Postup : 2011/2723(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0475/2011

Předložené texty :

B7-0475/2011

Rozpravy :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Hlasování :

PV 14/09/2011 - 7.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0383

NÁVRH USNESENÍ
PDF 135kWORD 79k
6. 9. 2011
PE465.773v01-00
 
B7-0475/2011

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0475/2011

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


ke strategii EU v oblasti bezdomovectví


Pervenche Berès, Karima Delli za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Usnesení Evropského parlamentu ke strategii EU v oblasti bezdomovectví  
B7‑0475/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá písemná prohlášení ze dne 22. dubna 2008 o ukončení pouličního bezdomovectví a ze dne 16. prosince 2010 o strategii EU v oblasti bezdomovectví(1),

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její článek 34,

–   s ohledem na revidovanou Evropskou sociální chartu Rady Evropy, především na její článek 31,

–   s ohledem na Společnou zprávu Komise a Rady o sociální ochraně a sociálním začlenění z roku 2010,

–   s ohledem na prohlášení Rady ze dne 6. prosince 2010 o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení: spolupráce v boji proti chudobě v roce 2010 a v dalších letech,

–   s ohledem na konečná doporučení Evropské konsenzuální konference o bezdomovectví, která se konala ve dnech 9.–10. prosince 2010,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2010 o iniciativě Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost (KOM(2010)0758),

–   s ohledem na stanoviska Výboru regionů ze dne 3. června 1999 k tématu Bezdomovci a otázky bydlení (CdR 376/98 fin), ze dne 6. října 2010 k tématu Boj proti bezdomovectví (CdR 18/2010 fin) a ze dne 31. března 2011 k tématu Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení (CdR 402/2010 fin),

–    s ohledem na otázku položenou Komisi dne 11. července 2011 o strategii EU v oblasti bezdomovectví (O‑000153/2011 – B7‑0475/2011),

 

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že bezdomovectví i nadále ovlivňuje jednotlivce ve všech členských státech EU a představuje nepřijatelné narušení lidské důstojnosti;

B.  vzhledem k tomu, že bezdomovectví je jednou z nejzávažnějších forem chudoby a deprivace a vzhledem k tomu, že v posledních letech v některých členských státech EU počet bezdomovců vzrostl;

C. vzhledem k tomu, že rok 2010 byl Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení;

D. vzhledem k tomu, že bezdomovectví se ukázalo být jasnou prioritou v rámci procesu sociálního začlenění v EU;

E.  vzhledem k tomu, že koordinace politiky v oblasti bezdomovectví na úrovni EU v rámci otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění v posledním desetiletí podpořila iniciativy na vnitrostátní, regionální a místní úrovni a přidala jim na hodnotě; vzhledem k tomu, že je třeba na tuto práci navázat a využívat přitom strategičtější přístup;

F.  vzhledem k tomu, že samotná povaha bezdomovectví je velmi komplexní, a je na ni tedy třeba komplexní politické reakce;

G. vzhledem k tomu, že strategie EU 2020 a její hlavní cíl, kterým je záchrana alespoň 20 milionů lidí před rizikem chudoby a sociálního vyloučení do roku 2020, představují nový impulz v boji proti všem formám chudoby a sociálního vyloučení, včetně bezdomovectví;

H. vzhledem k tomu, že klíčovým prvkem strategie Evropa 2020 je stěžejní iniciativa Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení;

I.   vzhledem k tomu, že tento rámec připravuje cestu pro posílenou a ambicióznější činnost v oblasti bezdomovectví na úrovni EU určením metod a prostředků, jejichž pomocí lze nejlépe navázat na práci, kterou zahájila v problematice bezdomovectví Komise, při zohlednění výsledků konsenzuální konference z prosince 2010;

J.   vzhledem k tomu, že Výbor regionů nastínil evropskou agendu sociálního bydlení, jejímž cílem je koordinace opatření týkajících se financování sociálního bydlení, využívání strukturálních fondů a vyšší energetické účinnosti; vzhledem k tomu, že strategie EU v oblasti bezdomovectví by měla k této agendě přispět;

1.  naléhavě vyzývá členské státy, aby pokročily ve svém úsilí o ukončení pouličního bezdomovectví do roku 2015;

2.  žádá o vyvinutí ambiciózní integrované strategie EU, kterou podpoří strategie na vnitrostátní a regionální úrovni, s dlouhodobým cílem v širším rámci sociálního začleňování bezdomovectví ukončit;

3.  vyzývá Komisi, aby zřídila pracovní skupinu pro strategii EU v oblasti bezdomovectví, do které by začlenila všechny zainteresované subjekty v boji proti bezdomovectví, a to včetně tvůrců politiky na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, vědeckých pracovníků, nevládních organizací poskytujících služby bezdomovcům, lidí, kteří mají s bezdomovectvím osobní zkušenost, a včetně souvisejících oblastí, jako je bydlení, zaměstnání a zdravotní problematika;

4.  žádá, aby při vytváření strategie EU byla zohledněna typologie ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion); vyzývá Výbor pro sociální ochranu a její podskupinu pro ukazatele k podpoře dosažení dohody mezi členskými státy o užívání této definice; vyzývá EUROSTAT, aby shromažďoval údaje o bezdomovectví v EU v rámci statistiky Evropské unie v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC);

5.  žádá, aby se Komise a členské státy dohodly na vytvoření rámce pro sledování rozvoje národních a regionálních strategií v oblasti bezdomovectví jakožto těžiště strategie EU v oblasti bezdomovectví; v této souvislosti žádá strategii pro podávání zpráv o dosaženém pokroku v ročním či půlročním intervalu;

6.  domnívá se, že je třeba sledovat následující klíčové součásti strategií v oblasti bezdomovectví, jež byly nastíněny ve Společné zprávě o sociální ochraně a sociálním začlenění z roku 2010:

–   jasné cíle, zejména v prevenci bezdomovectví; zkrácení doby jeho trvání; zmírnění nejzávažnějších forem bezdomovectví; zvýšení kvality služeb pro bezdomovce a přístup k dostupnému bydlení,

–   integrovaný přístup pokrývající veškeré relevantní politické oblasti,

–   řádnou správu věcí veřejných,

–   řádný sběr údajů,

–   důraz na otázku bydlení,

–   zohlednění měnícího se profilu bezdomovců, a zejména dopad migrace;

7.  zejména požaduje, aby tento rámec sledoval pokrok členských států při ukončování pouličního bezdomovectví a dlouhodobého bezdomovectví;

8.  žádá, aby strategie EU v oblasti bezdomovectví nebyla pouhým sledováním a podáváním zpráv a aby poskytla balíček opatření na rozvoj a podporu účinných vnitrostátních a regionálních strategií v oblasti bezdomovectví;

9.  požaduje obsáhlý program výzkumu, který by rozšířil znalosti a pochopení v rámci strategie EU v oblasti bezdomovectví, a průběžné vzájemné informování a nadnárodní dialog o klíčových otázkách v boji proti bezdomovectví;

10. vyzývá k zvláštnímu zaměření na přístupy, jejichž těžištěm je otázka bydlení, v rámci inovačního proudu Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení s cílem posílit vědomostní základnu ohledně efektivních kombinací podpory pro bydlení a přechodné bydlení pro bývalé bezdomovce a zprostředkovat postup založený na znalostech a vývoji politik;

11. žádá, aby se strategie EU v oblasti bezdomovectví zaměřila na podporu kvalitních služeb pro bezdomovce, a naléhavě vyzývá Komisi, aby vyvinula dobrovolný kvalitativní rámec, jak je uvedeno ve sdělení „Evropská platforma pro boj proti chudobě“;

12. vyzývá k vytvoření silného propojení mezi strategií EU v oblasti bezdomovectví a zdroji financování EU, především strukturálními fondy; vyzývá Komisi, aby podporovala využívání nástroje financování Evropského fondu pro regionální rozvoj rovněž na bydlení marginalizovaných skupin s cílem řešit problém bezdomovectví v různých členských státech EU;

13. žádá, aby problematika bezdomovectví byla začleněna do příslušných politických oblastí jakožto součást boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení;

14. je toho názoru, že strategie EU v oblasti bezdomovectví by měla plně respektovat Lisabonskou smlouvu, která stanovuje „zásadní úlohu a široké rozhodovací pravomoci celostátních, regionálních a místních orgánů při poskytování, pořizování a organizování služeb obecného hospodářského zájmu, aby tyto služby co nejlépe odpovídaly potřebám uživatelů“; domnívá se, že je záležitostí členských států, aby vymezily dostupné a sociální bydlení, a že strategie EU v oblasti bezdomovectví by měla být v naprostém souladu s politikou sociálního bydlení členských států, do které je z právního hlediska začleněna zásada podpory sociální rozmanitosti a boje proti sociálnímu vyloučení;

15. naléhavě vyzývá Agenturu Evropské unie pro základní práva (FRA), aby se více zaměřila na dopady extrémní chudoby a sociálního vyloučení v souvislosti s přístupem k základním právům a jejich využívání a aby zohlednila, že naplnění práva na bydlení je klíčovým předpokladem uplatňování celé škály dalších práv, včetně práv politických a sociálních;

16. naléhavě vyzývá Radu pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, aby projednala další vývoj strategie EU v oblasti bezdomovectví;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru pro sociální ochranu a Radě Evropy.

 

(1)

P6_TA(2008)0163 a P7_TA(2010)0499.

Právní upozornění - Ochrana soukromí