Postup : 2011/2723(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0475/2011

Predkladané texty :

B7-0475/2011

Rozpravy :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Hlasovanie :

PV 14/09/2011 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0383

PREDBEŽNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 129kWORD 79k
9.6.2011
PE465.773v01-00
 
B7-0475/2011

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7‑0421/2011

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku


o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva


Pervenche Berès, Karima Delli v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva  
B7‑0475/2011

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje vyhlásenie z 22. apríla 2008 o riešení problému pouličného bezdomovstva a vyhlásenie zo 16. decembra 2010 o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva(1),

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej článok 34,

–       so zreteľom na revidovanú Európsku sociálnu charty Rady Európy, najmä na jej článok 31,

–       so zreteľom na spoločnú správu Komisie a Rady z roku 2010 o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení,

–       so zreteľom na vyhlásenie Rady zo 6. decembra 2010 o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: Spoločné úsilie v boji proti chudobe v roku 2010 a neskôr,

–       so zreteľom na záverečné odporúčania Európskej konsenzuálnej konferencie o bezdomovstve, ktorá sa konala 9. a 10. decembra 2010,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2010 o Európskej platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú súdržnosť (KOM(2010)0758),

–       so zreteľom na stanoviská Výboru regiónov z 3. júna 1999 o bývaní a bezdomovcoch (CdR 376/98 fin), zo 6. októbra 2010 o boji proti bezdomovstvu (CdR 18/2010 fin) a z 31. marca 2011 o Európskej platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (CdR 402/2010 fin),

–       so zreteľom na otázku Komisii z 11. júla 2011 o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva (O‑000153/2011 – B7‑0475/2011),

–       so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže bezdomovstvo naďalej postihuje ľudí vo všetkých členských štátoch EÚ a je neprijateľným porušením ľudskej dôstojnosti;

B.     keďže bezdomovstvo predstavuje jednu z najhorších podôb chudoby a strádania a keďže vo viacerých členských štátoch EÚ sa za posledné roky prehĺbilo;

C.     keďže rok 2010 bol Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu;

D.     keďže bezdomovstvo sa stalo jednoznačnou prioritou v procese sociálneho začlenenia v EÚ;

E.     keďže koordinácia politiky na úrovni EÚ v oblasti bezdomovstva sa za posledné desaťročie v rámci otvorenej metódy koordinácie sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia rozšírila a zvýšila hodnotu snáh na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a keďže je nutné nadviazať na túto prácu v rámci strategickejšieho prístupu;

F.     keďže samotný charakter bezdomovstva je mnohostranný a vyžaduje si takú istú politickú odpoveď;

G.     keďže stratégia EÚ 2020 a jej hlavný cieľ zachrániť do roku 2020 pred hrozbou chudoby a sociálneho vylúčenia najmenej 20 miliónov ľudí dáva boju proti všetkým formám chudoby a sociálneho vylúčenia, vrátane bezdomovstva, nový podnet;

H.     keďže kľúčovým prvkom stratégie EÚ 2020 je hlavná iniciatíva Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu;

I.      keďže tento rámec pripravuje cestu účinnejším a ambicióznejším krokom v oblasti bezdomovstva na úrovni EÚ tým, že bude hľadať metódy a spôsoby, ako čo najlepšie pokračovať v začatej práci Komisie v oblasti bezdomovstva a že zohľadní výsledok konsenzuálnej konferencie z decembra 2010;

J.      keďže Výbor regiónov predstavil európsky program sociálneho bývania zameraný na koordináciu opatrení v súvislosti s finančným a sociálnym bývaním, využívanie štrukturálnych fondov a posilnenie energetickej efektívnosti a keďže stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva by mala prispieť k tomuto programu;

1.      naliehavo žiada členské štáty, aby pokročili smerom k cieľu odstrániť do roku 2015 pouličné bezdomovstvo;

2.      požaduje rozvíjať ambicióznu a integrovanú stratégiu EÚ opierajúcu sa o národné a regionálne stratégie, s dlhodobým cieľom odstrániť bezdomovstvo v rámci širšieho sociálneho začlenenia;

3.      vyzýva Európsku komisiu, aby vytvorila pracovnú skupinu pre stratégiu EÚ v oblasti bezdomovstva a aby do boja proti bezdomovstvu zapojila všetky zúčastnené strany vrátane politikov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, výskumníkov, mimovládnych organizácií zabezpečujúcich služby pre bezdomovcov, ľudí, ktorí bezdomovstvo sami zažili, ako aj susediacich sektorov, ako sektor bývania, zamestnanosti a zdravotníctva;

4.      žiada, aby sa pri rozvoji stratégie EÚ brala do úvahy európska typológia bezdomovstva a vylúčenia z možností bývania ETHOS (European Typology of Homelessness and housing exclusion); vyzýva Výbor pre sociálnu ochranu a jeho podskupinu pre ukazovatele, aby podporili dohodu medzi členskými štátmi o uplatňovaní tejto definície; vyzýva EUROSTAT, aby v rámci štatistiky Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach (EÚ-SILC) zhromaždil údaje o bezdomovstve v EÚ;

5.      žiada vytvoriť rámec na sledovanie rozvoja národných a regionálnych stratégií v oblasti bezdomovstva ako ústredného prvku celoeurópskej stratégie v oblasti bezdomovstva po dohode s Európskou komisiou a členskými štátmi; v tejto súvislosti požaduje stratégiu na podávanie výročných alebo dvojročných správ o pokroku;

6.      domnieva sa, že by sa mali sledovať tieto kľúčové prvky stratégií o bezdomovstve (predložené v spoločnej správe o sociálnej ochrane a sociálnom začleňovaní z roku 2010) a podávať o nich správy :

-  jasné ciele, najmä v súvislosti s prevenciou bezdomovstva; znižovanie jeho trvania; obmedzenie najhorších foriem bezdomovstva; skvalitnenie služieb pre bezdomovcov a prístup k dostupnému bývaniu,

-  integrovaný prístup zahŕňajúci všetky relevantné oblasti politiky,

-  správne riadenie,

-  správne zhromažďovanie údajov,

-  silný rozmer zameraný na bývanie,

-  zohľadnenie meniacich sa profilov bezdomovcov, a predovšetkým vplyv migrácie;

7.      osobitne žiada, aby tento monitorovací rámec sledoval pokrok členských štátov smerom k odstráneniu pouličného bezdomovstva a dlhodobého bezdomovstva;

8.      žiada, aby stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva siahala nad sledovanie a spravodajstvo a aby zabezpečovala radu činností na podporu rozvoja a udržania účinných celoštátnych a regionálnych stratégií v oblasti bezdomovstva;

9.      požaduje intenzívny výskumný program zameraný na rozvoj poznatkov a pochopenia v rámci stratégie EÚ v oblasti bezdomovstva, ako aj neprestajné vzájomné vzdelávanie a nadnárodnú výmenu skúseností v hlavných otázkach týkajúcich sa boja proti bezdomovstvu;

10.    požaduje osobitné zameranie na prístupy k bývaniu v oblasti sociálnej inovácie v rámci európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu s cieľom posilniť dôkazový základ efektívnych kombinácií podpory bývania a podpory udržania si nezávislosti vo vlastnom obydlí pre bývalých bezdomovcov, ako aj informovať o postupoch založených na dôkazoch a o rozvoji politík;

11.    žiada, aby sa stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva zameriavala na podporu kvalitných služieb pre bezdomovcov a nalieha na Európsku komisiu, aby vytvorila dobrovoľný kvalitatívny rámec, ako sa stanovuje v oznámení o európskej platforme proti chudobe;

12.    žiada vytvoriť silné prepojenie medzi stratégiou EÚ v oblasti bezdomovstva a finančnými tokmi EÚ, najmä štrukturálnymi fondmi; vyzýva Európsku komisiu, aby sa zasadzovala o využívanie finančného nástroja EFRR aj na podporu bývania pre marginalizované skupiny v záujme riešenia problému bezdomovstva v rôznych členských štátoch EÚ;

13.    žiada začleniť bezdomovstvo do príslušných politických oblastí ako aspekt boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu;

14.    je presvedčený, že stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva by mala byť plne v súlade s Lisabonskou zmluvou, ktorá určuje „základnú úlohu a široké diskrečné právomoci národných, regionálnych a miestnych orgánov pri poskytovaní, obstarávaní a organizovaní služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré čo najlepšie napĺňajú potreby užívateľov”; domnieva sa, že úlohou členských štátov je stanoviť podmienky dostupného a sociálneho bývania a že stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva by mala byť plne v súlade s politikou sociálneho bývania členských štátov, v ktorej je plne zakotvená zásada podpory sociálnej rôznorodosti a boja proti spoločenskej segregácii;

15.    žiada Agentúru EÚ pre základné práva, aby sa intenzívnejšie zaoberala dôsledkami extrémnej chudoby a sociálneho vylúčenia, pokiaľ ide o prístup k základným právam a ich užívanie, a aby pritom mala na pamäti, že napĺňanie práva na bývanie má zásadný význam pri užívaní mnohých ďalších práv, okrem iného politických a sociálnych;

16.    žiada Radu pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, aby rokovala o rozvoji stratégie EÚ v oblasti bezdomovstva;

17.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru pre sociálnu ochranu a Rade Európy.

(1)

P6_TA(2008)0163 a P7_TA(2010)0499.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia