Procedure : 2011/2723(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0475/2011

Ingediende teksten :

B7-0475/2011

Debatten :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Stemmingen :

PV 14/09/2011 - 7.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0383

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 121kWORD 69k
6.9.2011
PE465.773v01-00
 
B7-0475/2011

naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7‑0421/2011

ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement


over een EU-strategie inzake dakloosheid


Pervenche Berès, Karima Delli namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Resolutie van het Europees Parlement over een EU-strategie inzake dakloosheid  
B7‑0475/2011

Het Europees Parlement,

–   gezien zijn schriftelijke verklaringen van 22 april 2008 over het uit de wereld helpen van dakloosheid en van 16 december 2010 over een EU-strategie inzake dakloosheid(1),

–   gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name artikel 34 hiervan,

–   gezien het herziene Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa, met name artikel 31 hiervan,

–   gezien het gezamenlijk verslag van de Commissie en de Raad inzake sociale bescherming en sociale uitsluiting van 2010,

–   gezien de verklaring van de Raad van 6 december 2010 over het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: samenwerken voor armoedebestrijding in 2010 en daarna,

–   gezien de slotaanbevelingen van de Europese Consensusconferentie over dak- en thuisloosheid van 9 en 10 december 2010,

–   gezien de mededeling van de Commissie van 16 december 2010 over het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en territoriale samenhang (COM(2010)0758),

–   gezien de adviezen van het Comité van de Regio's van 3 juni 1999 over huisvesting en daklozen (CdR 376/98 fin), van 6 oktober 2010 over de bestrijding van dakloosheid (CdR 18/2010 fin) en van 31 maart 2011 over het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting (CdR 402/2010 fin),

–   gezien de vraag van 11 juli 2011 aan de Commissie over een EU-strategie inzake dakloosheid (O-000153/2011 – B7‑0421/2011),

–   gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat dakloosheid nog altijd in alle EU-lidstaten voorkomt en een ontoelaatbare schending van de menselijke waardigheid vormt;

B.  overwegende dat dakloosheid een van de meest extreme vormen van armoede en behoeftigheid is en de afgelopen jaren is toegenomen in een aantal EU- lidstaten;

C. overwegende dat 2010 het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting was;

D. overwegende dat dakloosheid een duidelijke prioriteit is geworden binnen het beleid voor sociale integratie van de EU;

E.  overwegende dat de beleidscoördinatie op EU-niveau op het gebied van dakloosheid in het kader van de open coördinatiemethode voor sociale bescherming en insluiting de nationale, regionale en plaatselijke inspanningen van de afgelopen tien jaar heeft versterkt en gerevaloriseerd en overwegende dat deze werkzaamheden moeten worden voortgezet in het kader van een meer strategische aanpak;

F.  overwegende dat dakloosheid per definitief vele verschillende vormen kent en dat het beleidsantwoord hierop dan ook veelzijdig moet zijn;

G. overwegende dat de strategie EU 2020 en het hoofddoel hiervan om het risico op armoede en sociale uitsluiting voor ten minste 20 miljoen mensen vóór 2020 mensen weg te nemen, een nieuwe impuls geeft aan de bestrijding van alle vormen van armoede en sociale uitsluiting, waaronder dakloosheid;

H. overwegende dat het vlaggenschipinitiatief van het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting een van de belangrijkste onderdelen van de strategie EU 2020 vormt;

I.   overwegende dat dit kader versterkte en ambitieuzere inspanningen op het gebied van dakloosheid op EU-niveau mogelijk maakt doordat er methoden en middelen worden vastgesteld voor de optimale voortzetting van de werkzaamheden die de Commissie is begonnen op het gebied van dakloosheid, waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van de consensusconferentie van december 2010;

J.   overwegende dat het Comité van de Regio's de grote lijnen van een Europese agenda voor sociale huisvesting heeft vastgesteld gericht op de coördinatie van maatregelen betreffende de financiering van sociale huisvesting, het gebruik van de structuurfondsen en verbeterde energie-efficiency; overwegende dat de EU-strategie inzake dakloosheid een bedrage aan deze agenda zou moeten leveren;

1.  verzoekt de lidstaten met klem vooruitgang te boeken met het oog op het doel om vóór 2015 een einde te maken aan dakloosheid;

2.  verzoekt om de ontwikkeling van een ambitieuze, geïntegreerde EU-strategie, ondersteund door nationale en regionale strategieën met als langetermijndoelstelling een einde te maken aan dakloosheid binnen het bredere kader van sociale insluiting;

3.  verzoekt de Commissie een werkgroep op te richten voor een EU-strategie inzake dakloosheid en alle belanghebbenden bij de strijd tegen dakloosheid te betrekken, met inbegrip van nationale, regionale en plaatselijke beleidsmakers, onderzoekers, ngo's die diensten aan dak- en thuislozen aanbieden, daklozen en verwante beleidssectoren op het gebied van huisvesting, werkgelegenheid en volksgezondheid;

4.  verlangt dat rekening wordt gehouden met de European Typology of Homelessness and Housing Exclusion (ETHOS) bij de ontwikkeling van de EU-strategie; verzoekt het Europees Comité voor sociale bescherming en zijn subgroep indicatoren in de lidstaten overeenstemming te bevorderen over de toepassing van deze definitie; verzoekt EUROSTAT om gegevens over dakloosheid in de EU te verzamelen in het kader van de EU-statistieken over inkomen en leefomstandigheden (EU-SILC);

5.  verzoekt om een door de Commissie en de lidstaten goedgekeurd kader voor toezicht op de ontwikkeling van nationale en regionale strategieën inzake dakloosheid, als centraal onderdeel van de EU-strategie inzake dakloosheid; verzoekt in dit kader om een strategie voor jaarlijkse of halfjaarlijkse verslaglegging over de geboekte vooruitgang;

6.  is van mening dat toezicht moet worden gehouden op de volgende hoofdonderdelen van de strategieën inzake dakloosheid (beschreven in het gezamenlijk verslag inzake sociale bescherming en sociale uitsluiting van 2010) en dat hierover verslag moet worden uitgebracht:

-    duidelijke doelstellingen, in het bijzonder betreffende het voorkomen van dakloosheid; vermindering van de duur van dakloosheid; vermindering van de ernstigste vormen van dakloosheid; verbetering van de kwaliteit van diensten voor daklozen en toegang tot betaalbare huisvesting,

-    een geïntegreerde aanpak die zich uitstrekt over alle beleidsterreinen ter zake,

-    goed bestuur,

-    goede gegevensverzameling,

-    een sterke nadruk op huisvesting,

-    inachtneming van de veranderende profielen van daklozen, en in het bijzonder van de gevolgen van migratie;

7.  verlangt in het bijzonder dat door middel van dit kader toezicht wordt gehouden op de door de lidstaten geboekte vooruitgang bij het uit de wereld helpen van (langetermijn)dakloosheid;

8.  verlangt dat in het kader van de EU-strategie inzake dakloosheid niet alleen toezicht wordt gehouden en verslag wordt uitgebracht, maar eveneens activiteiten worden ontwikkeld ter ondersteuning van de ontwikkeling en het behoud van doeltreffende nationale en regionale strategieën inzake dakloosheid;

9.  verzoekt om een sterke onderzoeksagenda ter ontwikkeling van kennis en begrip in het kader van de EU-strategie inzake dakloosheid, en een constant wederzijds leerproces en uitwisseling tussen de lidstaten over belangrijke aspecten van de bestrijding van dakloosheid;

10. verzoekt om een bijzondere nadruk op op huisvesting gerichte benaderingen overeenkomstig het doel van sociale innovatie van het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting, teneinde de feitenbasis inzake doeltreffende combinaties van ondersteuning op het gebied van huisvesting en andersoortige ondersteuning van ex-daklozen te versterken en op feiten gebaseerde praktijken en beleidontwikkeling te bevorderen;

11. verlangt dat in de EU-strategie inzake dakloosheid de nadruk komt te liggen op de bevordering van kwaliteitsdiensten voor daklozen en verzoekt de Commissie met klem om een vrijwillig kwaliteitskader te ontwikkelen zoals vastgesteld in de mededeling over het Europees platform tegen armoede;

12. verzoekt om de ontwikkeling van sterke banden tussen de EU-strategie inzake dakloosheid en de EU-financieringsstromen, in het bijzonder de structuurfondsen; verzoekt de Commissie het gebruik van de EFRO-financieringsfaciliteit te bevorderen , eveneens voor de huisvesting van gemarginaliseerde groepen in de strijd tegen dakloosheid in de verschillende EU-lidstaten;

13. wenst dat als onderdeel van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting op verschillende relevante beleidsgebieden rekening wordt gehouden met dakloosheid;

14. is van mening dat de EU-strategie inzake dakloosheid volledig in overeenstemming moet zijn met het Verdrag van Lissabon, waarin "de essentiële rol en de ruime discretionaire bevoegdheid van de nationale, regionale en lokale autoriteiten om diensten van algemeen economisch belang te verrichten, te doen verrichten en te organiseren op een manier die zoveel mogelijk in overeenstemming is met de behoeften van de gebruikers", zijn vastgesteld; is van mening dat het aan de lidstaten is om de taken van betaalbare en sociale huisvesting vast te stellen en dat de EU-strategie inzake dakloosheid volledig in overeenstemming moet zijn met het beleid inzake sociale huisvesting van de lidstaten, waarin het beginsel van de bevordering van sociale menging en de bestrijding van sociale tweedeling juridisch is vastgelegd;

15. verzoekt het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten met klem meer aandacht te besteden aan de gevolgen van extreme armoede en sociale uitsluiting wat betreft de toegang tot en de uitoefening van de grondrechten, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de uitoefening van het recht op huisvesting van essentieel belang is voor de uitoefening van een aanzienlijk aantal andere rechten, waaronder politieke en sociale rechten;

16. verzoekt de Raad werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken met klem te bespreken hoe een EU-strategie inzake dakloosheid kan worden ontwikkeld;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het Comité van de Regio's, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Europees Comité voor sociale bescherming en de Raad van Europa.

(1)

P6_TA(2008)0163 en P7_TA(2010)0499.

Juridische mededeling - Privacybeleid