Forslag til beslutning - B7-0454/2011/REV1Forslag til beslutning
B7-0454/2011/REV1

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Syrien, Yemen og Bahrain i forbindelse med situationen i den arabiske verden og Nordafrika

4.7.2011

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Boris Zala for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0389/2011

Procedure : 2011/2756(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0454/2011
Indgivne tekster :
B7-0454/2011
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0454/2011

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Syrien, Yemen og Bahrain i forbindelse med situationen i den arabiske verden og Nordafrika

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sin tidligere beslutning om situationen i Syrien, Yemen og Bahrain af 7. april 2011,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Tunesien, Egypten og Libyen

–   der henviser til sin betænkning af 24. marts 2011 om Den Europæiske Unions forbindelser med Golfstaternes Samarbejdsråd,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 20. juni 2011 om Syrien og Yemen af 20. juni 2011,

–   der henviser til erklæringerne fra den højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen af 18., 22., 24. og 26. marts 2011 om Syrien, om Yemen af 10., 12., og 18. marts 2011; og om Bahrain af 10., 15. og 17 marts og 3. maj,

–   der henviser til erklæringen af 23. juni 2011 fra FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, om dommene mod 21 bahrainske politiske aktivister, menneskerettighedsforkæmpere og oppositionsledere,

–   der henviser til sin beslutning af 16. december 2010 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2009 og EU's menneskerettighedspolitik og årsberetninger om menneskerettighedssituationen i verden,

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som Syrien, Yemen og Bahrain er part i,

–   der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling fra 1975, som Syrien, Yemen og Bahrain har tiltrådt,

–   der henviser til Genèvekonventionen af 28. juli 1951 og den tilhørende protokol af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling,

–   der henviser til den fælles meddelelse om en ny tilgang til nabolande i forandring af 25. maj 2011, som er supplement til den fælles meddelelse om et nyt partnerskab for demokrati og fælles velstand med det sydlige Middelhavsområde af 8. marts 2011,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at forandringens vinde fortsat blæser over hele den arabiske verden; der henviser til, at demonstrationer i Syrien, Yemen og Bahrain fortsætter med at opfordre til ægte demokrati og politiske, økonomiske og sociale reformer, til bekæmpelse af korruption og nepotisme, til at sikre respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, til at mindske social ulighed, og til at skabe bedre økonomiske og sociale betingelser,

B.  der henviser til, at EU altid uden forbehold fordømmer tyranni og undertrykkelse; der henviser til, at regimer, der bruger vold mod deres eget folk, mister legitimitet og er nødt til at lytte til opfordringerne til forandring og reagere med konkrete reformer eller gå af,

C. der henviser til, at fælleserklæringen om en ny reaktion på et naboskab i forandring af 25. maj 2011, er starten på en ny trend, som opdaterer udsigten til gennemførelse af de grundlæggende principper for Unionens optræden udadtil, nemlig de universelle værdier: menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet, i centrum for naboskabspolitikken og samtidig afspejler behovet for, at EU støtter demokratiske forandringer i Nordafrika og i Mellemøsten,

Syrien

D. der henviser til, at volden siden begyndelsen af ​​overgrebene i Syrien i marts 2011 er eskaleret, og at sikkerhedsstyrkerne reagerer på de fortsatte demonstrationer med massearrestationer og stigende brutalitet, med flere end 400 civile dødsfald i Daraa-provinsen alene og mere end 850 i alt i hele Syrien,

E.  der henviser til, at sikkerhedsstyrkerne indledte en storstilet operation og kampagne i Daraa og de omkringliggende byer, især i Jisr al-Shugour, hvor man anslår, at 12.000 syrere var nødt til at krydse den syriske grænse af frygt for repressalier fra sikkerhedsstyrkerne; der henviser til, at Tyrkiet har udtrykt stor bekymring over Syriens udstationering af tropper og kampvogne nær grænsen; der henviser til, at et stort antal syriske flygtninge dagligt krydser grænsen til Tyrkiet, og at Tyrkiet forsøger at opfylde alle disse flygtninges behov,

F.  der henviser til, at Rådet den 23. juni vedtog en beslutning og en forordning om indførelse af restriktive foranstaltninger over for yderligere syv personer føjet til den liste, der den 9. maj blev opført om indførelse af særlige foranstaltninger såsom visumforbud og indefrysning af midler og indførte ligeledes en embargo på våben og udstyr, som kan anvendes til intern undertrykkelse, mod fire organer med tilknytning til det syriske regime i betragtning af den alvorlige situation i landet,

G. der henviser til, at præsident Bashar al-Assad i sin tredje tale af 20. juni 2011 sagde, at en ​​national dialog ville forme Syriens fremtid; der henviser til, at myndighederne trods gentagne tilsagn om politiske reformer og ændringer i Syrien, har undladt at tage skridt til at opfylde dem,

