Процедура : 2011/2802(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0488/2011

Внесени текстове :

B7-0488/2011

Разисквания :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Гласувания :

PV 15/09/2011 - 6.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0390

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 215kWORD 160k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0488/2011
12.9.2011
PE472.669v01-00
 
B7-0488/2011

за приключване на разискванията по изявление на Комисията

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно позицията и ангажимента на Европейския Съюз с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола върху незаразните заболявания


Антония Първанова, Sarah Ludford, Liam Aylward, Frédérique Ries от името на групата ALDE
Linda McAvan, Glenis Willmott от името на групата S&D
Michèle Rivasi, Raul Romeva i Rueda от името на групата Verts/ALE
Marina Yannakoudakis, Milan Cabrnoch от името на групата ECR
Marisa Matias, Bairbre de Brún, Nikolaos Chountis от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно позицията и ангажимента на Европейския съюз с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола върху незаразните заболявания    
B7‑0488/2011

Европейският парламент,

– като взе предвид плана за действие на СЗО във връзка с глобалната стратегия за профилактика и контрол върху незаразните заболявания за периода 2008—2013 г. (1),

 

–  като взе предвид резолюцията на Световната здравна организация от 11 септември 2006 г. относно профилактиката и контрола върху незаразните заболявания в европейския регион на СЗО(2),

 

– като взе предвид Резолюция 64/265 на ООН относно профилактиката и контрола върху незаразните заболявания от октомври 2010 г. (3),

 

– като взе предвид декларацията от Москва относно здравословния начин на живот и контрола върху незаразните заболявания от април 2011 г.,(4)

 

– като взе предвид резолюцията на Световната здравна асамблея относно незаразните заболявания от май 2011 г. (5),

 

– като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН относно профилактиката и контрола върху незаразните заболявания(6),

 

–  като взе предвид доклада на СЗО от 2008 г. относно наблюдението, профилактиката и контрола върху хроничните заболявания на дихателната система в световен мащаб(7),

 

–  като взе предвид декларацията от Парма и ангажимента за предприемане на действия, приети от държавите-членки от европейския регион на СЗО през март 2011 г. (8),

 

–  като взе предвид декларацията на СЗО от Астурия от 2011 г. (9),

 

–  като взе предвид Европейската харта за борба срещу затлъстяването, приета през ноември 2006 г. (10),

 

– като взе предвид членове 168 и 179 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 

– като взе предвид член 35 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

 

–  като взе предвид своята резолюция от 1 февруари 2007 г., озаглавена „Насърчаване на здравословното хранене и физическата активност(11): Европейско измерение за превенцията на наднорменото тегло, затлъстяването и хроничните заболявания“ и своята резолюция от 25 септември 2008 г. относно Бялата книга относно здравословните проблеми, свързани с храненето, наднорменото тегло и затлъстяването,(12)

 

–  като взе предвид своята резолюция от 12 юли 2007 г. относно мерки за борба със сърдечносъдовите заболявания(13), своята резолюция от 10 април 2008 г. относно борбата срещу рака в разширения Европейски съюз(14) и своята декларация от 27 април 2006 г. относно диабета(15),

 

–  като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2008 г. относно средносрочния преглед на Европейския план за действие в областта на околната среда и здравето 2004-2010 г.

 

–  като взе предвид Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Шеста програма за действие на Общността за околната среда,

 

–  като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2010 г. относно демографски предизвикателства и солидарност между поколенията(16) и своята резолюция от 6 май 2010 г. относно намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС(17);

 

–  като взе предвид своята резолюция от 6 май 2010 г. съобщението на Комисията относно действия срещу рака: европейско партньорство(18) и своята резолюция от 6 май 2010 г. относно Бялата книга на Комисията „Адаптиране спрямо изменението на климата – към европейска рамка за действие(19)

 

–  като взе предвид Решението на Съвета от 2 юни 2004 година относно сключването на Рамковата конвенция на Световната здравна организация (СЗО) за контрол на тютюна(20),

 

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 2004 г. относно сърдечното здраве(21),

 

–  като взе предвид Решение № 1350/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година за създаване на втора Програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.)(22)

 

–  като взе предвид Решение № 1982/2006/EO на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.)(23)

 

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно новаторските подходи към хроничните заболявания в системите на общественото здраве и здравеопазването от 7 декември 2010 г.(24),

 

–  като взе предвид Заключенията на Съвета относно общите ценности и принципи в системите на здравеопазване в Европейския съюз от 22 юни 2006 г. и Заключенията на Съвета „Към модерни и устойчиви здравни системи, отговарящи на очакванията на потребителите“(25),

 

–   като взе предвид Заключенията на Съвета относно ролята на ЕС в световното здравеопазване от 10 май 2010 г.(26),

 

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

 

 

А. като има предвид, че според СЗО 86 % от всички смъртни случаи в Европа са причинени от незаразни заболявания;

 

Б.  като има предвид, че четирите най-разпространени незаразни заболявания са сърдечносъдовите заболявания, респираторните заболявания, ракът и диабетът;

 

В.  като има предвид, че сърдечносъдовите заболявания са най-честата причина за смърт и са отговорни за смъртта на над 2 милиона души годишно; най-разпространените сърдечносъдови заболявания са коронарната болест на сърцето и инсулта, които са причина съответно за над една трета (т.е. 741 000) и малко над една четвърт (т.е. 508 000) от всички смъртни случаи, дължащи се на сърдечносъдови заболявания;

 

Г.  като има предвид, че ракът е втората най-честа причина за смърт и че заболеваемостта от рак сред населението е 3-4 %, и стига до 10-15 % с увеличаването на възрастта; като има предвид, че всяка година в ЕС се диагностират 2,45 милиона случая на рак и се регистрират 1,23 милиона смъртни случая, причинени от рак; като има предвид, че заболеваемостта от рак сред децата в Европа се увеличава с повече от 1 % годишно;

 

Д. като има предвид, че милиони в Европа страдат от предотвратими хронични респираторни заболявания, като астмата и хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ);

Е.  като има предвид, че няма общоевропейска стратегия или инициатива, насочена изцяло срещу диабета (първи и втори тип), заболяване от което според изчисленията страдат над 32 милиона граждани на ЕС, като приблизително същият брой страдат от нарушен глюкозен толеранс при който вероятността от развиване на хронично манифестиран диабет е много голяма; като има предвид, че тези числа се очаква да се увеличат с 16 % до 2030 г. поради епидемията от затлъстяване, застаряването на населението в Европа и други фактори, които все още трябва да бъдат установени и за които са необходими повече изследвания;

 

Ж. като има предвид, че повечето хронични незаразни болести са свързани с четири рискови фактори: тютюнопушене, небалансиран хранителен режим, консумация на алкохол и липса на физическа активност; като има предвид, че излагането на замърсяващи околната среда вещества е петият съществен рисков фактор, който следва да бъде взет предвид;

 

З.  като има предвид, че тютюнопушенето е водещата причина за предотвратими смъртни случаи и че то убива един от всеки двама дългогодишни пушачи;

 

И. като има предвид, че консумацията на алкохол, нездравословното хранене и липсата на физическа активност значително увеличават риска от развитие на определени видове сърдечносъдови заболявания, рак и диабет;

 

Й. като има предвид, че все повече се признава важната роля на физическите упражнения за предотвратяване на незаразните заболявания;

 

К. като има предвид, че повечето хронични незаразни заболявания могат да бъда предотвратени, по-специално чрез намаляване или избягване на основните рискови фактори като тютюнопушене, небалансиран хранителен режим, липса на физическа активност, консумация на алкохол и излагане на някои химически вещества; като има предвид, че ефективната политика в областта на околната среда, включително прилагането на съществуващото законодателство и стандарти, разкрива значителни възможности в областта на профилактиката;

 

Л. като има предвид, че повечето незаразни заболявания водят до сходни състояния като изпитване на хронична болка и проблеми с психичното здраве, които пряко засягат пациентите и качеството на техния живот и към които следва да се прилага общ, хоризонтален подход, който да води до по-голяма ефективност при изразходване на средствата на здравните системи при справянето с тези заболявания;

 

М. като има предвид, че възможностите за профилактика продължават да не се използват напълно, въпреки данните, че обхващащите цялото население стратегии за профилактика на незаразните заболявания неизменно водят до намаляване на разходите;

 

Н. като има предвид, че 97 % от разходите за здравеопазване се използват за лечение, а само 3 % за профилактика и като има предвид, че разходите за лечение и контрол на незаразните заболявания се увеличават драстично поради по-широкото предлагане на диагностика и лечения;

 

О. като има предвид, че СЗО счита, че разпространението на незаразни заболявания придобива епидемични размери и очаква то да отнеме живота на 52 милиона души до 2030 г.;

 

П.  като има предвид, че според изчисленията на Световния икономически форум и Университета по обществено здраве в Харвард (Harvard School of Public Health), в периода от 2005 до 2030 г. НЗЗ ще причинят икономически производствени загуби в световен мащаб възлизащи на 25 трилиона евро(27);

 

Р.  като има предвид, че незаразните заболявания биха могли да затруднят изпълнението на стратегията Европа 2020 и да ограничат правото на хората на здрав и продуктивен живот;

 

С. като имат предвид, че ЕС трябва да изиграе ключова роля за ускоряване на напредъка по глобалните предизвикателства в областта на здравето, включително за постигане на Целите на хилядолетието за развитие в областта на здравеопазването и незаразните заболявания, както се заявява в Заключенията на Съвета относно ролята на ЕС в световното здравеопазване;

 

Т.  като има предвид, че пренаталните условия, включително излагането на замърсяване на околната среда, дават отражения за цял живот върху много аспекти на здравето и благоденствието, по-специално върху риска от развитие на респираторни заболявания, и могат да допринесат за развитието на рак и диабет;

 

У. като има предвид, че въпреки че днес като цяло хората се радват на по-дълъг и здрав живот в сравнение с предходните поколения, ЕС е изправен – в контекста на едно застаряващо население и растящ брой „най-възрастни възрастни хора“ – пред широко разпространение на хронични заболявания и множествена заболеваемост, и произтичащите от това заплаха за или увеличен натиск върху устойчивостта на националните здравни системи;

 

Ф. като има предвид, че социално-икономическите фактори също са определящи за здравето и че съществува неравнопоставеност в областта на здравеопазването както между, така и в самите държави-членки;

 

Х. като има предвид, че до 2020 г. недостигът от здравни работници в Европа, включително на лекари, медицински сестри, зъболекари, фармацевти и физиотерапевти ще достигне един милион;

 

Ц. като има предвид, че социалните фактори и околната среда следва ясно да бъдат посочени като фактори от определящо значение за здравето, с оглед на това, че например замърсяването на въздуха в затворени помещения всяка година причинява смъртта на 1,6 милиона души, представлява сериозна заплаха за здравето, свързана с околната среда в Европа и води до значително намаление на продължителността на живота и производителността;

 

Ч.  като има предвид, че гражданите на ЕС са разтревожени за потенциалното отражение на околната среда върху тяхното здраве, като потенциалният ефект на опасни химикали предизвиква най-голяма загриженост(28), докато замърсяването с фини частици се свързва с над 455 000 смъртни случаи в 27-те държави-членки на ЕС поради ефекта му върху сърдечносъдовата и респираторна система;

 

 

1. призовава за силен политически ангажимент от страна на Европейската комисия и държавите-членки на ЕС, който да отразява значението и мащаба на разпространението в световен мащаб на незаразните заболявания;

 

2. настоятелно призовава ЕС да се застъпи за приемането на амбициозна цел за намаляване на предотвратимата смъртност, свързана с незаразни заболявания, например целта на СТО смъртността в национален мащаб в срок до 2025 г. да се намали с 25 % в сравнение с данните за 2010 г.;

 

3. призовава ЕС и държавите-членки на ЕС да подкрепят следните пет ключови ангажимента и да ги включат в политическото изявление по повод на срещата на високо равнище на ООН относно незаразните заболявания през септември 2011 г.:

 

– намаляване на предотвратимата смъртност, свързана с незаразни заболявания, с 25% в срок до 2025 г., както беше предложено от СТО,

 

прилагане на мерки за ефективност и намаляване на разходите, включително ускорено прилагане на Рамковата конвенция на СТО за контрол на тютюна, действия за намаляване на консумацията на сол, захар, наситени мазнини и трансмазнини, както и ефективни мерки за намаляване на консумацията на алкохол, насърчаване на физическата активност и улесняване на достъпа до нея, и намаляване на излагането на замърсяване на околната среда, обхващащи цялото население;

 

– проследяване на тенденциите, свързани със смъртността вследствие на незаразни заболявания, и общите рискови фактори при незаразните заболявания,

 

– разработване на механизми на световно и национално равнище за отчитане за всички ключови заинтересовани страни,

 

– създаване през 2012 г. на партньорство на високо равнище за оказване на съдействие за прилагането на препоръките и за организирането на заседание на високо равнище през 2014 г. за преразглеждане на изпълнението на ангажиментите;

 

4. призовава ЕС и държавите-членки на ЕС да прилагат активно политическата декларация по повод на края на срещата на високо равнище, като осигурят участието на всички съответни агенции и институции на ЕС с оглед на преодоляването на предизвикателствата, свързани с незаразните заболявания;

 

5. призовава ЕС и държавите-членки да активизират първичната профилактика, научните изследвания, ранната диагностика и контрола на четирите най-разпространени незаразни заболявания, т.е. сърдечносъдови, респираторни и ракови заболявания и диабет, включително ранното разпознаване на лицата, които са изложени на висок риск от развитие на тези заболявания или от смърт вследствие от тях;

 

6. подчертава необходимостта от комплексен и всеобхватен подход към хроничните заболявания, при който акцентът е върху пациентите и който включва профилактика на заболяванията и насърчаване на здравословен начин на живот, наблюдение и здравна просвета с оглед на ранната диагностика, както и координация на болничните грижи и грижите по домовете;

 

7. призовава за прилагане от ранна възраст на стратегии за профилактика във връзка с незаразните заболявания;

 

8. отбелязва, че следва да се прилагат своевременно и изцяло политиките, които обхващат поведенческите, социалните, икономическите и екологичните фактори, свързани с незаразните заболявания, за да се гарантира, че действията в отговор на тези заболявания са възможно най-ефективни, като същевременно се повишава качеството на живот и равенството в областта на здравеопазването;

 

9. отчита, че акцентът при моделите за дългосрочни здравни грижи за хронични заболявания в напреднала фаза следва да се измести към хората в ранните етапи на незаразните заболявания, като крайната цел е не само да се контролират заболяванията, но и да се подобри прогнозата при хроничните заболявания;

 

10. приветства акцента, поставен от предходните председателства на ЕС върху профилактиката и контрола върху хроничните незаразни заболявания, включително приоритетното значение, отдадено от испанското председателство на сърдечносъдовите заболявания, и конференциите, организирани от полското председателство, на тема „Хронични заболявания на дихателната система при децата“ и „Здравна солидарност — преодоляване на неравенството в областта на здравеопазването между държавите-членки на ЕС“;

 

11. настоятелно призовава за изготвяне на ясни протоколи и основаващи се на данни насоки за най-разпространените незаразни заболявания, за да се гарантира целесъобразен подход към пациентите и подходящо лечение от страна на здравните работници, включително специалисти, лекари, осигуряващи първична медицинска помощ, и специализирани медицински сестри;

 

12. подчертава необходимостта от научни изследвания и образование на всички равнища в областта на хроничните заболявания, по-специално относно четирите най-разпространени незаразни заболявания (сърдечносъдови, респираторни и ракови заболявания и диабет), както и относно намаляването на рисковите фактори, обществените здравни мерки като цяло и взаимодействието между източниците на замърсяване и последиците за здравето, като мултидисциплинарното сътрудничество в областта на незаразните заболявания представлява научноизследователски приоритет в регионите и страните, които разполагат с достатъчни средства;

 

13. настоятелно призовава държавите-членки да съблюдават стандартите на ЕС за качеството на въздуха и да прилагат насоките на СЗО за препоръчителното качество на въздуха в затворените помещения и на открито, както и Декларацията от Парма и ангажимента за предприемане на действия от 2010 г., в който се упоменава необходимостта от справяне с последиците от изменението на климата за здравето;

 

14. подчертава необходимостта от незабавно и ефективно преразглеждане на Директивата за тютюневите изделия;

15. подчертава, че за да се постигнат целите, свързани с незаразните заболявания, и да се преодолеят предизвикателствата в областта на общественото здравеопазване и социалната и икономическата сфера, за ЕС и държавите-членки е важно да включат в по-голяма степен профилактиката и намаляването на рисковите фактори във всички съответни законодателни и тематични области, и по-специално в техните политики по отношение на околната среда, храните и потребителите;

 

16. отчита, че съгласно член 168 от ДФЕС държавите-членки носят основната отговорност за действията, свързани със здравните въпроси, но подчертава значението на изготвянето на стратегия на ЕС за хроничните незаразни заболявания, която да бъде последвана от препоръка на Съвета на ЕС, с отделни раздели за четирите най-разпространени незаразни заболявания, т.е. сърдечносъдовите, респираторните и раковите заболявания и диабета, като се взема предвид половата специфика, в сътрудничество със съответните заинтересовани страни, включително пациентите и здравните специалисти;

 

17. призовава държавите-членки да приемат в срок до 2013 г. национални планове относно незаразните заболявания и по-специално относно четирите най-разпространени незаразни заболявания (сърдечносъдови, респираторни и ракови заболявания и диабет) като предвидените ресурси са съразмерни със значимостта на тежестта, свързана с незаразните заболявания, и да създадат механизъм за координация на високо равнище и в световен мащаб на действията, свързани с незаразните заболявания;

 

18. отбелязва, че прилагането на националните планове относно НЗЗ, свързани с по-ефективната профилактика, диагностиране и контрол на незаразните заболявания би могло да намали значително цялостната тежест, свързана с НЗЗ, и по този начин да допринесе положително за поддържането на устойчивостта на националните системи за здравеопазване;

 

19. призовава Комисията постоянно да следи и да докладва за напредъка в рамките на целия ЕС по отношение на прилагането от страна на държавите-членки на националните планове относно незаразните заболявания, по-специално относно четирите най-разпространени незаразни заболявания, с акцент върху напредъка по отношение на профилактиката, ранното откриване, контрола на заболяванията и научните изследвания;

 

20. призовава държавите-членки да предприемат действия, за да увеличат броя на медицинските служители, които са обучени и наети ефективно в системите за здравеопазване, с оглед на по-ефикасното справяне с тежестта, свързана с незаразните заболявания;

 

21. подчертава необходимостта от последователност и съгласуван подход между политическата декларация на ООН и текущите действия на Европейския съвет и Европейската комисия, например процеса на размисъл относно хроничните заболявания;

 

22. отправя искане към Комисията да разгледа и извърши оценка на възможността за разширяване на мандата на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, като към неговите отговорности се добавят незаразните заболявания и той се използва като център за събиране на данни и разработване на препоръки относно незаразните заболявания, като по този начин политиците, учените и лекарите получават информация за най-добрите практики и задълбочават своите познания за незаразните заболявания;

 

23. подчертава необходимостта от определяне на приоритетите във връзка с централизираното събиране на данни с оглед на получаването на сравними данни, които ще предоставят възможност за по-добро планиране и изготвяне на по-добри препоръки в целия ЕС;

 

24. призовава за извършването на подробно преразглеждане на прилагането на политическата декларация на ООН в срок до 2014 г.;

 

25. призовава държавите-членки и Комисията да осигурят присъствието на тяхна делегация на високо равнище на заседанието на ООН на 19 и 20 септември 2011 г., която да представи една амбициозна и координирана позиция на ЕС;

 

26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител/заместник-председател, г-жа Аштън, правителствата и парламентите на държавите-членки, посланика на ЕС в ООН, генералния секретар на ООН и генералния директор на СЗО.

 

 

(1)

http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597418_eng.pdf

(2)

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/77575/RC56_eres02.pdf

(3)

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/265&Lang=E

(4)

http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/65/asturiasdeclaration.php

(5)

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R11-en.pdf

(6)

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/83&Lang=E

(7)

http://www.who.int/gard/publications/GARD%20Book%202007.pdf

(8)

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/78608/E93618.pdf

(9)

http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2011/asturiasdeclaration.php

(10)

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/87462/E89567.pdf

(11)

Приети текстове, P6_TA(2007)001.

(12)

Приети текстове, P6_TA(2008)0461.

(13)

Приети текстове, P6_TA(2007)0346.

(14)

Приети текстове, P6_TA(2008)0121.

(15)

ОВ C 296 E, 06.12.06, стр. 273.

(16)

Приети текстове, P7_TA(2010)0400

(17)

Приети текстове, P7_TA(2011)0081

(18)

Приети текстове, P7_TA(2010)0152

(19)

Приети текстове, P7_TA(2010)0154

(20)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:213:0008:0024:EN:PDF

(21)

www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/en/lsa/80729.doc

(22)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0008:0024:EN:PDF

(23)

http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/90798681EN6.pdf

(24)

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/118282.pdf

(25)

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/122395.pdf

(26)

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/114352.pdf

(27)

http://www.hsph.harvard.edu/news/features/coverage-in-the-media/global-health-noncommunicable-diseases-bloom/index.html

(28)

Специален Евробарометър 347, 2010 г. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_347_en.pdf 

Правна информация - Политика за поверителност