Resolutsiooni ettepanek - B7-0480/2011Resolutsiooni ettepanek
B7-0480/2011

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Euroopa Liidu poliitika Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu ülemaailmse raadiosidekonverentsi 2012 (WRC-12) suhtes

  7.9.2011

  suuliselt vastatava küsimuse B7‑0480/2011 alusel
  vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5

  Herbert Reul tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel

  Menetlus : 2011/2755(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B7-0480/2011

  B7‑0480/2011

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu poliitika kohta Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu ülemaailmse raadiosidekonverentsi 2012 (WRC-12) suhtes

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse komisjoni 6. aprilli teatist „Euroopa Liidu poliitiline strateegia seoses ITU ülemaailmse raadiosidekonverentsiga 2012 (WRC-12)” (KOM(2011) 180 lõplik),

  –   võttes arvesse ITU WRC-12 konverentsi päevakorda,

  –   võttes arvesse Euroopa 2020. aasta strateegia digitaalarengu tegevuskava,

  –   võttes arvesse raadiospektripoliitika töörühma (RSPG) arvamust WRC-12 konverentsi puudutavate ühiste poliitikaeesmärkide kohta,

  –   võttes arvesse oma 11. mai 2011. aasta seisukohta, mis käsitleb raadiospektripoliitika programmi (hr Hökmarki aruanne A7-0151/2011),

  –   võttes arvesse transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 27 mai 2011. aasta järeldusi WRC-12 konverentsi kohta,

  –   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/140/EÜ (millega muudetakse 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta) artikli 8a lõiget 4 ja artikli 9 lõiget 1,

  –   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

  A. arvestades, et 2012. aasta konverentsil on plaanis võtta vastu ITU raadioside-eeskirjade muudatused;

  B.  arvestades, et ELi liikmesriigid tagavad, et rahvusvahelised lepingud, millega nad on ühinenud ITU kaudu, vastavad kehtivatele ELi õigusaktidele, eelkõige ELi elektroonilist sidet reguleeriva raamistiku vastavatele eeskirjadele ja põhimõtetele;

  C. arvestades, et raadiosagedused on napp avalik vara, mis on üha rohkemate sektorite jaoks kriitilise tähtsusega;

  D. arvestades, et traadita lairiba- ja eriti sideteenused on majanduskasvu ja Euroopa konkurentsivõime oluline tõukejõud ülemaailmsel tasandil, nagu rõhutatakse digitaalarengu tegevuskavas;

  E.  arvestades, et EL saab digitaalse majanduse potentsiaali täielikult kasutada ainult siis, kui luuakse hästitoimiv ja võrdsete võimalustega üleeuroopaline digitaalne siseturg;

  F.  arvestades, et täiendavate sageduste vabastamine ühtlustatud viisil ülemaailmsel ja -euroopalisel tasandil aitaks oluliselt leevendada mahupiiranguid mobiilvõrkudes ning edendada uusi teenuseid ja majanduskasvu;

  G. arvestades, et selle konverentsi keskseid teemasid on raadiosageduste kättesaadavus ja eriti digitaalne dividend 800 MHz sagedusribas;

  H. arvestades, et ELi poliitika seisukohast on olulised ka paljud muud päevakorrapunktid (infoühiskond, transport, kosmosepoliitika, Galileo, siseturg, keskkond, audiovisuaalvaldkonna poliitika, teadustegevus jne);

  I.   arvestades, et igal ülemaailmsel raadiosidekonverentsil kinnitatakse järgmise konverentsi päevakord,

  1.  peab komisjoni teatist tervitatavaks ning nõustub analüüsiga WRC-12 konverentsi mõju tähtsuse kohta ELi poliitikale;

  2.  on arvamusel, et EL peab mitmepoolsetes läbirääkimistes ellu viima ühtset poliitikat, et edendada oma huvisid ja tekitada raadiosageduste kasutuses üldist sünergiat ja mastaabisäästu; ergutab tungivalt liikmesriike neid poliitilisi suuniseid täielikult toetama ning WRC-12 konverentsil aktiivselt edendama ja kaitsma; on lisaks arvamusel, et nii kaua kui komisjonil ei ole ITUs õigust ELi nimel kõnelda, peaksid liikmesriigid koos komisjoniga tihedalt kooskõlastama ühtset liidu seisukohta raadiosageduspoliitika programmi alusel;

  3.  juhib tähelepanu WRC-12 konverentsi 25 eraldi päevakorrapunktile ning nende võimalikule mõjule ELi poliitikale ja eesmärkidele;

  4.  kutsub liikmesriike üles neid eesmärke kaitsma ja olema vastu kõikidele ITU raadiosideeeskirjade muudatustele, mis mõjutaksid nende eesmärkide ulatust ja sisu; sellega seoses palub komisjonil tagada, et austatakse Euroopa Liidu lepingu põhimõtteid ja ühenduse õigustikku;

  5.  on arvamusel, et komisjon peaks toetama liikmesriike tehniliselt ja poliitiliselt nende kahe- ja mitmepoolsetes läbirääkimistes kolmandate riikidega, ning tegema liikmesriikidega koostööd läbirääkimistel rahvusvaheliste lepingute üle selliste ELi naabruses asuvate kolmandate riikidega, kus võib esineda erinevaid sagedusribade eraldamiskavadest tingitud häireid;

  6.  tuletab meelde oma seisukohta, mida väljendati raadiospektripoliitika programmis, ning – pidades eriti silmas ITU oma uuringut IMT-Advanced programmi vajaduste kohta – vajadust eraldada piisavalt ja asjakohaseid sagedusi mobiilsele andmesidele nii, et 2015. aastaks oleks sagedusi kokku vähemalt 1200 MHz, et toetada liidu poliitilisi eesmärke ja võimalikult paremini täita kasvavat vajadust mobiilse andmeside järele; tuletab meelde, et kõik uued meetmed peaksid olema läbipaistvad ning need ei tohiks moonutada konkurentsi ega takistada uutel turuosalistel telekommunikatsiooniturule pääsemist;

  7.  kutsub liikmesriike tungivalt üles komisjoni toetama, et saavutada selle olulise punkti võtmine 2016. aastal toimuva WCR konverentsi päevakorda; kordab sellega seoses kui tähtis on, et EL teeks oma praeguse raadiosageduste kasutuse ning selle tõhususe kohta ülevaate, nagu soovitati RSPPs;

  8.  kordab oma üleskutset liikmesriikidele ja komisjonile, et nad järgiksid vastavalt ITU järeldustele pingelist ühtlustamise tegevuskava, ning kutsub komisjoni üles hindama ja vaatama läbi vajadust täiendavate raadiosageduste vabastamise järele, võttes arvesse raadiosagedustehnoloogia arengut, uutest teenustest saadud turukogemusi, maapealse raadio- ja teleringhäälingu võimalikke vajadusi tulevikus ning raadiosageduste nappust muudes traadita lairibaühenduseks sobivates sagedusribades, et see saaks võimalikuks 2012. ja 2016. aastaks eeldusel, et vajalikud otsused võetakse vastu;

  9.  rõhutab, et traadita lairibaühenduse teenused aitavad oluliselt kaasa majanduse taastumisele ja kasvule; on arvamusel, et piisavad ja tõhusalt hallatavad raadiosagedused on vajalikud reageerimiseks tarbijate kasvavale nõudlusele nii mahu kui ka leviala osas;

  10. on arvamusel, et ELi rolli suurendamiseks spektripoliitikas on vaja, et ELi ametlik positsioon ITUs oleks tugevam, ning toetab seetõttu kindlalt tema staatuse läbivaatamist 2014. aastal toimuval järgmisel ITU täievoliliste esindajate konverentsil;

  11. rõhutab liikmesriikide vahelise koostöö ja koordineerimise tähtsust, et EL saaks täit kasu raadiosagedustehnoloogia innovatsioonivõimalustest;

  12. rõhutab selle tähtsust, et EL tegutseks raadiospektritehnoloogia alal juhtiva jõuna ning annaks ülemaailmselt parimate tavade ja ühtekuuluvuse osas eeskuju;

  13. rõhutab, et raadiosagedusi kasutavad seadmed on küberrünnakute suhtes haavatavad ning rõhutab, et küberjulgeoleku tugevdamiseks on vaja välja töötada koordineeritud ülemaailmne käsitus;

  14. palub komisjonil anda aru WRC-12 konverentsi tulemustest ja saavutustest;

  15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.