Процедура : 2011/2755(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0480/2011

Внесени текстове :

B7-0480/2011

Разисквания :

PV 15/09/2011 - 4
CRE 15/09/2011 - 4

Гласувания :

PV 15/09/2011 - 6.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0391

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 138kWORD 78k
7.9.2011
PE472.658v01-00
 
B7-0480/2011

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑0480/2011

съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността


относно политическия подход на Европейския съюз към Световната конференция по радиосъобщения през 2012 г. на Международния съюз по далекосъобщения (WRC-12)


Herbert Reul от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

Резолюция на Европейския парламент относно политическия подход на Европейския съюз към Световната конференция по радиосъобщения през 2012 година на Международния съюз по далекосъобщения (WRC-12)  
B7‑0480/2011

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Политическият подход на Европейския съюз към Световната конференция по радиосъобщения през 2012 година на Международния съюз по далекосъобщения (WRC-12)“ (COM(2011) 180 окончателен),

–   като взе предвид програмата на WRC-12 на Международния съюз по далекосъобщения (ITU),

–   като взе предвид програмата в областта на цифровите технологии в рамките на стратегията „Европа 2020“,

–   като взе предвид становището на групата за политика в областта на радиочестотния спектър относно общите политически цели за WRC-12,

–   като взе предвид позицията си относно групата за политика в областта на радиочестотния спектър от 11 май 2011 г. (доклад на г-н Hökmark A7‑0151/2011),

–   като взе предвид заключенията на Съюза по транспорт, телекомуникации и енергетика от 27 май 2011 г. относно WRC-12,

–   като взе предвид член 8а, параграф 4 и член 9, параграф 1 от Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги,

–   като взе предвид 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че конференцията през 2012 г. ще приключи с приемането на изменения на Правилника за радиосъобщенията на IТU;

Б.  като има предвид, че държавите-членки следва да осигуряват съответствие на международните споразумения, по които те са страни в рамките на ITU, с действащото право на Европейския съюз и по-специално с имащите отношение към тези споразумения правила и принципи на нормативната уредба на ЕС в областта на електронните съобщения;

В.  като се има предвид, че радиочестотният спектър е ограничен обществен ресурс, който е от решаващо значение за все по-голям брой сектори на икономиката;

Г.  като има предвид, че, както беше подчертано в „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, безжичният широколентов достъп и особено съобщителните услуги са важни стимули за растежа и конкурентоспособността на Европа на световно равнище;

Д. като има предвид, че Европа ще може да оползотвори изцяло потенциала на цифровата икономика единствено чрез създаването на добре функциониращ вътрешен пазар на цифрови технологии с равни условия на общоевропейско равнище;

Е.  като има предвид, че хармонизираното освобождаване на допълнителен радиочестотен спектър на световно и европейско равнище е важно средство за облекчаване на недостига да капацитет в мобилните мрежи и за насърчаване на новите услуги и икономическия растеж;

Ж. като има предвид, че една от основните точки в дневния ред на конференцията се основава на достъпността на радиочестотния спектър и по-специално е свързана с цифровия дивидент в честотната лента от 800 MHz ;

З.  като има предвид, че още няколко точки в дневния ред са свързани с политиките на ЕС (информационно общество, транспорт, политика за космическото пространство, програмата „Галилео“, вътрешен пазар, околна среда, аудиовизуална политика, научни изследвания...);

И. като има предвид, че на всяка Световна конференция по радиосъобщения се съставя програмата за следващата конференция;

1.  приветства съобщението на Комисията и изразява съгласие с анализа относно значението на въздействието на WRC-12 върху политиките на ЕС;

2.  счита, че ЕС трябва да говори с един глас при многостранни преговори, за да защитава интересите си и създава световни синергии и икономии от мащаба при използването на радиочестотния спектър; следователно решително насърчава държавите-членки да подкрепят изцяло тези политически насоки и активно да ги популяризират и защитават в рамките на WRC-12; освен това счита, че докато Комисията не е упълномощена да говори от името на ЕС в рамките на ITU, държавите-членки следва да координират тясно обща позиция на Съюза въз основа на групата за политика в областта на радиочестотния спектър съвместно с Комисията;

3.  насочва вниманието към 25-те отделни точки в дневния ред на WRC-12 и тяхното потенциално въздействие върху политиките и целите на ЕС;

4.  призовава държавите-членки да гарантират тези цели и да отхвърлят всякакви изменения на Правилника за съобщенията на ITU, които биха засегнали техния обхват и тяхната същност; в този контекст изисква от Комисията да гарантира, че се зачитат принципите на Договора за ЕС и на достиженията на правото на ЕС;

5.  счита, че Комисията следва да оказва на държавите-членки техническа и политическа помощ при техните двустранни и многостранни преговори с трети държави и да сътрудничи с държавите-членки при сключването на международни споразумения, особено на споразумения със съседни трети държави, при които може да се стигне до намеса в резултат на различни планове за разпределение;

6.  припомня своята позиция в рамките на групата за политика в областта на радиочестотния спектър, особено с оглед на проведеното от ITU проучване на потребностите от авангардни международни мобилни комуникации (IMT Advanced), необходимостта от предоставяне на достатъчен и подходящ радиочестотен спектър за мобилен пренос на данни, възлизащ общо на поне 1 200 MHz до 2015 г. с цел да се подпомогнат целите на политиките на Съюза и да се отговори по най-добрия начин на нарастващото търсене на мобилен пренос на данни; напомня, че всички нови мерки следва да бъдат прозрачни и да не нарушават правилата на конкуренцията или да поставят в неблагоприятно положение новите участници на телекомуникационния пазар;

7.  настоятелно призовава държавите-членки да подкрепят Комисията в насърчаването на включването на тази съществена точка в дневния ред на следващата Световна конференция по радиосъобщения през 2016 г.; в тази връзка отново подчертава значението на това ЕС да направи преглед на използването на радиочестотния спектър в Съюза към момента и на ефективността на това използване, както беше предложено от групата за политика в областта на радиочестотния спектър;

8.  отново призовава държавите-членки и Комисията да следват амбициозна програма за хармонизация съгласно заключенията на ITU и призовава Комисията да извърши оценка и преглед на необходимостта от освобождаване на допълнителни честотни ленти от спектъра, като се има предвид развитието на технологиите в областта на радиочестотния спектър, пазарния опит с нови услуги, евентуалните бъдещи потребности на наземното разпространяване на радио- и телевизионен сигнал и недостига на радиочестотен спектър в други честотни ленти, подходящи за покритие с безжичен широколентов достъп, за да стане това възможно, в зависимост от това дали ще бъдат взети необходимите решения, до 2012 и 2016 г.;

9.  подчертава, че услугите на безжичния широколентов достъп допринасят в значителна степен за икономическото възстановяване и растеж; необходим е достатъчен и ефикасно управляван радиочестотен спектър, за да се отговори на нарастващото потребителско търсене по отношение както на капацитета, така и на покритието;

10. счита, че една по-силна роля на ЕС в политиката в областта на радиочестотния спектър изисква по-силна официална позиция на ЕС в рамките на ITU и следователно категорично подкрепя преразглеждането на неговия статус в рамките на следващата пълномощна конференция на ITU през 2014 г.;

11. подчертава важността на сътрудничеството и координацията между държавите-членки, за да може ЕС да оползотвори пълния потенциал на възможностите за новаторство по отношение на технологиите в областта на радиочестотния спектър;

12. изтъква значението на това ЕС да играе водеща роля по отношение на технологиите в областта на радиочестотния спектър и да дава пример в световен мащаб за най-добри практики и сближаване;

13. подчертава уязвимостта на устройствата, използващи радиочестотния спектър, по отношение на кибернетични атаки и изтъква необходимостта от координиран подход в световен мащаб спрямо засилването на сигурността в кибернетичното пространство;

14. изисква от Комисията да докладва относно резултатите и постиженията на WRC-12;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

 

Правна информация - Политика за поверителност