Förslag till resolution - B7-0453/2011Förslag till resolution
B7-0453/2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika

4.7.2011

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2011/2756(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0453/2011
Ingivna texter :
B7-0453/2011
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0453/2011

Europaparlamentets resolution om Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av FN-stadgan,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I flera länder i Nordafrika och Mellanöstern och på Arabiska halvön har det bildats stora arbetar- och medborgarrörelser som kräver bättre levnadsvillkor och åtgärder mot orättvisor, arbetslöshet och korruption samt mer demokrati och rättigheter, social rättvisa och ett stopp för exploatering, förtryck och krig.

B.  Folket tar bestämt avstånd från ett system som har urholkat de grundläggande mänskliga rättigheterna och lett till en rad allvarliga övergrepp, bland annat en omfattande användning av tortyr.

C. Den strukturanpassningspolitik (avregleringar av livsmedelspriserna, privatiseringar och åtstramningsåtgärder) som IMF och internationella organisationer i flera årtionden har drivit igenom har i hög grad bidragit till de sociala och ekonomiska problemen, såsom arbetslösheten och fattigdomen (t.ex. lever 40 procent av det egyptiska folket under existensminimum).

D. Europeiska unionen – i synnerhet regeringarna i några medlemsstater – och USA har i årtionden hållit odemokratiska regimer under armarna och har därför ett särskilt ansvar i samband med den aktuella krisen.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med de personer i Nordafrika och Mellanöstern och på Arabiska halvön som kämpar och strider för bättre levnadsvillkor, sociala rättigheter och arbetstagarrättigheter och för frihet och demokrati.

2.  Europaparlamentet upprepar sitt engagemang för att värna om frihet, demokrati och FN:s stadga, i synnerhet dess principer om fredlig konfliktlösning, respekt för folkens suveränitet och staternas självständighet och territoriella integritet.

3.  Europaparlamentet fördömer de utländska militära ingripanden som har lett till krig i Libyen och manar till ett omedelbart slut på angreppen mot det libyska folket och på alla militära aktioner av Natos medlemsstater och deras allierade. Parlamentet välkomnar Afrikanska unionens engagemang i denna fråga och uppmanar alla de parter som är inblandade i den interna konflikten i Libyen att komma överens om och genomföra ett omedelbart eldupphör. Detta är ett första villkor för att man ska kunna skapa en förhandlingsram som leder fram till en fredlig politisk lösning där man skyddar alla libyers mänskliga rättigheter och friheter och säkerställer landets suveränitet och territoriella integritet.

4.  Europaparlamentet understryker att Gaddafis regering har ett mycket stort ansvar för att konflikten i Libyen har uppstått.

5.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt regimernas våld mot de fredliga demonstranterna och beklagar djupt det stora antalet dödade och sårade. Parlamentet uttrycker sitt deltagande med de anhöriga till dem som dödats eller sårats och manar till ett omedelbart stopp för blodspillan och ett frisläppande av de personer som gripits. Vidare efterlyser parlamentet utredningar av morden, gripandena och de påstådda fallen av tortyr.

6.  Europaparlamentet fördömer det stöd som EU och framför allt vissa av medlemsstaternas regeringar i årtionden har gett dessa regimer. Parlamentet motsätter sig därför kraftfullt alla försök till extern inblandning liksom alla försök att destabilisera den demokratiseringsprocess som nu pågår i dessa länder.

7.  Europaparlamentet påpekar att dessa uppror har visat att den europeiska grannskapspolitiken har misslyckats och att det är hög tid att se över EU:s utrikespolitik. EU uppmanas att skapa en ny ram för förbindelserna med dessa länder och regioner. Denna ram ska bygga på icke-intervention i interna angelägenheter och respekt för ländernas suveränitet. Syftet ska vara att stödja grannregionernas utveckling och uppmuntra sysselsättning och utbildning i stället för ”associeringsavtal”, vilka framför allt bygger på att det skapas frihandelsområden som gynnar de europeiska företagens intressen.

8.  Europaparlamentet uppmanar Bashar al-Asad och hans myndigheter att omedelbart sluta använda våld mot civilbefolkningen och de fredliga demonstranterna och att göra allt som krävs för att tillmötesgå folkets rimliga och berättigade krav. Parlamentet pekar på de faror som hotar Syriens självständighet och territoriella integritet och varnar för att flera utländska makter nu genomför manövrar som är mycket oroväckande eftersom de riskerar att leda till en utländsk intervention.

9.  Europaparlamentet uppmanar till ett sammankallande i Syrien av en nationell konferens med deltagande av alla politiska partier, inklusive oppositionen, fackföreningarna och det civila samhället. Syftet med denna konferens bör vara att ingå ett avtal om att få ett slut på konflikten och ta steg på vägen mot att tillmötesgå folkets berättigade krav och skydda landets enhet.

10. Europaparlamentet är mycket bekymrat över läget i Bahrain och i synnerhet över metoderna för att sätta munkavle på oppositionen, tortyranklagelserna och behandlingen av de sårade. Vidare är parlamentet oroat över den roll som Gulfstaternas samarbetsråd och framför allt Saudiarabien har.

11. Europaparlamentet uppmanar kung Hamad och hans regering att stoppa förföljelserna och sammankalla ett forum med alla parter för att bana väg för en fredlig politisk lösning på konflikten genom att tillmötesgå folkets berättigade krav.

12. Europaparlamentet uppmanar USA:s femte flotta, som är stationerad i Bahrain, att lämna området. Parlamentet begär att alla utländska militärbaser avvecklas.

13. Europaparlamentet välkomnar de rörelser i Jemen som kräver bättre levnadsvillkor, president Ali Abdullah Salehs avgång, demokratiska reformer, pressfrihet och ett frisläppande av samvetsfångar. Parlamentet ger sitt stöd till demonstrationerna och tältlägren på Förändringstorget och kritiserar att denna mobilisering har utnyttjats för att starta ett inbördeskrig mellan de olika folkstammarna och Ali Abdullah Salehs regim. Parlamentet manar till ett omedelbart slut på våldet och till förhandlingar om en politisk lösning.

14. Europaparlamentet är mycket kritiskt till att skillnader mellan olika religioner utnyttjas för att skapa en politisk kris.

15. Europaparlamentet är mycket kritiskt till EU-medlemsstaternas intensiva vapenhandel med olika länder i regionen. Rådet uppmanas att se efter om det har förekommit några kränkningar av EU:s uppförandekod för vapenexport och att anta rigorösa åtgärder för att se till att denna kod helt och hållet följs av alla medlemsstater.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, XXX regeringar och parlament, Afrikanska unionen och Gulfstaternas samarbetsråd.