Návrh uznesenia - B7-0480/2011Návrh uznesenia
B7-0480/2011

NÁVRH UZNESENIA o politickom prístupe Európskej únie k Svetovej rádiokomunikačnej konferencii Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) 2012 (WRC-12)

7.9.2011

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7‑0480/2011
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku

Herbert Reul v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

Postup : 2011/2755(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0480/2011

B7‑0480/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu o politickom prístupe Európskej únie k Svetovej rádiokomunikačnej konferencii Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) 2012 (WRC-12)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie KOM (2011) v konečnom znení zo 6. apríla 2011 o politickom prístupe Európskej únie k Svetovej rádiokomunikačnej konferencii ITU v roku 2012 (WRC-12),

–   so zreteľom na program ITU WRC-12,

–   so zreteľom na digitálnu agendu v rámci stratégie Európa 2020,

–   so zreteľom na stanovisko Skupiny pre politiku rádiového frekvenčného spektra (RSPG) k spoločným politickým cieľom WRC-12,

–   so zreteľom na svoju pozíciu k prvému programu politiky rádiového frekvenčného spektra (RSPP) z 11. mája 2011 (správa p. Hökmarka A7‑0151/2011),

–   so zreteľom na závery Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku z 27. mája 2011 o WRC-12,

–   so zreteľom na články 8a ods. 4 a 9 ods. 1 smernice 2009/140/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

A. keďže konferenciu 2012 uzatvorí prijatie úprav Rádiokomunikačného poriadku ITU;

B.  keďže členské štáty EÚ majú zabezpečiť, že medzinárodné dohody, ktorých sú zmluvnou stranou v kontexte ITU, sú v súlade s existujúcimi právnymi predpismi EÚ, najmä s príslušnými pravidlami a zásadami regulačného rámca EÚ v oblasti elektronických komunikácií;

C. keďže spektrum je vzácny verený zdroj, ktorý je kriticky dôležitý pre stále viac sektorov;

D. keďže ako sa zdôraznilo v Digitálnej agende pre Európu sú bezdrôtové širokopásmové pripojenie a najmä komunikačné služby dôležitým motorom rastu a európskej konkurencieschopnosti na celosvetovej úrovni;

E.  keďže Európa dokáže plne využiť potenciál digitálnej ekonomiky len vytvorením dobre fungujúceho vnútorného digitálneho trhu s rovnakými podmienkami v celej Európe;

F.  keďže uvoľnenie ďalších pásiem spektra harmonizovaným spôsobom na celosvetovej a európskej úrovni je dôležitým spôsobom zmiernenia obmedzení kapacity mobilných sietí a podnecovania nových služieb a hospodárskeho rastu;

G. keďže dôležitým bodom programu konferencie je dostupnosť rádiového spektra predovšetkým v súvislosti s digitálnou dividendou v pásme 800 MHz;

H. keďže viaceré ďalšie body programu majú význam pre politiky EÚ (informačná spoločnosť, doprava, vesmírna politika, Galileo, vnútorný trh, životné prostredie, audiovizuálna politika, výskum atď.);

I.   keďže každá svetová rádiokomunikačná konferencia určuje program na nasledujúcu konferenciu;

1.  víta oznámenie Komisie a súhlasí s analýzou významu vplyvu WRC-12 na politiky EÚ;

2.  domnieva sa, že EÚ musí vystupovať jednohlasne v multilaterálnych rokovaniach na podporu svojich záujmov a na vytvorenie globálnych synergií a úspor z rozsahu pri využívaní spektra; dôrazne preto povzbudzuje členské štáty, aby sa plne zastávali týchto politických orientácií a aktívne ich podporovali a obhajovali na WRC-12; ďalej sa domnieva, že pokým Komisia nemá právo vystupovať v ITU v mene EÚ, mali by členské štáty úzko koordinovať spoločnú pozíciu Únie na základe RSPP spolu s Komisiou;

3.  upozorňuje na 25 jednotlivých bodov programu WRC-12 a ich potenciálny vplyv na politiky a ciele EÚ;

4.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili tieto ciele a odmietli akúkoľvek úpravu Rádiokomunikačného poriadku ITU, ktorá by mohla ovplyvniť ich ciele a podstatu; v tomto kontexte žiada Komisiu, aby zabezpečila, že sa budú dodržiavať zásady zmlúv a aquis communautaire;

5.  domnieva sa, že Komisia by mala pomáhať členským štátom pri bilaterálnych a multilaterálnych rokovaniach s tretími krajinami a spolupracovať s členskými štátmi pri vyjednávaní o medzinárodných dohodách, najmä dohodách so susediacimi tretími krajinami, v prípade ktorých by mohlo dôjsť k rušeniu kvôli rôznym plánom prideľovania;

6.  pripomína svoju pozíciu v RSPP a – s osobitným ohľadom na vlastnú štúdiu ITU o pokročilých potrebách IMT – potrebu prideliť dostatočné a primerané spektrum na mobilné dátové prenosy, t. j. najmenej 1 200 MHz do roku 2015, na podporu politických cieľov Únie a na splnenie rastúceho dopytu po mobilných dátových prenosoch; pripomína, že všetky nové opatrenia by mali byť transparentné a nemali by skresľovať hospodársku súťaž alebo znevýhodňovať nových účastníkov telekomunikačného trhu;

7.  vyzýva členské štáty, aby podporovali Komisiu pri úsilí o začlenení tohto podstatného bodu do programu nasledujúcej schôdze WRC v roku 2016; pripomína význam vypracovania inventára súčasného využívania spektra v EÚ a jeho efektívnosti, ako sa navrhovalo v RSPP;

8.  pripomína svoju výzvu členským štátom a Komisii, aby sa usilovali o ambicióznu harmonizačnú politiku v zmysle záverov ITU a vyzýva Komisiu, aby posúdila a vyhodnotila potrebu uvoľniť ďalšie pásmo spektra pri zohľadnení vývoja technológií spektra, skúseností na trhu s novými službami, možné budúce potreby terestriálneho rozhlasového a televízneho vysielania a nedostatku spektra v iných pásmach vhodných na bezdrôtové širokopásmové pripojenie, aby bolo toto možné, v závislosti od prijatia potrebných rozhodnutí v roku 2012 a 2016;

9.  zdôrazňuje, že služby bezdrôtového širokopásmového pripojenia podstatne prispievajú k oživovaniu hospodárstva a rastu; je potrebné dostatočné a účinne riadené spektrum na to, aby bolo možné reagovať na rastúci dopyt spotrebiteľov tak z hľadiska kapacity, ako aj pokrytia;

10. domnieva sa, že silnejšia úloha EÚ v politike rádiového spektra žiada silnejšiu formálnu pozíciu EÚ v ITU a dôrazne preto podporuje opätovné posúdenie jej štatútu na budúcej konferencii vládnych splnomocnencov ITU v roku 2014;

11. zdôrazňuje význam spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi, aby mohla EÚ plne využiť potenciál inovačných možností technológií rádiového spektra;

12. zdôrazňuje význam vedúcej pozície EÚ v technológii rádiového spektra a stanovovaní celosvetového príkladu najlepších postupov a súdržnosti;

13. zdôrazňuje zraniteľnosť zariadení využívajúcich rádiové spektrum voči elektronickým útokom a zdôrazňuje potrebu koordinovaného globálneho prístupu k posilneniu informačnej bezpečnosti;

14. žiada Komisiu, aby oznámila výsledky a dosiahnuté ciele WRC-12;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.