Procedura : 2011/2723(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0475/2011

Teksty złożone :

B7-0475/2011

Debaty :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Głosowanie :

PV 14/09/2011 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0383

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 133kWORD 86k
6.9.2011
PE465.773v01-00
 
B7-0475/2011

złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7- 0421/2011

złożony zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu


w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności


Pervenche Berès, Karima Delli w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności  
B7‑0475/2011

Parlament Europejski,

–   uwzględniając oświadczenia pisemne z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie rozwiązania kwestii bezdomności ulicznej oraz z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności(1),

–   uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 34,

–   uwzględniając zmienioną Europejską kartę społeczną Rady Europy, w szczególności jej art. 31,

–   uwzględniając wspólne sprawozdanie Komisji i Rady za 2010 r. w sprawie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej,

–   uwzględniając oświadczenie Rady z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym: współpraca w walce z ubóstwem w 2010 roku i później,

–   uwzględniając ostateczne zalecenia konferencji europejskiego porozumienia w sprawie bezdomności z dni 9 i 10 grudnia 2010 r.,

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 grudnia 2010 r. zatytułowany „Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej (COM(2010)0758),

–   uwzględniając opinie Komitetu Regionów z dnia 3 czerwca 1999 r. w sprawie mieszkalnictwa i bezdomności (CdR 376/98 – fin), z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zwalczania bezdomności (CdR 18/2010 – fin) oraz z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (CdR 402/2010 – fin),

–    uwzględniając pytanie wymagające odpowiedzi ustnej z dnia 11 lipca 2011 r. skierowane do Komisji w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (O‑000153/2011 – B7‑0475/2011),

 

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że zjawisko bezdomności wciąż dotyka ludzi we wszystkich państwach członkowskich UE i jest niedopuszczalnym naruszeniem podstawowych praw człowieka;

B.  mając na uwadze, że bezdomność stanowi jedną z najcięższych form ubóstwa i niedostatku i że na przestrzeni ostatnich lat w szeregu państw członkowskich UE obserwuje się jej wzrost;

C. mając na uwadze, że rok 2010 był Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym;

D. mając na uwadze, że zjawisko bezdomności jest jasnym priorytetem w ramach procesu integracji społecznej UE;

E.  mając na uwadze, że koordynacja polityki w zakresie bezdomności na poziomie europejskim w ramach otwartej metody koordynacji w dziedzinie ochrony socjalnej i włączenia społecznego poprawiła się i nadała znaczenie wysiłkom podejmowanym w ostatniej dekadzie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz że istnieje potrzeba korzystania z tych doświadczeń w ramach bardziej strategicznego podejścia;

F.  mając na uwadze, że bezdomność ma wiele oblicz i wymaga wielostronnego podejścia politycznego;

G. mając na uwadze, że strategia Europa 2020 i jej przewodni cel ochrony przynajmniej 20 milionów ludzi przed ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego do roku 2020 stanowi nową siłę napędową w walce z wszelkimi formami ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym z bezdomnością;

H. mając na uwadze, że kluczowym elementem strategii Europa 2020 jest sztandarowa inicjatywa Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

I.   mając na uwadze, że inicjatywa ta stanowi podwalinę ulepszonych i bardziej ambitnych działań w walce z bezdomnością na poziomie UE przez określenie metod i środków najlepszej kontynuacji rozpoczętych przez Komisję prac w zakresie bezdomności, przy uwzględnieniu wyników konferencji porozumienia, która odbyła się w grudniu 2010 r.;

J.   mając na uwadze, że Komitet Regionów zaproponował europejski program mieszkalnictwa socjalnego, którego celem jest koordynowanie środków odnoszących się do finansowania mieszkań socjalnych, wykorzystania funduszy strukturalnych oraz racjonalizacji wykorzystania energii; mając na uwadze, że europejska strategia na rzecz walki z bezdomnością powinna przyczynić się do realizacji tego programu;

1.  wzywa państwa członkowskie do postępów w realizacji celu, którym jest położenie kresu bezdomności ulicznej do 2015 r.;

2.  wzywa do opracowania ambitnej, zintegrowanej strategii UE, opierającej się na strategiach krajowych i regionalnych, której długofalowym celem byłoby położenie kresu bezdomności w ramach szerszej strategii na rzecz integracji społecznej;

3.  wzywa Komisję do powołania grupy roboczej ds. strategii UE na rzecz walki z bezdomnością oraz do angażowania wszystkich zainteresowanych podmiotów w walkę z tym zjawiskiem, w tym krajowych, regionalnych i lokalnych podmiotów odpowiadających za kształt polityki, naukowców, organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych, osób bezdomnych oraz podmiotów z sektorów pokrewnych, takich jak mieszkalnictwo, zatrudnienie i ochrona zdrowia;

