Menettely : 2011/2802(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0489/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0489/2011

Keskustelut :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Äänestykset :

PV 15/09/2011 - 6.6

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0390

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 150kWORD 107k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0488/2011
12.9.2011
PE472.670v01-00
 
B7-0489/2011

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Euroopan unionin kannasta ja ennakkositoutumisesta tarttumattomien tautien ehkäisyä ja valvontaa käsittelevään YK:n korkean tason kokoukseen


Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin kannasta ja ennakkositoutumisesta tarttumattomien tautien ehkäisyä ja valvontaa käsittelevään YK:n korkean tason kokoukseen   
B7‑0489/2011

Euroopan parlamentti, joka

–    ottaa huomioon tarttumattomien tautien ennaltaehkäisemistä ja valvontaa koskevan WHO:n maailmanlaajuisen strategian vuosille 2008–2013(1),

 

–    ottaa huomioon WHO:n 11. syyskuuta 2006 antaman päätöslauselman tarttumattomien tautien ennaltaehkäisemisestä ja valvonnasta WHO:n Euroopan alueella(2),

 

–    ottaa huomioon YK:n lokakuussa 2010 antaman päätöslauselman 64/265 tarttumattomien tautien ennaltaehkäisemisestä ja valvonnasta(3),

 

–    ottaa huomioon huhtikuussa 2011 terveellisistä elintavoista ja tarttumattomien tautien ehkäisystä annetun Moskovan julkilausuman(4),

 

–    ottaa huomioon tarttumattomista taudeista toukokuussa 2011 annetun maailman terveyskokouksen päätöslauselman(5),

 

–    ottaa huomioon YK:n pääsihteerin raportin tarttumattomien tautien ennaltaehkäisemisestä ja valvonnasta(6),

 

–    ottaa huomioon WHO:n raportin vuodelta 2008 hengityselinten kroonisten sairauksien maailmanlaajuisesta tarkkailusta, ennaltaehkäisemisestä ja valvonnasta(7),

 

–    ottaa huomioon WHO:n Euroopan alueen jäsenvaltioiden maaliskuussa 2011 antaman Parman julkilausuman ja toimintasitoumuksen(8),

 

–    ottaa huomioon WHO:n vuonna 2011 antaman Asturiasin julkilausuman(9),

 

–    ottaa huomioon marraskuussa 2006 hyväksytyn liikalihavuuden torjumista käsittelevän Euroopan peruskirjan(10),

 

–    ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 168 ja 179 artiklan,

 

–    ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 35 artiklan,

 

–    ottaa huomioon 1. helmikuuta 2007 vihreästä kirjasta "Terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistäminen: eurooppalainen ulottuvuus ylipainoisuuden, lihavuuden ja kroonisten sairauksien ehkäisemisessä"(11) sekä 25. syyskuuta 2008 valkoisesta kirjasta ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskevasta eurooppalaisesta strategiasta(12) antamansa päätöslauselmat,

 

–    ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2007 toimista sydän- ja verisuonisairauksien torjumiseksi(13) ja 10. huhtikuuta 2008 syövän torjunnasta laajentuneessa Euroopan unionissa(14) antamansa päätöslauselmat sekä 27. huhtikuuta 2006 antamansa diabetesta koskevan kannanoton(15),

 

–    ottaa huomioon 4. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman aiheesta "Väliarvio Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta (2004–2010)",

 

–    ottaa huomioon kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1600/2002/EY,

 

–    ottaa huomioon 11. marraskuuta 2010 väestörakenteen muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta(16) ja 6. toukokuuta 2010 terveyserojen vähentämisestä EU:ssa(17) antamansa päätöslauselmat,

 

–    ottaa huomioon 6. toukokuuta 2010 komission tiedonannosta: "Syöväntorjunta: eurooppalainen kumppanuusohjelma"(18) ja 6. toukokuuta 2010 komission valkoisesta kirjasta "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystä"(19) antamansa päätöslauselmat,

 

–    ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen tekemisestä 2. kesäkuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/513/EY(20),

 

–    ottaa huomioon neuvoston vuonna 2004 antamat päätelmät sydänterveydestä(21),

 

–    ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 23. lokakuuta 2007 tekemän päätöksen N:o 1350/2007/EY toisesta terveysalan yhteisön toimintaohjelmasta (2008–2013)(22),

 

–    ottaa huomioon 18. joulukuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1982/2006/EY Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013)(23),

 

–    ottaa huomioon neuvoston 7. joulukuuta 2010 hyväksymät päätelmät innovatiivisista lähestymistavoista kroonisiin sairauksiin kansanterveys- ja terveydenhuoltojärjestelmissä(24),

 

–    ottaa huomioon neuvoston 22. kesäkuuta 2006 Euroopan unionin terveysjärjestelmien yhteisistä arvoista ja periaatteista ja 6. kesäkuuta 2011 aiheesta "Kohti nykyaikaisia, tarpeita vastaavia ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä" hyväksymät päätelmät(25),

 

–    ottaa huomioon neuvoston 10. toukokuuta 2010 hyväksymät päätelmät aiheesta EU ja globaali terveys(26),

 

–    ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

 

A.  ottaa huomioon, että WHO:n mukaan tarttumattomat taudit aiheuttavat 86 prosenttia kuolemista Euroopassa;

 

B.   ottaa huomioon, että tavallisimmat tarttumattomat taudit ovat sydän- ja verisuonitaudit, hengityselinten sairaudet, syöpä ja diabetes, mutta on myös muita merkittäviä tarttumattomia tauteja;

 

C.  ottaa huomioon, että sydän- ja verisuonitaudit ovat tärkein kuolinsyy ja ne aiheuttavat joka vuosi yli kaksi miljoonaa kuolemantapausta; ottaa huomioon, että yleisimmät sydän- ja verisuonisairaudet ovat sepelvaltimotauti ja aivohalvaukset, joiden osuudet sydän- ja verisuonitautien aiheuttamista kuolemantapauksista ovat yli kolmasosa (741 000) ja hieman yli neljäsosa (508 000);

 

D.  ottaa huomioon, että syöpä on toiseksi merkittävin kuolinsyy ja sen levinneisyys väestössä on 3–4 prosenttia, ja ikääntyneiden kohdalla levinneisyys nousee 10–15 prosenttiin; ottaa huomioon, että syöpä todetaan vuosittain 2,45 miljoonalla ihmisellä EU:ssa ja syöpä aiheuttaa vuosittain 1,23 miljoonaa kuolemantapausta ja lasten syöpien määrä lisääntyy yli prosentin vuodessa Euroopassa;

 

E.   ottaa huomioon, että krooniset hengityselinten sairaudet, kuten astma ja keuhkoahtaumatauti (COPD), vaikuttavat miljooniin ihmisiin Euroopassa;

 

F.   ottaa huomioon, että ei ole minkäänlaista EU:n laajuista strategiaa tai aloitetta, jolla torjuttaisiin kokonaisvaltaisesti (1- ja 2-tyypin) diabetesta, jota 32 miljoonan ihmisen arvioidaan sairastavan EU:ssa, ja yhtä monella on heikentynyt glukoosinsieto, joka hyvin todennäköisesti etenee kliinisesti todettavaan diabetekseen; ottaa huomioon, että lukujen odotetaan nousevan 16 prosentilla vuoteen 2030 mennessä lihavuusepidemian, Euroopan väestön ikääntymisen ja muiden vielä selvittämättömien ja lisätutkimusta kaipaavien syiden seurauksena;

 

G.  ottaa huomioon, että suurin osa kroonisista tarttumattomista taudeista johtuu neljästä tekijästä: tupakka, epätasapainoinen ruokavalio, alkoholi ja liikunnan puute; ottaa huomioon, että viidentenä tärkeänä tekijänä on pidettävä ympäristösaasteille altistumista;

 

H.  ottaa huomioon, että tupakka on pääsyy ehkäistävissä oleviin kuolemiin ja se aiheuttaa jopa joka toisen tupakkatuotteiden pitkäaikaisen käyttäjän kuoleman;

 

I.    ottaa huomioon, että alkoholinkulutus, kehno ravinto ja liikunnan puute voivat lisätä huomattavasti riskiä sairastua tiettyihin sydän- ja verisuonisairauksiin, syöpiin ja diabetekseen;

 

J.    ottaa huomioon, että liikunta tunnustetaan yhä enemmän tarttumattomien tautien ehkäisykeinoksi;

 

K.  ottaa huomioon, että useimmat tarttumattomat taudit voidaan ehkäistä erityisesti vähentämällä tai välttämällä tärkeimpiä riskitekijöitä kuten tupakointia, epätasapainoista ruokavaliota, alkoholinkulutusta ja liikunnan puutetta sekä altistumista tietyille kemikaaleille; ottaa huomioon, että ympäristöpolitiikka, nykyisten lakien ja normien täytäntöönpano mukaan luettuina, tarjoaa suuria mahdollisuuksia näiden tekijöiden ehkäisemiseksi;

 

L.   ottaa huomioon, että tarttumattomilla taudeilla on useimmiten samanlaisia oireita, kuten krooninen kipu ja mielenterveydelliset ongelmat, jotka vaikuttavat suoraan niitä sairastaviin ihmisiin ja heidän elämänlaatuunsa, ja niitä pitäisi käsitellä yhteisellä ja horisontaalisella toimintamallilla, niin että terveydenhuoltojärjestelmät voivat puuttua näihin sairauksiin kustannustehokkaammin;

 

M.  ottaa huomioon, että mahdollisuuksia tautien ehkäisemiseen ei ole hyödynnetty tarpeeksi, vaikka on osoitettu, että koko väestöä koskevilla tarttumattomien tautien ehkäisystrategioilla voidaan säästää johdonmukaisesti kustannuksia;

 

N.  ottaa huomioon, että 97 prosenttia terveydenhuoltomenoista käytetään nykyisin hoitoon ja vain 3 prosenttia ennaltaehkäisyyn ja että tarttumattomien tautien hoito- ja hallintakustannukset lisääntyvät räjähdysmäisesti saatavilla olevien diagnoosien ja hoitojen laajetessa;

 

O.  ottaa huomioon, että WHO pitää tarttumattomien tautien lisääntymistä epidemiana ja arvioi, että niihin kuolee 52 miljoonaa ihmistä vuoteen 2030 mennessä;

 

P.   ottaa huomioon, että Maailman talousfoorumi ja Harvard School of Public Health arvioivat, että tarttumattomien tautien vuoksi maailmantalous menettää 25 triljoonaa euroa vuosina 2005–2030(27);

 

Q.  ottaa huomioon, että tarttumattomat taudit voivat hankaloittaa Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista ja loukata ihmisten oikeutta terveeseen ja tuottavaan elämään;

 

R.   ottaa huomioon, että EU:lla on keskeinen asema maailmanlaajuisia terveyshaasteita koskevan kehityksen nopeuttamisessa, terveyttä koskevat vuosituhannen kehitystavoitteet ja muiden kuin tartuntatautien uhka mukaan luettuina, kuten aiheesta EU ja globaali terveys hyväksytyissä neuvoston päätelmissä esitettiin;

 

S.   ottaa huomioon, että tietyt tarttumattomia tauteja koskevat tekijät ovat epäilemättä yhteydessä maailmanlaajuisiin ongelmiin, kuten ympäristösaasteisiin, ja niihin olisi siksi puututtava maailmanlaajuisesti, kun taas toisiin tekijöihin voidaan puuttua kansallisesti tai alueellisesti toissijaisuusperiaatteen mukaisesti;

 

T.   ottaa huomioon, että syntymää edeltävillä olosuhteilla, myös ympäristösaasteille altistumisella, on koko elämän kestäviä vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin sekä erityisesti riskiin sairastua hengityselinten sairauksiin, ja ne voivat olla yksi syöpää ja diabetesta aiheuttavista tekijöistä;

 

U.  ottaa huomioon, että vaikka ihmiset keskimäärin elävät pitempään ja terveemmin kuin aiemmat sukupolvet, EU on tilanteessa, jossa samaan aikaan kun väestö ikääntyy ja kaikkein iäkkäimpiä on ensimmäistä kertaa hyvin paljon, krooniset taudit ja monisairaudet leviävät epidemian lailla, mikä uhkaa kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kestokykyä tai lisää painetta sitä kohtaan;

 

V.  ottaa huomioon, että sosioekonomiset tekijät vaikuttavat myös merkittävästi terveyteen ja että terveyseroja on sekä jäsenvaltioiden alueella että jäsenvaltioiden välillä;

 

W. ottaa huomioon, että terveydenhoitoalan työntekijöiden (muun muassa lääkäreiden, sairaanhoitajien, hammaslääkärien, farmaseuttien ja fysioterapeuttien) vajeen arvioidaan kasvavan yli miljoonaan vuoteen 2020 mennessä;

 

X.  ottaa huomioon, että yhteiskunnalliset ja ympäristötekijät olisi määriteltävä selkeästi terveyteen vaikuttavina tekijöinä, sillä esimerkiksi sisäilman epäpuhtaudet aiheuttavat 1,6 miljoonaa kuolemantapausta vuosittain, minkä vuoksi ne ovat keskeinen ympäristön aiheuttama terveysuhka Euroopassa ja laskevat huomattavasti eliniän odotetta ja tuottavuutta;

 

Y.  ottaa huomioon, että EU:n kansalaiset ovat huolissaan ympäristön mahdollisista vaikutuksista terveyteensä, ja suurinta huolta aiheuttavat vaarallisten kemikaalien mahdolliset vaikutukset(28); ottaa huomioon, että pienten hiukkasten aiheuttamat saasteet yhdistetään yli 455 000 sydän- ja hengityselinten sairauden aiheuttamaan kuolemantapaukseen vuosittain EU:n 27 jäsenvaltiossa;

 

1.   vaatii komissiolta ja EU:n jäsenvaltioilta vahvaa poliittista sitoutumista, joka ilmentää maailmanlaajuisen tarttumattomien tautien epidemian merkitystä ja vakavuutta;

 

2.   kehottaa EU:ta ajamaan rohkeaa tavoitetta tarttumattomista taudeista aiheutuvien estettävissä olevien kuolemantapausten vähentämiseksi, kuten WHO:n tavoite vähentää kuolleisuutta jäsenvaltioissa 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä vuoden 2010 lukuihin verrattuna;

 

3.   kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita antamaan tukensa seuraaville viidelle keskeiselle sitoumukselle ja sisällyttämään ne poliittiseen julkilausumaan, jonka tarttumattomia tauteja käsittelevä YK:n korkean tason kokous antaa syyskuussa 2011:

 

      – tarttumattomista taudeista aiheutuvien estettävissä olevien kuolemantapausten vähentäminen WHO:n ehdotuksen mukaisesti 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä

 

      – kustannustehokkaiden ja kustannuksia säästävien toimien toteuttaminen, mukaan lukien WHO:n tupakkavalvontapuitesopimuksen vauhditettu täytäntöönpano, terveellisen ruokavaltion parempi saatavuus ja edistäminen, alkoholin väärinkäytön tehokas torjuminen, liikuntamahdollisuuksien parantaminen ja liikunnan edistäminen sekä koko väestöä koskeva ympäristösaasteille altistumisen vähentäminen

 

      – tarttumattomista taudeista aiheutuvien kuolemantapausten määrän ja yhteisten riskitekijöiden seuranta

 

      – yleismaailmallisten ja kansallisten vastuumekanismien kehittäminen kaikille merkittäville sidosryhmille

 

      – korkean tason kumppanuuden perustaminen vuonna 2012 suositusten täytäntöönpanon edistämiseksi ja korkean tason kokouksen järjestäminen vuonna 2014 arvioimaan sitoumusten saavuttamista;

 

4.   kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita panemaan aktiivisesti täytäntöön poliittisen julkilausuman, joka hyväksytään korkean tason kokouksessa, ja ottamaan täytäntöönpanoon mukaan kaikki asiaankuuluvat EU:n virastot ja toimielimet, jotta tarttumattomiin tauteihin liittyviin haasteisiin voidaan tarttua;

 

5.   kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita lisäämään neljän tavallisimman tarttumattoman taudin eli sydän- ja verisuonitautien, hengityselinten sairauksien, syövän ja diabeteksen ensiasteen ennaltaehkäisyä, tutkimusta, varhaista sairauden havaitsemista ja hallintaa unohtamatta kuitenkaan myös muita merkittäviä tarttumattomia tauteja ja sellaisten henkilöiden varhaista tunnistamista, joilla on suuri riski sairastua tai menehtyä näihin tauteihin;

 

6.   tunnustaa, että mielenterveydelliset ongelmat ja neurologiset häiriöt, kuten Alzheimerin tauti, ovat merkittävä kuolinsyy ja lisäävät maailmanlaajuista tarttumattomien tautien aiheuttamaa taakkaa, minkä takia on varmistettava, että tehokkaat ohjelmat ja terveydenhuollon toimet ovat yhtäläisesti saatavilla;

 

7.   korostaa, että pitkäaikaisiin sairauksiin tarvitaan yhtenäistä ja kokonaisvaltaista potilaskeskeistä toimintatapaa, johon sisältyvät tautien ehkäiseminen ja terveyden edistäminen, varhaisen diagnosoinnin valvonta ja koulutus sekä sairaaloiden ja avohuollon koordinointi;

 

8.   kehottaa panemaan täytäntöön tarttumattomia tauteja koskevia ennaltaehkäiseviä strategioita varhaisesta iästä alkaen;

 

9.   toteaa, että tarttumattomiin tauteihin yhdistettävät käyttäytymiseen liittyviä, sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä tekijöitä koskevat toimintapolitiikat olisi pantava nopeasti ja täysimääräisesti täytäntöön, jotta varmistetaan, että näihin tauteihin vastataan mahdollisimman tehokkaasti ja parannetaan elämänlaatua ja terveyden tasa‑arvoa;

 

10. tunnustaa, että huomio olisi siirrettävä pitkälle edenneiden kroonisten tautien hoitomalleista varhaisvaiheessa olevien tarttumattomia tauteja sairastavien henkilöiden auttamiseen, minkä lopullisena tavoitteena on pelkän tautien hallinnan lisäksi myös parantaa kroonisten tautien ennustetta;

 

11. pitää myönteisenä, että edeltävät EU:n puheenjohtajavaltiot ovat keskittyneet kroonisten tarttumattomien tautien ehkäisyyn ja valvontaan, joista ovat esimerkkeinä muun muassa sydän- ja verisuonitautien nostaminen etusijalle Espanjan puheenjohtajakaudella sekä Puolan puheenjohtajakauden aikana järjestetyt konferenssit lasten kroonisista hengityselinten sairauksista ja aiheesta "Solidaarinen terveydenhuolto: EU:n jäsenvaltioiden välisten terveyserojen vähentäminen";

 

12. kehottaa laatimaan selvät toimintaohjeet ja todisteisiin perustuvat suuntaviivat yleisimmille tarttumattomille taudeille, jotta varmistetaan asianmukainen potilaiden kohtelu ja hoito kaikissa terveysalan ammateissa erikoislääkärit, perusterveydenhuollossa toimivat lääkärit ja erikoissairaanhoitajat mukaan luettuina;

 

13. korostaa, että tarvitaan kroonisia tauteja koskevaa tutkimusta ja koulutusta kaikilla tasoilla, erityisesti neljästä tavallisimmasta tarttumattomasta taudista (sydän- ja verisuonitaudit, hengityselinten sairaudet, syöpä ja diabetes) mutta myös muista tavallisista tarttumattomista taudeista ja riskitekijöiden vähentämisestä, kansanterveystoimista yleensä sekä saastumisen aiheuttajien ja terveysvaikutusten vuorovaikutuksista, ja toteaa, että tarttumattomia tauteja koskevan monialaisen yhteistyön on oltava tutkimuksen painopiste niillä alueilla ja niissä maissa, joissa siihen on riittävästi resursseja;

 

14. kehottaa vakavasti jäsenvaltioita noudattamaan EU:n ilmanlaatunormeja ja panemaan täytäntöön WHO:n ulko- ja sisäilman laatua koskevat suuntaviivat ja vuoden 2010 Parman julkilausuman ja toimintasitoumuksen, jossa vaaditaan puuttumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin terveysvaikutuksiin;

 

15. korostaa, että tupakkatuotteita koskevaa direktiiviä on viipymättä tarkistettava tehokkaasti;

 

16. korostaa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on edistettävä tarttumattomien tautien ehkäisemistä ja riskitekijöiden vähentämistä kaikilla asiaankuuluvilla lainsäädännön ja toimintapolitiikan aloilla ja erityisesti ympäristö-, elintarvike- ja kuluttajapolitiikoissaan, jotta voidaan toteuttaa tarttumattomiin tauteihin liittyvät tavoitteet ja tarttua niiden aiheuttamiin kansanterveyden, sosiaalialan ja talouden haasteisiin;

 

17. tunnustaa, että SEUT‑sopimuksen 168 artiklan mukaisesti terveydenhuoltoalan toimet kuuluvat ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulle; korostaa kuitenkin, että on tärkeää laatia neuvoston suosituksen mukaisesti yhteistyössä asiaankuuluvien sidosryhmien, kuten potilaiden ja terveydenhoitoalan ammattilaisten, kanssa tarttumattomia tauteja koskeva EU:n strategia, jossa on omat osiot neljälle yleisimmälle tarttumattomalle taudille eli sydän- ja verisuonitaudeille, hengityselinten sairauksille, syövälle ja diabetekselle ja jossa otetaan huomioon sukupuolinäkökohdat;

 

18. kehottaa komissiota valvomaan jatkuvasti kaikkialla EU:ssa edistystä, jota jäsenvaltiot ovat saavuttaneet tarttumattomia tauteja koskevien kansallisten suunnitelmien täytäntöönpanossa ja raportoimaan siitä erityisesti neljän yleisimmän tarttumattoman taudin osalta ja keskittymään siinä etenkin ennaltaehkäisyssä, taudin varhaisessa havaitsemisessa, taudin hoidossa ja tutkimuksessa saavutettuun edistykseen;

 

19. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimiin, joilla lisätään terveydenhuoltojärjestelmissä koulutettava ja käytännössä työskentelevän terveydenhoitoalan henkilöstön määrää, jotta tarttumattomien tautien aiheuttamasta työmäärästä voidaan selviytyä tehokkaammin;

 

20. korostaa, että YK:n poliittiseen julkilausuman ja Eurooppa‑neuvoston ja komission käynnissä olevien toimien, kuten vaaditun kroonisia sairauksia koskevan pohdintaprosessin, välillä tarvitaan johdonmukaisuutta ja yhtenäistä lähestymistapaa;

 

21. pyytää komissiota harkitsemaan ja tarkastelemaan mahdollisuutta jatkaa Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mandaattia ja sisällyttää tarttumattomat taudit sen vastuualueisiin sekä käyttää sitä tarttumattomien tautien kehitystä koskevan tiedonkeruun ja suositusten antamisen keskuksena, jolloin se tarjoaisi päättäjille, tutkijoille ja lääkäreille tietoa parhaista toimintatavoista ja tarttumattomista taudeista;

 

22. korostaa, että on päätettävä ensisijaisista tavoitteista keskitetysti kerättäville tiedoille, jotta saadaan vertailukelpoista tietoa, jonka avulla voidaan parantaa suunnittelua ja suosituksia koko EU:ssa;

 

23. kehottaa laatimaan kattavan katsauksen YK:n poliittisen julkilausuman täytäntöönpanosta vuoteen 2014 mennessä;

 

24. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan, että korkean tason valtuuskunta osallistuu YK:n kokoukseen 19.–20. syyskuuta 2011 ja esittelee siellä kunnianhimoisen ja koordinoidun EU:n kannan;

 

25. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä komission varapuheenjohtajalle ja unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Catherine Ashtonille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, EU:n YK:n suurlähettiläälle, YK:n pääsihteerille ja WHO:n pääjohtajalle.

(1)

http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597418_eng.pdf

(2)

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/77575/RC56_eres02.pdf

(3)

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/265&Lang=E

(4)

http://www.un.org/en/ga/president/65/issues/moscow_declaration_en.pdf

(5)

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R11-en.pdf

(6)

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/83&Lang=E

(7)

http://www.who.int/gard/publications/GARD%20Book%202007.pdf

(8)

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/78608/E93618.pdf

(9)

http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2011/asturiasdeclaration.php

(10)

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/87462/E89567.pdf

(11)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0019.

(12)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0461.

(13)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0346.

(14)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0121.

(15)

EUVL C 296E, 6.12.2006, s. 273.

(16)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0400.

(17)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0081.

(18)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0152.

(19)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0154.

(20)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:213:0008:0024:EN:PDF

(21)

http://register.consilium.europa.eu/pdf/fi/04/st09/st09507.fi04.pdf

(22)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:FI:PDF

(23)

http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/90798681FI6.pdf

(24)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/118282.pdf

(25)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/122395.pdf

(26)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114352.pdf

(27)

http://www.hsph.harvard.edu/news/features/coverage-in-the-media/global-health-noncommunicable-diseases-bloom/index.html

(28)

Eurobarometri‑erityistutkimus 347 (2010), http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_347_en.pdf. 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö