Eljárás : 2011/2755(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0480/2011

Előterjesztett szövegek :

B7-0480/2011

Viták :

PV 15/09/2011 - 4
CRE 15/09/2011 - 4

Szavazatok :

PV 15/09/2011 - 6.7
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0391

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 127kWORD 75k
7.9.2011
PE472.658v01-00
 
B7-0480/2011

a B7‑0480/2011. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján


az ITU 2012. évi rádió-távközlési világkonferenciájára (WRC-12) vonatkozó európai uniós politikai megközelítésről


Herbert Reul az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében

az Európai Parlament állásfoglalása az ITU 2012. évi rádió-távközlési világkonferenciájára (WRC-12) vonatkozó európai uniós politikai megközelítésről  
B7‑0480/2011

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az ITU 2012. évi rádió-távközlési világkonferenciájára (WRC-12) vonatkozó európai uniós politikai megközelítésről szóló, 2011. április 6-i COM(2011)0180 végleges bizottsági közleményre,

–   tekintettel az ITU WRC-12 napirendjére,

–   tekintettel az Európa 2020 stratégiában felvázolt európai digitális menetrendre,

–   tekintettel a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport (RSPG) WRC-12-vel kapcsolatos közös politikai célkitűzésekről kiadott véleményére,

–   tekintettel a rádióspektrum-politikai programmal (RSPP) kapcsolatban 2011. május 11-én elfogadott álláspontjára (Hökmark-jelentés, A7‑0151/2011),

–   tekintettel a Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács 2011. május 27-én tartott ülésén a rádió-távközlési világkonferenciáról (WRC-12) elfogadott következtetésekre,

–   tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/140/EK irányelv 8a. cikkének (4) és 9. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a 2012. évi konferencia az ITU rádiószabályzata módosításainak elfogadásával zárul;

B.  mivel az EU tagállamainak gondoskodniuk kell arról, hogy azok a nemzetközi megállapodások, amelyeknek az ITU keretein belül részes felei, összhangban álljanak a hatályos uniós jogszabályokkal, és különösen az elektronikus hírközlés uniós szabályozási keretének vonatkozó szabályaival és elveivel;

C. mivel a spektrum szűkös közös erőforrás, amely egyre több ágazat számára nélkülözhetetlen;

D. mivel, amint azt az európai digitális menetrend is hangsúlyozza, a vezeték nélküli széles sávú és kommunikációs szolgáltatások különösen előmozdítják a növekedést és Európa világszintű versenyképességét;

E.  mivel Európa csak akkor tudja teljes mértékben kiaknázni a digitális gazdaság adta lehetőségeket, ha jól működő, páneurópai szinten egyenlő feltételeket nyújtó belső digitális piacot épít ki;

F.  mivel további spektrum globális és európai szinten történő harmonizált felszabadítása fontos lépés lehet a mobilhálózatok kapacitásbeli problémáinak enyhítése, valamint új szolgáltatások és a gazdasági növekedés ösztönzése érdekében;

G. mivel a konferencia egyik kiemelt napirendi pontja a rádióspektrum rendelkezésre állásához és különösen a 800MHz-es sáv digitális hozadékához kapcsolódik;

H. mivel több más napirendi pont is kapcsolódik az EU politikáihoz (információs társadalom, közlekedés, űrpolitika, Galileo, belső piac, környezetvédelem, audiovizuális politika, kutatás stb.);

I.   mivel minden világkonferencián meghatározásra kerül a következő konferencia napirendje;

1.  üdvözli a Bizottság közleményét és egyetért az abban nyújtott elemzéssel, mely szerint a világkonferencia jelentős hatást gyakorol az uniós politikákra;

2.  úgy véli, hogy a többoldalú tárgyalásokon az EU-nak egységesen kell fellépnie a spektrumhasználat terén történő hatékony érdekérvényesítés, valamint globális szinergiák és a méretgazdaságosság kialakítása érdekében; ezért határozottan ösztönzi a tagállamokat, hogy támogassák e politikai célokat, a világkonferencián aktívan álljanak ki mellettük, és mozdítsák elő megvalósulásukat; úgy véli továbbá, hogy amíg a Bizottság nem jogosult az ITU-ban az EU nevében fellépni, a tagállamoknak és a Bizottságnak egységesen egy közös, a rádióspektrum-politikai program alapján kidolgozott uniós álláspontot kell kialakítaniuk;

3.  felhívja a figyelmet a konferencia 25 különálló napirendi pontjára és azok uniós politikákra és célkitűzésekre gyakorolt lehetséges hatásaira;

4.  kéri a tagállamokat, hogy védelmezzék e célokat, és ellenezzék az ITA rádiószabályzatának minden olyan módosítását, amely érintené annak hatáskörét vagy lényegét; ezzel összefüggésben kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa az Európai Unióról szóló szerződés és a közösségi vívmányok elveinek tiszteletben tartását;

5.  úgy véli, hogy a Bizottságnak technikai és politikai támogatást kell nyújtania a tagállamok részére a harmadik országokkal folytatott két- és többoldalú tárgyalásaik során, és együtt kell működnie a tagállamokkal a – különösen a szomszédos harmadik országokkal kötött – nemzetközi megállapodásokról szóló tárgyalásokon, ahol az eltérő spektrumiosztási tervek miatt interferenciák léphetnek fel;

6.  emlékeztet a rádióspektrum-politikai programmal kapcsolatos álláspontjára, és arra, hogy – különös tekintettel az ITU saját tanulmányára az „IMT-Advanced” technológia követelményeiről – az uniós politikai célok támogatása és a mobil adatforgalom iránti növekvő igény lehető legteljesebb kielégítése érdekében 2015-re elegendő és megfelelő, összesen legalább 1200 MHz-et elérő spektrumot kell biztosítani a mobil adatforgalomnak; újra hangsúlyozza, hogy az új intézkedéseknek átláthatóknak kell lenniük, továbbá nem torzíthatják a versenyt vagy hozhatják hátrányos helyzetbe a távközlési piacra belépő új szereplőket;

7.  sürgeti a tagállamokat, hogy támogassák a Bizottságot azon szándékában, hogy ezt a fontos kérdést felvetesse a 2016-ban esedékes következő világkonferencia napirendjére; e tekintetben emlékeztet arra, hogy az EU-nak kimutatást kell készítenie jelenlegi spektrumhasználatáról, valamint e kimutatás hasznosságára, melyet a rádióspektrum-politikai program is hangsúlyoz;

8.  újra kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy az ITU következtetései alapján dolgozzanak ki nagyra törő harmonizációs menetrendet, és kéri a Bizottságot a további spektrumsáv felszabadítására irányuló igény felmérésére és felülvizsgálatára, figyelembe véve a spektrumtechnológiák fejlődését, az új szolgáltatásokkal kapcsolatos piaci tapasztalatokat, a földi rádiós és televíziós műsorszórás lehetséges jövőbeli szükségleteit, valamint a vezeték nélküli széles sávú adatforgalmazásra alkalmas egyéb sávokban a spektrum hiányát annak érdekében, hogy e további spektrum szabaddá tétele – a szükséges döntések meghozatala függvényében – 2012-re vagy 2016-ra lehetővé váljon;

9.  hangsúlyozza, hogy a vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások jelentős mértékben előmozdítják a gazdaság talpra állását és a növekedést; a mind kapacitás, mind lefedettség tekintetében növekvő fogyasztói igények kielégítésére megfelelő mennyiségű és hatékonyan kezelt spektrumra van szükség;

10. úgy véli, hogy az EU-nak erősebb formális pozícióra kell szert tennie az ITU-ban, amennyiben nagyobb befolyást kíván szerezni a spektrumpolitika terén, ezért határozottan támogatja az EU státuszának felülvizsgálatát az ITU 2014-ben esedékes tisztújító konferenciáján (ITU PP);

11. hangsúlyozza a tagállamok közötti együttműködés és koordináció fontosságát, hogy az EU teljes mértékben kiaknázhassa a rádióspektrum-technológiák terén rendelkezésre álló innovációs lehetőségekben rejlő potenciált;

12. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az EU élen járjon a rádióspektrum-technológia terén, példát mutatva a világnak a bevált gyakorlatok és a kohézió tekintetében;

13. hangsúlyozza, hogy a rádióspektrumot használó készülékek sebezhetőek az informatikai támadásokkal szemben, és globális szinten összehangolt megközelítésre van szükség a kiberbiztonság megerősítése érdekében;

14. kéri a Bizottságot, hogy számoljon be a 2012-es világkonferencia eredményeiről és az elért előrelépésekről;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat