Postup : 2011/2755(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0480/2011

Předložené texty :

B7-0480/2011

Rozpravy :

PV 15/09/2011 - 4
CRE 15/09/2011 - 4

Hlasování :

PV 15/09/2011 - 6.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0391

NÁVRH USNESENÍ
PDF 127kWORD 73k
7. 9. 2011
PE472.658v01-00
 
B7-0480/2011

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0480/2011

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


o politickém přístupu Evropské unie ke Světové radiokomunikační konferenci ITU 2012 (WRC-12)


Herbert Reul za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Usnesení Evropského parlamentu o politickém přístupu Evropské unie ke Světové radiokomunikační konferenci ITU 2012 (WRC-12)  
B7‑0480/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na sdělení Komise KOM(2011)180 v konečném znění ze dne 6. dubna 2011 o politickém přístupu Evropské unie ke Světové radiokomunikační konferenci ITU 2012 (WRC-12),

–   s ohledem na pořad jednání ITU WRC-12,

–   s ohledem na digitální agendu v rámci strategie Evropa 2020,

–   s ohledem na stanovisko Skupiny pro politiku rádiového spektra (RSPG) o společných politických cílech pro konferenci WRC-12,

–   s ohledem na svůj postoj k programu politiky rádiového spektra (RSPP) přijatý dne 11. května 2011 (zpráva pana Hökmarka A7‑0151/2011),

–   s ohledem na závěry Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku ze dne 27. května 2011 týkající se WRC-12,

–   s ohledem na čl. 8a odst. 4 a čl. 9 odst. 1 směrnice 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se pozměňuje směrnice 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že konference v roce 2012 bude zakončena přijetím změn Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie (ITU);

B.  vzhledem k tomu, že členské státy EU by měly zajistit, aby mezinárodní dohody, jichž jsou stranami v rámci ITU, byly v souladu se stávajícími právními předpisy EU, zejména příslušnými předpisy a zásadami regulačního rámce EU pro elektronické komunikace;

C. vzhledem k tomu, že spektrum je vzácným veřejným zdrojem, který je klíčově důležitý pro stále větší počet odvětví;

D. vzhledem k tomu, že zejména bezdrátové širokopásmové a komunikační služby jsou významnou hnací silou růstu a evropské konkurenceschopnosti ve světovém měřítku, jak bylo zdůrazněno v digitální agendě pro Evropu;

E.  vzhledem k tomu, že Evropa bude schopna plně využít potenciál digitálního hospodářství pouze prostřednictvím vytvoření dobře fungujícího vnitřního digitálního trhu s rovnými podmínkami v celé Evropě;

F.  vzhledem k tomu, že harmonizované uvolnění dalšího pásma spektra na světové a evropské úrovní je důležitým nástrojem, jak zmírnit omezení kapacity mobilních sítí a podpořit nové nástroje a hospodářský růst;

G. vzhledem k tomu, že jedním z hlavních bodů této konference je dostupnost rádiového spektra a zejména digitální dividenda v pásmu 800 MHz;

H. vzhledem k tomu, že pro politiky EU má význam několik dalších bodů (informační společnost, doprava, politika v oblasti vesmíru, Galileo, vnitřní trh, životní prostředí, audiovizuální politika, výzkum…);

I.   vzhledem k tomu, že každá WRC stanoví pořad jednání příští konference;

1.  vítá sdělení Komise a souhlasí s analýzou významu dopadu WRC-12 na politiky EU;

2.  je přesvědčen, že EU musí při vícestranných jednáních vystupovat jednotně, aby v oblasti využívání spektra prosazovala své zájmy a vytvářela celosvětové synergie a úspory z rozsahu; vybízí proto důrazně členské státy, aby tyto směry politiky plně podporovaly a aby je aktivně propagovaly a hájily na WRC-12; domnívá se dále, že jelikož Komise nemá právo vystupovat v ITU jménem EU, měly by členské státy společně s Komisí úzce koordinovat společný postoj Unie na základě RSPP;

3.  upozorňuje na 25 jednotlivých bodů pořadu jednání WRC-12 a jejich možný dopad na politiky a cíle EU;

4.  vyzývá členské státy, aby tyto cíle chránily a odmítaly jakoukoliv změnu Radiokomunikačního řádu ITU, jež by ovlivnila jejich rozsah a podstatu; žádá v této souvislosti Komisi, aby zajistila, že budou dodržovány zásady Smlouvy o EU a „acquis communautaire“;

5.  domnívá se, že Komise by měla členským státům pomáhat poskytováním technické a politické podpory při jejich dvoustranných a mnohostranných jednáních s třetími zeměmi a spolupracovat s členskými státy při vyjednávání mezinárodních dohod, zejména dohod se sousedními třetími zeměmi, kde může dojít v důsledku odlišných plánů přidělení pásma k interferencím;

6.  připomíná svůj postoj k RSPP, a s ohledem na vlastní studii ITU o pokročilých potřebách programu Europolu pro správu informací a technologie (IMT) připomíná rovněž nutnost přidělit do roku 2015 dostatečné a vhodné spektrum pro mobilní přenos dat o celkové hodnotě alespoň 1 200 MHz s cílem podpořit cíle politiky Unie a co nejlepším způsobem uspokojit rostoucí poptávku po mobilním přenosu dat; připomíná, že všechna nová opatření by měla být transparentní a neměla by narušovat hospodářskou soutěž nebo znevýhodňovat nové subjekty na telekomunikačním trhu;

7.  naléhavě vyzývá členské státy, aby podporovaly Komisi při prosazení tohoto významného bodu na pořad jednání další konference WCR v roce 2016; znovu v tomto ohledu připomíná, že je důležité, aby EU vytvořila přehled svých v současnosti využívaných pásem spektra a jejich efektivity, jak bylo navrženo v RSPP;

8.  znovu připomíná svou výzvu členským státům a Komisi, aby usilovaly o vytvoření ambiciózního programu harmonizace v souladu se závěry ITU, a vyzývá Komisi, aby vyhodnotila a přezkoumala potřebu uvolnit další pásmo spektra s ohledem na vývoj spektrálních technologií, zkušenosti trhu s novými službami, možnou budoucí potřebu pozemního radiového a televizního vysílání a nedostatek spektra v jiných pásmech vhodných pro bezdrátové širokopásmové pokrytí s cílem umožnit výše uvedené uvolnění do roku 2012 a do roku 2016, což bude záviset na přijetí nezbytných rozhodnutí;

9.  zdůrazňuje, že bezdrátové širokopásmové služby zásadně přispívají k hospodářskému oživení a růstu; dostatečné a efektivně spravované spektrum je nezbytnou podmínkou reakce na rostoucí poptávku spotřebitelů z hlediska kapacity i pokrytí;

10. domnívá se, že silnější úloha EU v politice spektra si vyžaduje silnější formální pozici EU v ITU, a důrazně proto podporuje opětovné přezkoumání jejího statusu na příští konferencí zplnomocněných zástupců v roce 2014;

11. zdůrazňuje význam spolupráce a koordinace mezi členskými státy, aby mohla EU plně využívat potenciál možností inovace pokud jde o technologie radiového spektra;

12. zdůrazňuje, že je důležité, aby EU vystupovala jako průkopník v oblasti technologie radiového spektra a představovala celosvětový příklad, pokud jde o osvědčené postupy a soudržnost;

13. zdůrazňuje zranitelnost zařízení využívajících radiové spektrum vůči kybernetickým útokům a upozorňuje na to, že je nezbytné přijmout koordinovaný celosvětový přístup s cílem posílit kybernetickou bezpečnost;

14. žádá komisi, aby informovala o výsledcích a úspěších WRC-12;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí