Процедура : 2011/2723(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0475/2011

Внесени текстове :

B7-0475/2011

Разисквания :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Гласувания :

PV 14/09/2011 - 7.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0383

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 139kWORD 81k
6.9.2011
PE465.773v01-00
 
B7-0475/2011

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑0421/2011

съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността


относно стратегия на ЕС за борба срещу бездомността


Pervenche Berès, Karima Delli от името на комисията по заетост и социални въпроси

Резолюция на Европейския парламент относно стратегия на ЕС за борба срещу бездомността  
B7‑0475/2011

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите писмени декларации от 22 април 2008 г. за премахване на уличната бездомност и от 16 декември 2010 г. относно стратегията на ЕС за борба срещу бездомността(1),

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 34 от нея,

–   като взе предвид преразгледаната Европейска социална харта на Съвета на Европа, и по-специално член 31 от нея,

–   като взе предвид съвместния доклад на Комисията и на Съвета от 2010 г. относно социалната закрила и социалното приобщаване,

–   като взе предвид декларацията на Съвета от 6 декември 2010 г. относно европейската година на борбата с бедността и социалното изключване: съвместни усилия за борба с бедността през 2010 г. и след това,

–   като взе предвид окончателните препоръки на Европейската консенсусна конференция относно бездомността от 9 и 10 декември 2010 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2010 г., озаглавено „Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска рамка за социално и териториално сближаване“ (COM(2010)0758),

–   като взе предвид становищата на Комитета на регионите от 3 юни 1999 г. относно „Бездомността и жилищното настаняване“ (CdR 376/98 fin), от 6 октомври 2010 г. относно „Борбата срещу бездомността“(CdR 18/2010 fin) и от 31 март 2011 г. относно Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване (CdR 402/2010 fin),

–   като взе предвид въпроса от 11 юли 2011 г. до Комисията относно стратегия на ЕС за борба срещу бездомността (O‑000153/2011 – B7‑0475/2011),

 

–   като взе предвид 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че бездомността продължава да засяга хора във всички държави-членки на ЕС и представлява неприемливо нарушаване на достойнството на човека;

Б.  като има предвид, че бездомността представлява една от най-тежките форми на бедност и лишение и се е увеличила през последните години в някои държави-членки на ЕС;

В.  като има предвид, че 2010 година беше Европейска година за борбата с бедността и социалното изключване;

Г.  като има предвид, че бездомността се е откроила като ясен приоритет в рамките на процеса на социално приобщаване в ЕС;

Д. като има предвид, че координирането на политиката на равнището на ЕС в областта на бездомността в рамките на отворения метод на координация в социалната закрила и социалното приобщаване се е засилило и е добавило стойност към усилията на национално, регионално и местно равнище през изминалото десетилетие, и като има предвид, че е необходимо тази работа да се укрепи в рамките на един по-стратегически подход;

Е.  като има предвид, че сама по себе си бездомността е многостранна и изисква многостранен политически отговор;

Ж. като има предвид, че стратегията „Европа 2020“ и нейната водеща цел за изваждане на поне 20 милиона души от риска от бедност и социално изключване до 2020 г. предоставя нов стимул в борбата срещу всички форми на бедност и социално изключване, включително бездомност;

З.  като има предвид, че основен елемент от стратегията „Европа 2020“ е водещата инициатива „Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване“;

И. като има предвид, че тази рамка проправя пътя за засилени и по-амбициозни действия по проблема с бездомността на равнището на ЕС чрез определяне на методи и начини за продължаване по по-добър начин на работата, която Комисията е започнала по въпроса с бездомността, като се взема предвид резултата от консенсусната конференция през декември 2010 г.;

Й. като има предвид, че Комитетът на регионите очерта европейска програма за социални жилища, насочена към координиране на мерки във връзка с финансирането на социалните жилища, на използването на структурни фондове и подобряването на енергийната ефективност; като има предвид, че стратегията на ЕС за борба срещу бездомността следва да допринася за тази програма;

1.  настоятелно призовава държавите-членки да постигнат напредък към постигането на целта за поставяне на край на уличната бездомност до 2015 г.;

2.  призовава за разработването на амбициозна, интегрирана стратегия на ЕС, подкрепена от национални и регионални стратегии с дългосрочна цел за поставяне на край на бездомността в рамките на по-широка структура за социално приобщаване;

3.  призовава Комисията да създаде работна група за стратегията на ЕС за борба срещу бездомността и да включи всички заинтересовани лица в борбата срещу бездомността, включително лицата, определящи политиката на национално, регионално и местно равнище, изследователи, неправителствени организации, които са доставчици на услуги за бездомни лица, хора, които са в положение на бездомност и съседни сектори като жилищно строителство, трудова заетост и здравеопазване;

4.  призовава Европейската типология на бездомността и жилищното изключване (ETHOS) да бъде взета предвид при разработването на стратегия на ЕС; призовава Комитета за социална закрила и неговата подгрупа „Показатели“ да подкрепят споразумение между държавите-членки във връзка с прилагането на това определение; призовава Евростат да събере данни относно бездомността в рамките на статистическите данни на Европейския съюз за доходите и условията на живот (EU-SILC);

5.  призовава за създаването на рамка, договорена между Комисията и държавите-членки, за наблюдение на разработването на национални и регионални стратегии в областта на бездомността, като основен елемент на стратегията на ЕС за борба срещу бездомността; в този контекст призовава за годишна или двугодишна стратегия за докладване относно напредъка;

6.  счита, че следните ключови елементи от стратегиите за борба срещу бездомността (предложени в съвместния доклад от 2010 г. относно социалната закрила и социалното приобщаване) следва да бъдат наблюдавани и по тях да се докладва:

-    ясни цели, свързани най-вече с предотвратяването на бездомността; намаляване на продължителността й; намаляване на най-тежките форми на бездомност; подобряване на качеството на услугите за бездомни хора и достъп до достъпни жилища,

-    интегриран подход, обхващащ всички области на политиката,

-    правилно управление,

-    правилно събиране на данни,

-    силно измерение на жилищното настаняване,

-    отчитане на променящия се профил на бездомното население и по-специално въздействието на миграцията;

7.  призовава по-конкретно тази рамка за наблюдение да разглежда напредъка на държавите-членки към премахване на уличната бездомност и премахване на дългосрочната бездомност;

8.  призовава стратегията на ЕС за борба срещу бездомността да стига по-далеч от наблюдението и докладването и да предоставя пакет от дейности за подкрепа на развитието и поддържането на ефективни национални и регионални стратегии за борба срещу бездомността;

9.  призовава за силна програма за научни изследвания с цел разработване на знания и разбиране в рамките на стратегия на ЕС за борба срещу бездомността, както и за продължаващ взаимен образователен и транснационален обмен по ключови въпроси в борбата срещу бездомността;

10. призовава за конкретен акцент върху подходите, насочени към жилищното настаняване, в рамките на направлението на социалните иновации на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване с цел укрепване на доказателствената база относно ефективното съчетаване на жилищно настаняване и свободна подкрепа за хора, които в миналото са били бездомни, и предоставяне на информация за практики, основани на доказателства и разработване на политика;

11. призовава стратегията на ЕС за борба срещу бездомността да бъде насочена към насърчаване на качествени услуги за бездомни хора и настоятелно призовава Комисията да разработи доброволна рамка за качество, както е посочено в съобщението относно европейската платформа срещу бедността;

12. призовава за разработването на силни връзки между стратегията на ЕС за борба срещу бездомността и потоците за финансиране от ЕС, по-специално структурните фондове; призовава Комисията да насърчава използването на финансовия механизъм на ЕФРР също и за жилищно настаняване на маргинализирани групи с цел справяне с бездомността в различни държави-членки на ЕС;

13. призовава бездомността да бъде включена в съответните области на политиката като аспект на борбата срещу бедността и социалното изключване;

14. счита, че една стратегия на ЕС за борба срещу бездомността следва напълно да спазва Договора от Лисабон, който предвижда „основната роля и голямата дискреционна власт на националните, регионалните и местните органи за предоставяне, възлагане и организиране на услугите от общ икономически интерес, така че да се доближават максимално до потребностите на ползвателите“; счита, че се полага на държавите-членки да определят параметрите на достъпни и социални жилища и че стратегията на ЕС за борба срещу бездомността следва напълно да съответства на политиката за социално жилищно настаняване на държавите-членки, която правно е залегнала в принципа на насърчаване на смесването на социални групи и борба срещу социалната изолация;

15. настоятелно призовава Агенцията на ЕС за основните права да работи в по-голяма степен върху последиците от крайната бедност и социалното изключване по отношение на достъпа и ползването на основните права, като се има предвид, че ползването на правото на жилище е от съществено значение за ползването на пълна гама от други права, включително политически и социални права;

16. настоятелно призовава Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси да обсъди по какъв начин да се разработи стратегия на ЕС за борба срещу бездомността;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет, Комитета за социална закрила и на Съвета на Европа.

 

(1)

P6_TA(2008)0163 и P7_TA(2010)0499.

Правна информация - Политика за поверителност