Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0480/2011Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0480/2011

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az ITU 2012. évi rádió-távközlési világkonferenciájára (WRC-12) vonatkozó európai uniós politikai megközelítésről

  7.9.2011

  a B7‑0480/2011. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
  az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján

  Herbert Reul az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében

  Eljárás : 2011/2755(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B7-0480/2011
  Előterjesztett szövegek :
  B7-0480/2011
  Elfogadott szövegek :

  B7‑0480/2011

  az Európai Parlament állásfoglalása az ITU 2012. évi rádió-távközlési világkonferenciájára (WRC-12) vonatkozó európai uniós politikai megközelítésről

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az ITU 2012. évi rádió-távközlési világkonferenciájára (WRC-12) vonatkozó európai uniós politikai megközelítésről szóló, 2011. április 6-i COM(2011)0180 végleges bizottsági közleményre,

  –   tekintettel az ITU WRC-12 napirendjére,

  –   tekintettel az Európa 2020 stratégiában felvázolt európai digitális menetrendre,

  –   tekintettel a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport (RSPG) WRC-12-vel kapcsolatos közös politikai célkitűzésekről kiadott véleményére,

  –   tekintettel a rádióspektrum-politikai programmal (RSPP) kapcsolatban 2011. május 11-én elfogadott álláspontjára (Hökmark-jelentés, A7‑0151/2011),

  –   tekintettel a Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács 2011. május 27-én tartott ülésén a rádió-távközlési világkonferenciáról (WRC-12) elfogadott következtetésekre,

  –   tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/140/EK irányelv 8a. cikkének (4) és 9. cikkének (1) bekezdésére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

  A. mivel a 2012. évi konferencia az ITU rádiószabályzata módosításainak elfogadásával zárul;

  B.  mivel az EU tagállamainak gondoskodniuk kell arról, hogy azok a nemzetközi megállapodások, amelyeknek az ITU keretein belül részes felei, összhangban álljanak a hatályos uniós jogszabályokkal, és különösen az elektronikus hírközlés uniós szabályozási keretének vonatkozó szabályaival és elveivel;

  C. mivel a spektrum szűkös közös erőforrás, amely egyre több ágazat számára nélkülözhetetlen;

  D. mivel, amint azt az európai digitális menetrend is hangsúlyozza, a vezeték nélküli széles sávú és kommunikációs szolgáltatások különösen előmozdítják a növekedést és Európa világszintű versenyképességét;

  E.  mivel Európa csak akkor tudja teljes mértékben kiaknázni a digitális gazdaság adta lehetőségeket, ha jól működő, páneurópai szinten egyenlő feltételeket nyújtó belső digitális piacot épít ki;

  F.  mivel további spektrum globális és európai szinten történő harmonizált felszabadítása fontos lépés lehet a mobilhálózatok kapacitásbeli problémáinak enyhítése, valamint új szolgáltatások és a gazdasági növekedés ösztönzése érdekében;

  G. mivel a konferencia egyik kiemelt napirendi pontja a rádióspektrum rendelkezésre állásához és különösen a 800MHz-es sáv digitális hozadékához kapcsolódik;

  H. mivel több más napirendi pont is kapcsolódik az EU politikáihoz (információs társadalom, közlekedés, űrpolitika, Galileo, belső piac, környezetvédelem, audiovizuális politika, kutatás stb.);

  I.   mivel minden világkonferencián meghatározásra kerül a következő konferencia napirendje;

  1.  üdvözli a Bizottság közleményét és egyetért az abban nyújtott elemzéssel, mely szerint a világkonferencia jelentős hatást gyakorol az uniós politikákra;

  2.  úgy véli, hogy a többoldalú tárgyalásokon az EU-nak egységesen kell fellépnie a spektrumhasználat terén történő hatékony érdekérvényesítés, valamint globális szinergiák és a méretgazdaságosság kialakítása érdekében; ezért határozottan ösztönzi a tagállamokat, hogy támogassák e politikai célokat, a világkonferencián aktívan álljanak ki mellettük, és mozdítsák elő megvalósulásukat; úgy véli továbbá, hogy amíg a Bizottság nem jogosult az ITU-ban az EU nevében fellépni, a tagállamoknak és a Bizottságnak egységesen egy közös, a rádióspektrum-politikai program alapján kidolgozott uniós álláspontot kell kialakítaniuk;

  3.  felhívja a figyelmet a konferencia 25 különálló napirendi pontjára és azok uniós politikákra és célkitűzésekre gyakorolt lehetséges hatásaira;

  4.  kéri a tagállamokat, hogy védelmezzék e célokat, és ellenezzék az ITA rádiószabályzatának minden olyan módosítását, amely érintené annak hatáskörét vagy lényegét; ezzel összefüggésben kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa az Európai Unióról szóló szerződés és a közösségi vívmányok elveinek tiszteletben tartását;

  5.  úgy véli, hogy a Bizottságnak technikai és politikai támogatást kell nyújtania a tagállamok részére a harmadik országokkal folytatott két- és többoldalú tárgyalásaik során, és együtt kell működnie a tagállamokkal a – különösen a szomszédos harmadik országokkal kötött – nemzetközi megállapodásokról szóló tárgyalásokon, ahol az eltérő spektrumiosztási tervek miatt interferenciák léphetnek fel;

  6.  emlékeztet a rádióspektrum-politikai programmal kapcsolatos álláspontjára, és arra, hogy – különös tekintettel az ITU saját tanulmányára az „IMT-Advanced” technológia követelményeiről – az uniós politikai célok támogatása és a mobil adatforgalom iránti növekvő igény lehető legteljesebb kielégítése érdekében 2015-re elegendő és megfelelő, összesen legalább 1200 MHz-et elérő spektrumot kell biztosítani a mobil adatforgalomnak; újra hangsúlyozza, hogy az új intézkedéseknek átláthatóknak kell lenniük, továbbá nem torzíthatják a versenyt vagy hozhatják hátrányos helyzetbe a távközlési piacra belépő új szereplőket;

  7.  sürgeti a tagállamokat, hogy támogassák a Bizottságot azon szándékában, hogy ezt a fontos kérdést felvetesse a 2016-ban esedékes következő világkonferencia napirendjére; e tekintetben emlékeztet arra, hogy az EU-nak kimutatást kell készítenie jelenlegi spektrumhasználatáról, valamint e kimutatás hasznosságára, melyet a rádióspektrum-politikai program is hangsúlyoz;

  8.  újra kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy az ITU következtetései alapján dolgozzanak ki nagyra törő harmonizációs menetrendet, és kéri a Bizottságot a további spektrumsáv felszabadítására irányuló igény felmérésére és felülvizsgálatára, figyelembe véve a spektrumtechnológiák fejlődését, az új szolgáltatásokkal kapcsolatos piaci tapasztalatokat, a földi rádiós és televíziós műsorszórás lehetséges jövőbeli szükségleteit, valamint a vezeték nélküli széles sávú adatforgalmazásra alkalmas egyéb sávokban a spektrum hiányát annak érdekében, hogy e további spektrum szabaddá tétele – a szükséges döntések meghozatala függvényében – 2012-re vagy 2016-ra lehetővé váljon;

  9.  hangsúlyozza, hogy a vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások jelentős mértékben előmozdítják a gazdaság talpra állását és a növekedést; a mind kapacitás, mind lefedettség tekintetében növekvő fogyasztói igények kielégítésére megfelelő mennyiségű és hatékonyan kezelt spektrumra van szükség;

  10. úgy véli, hogy az EU-nak erősebb formális pozícióra kell szert tennie az ITU-ban, amennyiben nagyobb befolyást kíván szerezni a spektrumpolitika terén, ezért határozottan támogatja az EU státuszának felülvizsgálatát az ITU 2014-ben esedékes tisztújító konferenciáján (ITU PP);

  11. hangsúlyozza a tagállamok közötti együttműködés és koordináció fontosságát, hogy az EU teljes mértékben kiaknázhassa a rádióspektrum-technológiák terén rendelkezésre álló innovációs lehetőségekben rejlő potenciált;

  12. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az EU élen járjon a rádióspektrum-technológia terén, példát mutatva a világnak a bevált gyakorlatok és a kohézió tekintetében;

  13. hangsúlyozza, hogy a rádióspektrumot használó készülékek sebezhetőek az informatikai támadásokkal szemben, és globális szinten összehangolt megközelítésre van szükség a kiberbiztonság megerősítése érdekében;

  14. kéri a Bizottságot, hogy számoljon be a 2012-es világkonferencia eredményeiről és az elért előrelépésekről;

  15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.