Procedūra : 2011/2755(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0480/2011

Iesniegtie teksti :

B7-0480/2011

Debates :

PV 15/09/2011 - 4
CRE 15/09/2011 - 4

Balsojumi :

PV 15/09/2011 - 6.7
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0391

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 142kWORD 73k
7.9.2011
PE472.658v01-00
 
B7-0480/2011

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7‑0480/2011, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,

saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu


par Eiropas Savienības politisko nostāju ITU 2012. gada Pasaules radiosakaru konferencē (PRK–12)


Herbert Reul Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Savienības politisko nostāju ITU 2012. gada Pasaules radiosakaru konferencē (PRK–12)  
B7‑0480/2011

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas 2011. gada 6. aprīļa paziņojumu COM(2011) 180 (galīgā redakcija) par Eiropas Savienības politisko nostāju ITU 2012. gada Pasaules radiosakaru konferencē (PRK–12),

–   ņemot vērā ITU PRK–12 darba kārtību,

–   ņemot vērā stratēģijā „Eiropa 2020” iekļauto Eiropas digitalizācijas programmu,

–   ņemot vērā Radiofrekvenču spektra politikas grupas (RSPG) atzinumu par kopējās politikas mērķiem PRK–12 konferencei,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2011. gada 11. maijā pieņemto nostāju par radiofrekvenču spektra politikas programmu (RSPP) (G. Hökmark ziņojums A7‑0151/2011),

–   ņemot vērā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2011. gada 27. maija secinājumus par PRK–12,

–   ņemot vērā 8.a panta 4. punktu un 9. panta 1. punktu 2009. gada 25. novembra Direktīvā 2009/140/EK ar ko izdara grozījumus 2002. gada 7. marta Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā 2012. gada konference noslēgsies ar grozījumu pieņemšanu ITU noteikumos par radiosakariem;

B.  tā kā ES dalībvalstis nodrošina, lai starptautiskie nolīgumi, kuros tās ir līgumslēdzējas puses saistībā ar ITU, tiktu saskaņoti ar spēkā esošiem ES tiesību aktiem, jo īpaši ar attiecīgiem noteikumiem un principiem ES reglamentējošajos noteikumos elektronisko komunikāciju jomā;

C. tā kā radiofrekvenču spektrs ir ierobežots sabiedrisks resurss, kas ir ārkārtīgi svarīgs arvien vairāk nozarēm;

D. tā kā Eiropas digitalizācijas programmā ir uzsvērts, ka bezvadu platjoslas un komunikāciju pakalpojumi ir īpaši svarīgi dzinējspēki izaugsmei un Eiropas konkurētspējas nodrošināšanai pasaules līmenī;

E.  tā kā Eiropā tikai tad būs iespējams pilnībā izmantot digitālās ekonomikas iespējas, ja tiks izveidots labi strādājošs iekšējais digitālais tirgus ar Eiropas mērogā līdzvērtīgiem konkurences apstākļiem;

F.  tā kā pasaules un Eiropas mērogā saskaņota papildu spektra atbrīvošana ir svarīgs veids, lai mazinātu jaudas ierobežojumus mobilo sakaru tīklos un veicinātu jaunus pakalpojumus un ekonomikas izaugsmi;

G. tā kā viena no galvenajām tēmām šajā konferencē ir radiofrekvenču spektra pieejamība un jo īpaši saistībā ar digitālo dividendi 800 MHz joslā;

H. tā kā arī daudzas citas tēmas ir saistītas ar ES politiku (informācijas sabiedrība, transports, kosmosa politika, Galileo, iekšējais tirgus, vide, audiovizuālā politika, pētniecība u.c.);

I.   tā kā ikvienā PRK tiek noteikta darba kārtība nākamajai konferencei,

1.  atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu un piekrīt analīzei par to, cik svarīga ir PRK–12 ietekme uz ES politikas jomām;

2.  uzskata, ka daudzpusējās sarunās ES ir jāpauž vienots viedoklis, lai veicinātu savas intereses un radītu pasaules mēroga sinerģiju un apjomradītus ietaupījumus spektra izmantošanā; tādēļ mudina dalībvalstis pilnībā atbalstīt šos politikas virzienus un aktīvi veicināt un aizsargāt tos PRK–12; turklāt uzskata, ka, kamēr Komisijai nav tiesību ITU paust ES viedokli, dalībvalstīm kopā ar Komisiju būtu cieši jāsaskaņo kopēja Savienības pozīcija, kas pamatojas uz RSPP;

3.  vērš uzmanību uz 25 atsevišķiem PRK–12 darba kārtības jautājumiem un to iespējamo ietekmi uz ES politikas jomām un mērķiem;

4.  aicina dalībvalstis nodrošināt šo mērķu sasniegšanu un pretoties jebkādām izmaiņām ITU noteikumos par radiosakariem, kuras ietekmētu to darbības jomu un būtību; šajā sakarībā aicina Komisiju nodrošināt Līguma par Eiropas Savienību un acquis communautaire principu ievērošanu;

5.  uzskata, ka Komisijai vajadzētu sniegt dalībvalstīm tehnisku un politisku atbalstu to divpusējās un daudzpusējās sarunās ar trešām valstīm un sadarboties ar dalībvalstīm, kad notiek sarunas par starptautiskiem nolīgumiem, jo īpaši par nolīgumiem ar kaimiņos esošām trešām valstīm, kur sakarā ar atšķirīgiem sadalījuma plāniem var rasties darbības traucējumi;

6.  atgādina savu nostāju attiecībā uz RSPP, un — jo īpaši saistībā ar pašas ITU veiktu pētījumu par vajadzībām IMT progresīvo sistēmu attīstībai — nepieciešamību mobilo datu plūsmai piešķirt pietiekamu un atbilstoši spektru, kas līdz 2015. gadam kopumā sasniegtu vismaz 1200 MHz, lai atbalstītu ES politikas mērķus un lai vislabāk apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc mobilās datu plūsmas; atgādina, ka visiem jaunajiem pasākumiem vajadzētu būt pārredzamiem un nevajadzētu izkropļot konkurenci vai kaitēt jaunienācējiem telekomunikāciju tirgū;

7.  aicina dalībvalstis atbalstīt Komisiju tās centienos iekļaut šo attiecīgo punktu 2016. gadā paredzētās nākamās PRK konferences darba kārtībā; šajā sakarībā atkārtoti uzsver, cik ES ir svarīgi pārbaudīt esošā frekvenču spektra izmantošanu un efektivitāti, kā tas ierosināts RSPP;

8.  atkārtoti aicina dalībvalstis un Komisiju turpināt vērienīgu saskaņošanas plānu saskaņā ar ITU secinājumiem un aicina Komisiju izvērtēt un pārskatīt nepieciešamību atbrīvot papildu spektra joslas, ņemot vērā spektra tehnoloģiju attīstību, tirgus pieredzi saistībā ar jauniem pakalpojumiem, iespējamās nākotnes vajadzības saistībā ar virszemes radio un televīzijas apraidi un spektra trūkumu citās joslās, kas piemērotas bezvadu platjoslas pārklājumam, turklāt, pieņemot nepieciešamos lēmumus, panākt to attiecīgi līdz 2012. un 2016. gadam;

9.  uzsver, ka bezvadu platjoslas pakalpojumi sniedz būtisku ieguldījumu ekonomikas atlabšanā un izaugsmē; pietiekams un efektīvi pārvaldīts radiofrekvenču spektrs ir vajadzīgs, lai reaģētu uz pieaugošo patērētāju pieprasījumu gan jaudas, gan pārklājuma ziņā;

10. uzskata, ka nozīmīgākai ES lomai frekvenču spektra politikā būtu nepieciešama ES stingrāka oficiālā nostāja ITU, un tādēļ pārliecinoši atbalsta tās statusa atkārtotu pārbaudi nākamajā ITU pilnvaroto pārstāvju konferencē 2014. gadā;

11. uzsver to, cik svarīga ir sadarbība un koordinācija starp dalībvalstīm, lai ES varētu pilnībā izmantot jauninājumu iespējas saistībā ar spektra tehnoloģijām;

12. uzsver, ka ES ir svarīgi darboties kā dzinējspēkam radiofrekvenču spektra tehnoloģiju jomā un pasaules mērogā rādīt labākās prakses un kohēzijas piemēru;

13. uzsver radiofrekvenču spektru izmantojošo ierīču neaizsargātību pret kiberuzbrukumiem un uzsver vajadzību pēc koordinētas pasaules mēroga pieejas, lai stiprinātu kiberdrošību;

14. aicina Komisiju ziņot par rezultātiem un par PRK–12 sasniegto;

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika