Procedure : 2011/2755(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0480/2011

Indgivne tekster :

B7-0480/2011

Forhandlinger :

PV 15/09/2011 - 4
CRE 15/09/2011 - 4

Afstemninger :

PV 15/09/2011 - 6.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0391

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 119kWORD 66k
7.9.2011
PE472.658v01-00
 
B7-0480/2011

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0480/2011

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,


om EU's politiske strategi i forbindelse med ITU's verdensomspændende radiokommunikationskonference 2012 (WRC-12)


Herbert Reul for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Europa-Parlamentets beslutning om EU's politiske strategi i forbindelse med ITU's verdensomspændende radiokommunikationskonference 2012 (WRC-12)  
B7‑0480/2011

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse KOM(2011)0180 af 6. april 2011 om EU's politiske strategi i forbindelse med ITU's verdensomspændende radiokommunikationskonference 2012 (WRC-12),

–   der henviser til dagsordenen for ITU's WRC-12,

–   der henviser til den digitale dagsorden inden for rammerne af Europa 2020-strategien,

–   der henviser til Frekvenspolitikgruppens udtalelse om de fælles politiske målsætninger med henblik på WCR-12,

–   der henviser til sin holdning vedrørende radiofrekvenspolitikprogrammet, som fastlagt den 11. maj 2011 (betænkning af Hökmark, A/-0151/2011),

–   der henviser til konklusionerne om WRC-12 fra samlingen i Rådet (transport, telekommunikation og energi) den 27. maj 2011,

–   der henviser til artikel 8a, stk. 4, og artikel 9, stk. 1, i direktiv 2009/140 af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at radiokommunikationskonferencen 2012 vil blive afsluttet med vedtagelse af ændringer til ITU's radioreglement,

B.  der henviser til, at medlemsstaterne sikrer, at de internationale aftaler, som de er part i inden for rammerne af ITU, er i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning og navnlig de relevante regler og principper i EU's rammebestemmelser for elektronisk kommunikation,

C. der henviser til, at radiofrekvenser er en knap offentlig ressource, som er særdeles vigtig for et stigende antal sektorer,

D. der henviser til, at trådløse bredbånds- og kommunikationstjenester som understreget i den digitale dagsorden for Europa især er en nøglefaktor til fremme af vækst og europæisk konkurrenceevne på globalt plan,

E.  der henviser til, at Europa kun vil kunne udnytte mulighederne i en digital økonomi ved at skabe et velfungerende internt digitalt marked med lige vilkår i hele Europa,

F.  der henviser til, at frigørelse af yderligere radiofrekvenser på en harmoniseret måde på globalt og europæisk plan er et vigtigt middel til at afhjælpe den utilstrækkelige kapacitet i de mobile net og fremme nye tjenester og økonomisk vækst,

G. der henviser til, at et vigtigt spørgsmål på konferencen vedrører adgangen til frekvensressourcer og navnlig digitaliseringsudbyttet i frekvensbåndet 800 MHz,

H. der henviser til, at en række andre punkter er relevante for EU's politikker (informationssamfundet, transportområdet, rumpolitik, Galileo, det indre marked, miljø, audiovisuel politik, forskning osv.),

I.   der henviser til, at hver WRC-konference fastsætter dagsordenen for den følgende konference,

1.  glæder sig over Kommissionens meddelelse og tilslutter sig analysen af betydningen af resultatet af WRC-12 for EU's politikker;

2.  mener, at EU må tale med én stemme i multilaterale forhandlinger for at fremme sine interesser og skabe globale synergier og stordriftsfordele ved udnyttelsen af radiofrekvenserne; opfordrer derfor kraftigt medlemsstaterne til at godkende disse politiske retningslinjer og aktivt fremme og forsvare dem under WRC-12; mener desuden, at medlemsstaterne sammen med Kommissionen nøje bør koordinere en fælles EU-holdning på grundlag af radiofrekvenspolitikprogrammet, så længe Kommissionen ikke har beføjelse til at tale på EU's vegne i ITU;

3.  henleder opmærksomheden på de 25 enkeltstående spørgsmål på dagsordenen for WRC-12 og deres mulige betydning for EU's politikker og målsætninger;

4.  opfordrer medlemsstaterne til at holde fast i disse målsætninger og modstå enhver ændring af ITU's radioreglement, som ville indvirke på anvendelsesområdet og indholdet; anmoder i den forbindelse Kommissionen om at sikre, at principperne i EU-traktakten og i gældende fællesskabsret overholdes;

5.  mener, at Kommissionen bør bistå medlemsstaterne med teknisk og politisk støtte i deres bilaterale og multilaterale forhandlinger med tredjelande og samarbejde med medlemsstaterne, når der forhandles om internationale aftaler, især aftaler med tilgrænsende tredjelande, hvor der kan opstå interferensproblemer som følge af forskellige tildelingsplaner;

6.  minder om sin holdning vedrørende med radiofrekvenspolitikprogrammet og – navnlig med hensyn til ITU's egen undersøgelse af behovene i forbindelse med IMT-Advanced – nødvendigheden af at tildele tilstrækkelige og egnede frekvensressourcer til mobil datatrafik på mindst 1200 MHz inden udgangen af 2015 for at støtte EU's politiske mål og for bedst muligt at opfylde den stigende efterspørgsel efter mobil datatrafik; gentager, at alle nye foranstaltninger bør være gennemskuelige og ikke fordreje konkurrencen eller forfordele nye operatører på telekommunikationsmarkedet;

7.  henstiller kraftigt til medlemsstaterne at støtte Kommissionen i bestræbelserne på at få dette relevante punkt med på dagsordenen for den næste WRC-konference i 2016; gentager i den forbindelse, at det er vigtigt, at EU udarbejder en opgørelse over den aktuelle anvendelse af radiofrekvenserne og effektiviteten heraf som foreslået i frekvenspolitikprogrammet;

8.  gentager sin opfordring til medlemsstaterne og Kommissionen om at tilstræbe en ambitiøs harmonisering af dagsordenen i overensstemmelse med ITU's konklusioner og anmoder Kommissionen om at vurdere og undersøge behovet for at frigøre yderligere frekvensbånd, i hvilken forbindelse der skal tages hensyn til udviklingen af frekvensteknologier, erfaringer med nye tjenester på markedet, de eventuelle fremtidige behov for jordbaseret radio- og tv-transmission og manglende frekvenser i andre bånd, som er tilstrækkelige til at opnå trådløs bredbåndsdækning – under forudsætning af, at de nødvendige afgørelser træffes senest i 2012 og 2016;

9.  understreger, at trådløse bredbåndstjenester bidrager betydeligt til at skabe økonomisk opsving og vækst; tilføjer, at det er nødvendigt med tilstrækkelige og effektivt forvaltede frekvenser, hvis forbrugernes stigende efterspørgsel med hensyn til både kapacitet og dækning skal kunne tilfredsstilles;

10. mener, at en stærkere rolle for EU inden for frekvenspolitikken kræver en stærkere formel EU-holdning i ITU, og støtter derfor kraftigt, at EU's status revurderes på den næste ITU-hovedkonference i 2014;

11. fremhæver betydningen af, at medlemsstaterne samarbejder og koordinerer deres indsats, for at EU kan drage fordel af alle innovationsmuligheder, når det gælder radiofrekvensteknologi;

12. betoner, at det er vigtigt, at EU er frontfigur i radiofrekvensteknologien og foregår med et godt eksempel på verdensplan, når det gælder bedste praksis og samhørighed;

13. understreger, at udstyr, der anvender radiofrekvenser, er sårbart over for cyberangreb, og at der er behov for en koordineret global strategi til fremme af øget internetsikkerhed;

14. anmoder Kommissionen om at aflægge beretning om de resultater og fremskridt, der opnås på WRC-12;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik