Предложение за резолюция - B7-0453/2011Предложение за резолюция
B7-0453/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Сирия, Йемен и Бахрейн в контекста на положението в арабския свят и в Северна Африка

4.7.2011

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2011/2756(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0453/2011
Внесени текстове :
B7-0453/2011
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0453/2011

Резолюция на Европейския парламент относно Сирия, Йемен и Бахрейн в контекста на положението в арабския свят и в Северна Африка

Европейският парламент,

–   като взе предвид Устава на ООН,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че в редица страни от Северна Африка, Близкия Изток и Арабския полуостров са наблюдаваха и продължават да се наблюдават значими движения на работниците и гражданите за по-добри условия на живот и за действия против несправедливостта, безработицата и корупцията, настояващи за повече демокрация и права, социална справедливост и край на експлоатацията, потисничеството и войната,

Б.  като има предвид, че населението очевидно отхвърля системата, лишавала хората от основни права и извършила редица сериозни злоупотреби, включително широкоразпространена практика на изтезания,

В.  като има предвид, че различните политики за структурни промени (дерегулация на цените на храните, приватизация и мерки на строги икономии), налагани от МВФ и международните организации в продължение на десетилетия, играят значима роля за социалните и икономически проблеми като безработицата и бедността (напр. 40% от населението на Египет живее под прага на бедността),

Г.  като има предвид, че Европейският съюз и по-специално правителствата на някои държави-членки и на Съединените щати, които подкрепяха недемократичните режими в продължение на десетилетия, носят особена отговорност с оглед на настоящата криза,

1.  изразява своята солидарност с борбата и народните въстания в Северна Африка, Близкия Изток и Арабския полуостров за подобряване на условията на живот, за социални и трудови права и за свобода и демокрация;

2.  повтаря ангажираността си със защитата на свободата, демокрацията и Устава на ООН и особено принципите за намиране на мирни решения на конфликтите, зачитане на суверенитета на народите и независимостта и териториалната цялост на държавите;

3.  осъжда чуждестранната военна намеса, довела до война в Либия, и призовава за незабавно спиране на агресията спрямо либийския народ и на всички военни действия на държави-членки на НАТО и техни съюзници; приветства участието на Африканския съюз; призовава всички страни, участващи във вътрешния конфликт в Либия, да се договорят и да приложат незабавно спиране на огъня, като това е първото условие за установяване на рамка за преговори, които ще доведат до мирно политическо решение, гарантиращо правата на човека и свободите на всички либийци и суверенитета и териториалната цялост на страната;

4.  набляга на огромната отговорност на режима на Кадафи за възникването на вътрешния конфликт;

5.  твърдо осъжда използването от режимите на насилие срещу мирни демонстранти и изразява съжаление за големия брой убити и ранени; поднася своите съболезнования на семействата на жертвите и ранените; призовава за незабавно спиране на кръвопролитието и за освобождаване на арестуваните; призовава за разследване на убийствата, арестите и твърденията за изтезания;

6.  осъжда подкрепата, която Европейският съюз и по-специално някои правителства на държавите-членки предоставяха на тези режими в продължение на десетилетия, и затова твърдо се противопоставя на всякакви опити за външно вмешателство и за дестабилизиране на демократичния процес, протичащ понастоящем в тези страни;

7.  посочва, че тези въстания подчертаха провала на европейската политика за съседство и спешната необходимост от преразглеждане на външната политика на ЕС; призовава Европейския съюз да установи нова рамка на отношения с тези страни и региони, основана на ненамеса във вътрешните работи и зачитане на техния суверенитет, насочена към подкрепа за развитието на съседните региони и насърчаваща заетостта и образованието, вместо „споразуменията за асоцииране“, базиращи се главно на създаването на зони за свободна търговия, които обслужват европейски корпоративни интереси;

8.  призовава Башар ал-Асад и властите му незабавно да прекратят използването на сила срещу гражданското население и мирните демонстранти и да предприемат всички необходими действия, за да отговорят на справедливите и легитимни искания на народа; обръща внимание на опасностите, които застрашават независимостта и териториалната цялост на тази страна, и предупреждава за маневрите на няколко чуждестранни сили, които създават сериозни опасения за риск от външна намеса;

9.  призовава за свикване в Сирия на национална конференция с участието на всички политически партии, в т.ч. опозицията, профсъюзите и гражданското общество, с цел постигане на споразумение за спиране на конфликта и за предприемане на мерки за отговаряне на законните политически искания на народа и гарантиране единството на страната;

10. силно е загрижен поради положението в Бахрейн и особено използваните начини за заглушаване на опозицията, твърденията за изтезания и отношението към ранените; обезпокоен е за ролята, която играе Съветът за сътрудничество в Персийския залив и особено Саудитска Арабия;

11. призовава крал Хамад и правителството му да сложат край на преследванията и да свикат всеобщ форум, за да прокарат път за мирно политическо решение на конфликта посредством изпълнение на справедливите искания на народа;

12. призовава Пети американски флот, разположен около Бахрейн, да напусне региона; призовава за закриване на всички чуждестранни военни бази;

13. приветства движението в Йемен, изискващо по-добри условия на живот, оставка на президента Али Абдула Салех, демократични реформи, свобода на печата и освобождаване на всички лишени от свобода заради техните убеждения; в този смисъл подкрепя демонстрациите и лагера на Площада на промените; осъжда факта, че тези мобилизации бяха използвани за започване на гражданска война между различните племена и режима на Али Абдула Салех; призовава за незабавно прекратяване на насилието и за споразумение за политическо решение;

14. осъжда използването на религиозни различия за подклаждане на политическа криза;

15. остро критикува интензивната търговия с оръжие на държави-членки на ЕС с редица държави от региона; призовава Съвета да провери дали са налице нарушения в Кодекса за поведение на ЕС относно износа на оръжия и да възприеме строги мерки за пълното спазване на въпросния кодекс от всички държави-членки;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/ върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, на правителствата и парламентите на ХХХХ, на Африканския съюз и на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.