Návrh usnesení - B7-0482/2011Návrh usnesení
B7-0482/2011

  NÁVRH USNESENÍ o situaci v Sýrii

  12. 9. 2011

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

  Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Roberto Gualtieri za skupinu S&D

  Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0482/2011

  Postup : 2011/2812(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B7-0482/2011

  B7‑0482/2011

  Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, zejména na usnesení ze dne 7. července 2011 o situaci v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v souvislosti se situací v arabském světě a severní Africe,

  –   s ohledem na prohlášení předsedy Evropského parlamentu o situaci v Sýrii a na reakce mezinárodního společenství ze dne 19. srpna 2011,

  –   s ohledem na rozhodnutí Rady č. 2011/522/SZBP o změně rozhodnutí č. 2011/273/SZBP týkajícího se omezujících opatřeních vůči Sýrii, na rozhodnutí Rady č. 2011/523/EU, kterým se částečně pozastavuje používání dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Syrskou arabskou republikou, a na nařízení Rady č. 878/2011 ze dne 2. září 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii,

  –   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky / místopředsedkyně Komise o Sýrii ze dne 8. a 31. července, 1., 4., 18., 19., 23. a 30. srpna a 2. září 2011,

  –   s ohledem na závěry Rady o Sýrii ze dne 18. července 2011,

  –   s ohledem na společné sdělení Evropské komise a vysoké představitelky nazvané „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“, jež bylo dne 25. května 2011 předloženo Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů,

  –   s ohledem na prohlášení o Sýrii předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 3. srpna 2011,

  –   s ohledem na rezoluci Rady pro lidská práva OSN přijatou na jejím 17. zvláštním zasedání o situaci v oblasti lidských práv v Syrské arabské republice konaném dne 23. srpna 2011,

  –   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že od března 2011 bylo syrským režimem při úmyslně brutálních zásazích proti pokojně protestujícím občanům a bojovníkům za lidská práva zabito více než 2600 civilistů a mnoho dalších osob bylo zraněno, zatčeno a zadrženo, jak nedávno potvrdil vysoký komisař OSN pro lidská práva Navi Pillay;

  B.  vzhledem k tomu, že přes četné odsuzující projevy mezinárodního společenství bezpečnostní síly v Sýrii i nadále tvrdě zasahují proti pokojně protestujícím občanům a intenzita těchto zásahů se dále stupňuje;

  C. vzhledem k tomu, že reformy a amnestie ohlášené a slíbené prezidentem Bašárem al-Assadem nebyly nikdy uskutečněny;

  D. vzhledem k tomu, že mnoho Syřanů musí v důsledku násilí a vysídlování čelit zhoršující se humanitární situaci; vzhledem k tomu, že země sousedící se Sýrií a mezinárodní společenství vyvíjí značné úsilí, aby zabránily dalšímu zhoršení a vyhrocení této humanitární krize;

  E.  vzhledem k tomu, že syrský režim odepírá humanitárním organizacím, organizacím zabývajícím se lidskými právy a mezinárodním sdělovacím prostředkům přístup do země;

  F.  vzhledem k tomu, že Sýrie představuje ohrožení stability a bezpečnosti celé oblasti Blízkého východu;

  G. vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé nebyla nikdy podepsána; vzhledem k tomu, že podpis této dohody se na žádost Sýrie odkládá již od října 2009; vzhledem k tomu, že Rada přijala rozhodnutí nepodnikat v této věci žádné další kroky a částečně pozastavit uplatňování stávající dohody o spolupráci;

  H. vzhledem k tomu, že nový přístup navrhovaný Evropskou komisí a vysokou představitelkou jako nová reakce na měnící se sousedství je založen na vzájemné odpovědnosti a společných závazcích vůči univerzálním hodnotám, jako jsou lidská práva, demokracie a právní stát;

  I.   vzhledem k tomu, že se během posledních měsíců poslanci Evropského parlamentu několikrát setkali a diskutovali se zástupci syrské opozice v exilu;

  1.  důrazně odsuzuje úmyslně násilné zásahy proti pokojně protestujícím občanům, bojovníkům za lidská práva a syrskému lidu obecně, kterých se dopouští režim prezidenta Bašára al-Assada; vyjadřuje soustrast rodinám obětí; vyjadřuje solidaritu syrskému lidu, oceňuje jeho odvahu a odhodlání a jednoznačně podporuje jeho legitimní touhu po demokracii;

  2.  konstatuje, že prezidentova oznámení a sliby týkající se reforem, odvolání výjimečného stavu a amnestií již nemají žádnou váhu;

  3.  poznamenává, že vývoj v zemi zpochybňuje legitimitu syrského režimu, a vyzývá prezidenta Bašára al-Assada, aby odstoupil, a vytvořil tak podmínky umožňující syrskému lidu naplnit svou legitimní touhu po demokracii;

  4.  opětovně vyzývá k okamžitému upuštění od tvrdých zásahů proti pokojně protestujícím občanům a od pronásledování jejich rodin; dále vyzývá k propuštění všech zadržených demonstrantů, politických vězňů, obhájců lidských práv a novinářů; k umožnění přístupu mezinárodních humanitárních organizací a organizací zabývajících se lidskými právy a mezinárodních sdělovacích prostředků do země a k umožnění přístupu občanů ke komunikačním a informačním sítím v Sýrii;

  5.  znovu připomíná, že je nutné nezávisle, transparentně a účinně vyšetřit případy zabíjení, zatýkání, svévolného zadržování a údajných násilných zmizení a mučení, kterých se měly dopustit syrské bezpečnostní síly, aby se zajistilo, že pachatelé těchto činů budou pohnáni k odpovědnosti; v této souvislosti vítá nedávnou rezoluci Rady OSN pro lidská práva, v níž se žádá o vyslání nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise do Sýrie, jejímž cílem bude vyšetřit všechny případy údajného porušování mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv, jichž se měl v období od března 2011 dopustit syrský režim, a zjistit tak fakta a okolnosti těchto zločinů a porušování práva, odhalit viníky a zajistit, aby se za své činy museli zodpovídat;

  6.  zároveň vyzývá k okamžitému zahájení skutečného mnohostranného politického procesu, do něhož budou zapojeny všechny demokratické politické subjekty a organizace občanské společnosti a jenž se může stát základem pokojného a nezvratného procesu demokratizace v Sýrii; v této souvislosti vítá nedávné prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN, které zdůrazňuje, že jediným řešením současné krize v Sýrii je mnohostranný politický proces, který uskuteční sama Sýrie;

  7.  vítá a podporuje nedávné rozšíření sankcí EU, které zahrnují zmrazení majetku a zákaz cestování, také na další jednotlivce a společnosti, jež syrský režim podporují nebo z něj těží, stejně jako vítá a podporuje zákaz dovážet do EU syrskou ropu a jiné ropné produkty; vyzývá však k uvalení dalších sankcí, které budou zacíleny na syrský režim a budou mít co nejmenší dopad na životní podmínky obyvatel této země;

  8.  připomíná, že jednoznačně podporuje diplomatické úsilí členských států EU vyvíjené v rámci Rady bezpečnosti OSN a na dalších mezinárodních fórech, jejichž prostřednictvím se mezinárodní společenství snaží najít odpovídající řešení stávající krize v Sýrii;

  9.  vítá humanitární pomoc, kterou země sousedící se Sýrií poskytují syrským uprchlíkům; vybízí EU a její členské státy, aby i nadále společně se zeměmi sousedícími se Sýrií, Ligou arabských států a jinými mezinárodními subjekty a nevládními organizacemi usilovaly o to, aby se zabránilo možnému rozšíření stávající krize v Sýrii, a to i pokud jde o krizi humanitární, do dalších oblastí regionu, ale i dalšímu prohlubování humanitární krize v samotné Sýrii;

  10. vyzývá k dalšímu povzbuzování a podpoře vzniku organizované syrské demokratické opozice, a to jak v rámci této země, tak i za jejími hranicemi;

  11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Syrské arabské republiky.