4.  wzywa do uwzględnienia europejskiej typologii bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego (ETHOS) w tworzeniu strategii UE; wzywa Komitet Ochrony Socjalnej i jego podgrupę ds. wskaźników do promowania porozumienia między państwami członkowskimi w zakresie stosowania tej definicji; wzywa EUROSTAT do zbierania danych dotyczących bezdomności w całej UE w ramach statystyk Unii Europejskiej dotyczących dochodów i warunków życia, (EU-SILC);

5.  apeluje, aby uzgodnione przez Komisję i państwa członkowskie ramy monitorowania procesu opracowywania krajowych i regionalnych strategii na rzecz przeciwdziałania bezdomności stanowiły centralny element strategii UE w tej dziedzinie; w tym kontekście wzywa do sporządzania co roku lub co dwa lata sprawozdań w zakresie postępów w tym obszarze;

6.  uważa, że należy prowadzić działania monitorujące i sprawozdawcze w odniesieniu do następujących kluczowych elementów strategii na rzecz walki z bezdomnością (zaproponowane we wspólnym sprawozdaniu na temat zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej za 2010 r.):

-    jasne cele, w szczególności dotyczące przeciwdziałania bezdomności; ograniczenie czasu pozostawania bez dachu nad głową; ograniczenie najcięższych form bezdomności; poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych i dostęp do mieszkań w przystępnej cenie,

-    zintegrowane podejście dotyczące wszystkich odpowiednich obszarów polityki,

-    prawidłowe zarządzanie,

-    prawidłowe gromadzenie danych;

-    wyraźny wymiar mieszkaniowy,

-    uwzględnianie zmieniających się profili osób bezdomnych, w szczególności w kontekście migracji;

7.  wzywa w szczególności do przyjęcia zasad monitorowania postępów państw członkowskich na drodze do położenia kresu bezdomności ulicznej oraz długotrwałej bezdomności;

8.  apeluje o to, by strategia UE na rzecz walki z bezdomnością wychodziła poza monitorowanie i sprawozdawczość i opracowywała działania pozwalające na wspieranie rozwoju i utrzymanie skutecznych krajowych i regionalnych strategii na rzecz walki z bezdomnością;

9.  wzywa do przyjęcia kompleksowego programu badań, by w ramach strategii UE na rzecz walki z bezdomnością gromadzić wiedzę i krzewić zrozumienie oraz wzajemne doświadczenia wynikające z ponadgranicznej wymiany informacji na temat kluczowych zagadnień w walce z bezdomnością;

10. apeluje o to, by – w ramach rozdziału dotyczącego innowacji społecznych europejskiej platformy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym – skoncentrowano się przede wszystkim na podejściach opierających się na mieszkalnictwie, co pozwoli na zebranie przekonujących danych w zakresie skutecznego łączenia wsparcia na mieszkalnictwo z pozostałymi formami pomocy dla byłych bezdomnych oraz gromadzenie informacji opartych na doświadczeniach praktycznych i tworzeniu rozwiązań politycznych;

11. apeluje o to, by strategia UE na rzecz walki z bezdomnością koncentrowała się na promowaniu wysokiej jakości usług świadczonych ludziom bezdomnym i wzywa Komisję do opracowania dobrowolnych ram jakości przewidzianych w komunikacie w sprawie europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem;

12. wzywa do ścisłego powiązania strategii UE na rzecz walki z bezdomnością i funduszy europejskich, szczególnie funduszy strukturalnych; wzywa Komisję do promowania wykorzystywania EFRR również na mieszkania dla marginalizowanych grup społecznych, co pozwoli zająć się problemem bezdomności w różnych państwach członkowskich;

13. wzywa do uwzględnienia bezdomności w odnośnych obszarach politycznych jako elementu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

14. wyraża przekonanie, że strategia UE na rzecz walki z bezdomnością winna w pełni szanować postanowienia Traktatu z Lizbony, który uznaje „zasadniczą rolę i dużą swobodę krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy w świadczeniu, zlecaniu i organizowaniu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w sposób możliwie najlepiej zaspokajający potrzeby użytkowników”; wyraża przekonanie, że to państwa członkowskie mogą dobrowolnie określić zasady dotyczące przystępnego cenowo mieszkalnictwa socjalnego oraz że strategia UE na rzecz walki z bezdomnością winna być w pełni zgodna z polityką mieszkalnictwa socjalnego państw członkowskich, która prawnie określa zasady promowania różnorodności społecznej i walki z segregacją społeczną;

15. wzywa Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej do szerszego zajęcia się skutkami skrajnego ubóstwa i wykluczenia społecznego w odniesieniu do dostępu obywateli do praw podstawowych i możliwości korzystania z nich, przy uwzględnieniu, że korzystanie z prawa do mieszkania ma zasadnicze znaczenie dla pełnego korzystania z praw, w tym praw politycznych i socjalnych;

16. wzywa Radę ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów do przedyskutowania sposobu opracowania strategii UE na rzecz walki z bezdomnością;

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Ochrony Socjalnej, a także Radzie Europy.

(1)

P6_TA(2008)0163 i P7_TA(2010)0499.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności