Förfarande : 2011/2755(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0480/2011

Ingivna texter :

B7-0480/2011

Debatter :

PV 15/09/2011 - 4
CRE 15/09/2011 - 4

Omröstningar :

PV 15/09/2011 - 6.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0391

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 119kWORD 67k
7.9.2011
PE472.658v01-00
 
B7-0480/2011

till följd av frågan för muntligt besvarande B7‑0480/2011

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen


om Europeiska unionens politiska strategi för Internationella teleunionens (ITU) världskonferens om radiokommunikationer 2012 (WRC-12)


Herbert Reul för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Europaparlamentets resolution om Europeiska unionens politiska strategi för Internationella teleunionens (ITU) världskonferens om radiokommunikationer 2012 (WRC-12)  
B7‑0480/2011

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande (KOM(2011)0180) av den 6 april 2011 om Europeiska unionens politiska strategi för Internationella teleunionens (ITU) världskonferens om radiokommunikationer 2012 (WRC-12),

–   med beaktande av dagordningen för ITU:s världskonferens WRC-2012,

–   med beaktande av den digitala agendan i Europa 2020-strategin,

–   med beaktande av radiospektrumpolitikgruppens (RSPG) yttrande om de gemensamma politiska målen inför WRC-2012,

–   med beaktande av sin ståndpunkt om det fleråriga programmet för radiospektrumpolitik, antagen den 11 maj 2011 (betänkande från Hökmark A7-0151/2011),

–   med beaktande av slutsatserna från rådet (transport, telekommunikation och energi) av den 27 maj 2011 om WRC-2012,

–   med beaktande av artiklarna 8a.4 och 9.1 i direktiv 2009/140/EG av den 25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster,

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Världskonferensen 2012 kommer att avslutas med antagandet av ändringar av ITU‑radioreglementen.

B.  EU:s medlemsstater ska se till att de internationella överenskommelser som EU har ingått inom ramen för ITU är förenliga med EU:s gällande lagstiftning, särskilt med de relevanta reglerna och principerna för EU:s regelverk för elektroniska kommunikationer.

C. Spektrumet är en begränsad allmän resurs som är mycket viktig för ett växande antal sektorer.

D. Framför allt är trådlöst bredband och kommunikationstjänster viktiga drivkrafter för tillväxt och den europeiska konkurrenskraften på global nivå, vilket betonas i den digitala agendan för Europa.

E.  Europa kommer bara att kunna utnyttja den digitala ekonomins fulla potential om man skapar en väl fungerande inre digital marknad med lika villkor över hela Europa.

F.  Ett viktigt sätt att minska kapacitetsbegränsningar i mobila nät och uppmuntra nya tjänster och ekonomisk tillväxt är att på ett harmoniserat sätt frigöra ytterligare spektrum på global och europeisk nivå.

G. En viktig fråga på konferensen är tillgången till radiospektrum och berör i synnerhet den digitala utdelningen inom 800 MHz-bandet.

H. Många andra punkter har relevans för EU:s politik (informationssamhället, transportsektorn, rymdpolitiken, Galileo, den inre marknaden, den audiovisuella politiken, forskning osv.).

I.   Varje världskonferens om radiokommunikationer sätter agendan för nästa konferens.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och instämmer i analysen om betydelsen av WRC-2012 för EU:s politik.

2.  Europaparlamentet anser att EU måste tala med en röst i multilaterala förhandlingar för att föra fram sina intressen och skapa globala synergieffekter samt stordriftsfördelar i användningen av spektrum. Parlamentet uppmuntrar därför på det bestämdaste medlemsstaterna att ställa sig helt bakom dessa politiska riktlinjer och att aktivt främja och försvara dem under WRC-2012. Dessutom anser parlamentet att så länge kommissionen inte har rätt att föra EU:s talan i ITU bör medlemsstaterna, i nära samordning med kommissionen, arbeta fram en gemensam ståndpunkt för unionen baserad på det fleråriga programmet för radiospektrumpolitik.

3.  Europaparlamentet framhåller de 25 enskilda punkterna på dagordningen för WRC-12 och deras potentiella betydelse för EU:s politik och mål.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att trygga dessa mål och att stå emot ändringar av ITU-radioreglementen som skulle kunna påverka deras räckvidd och innehåll. Parlamentet uppmanar i sammanhanget kommissionen att garantera att EU‑fördragets principer och gemenskapens regelverk respekteras.

5.  Europaparlamentet anser att kommissionen bör bistå medlemsstaterna med tekniskt och politiskt stöd i deras bilaterala och multilaterala förhandlingar med tredjeländer och samarbeta med medlemsstaterna när internationella avtal förhandlas fram, särskilt avtal med angränsande tredjeländer där störningar kan uppstå till följd av olika allokeringsplaner.

6.  Europaparlamentet erinrar om sin ståndpunkt i det fleråriga programmet för radiospektrumpolitik, och – med särskilt avseende på ITU:s egen studie om avancerade behov för IMT – om vikten av att allokera tillräckligt och lämpligt spektrum till den mobila datatrafiken, som kommer att uppgå till sammanlagt minst 1200 MHz 2015, för att stödja unionens politiska mål och på bästa sätt möta den växande efterfrågan på mobil datatrafik. Parlamentet påminner om att alla nya åtgärder bör vara transparenta och inte får snedvrida konkurrensen eller missgynna nya aktörer på telekommunikationsmarknaden.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja kommissionen i arbetet med att inkludera denna relevanta punkt på agendan inför nästa WRC-konferens 2016. Parlamentet återupprepar här betydelsen av att EU ser över sin nuvarande spektrumanvändning och effektiviteten i denna användning, vilket föreslås i det fleråriga programmet för radiospektrumpolitik.

8.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna och kommissionen att driva en ambitiös harmoniseringsagenda i enlighet med ITU:s slutsatser och uppmanar kommissionen att bedöma och se över behovet av att frigöra ytterligare spektrumband, med hänsyn till utvecklingen inom spektrumteknik, marknadserfarenheter med nya tjänster, eventuella framtida behov av markbundna radio- och TV-sändningar och bristen på spektrum inom andra frekvensband som lämpar sig för täckning med trådlöst bredband, för att detta ska bli möjligt, förutsatt att de nödvändiga besluten fattas senast 2012 och 2016.

9.  Europaparlamentet betonar att trådlösa bredbandstjänster avsevärt bidrar till en ekonomisk återhämtning och tillväxt. Det måste finnas tillräckligt spektrum som hanteras effektivt för att svara mot en ökad konsumentefterfrågan, både vad gäller kapacitet och täckning.

10. Europaparlamentet anser att en starkare roll för EU inom spektrumpolitiken kräver att EU:s formella ställning i ITU stärks och stöder därför aktivt en ny prövning av dess status i ITU:s nästa diplomatkonferens 2014.

11. Europaparlamentet understryker vikten av samarbete och samordning medlemsstaterna emellan för att EU ska kunna dra nytta av den fulla potential som innovationsmöjligheterna ger när det gäller radiospektrumteknik.

12. Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att EU fungerar som en spjutspets inom radiospektrumtekniken och globalt sett föregår med gott exempel i fråga om bästa praxis och sammanhållning.

13. Europaparlamentet understryker att den utrustning som använder radiospektrum är mycket sårbar inför cyberattacker och betonar behovet av en samordnad global strategi för att öka cybersäkerheten.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om de resultat och framsteg som görs på WRC-12.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy