελευταία εξ αυτών που διεξήχθη στις 4 Μαΐου 2011,

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Catherine Ashton, σχετικά με τη εγγραφή στο μητρώο πολιτικών κομμάτων στη Ρωσία, της 22ας Ιουνίου 2011,

  –   έχοντας υπόψη την υποχρέωση σεβασμού των δημοκρατικών αρχών που συνεπάγεται η συμμετοχή της Ρωσίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ως υπογράψασα την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

  –   έχοντας υπόψη τις σοβαρές ανησυχίες που εξέφρασε στις 12 Απριλίου 2011, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά τις δύσκαμπτες διαδικασίες εγγραφής των πολιτικών κομμάτων στο σχετικό μητρώο στη Ρωσία,

  –   έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στο Νίζνι Νόβγκοροντ, στις 9-10 Ιουνίου 2011,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας αναπτύσσονται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες, κάτι που έχει οδηγήσει σε βαθιά και συνολική αλληλεξάρτηση, η οποία πρόκειται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσικής Ομοσπονδίας εξακολουθεί να έχει καθοριστική σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη και εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταίρων,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία σχετικά με τις εξελίξεις στη Ρωσική Ομοσπονδία όσον αφορά τον σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση των δημοκρατικών αρχών, κανόνων και διαδικασιών που έχουν συμφωνηθεί από κοινού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και έχει, ως εκ τούτου, δεσμευθεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολιτικός πλουραλισμός αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας και της σύγχρονης κοινωνίας, και πηγή πολιτικής νομιμότητας,

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει καταδικάσει τη Ρωσική Ομοσπονδία για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλές υποθέσεις και ότι η εκτέλεση των αποφάσεων είναι ανεπαρκής,

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να έχει ενιαία έκφραση, να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να εκπέμπει μήνυμα ενότητας στις σχέσεις της με τη Ρωσική Ομοσπονδία και να βασίζει τις σχέσεις αυτές σε αμοιβαία συμφέροντα και κοινές αξίες,

  1.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η Ρωσία παραμένει ένας εκ των σημαντικότερων εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση στρατηγικής συνεργασίας, με τον οποίο η ΕΕ μοιράζεται όχι μόνον οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα αλλά και τον στόχο της στενής συνεργασίας τόσο στις κοινές τους γειτονικές περιοχές όσο και στο διεθνές πεδίο·

  2.  επισημαίνει με ανησυχία ότι δεν έγινε δεκτή η εγγραφή στο μητρώο πολιτικών κομμάτων στη Ρωσική Ομοσπονδία ενός άλλου ανεξάρτητου κόμματος - του Κόμματος της Λαϊκής Ελευθερίας·· επιβεβαιώνει εκ νέου τις ανησυχίες του σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα πολιτικά κόμματα για την εγγραφή τους στα μητρώα, δυσκολίες που περιορίζουν ουσιαστικά τον πολιτικό ανταγωνισμό στην Ρωσία, μειώνουν τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για το εκλογικό σώμα και δείχνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στον πολιτικό πλουραλισμό της χώρας·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον ΟΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.