H. der henviser til, at der er en alvorlig risiko for fremkomsten af ​​voldelige angreb fra ekstremistiske grupper; der henviser til, at det er vigtigt at sikre beskyttelse for de forskellige religiøse samfund i Syrien,

Yemen

I.   der henviser til, at situationen i Yemen stadig er dybt bekymrende efter måneder med vold og uro, som har påført Yemens folk store lidelser, med tab af menneskeliv og alvorlige skader, og fængsling af demonstranter, samt øget økonomisk og politisk krise i landet,

J.   der henviser til, at GCC har igangsat en plan for et fredeligt magtskifte, som begge parter endnu ikke fuldstændigt har gennemført, hverken præsident Saleh eller oppositionen,

K. der henviser til, at Yemens præsident Ali Abdullah Saleh i de seneste angreb på hans hovedkvarter den 3. juni, blev alvorligt såret, og at magten midlertidigt er overført til landets vicepræsident, Abd Rabbuh Mansur Hadi,

L.  der henviser til, at Yemen er det fattigste land i Mellemøsten og har svindende oliereserver, et stigende befolkningstal, en svag centralregering, voksende vandmangel og få investeringer i landets økonomi, der henviser til, at der er alvorlig bekymring for opløsningen af de yemenitiske stater, der har haft en skrøbelig våbenhvile siden februar med de shiitiske oprørere i nord, en løsrivelsesbevægelse i syd og mange al Qaeda-krigere, der efter sigende bruger Yemen som rekrutteringssted,

Bahrain

M. der henviser til, at to mænd, Ali 'Abdullah Hassan al-Sankis og' Abdulaziz 'Abdulridha Ibrahim Hussain, den 22. maj blev dømt til døden for mordet på to politifolk i løbet af anti-regeringsdemonstrationerne i Bahrain; der henviser til, at beslutning om henrettelsen blev udskudt til september,

N. der henviser til, at en militær domstol i Bahrain idømte 8 oppositionsaktivister til livsvarigt fængsel, og at 13 blev dømt til fængsel i op til 15 år for "sammensværgelse om at vælte regeringen"; hvorimod mange andre politiske aktivister, menneskerettighedsforkæmpere og journalister er blevet tilbageholdt i de seneste pro-reformdemonstrationer, og der henviser til, at de ifølge menneskerettighedsorganisationer er blevet tortureret, mishandlet og chikaneret,

O. der henviser til, at 47 læger og sygeplejersker fra Bahrain er blevet anklaget for "tilskyndelse til at vælte regimet med magt", og står over for en retssag ved Bahrains militærdomstol; der henviser til, at sundhedspersonalet handlede i henhold til deres faglige pligt da de behandlede de sårede,

P.  der henviser til, at et uafhængigt udvalg den 29. juni blev nedsat af kong Hamad med henblik på at undersøge menneskerettighedskrænkelserne under regeringens seneste overgreb på pro-reformdemonstranter,

Q. der henviser til, at en høring for national dialog blev lanceret på kong Hamad Bin Alamein Al Khalifas initiativ,

R.  der henviser til, at fremmede tropper efter Bahrains regerings anmodning er blevet udstationeret i Bahrain under Golfstaternes Samarbejdsråds flag,

Den arabiske verden

S.  der henviser til, at de kommende demokratiske valg i Tunesien og Egypten udgør det første vigtige skridt i den igangværende overgangsproces mod demokrati,

T.  der henviser til, at Kongen af Marokko efter en åben og fredelig proces bekendtgjorde de vigtigste elementer i den nye forfatning, der blev vedtaget ved en folkeafstemning den 1. juli 2011,

U. der henviser til, at myndighederne i Algeriet skal tage skridt i retning af en ægte politisk og inklusiv dialog med henblik på at indlede en seriøs proces med demokratiske reformer,

V. der henviser til, at myndighederne i Jordan har iværksat en proces til revision af forfatningen og indførelse af politiske reformer i et forsøg på at sikre deltagelse af repræsentanter for politiske grupper og civilsamfundet i en national dialog,

W. der henviser til, at Gaddafi-regimet efter vedtagelsen af UNSCR 1970 og 1973, fortsat konstant unddrager sig sin forpligtelse til at beskytte libyske borgere; der henviser til, at det internationale samfund, herunder nogle EU-medlemsstater, handler militært i Libyen under NATO; der henviser til, at EU har etableret sin repræsentation i Benghazi, og har fremmet kontakterne med det Nationale Overgangsråd,

1.  opfordrer de politiske ledere i de arabiske lande til uden forsinkelse eller betingelse at opfylde deres forpligtelser ved at indgå i en åben og konstruktiv politisk dialog, der inddrager alle demokratiske politiske partier og bevægelser samt civilsamfundet og tager sigte på at bane vejen for ægte demokrati og gennemførelsen af reel, ambitiøs og betydelige politiske, økonomiske og sociale reformer, som er afgørende for langsigtet stabilitet og udvikling i disse lande og i regionen;

2.  roser folket for dets mod i kampen for demokratiske forandringer og især de kvinder, der har været og ofte forbliver i spidsen for demonstrationerne;

3.  understreger behovet for, at EU-landene taler med en fælles stemme i internationale fora, især i FN's Sikkerhedsråd, til forsvar for de grundlæggende principper, der inspirerede grundlæggelsen af Den Europæiske Union;

Syrien

4.  udtrykker sin solidaritet og uforbeholdne støtte til det syriske folks kamp for frihed, demokrati og for at gøre en ende på det autoritære regime;

5.  fordømmer på det kraftigste den stigende brug af brutal undertrykkelse af fredelige demonstranter og journalister, bl.a. under belejringen af byer som Daraa og Jish al Shoughour, herunder masseanholdelser og udenretslige henrettelser, vilkårlig tilbageholdelse og tortur; glæder sig over FN's Menneskerettighedsråds beslutsomhed i initiativet til at sende en fact finding mission til Syrien for at undersøge krænkelserne af menneskerettighederne begået af syriske sikkerhedsstyrker;

6.  opfordrer indtrængende de syriske myndigheder og præsident Bashar al-Assad til at sætte en stopper for drabene på uskyldige mennesker og til med det samme at engagere sig i en ægte politisk proces for at bidrage til en demokratisk overgang i Syrien, der er baseret på en konkret dagsorden for grundlæggende reformer og overholdelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet;

7.  opfordrer til streng anvendelse af de sanktioner, der allerede er besluttet af det internationale samfund og EU mod Syrien og dets vigtigste myndigheder; anmoder Rådet og Kommissionen til at stå klar til at oprette nye målrettede sanktioner og til at holde fast i beslutningen om at suspendere forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Syrien;

8.  glæder sig over Tyrkiets politik om at holde sine grænser åbne for syriske flygtninge og den hurtige organisering og mobilisering af Røde Halvmånes ressourcer;

9.  opfordrer Rådet og Kommissionen til straks at yde hjælp og alle nødvendige midler til støtte for de tyrkiske og libanesiske myndigheder i deres bestræbelser på at håndtere den humanitære krise ved deres grænser med Syrien, herunder gennem oprettelse af en humanitær korridor på FN-plan, opfordrer til solidaritet i fonde og midler i forvaltningen af ​​den humanitære indsats i Tyrkiet;

10. opfordrer EU-medlemsstaterne og den højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitikken til at fortsætte arbejdet med sine internationale partnere for en inddragelse af FN's Sikkerhedsråd om situationen i Syrien og de syriske myndigheders håndhævelse af sit ansvar for at beskytte syriske befolkning;

11. opfordrer i denne forbindelse den højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitikken, Rådet og Kommissionen til at fremme tilblivelsen af den nye opposition i og uden for landet i støtte for den syriske revolution; opfordrer i denne forbindelse til, at en ægte politisk dialog, der fører til en dybtgående demokratisk proces i Syrien, hurtigt kan komme i gang;

Yemen

12. støtter vicepræsident Abd Rabbuh Mansur Hadi i hans tilsagn om at respektere våbenhvileprocessen, demilitarisere Yemens byer og sikre passende beskyttelse for eventuelt kommende fredelige protester og demonstrationer;

13. fordømmer undertrykkelsen og opfordrer indtrængende de yemenitiske ledere til at fortsætte med en øjeblikkelig fredelig politisk overgang i landet, i henhold til Golfstaternes Samarbejdsråds initiativ, og at imødekomme folkets legitime interesser samt afholdelse af frie og retfærdige valg;

14. opfordrer alle politiske kræfter til at leve op til deres ansvar ved at indgå i en åben og konstruktiv politisk dialog med deltagelse af alle demokratiske politiske partier og bevægelser samt civilsamfundet;

15. udtrykker sin alvorlige bekymring over den stadig dårligere humanitære situation i Yemen, herunder den interne fordrivelse af tusindvis af mennesker;

16. insisterer på gennemførelsen af reelle, ambitiøse og betydelige politiske, økonomiske og sociale reformer, hvilket er afgørende for langsigtet stabilitet og udvikling i landet;

Bahrain

17. opfordrer myndighederne i Bahrain til at omgøre dødsdommene af Ali 'Abdullah Hassan al-Sankis og 'Abdulaziz 'Abdulridha Ibrahim Hussain; opfordrer myndighederne i Bahrain til at genindføre de facto-moratoriet for dødsstraf;

18. fordømmer undertrykkelsen og opfordrer indtrængende til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle fredelige demonstranter, herunder politiske aktivister, journalister og menneskerettighedsforkæmpere, og af de 47 læger og sygeplejersker, som handlede i henhold til deres professionelle pligt; udtrykker sin stærke bekymring i forbindelse med livstidsdommene på 8 aktivister fra oppositionen og de 13, som blev idømt op til 15 års fængsel;

19. opfordrer indtrængende myndighederne i Bahrain til at handle i streng overensstemmelse med de internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet, især hvad angår retten til en retfærdig rettergang, som Bahrain har tilsluttet sig; opfordrer til en øjeblikkelig indstilling af retssager mod civile i domstolen for national sikkerhed;

20. noterer sig kong Hamads beslutning om at nedsætte et uafhængigt udvalg til at undersøge krænkelser af menneskerettighederne under regeringens seneste overgreb på pro-reformdemonstranterne; opfordrer til, at udvalget må være fuldstændig upartisk og gennemsigtigt, og opfordrer Bahrains regering til ikke at blande sig i dets arbejde;

21. glæder sig over oprettelsen af ​​et ministerium for menneskerettigheder og social udvikling i Bahrain, og opfordrer ministeriet til at handle i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder og forpligtelser;

22. støtter kraftigt kong Hamads beslutning om at ophæve undtagelsestilstanden i landet den 1. juni og opfordrer til denne beslutnings fulde overholdelse, til at afstå fra brugen af ​​vold mod demonstranter, til at respektere deres forsamlings- og ytringsfrihed og til at garantere deres sikkerhed;

23. mener, at den nationale dialog lanceret af kong Hamad kun vil være mulig med deltagelse af alle politiske kræfter, herunder oppositionen og civilsamfundet med henblik på at bane vejen for ægte demokrati og politiske reformer i landet;

24. udtrykker sin misbilligelse af indsættelsen af GCC-tropper i Bahrain og gentager sin opfordring til deres øjeblikkelige tilbagetrækning;

25. henstiller indtrængende til Bahrains regering at sikre, at religionsfriheden respekteres fuldt ud i landet;

Den arabiske verden

26. glæder sig over den igangværende demokratiske overgangsproces i Egypten og Tunesien som de første eksempler på den igangværende proces med demokratisering og den nye bølge af deltagelse af borgere og især unge i den arabiske verden; støtter kraftigt folkenes ønske om frihed, menneskerettigheder og demokrati; opfordrer til en gennemsigtig, retfærdig og fri valgproces i begge lande; opfordrer det internationale samfund til at gøre en yderligere indsats for at opretholde og fremme processen med politiske reformer i landene i Nordafrika og Mellemøsten;

27. glæder sig over folkeafstemningen om en ny forfatning i Marokko, som var et vigtigt skridt og signalerede en klar forpligtelse til demokrati og respekt for menneskerettighederne og var en legitim afstemning; understreger, at borgerne og civilsamfundets organisationer bør forblive i centrum af den fortsatte gennemførelsen af reformer;

28. noterer sig meddelelsen fra Algeriets præsident om at indlede en proces med henblik på demokratisering og for at sikre en bedre styring af landet, herunder ophævelse af undtagelsestilstanden og en planlagt forfatningsreform; understreger behovet for at fremskynde et sådant initiativ og opfordrer til, at de algeriske myndigheder udviser et stærkt engagement til at få gennemført denne reformproces, som skal være rummelig og åben for civilsamfundet;

29. glæder sig over myndighedernes forpligtelse til politiske reformer i Jordan, og særlig den bebudede revision af forfatningen og arbejdet i udvalget for national dialog; roser de jordanske myndigheders indsats, og understreger behovet for konkret gennemførelse af reformer;

30. er bekymret over de trængsler, som den libyske befolkning står over for på grund af manglen på mad, manglende adgang til lægehjælp og mangel på midler til at betale løn og reagere på forskellige administrative behov; opfordrer den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og EU's medlemsstater, til hurtigt at stille en del af de indefrosne libyske aktiver til rådighed for det Nationale Overgangsråd under godkendelse og overvågning af FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité, således at de akutte behov kan imødekommes;

31. opfordrer Rådet og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at tage yderligere initiativer for at udarbejde en løsning på konflikten under hensyntagen til den seneste ICC-arrestordre mod oberst Gaddafi, og hans søn, Saif al-Islam og Abdullah al-Sanussi;

32. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, medlemslandene i Maghreb- og Mashrek-delegationerne og i Samarbejdsrådet for Golfstaterne og FN's Menneskerettighedsråd.