Resolutsiooni ettepanek - B7-0495/2011Resolutsiooni ettepanek
B7-0495/2011

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Näljahäda Ida-Aafrikas

  12.9.2011

  komisjoni avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

  Gabriele Zimmer, Jean-Luc Mélenchon, Sabine Lösing, Willy Meyer, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0490/2011

  Menetlus : 2011/2814(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B7-0495/2011
  Esitatud tekstid :
  B7-0495/2011
  Vastuvõetud tekstid :

  B7‑0495/2011

  Euroopa Parlamendi resolutsioon näljahäda kohta Ida-Aafrikas

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

  A. arvestades, et Aafrika Sarvel Somaalia, Etioopia, Kenya ja Djibouti piirkonnas kannatab näljahäda tõttu üle 12 miljoni inimese;

  B.  arvestades, et kui põud on vihmapuuduse tagajärg, siis näljahäda on inimeste tekitatud;

  C. arvestades, et kui asjakohaselt ei reageerita, võib lähikuudel surra 750 000 inimest; arvestades, et tegemist on viimase 60 aasta rängima näljahädaga;

  D. arvestades, et näljahädal on mitmesugused põhjused, sealhulgas kodusõda, poliitiline ebastabiilsus, turvalisuse puudumine kogu piirkonnas, mulla degradeerumine, kliimamuutus, toksiliste jäätmete ebaseaduslik kaadamine Somaalia rannikualale ning Euroopa ja Aasia kalatöötlemislaevade ülemäära intensiivne ja ebaseaduslik kalapüük Somaalia ranniku lähistel;

  E.  arvestades, et Somaalia valitsus oli sunnitud loobuma oma rannikuvalvest rahaliste vahendite puudumise tõttu, mille põhjuseks oli rahvusvaheline võlakriis; arvestades, et see tekitas tühimiku, mida kasutati ära ebaseaduslikuks kalapüügiks Somaalia territoriaalvetes, ning see on üks peamisi põhjuseid, miks Somaalia kalurid on kaotanud oma elatise;

  F.  arvestades, et 8. detsembril 2008. aastal käivitati ATALANTA/EU NAVFOR operatsioon, mis saavutas täieliku tegevusvalmiduse 2009. aasta veebruariks ja mille ülesanne on aidata kaitsta maailma toiduabi programmi laevu, mis viivad toiduabi Somaalia ümberasustatud isikutele, kaitsta Adeni lahes ja Somaalia ranniku lähistel seilavaid ohustatud laevu ning ennetada ja maha suruda piraatlust ja relvastatud rööve Somaalia ranniku lähistel; arvestades, et pärast ATALANTA operatsiooni käivitamist on rünnakud Somaalia territoriaalvetes mitmekordistunud;

  G. arvestades, et Aafrika Liidu Somaalia missiooni (AMISOM) rahastatakse peamiselt Aafrika rahutagamisrahastust, mida omakorda rahastatakse üheksanda Euroopa Arengufondi pikaajaliseks arenguks ettenähtud vahenditest; arvestades, et ELi panus AMISOMi rahastamisse rahutagamisrahastu kaudu on 142,5 miljonit eurot;

  H. arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmetel kannatavad näljahäda tõttu ligikaudu pooled Somaalia elanikud, veerand elanikkonnast on põgenenud toidu ja vee otsinguil naaberriikidesse, eelkõige Kenyasse ja Etioopiasse, ning piirkonna suurim, Dadaabi põgenikelaager, on üle rahvastatud – sinna on kogunenud üle 420 000 inimese;

  I.   arvestades, et paljud põgenikud on naised ja lapsed, ning need kaitsetud inimesed langevad sageli hirmutamise ja seksuaalse vägivalla ohvriks;

  J.   arvestades, et näljahäda Aafrika Sarve piirkonnas on tingitud ka ulatuslikust põllumaade kokkuostmisest välismaiste investorite poolt, põllumajandustoodete ja nafta hinna tõusust, ülemaailmsest majanduskriisist ja spekulatsioonist põhitoorainetega;

  K. arvestades, et toidu- ja põllumajanduskaupade turul põhinevad tuletisinstrumendid on muutunud väga populaarseks ja kogu maailma investoritele kergesti ligipääsetavaks, ning aina suurem hulk toidu- ja põllumajanduskaupade turul põhinevaid likviidseid finantsvahendeid on maailma toiduhindade kiire kasvu põhiteguriks;

  L.  arvestades, et rahvusvahelisel tasandil antava ametliku arenguabi põllumajandusele ette nähtud osa on viimase 30 aasta jooksul märkimisväärselt vähenenud;

  1.  taunib inimeste hukkumist põua tõttu Aafrika Sarve piirkonnas ja nõuab ELi abi ulatuslikumat kasutuselevõttu, et aidata kõige rängemalt kannatavaid alasid ja kõige kaitsetumaid elanikerühmi, ning nõuab lisaks enim mõjutatud riikide võla kustutamist;

  2.  palub kohalikel ametivõimudel anda humanitaarorganisatsioonidele juurdepääs enim puudustkannatavatele inimestele, kooskõlas rahvusvahelise humanitaarõigusega;

  3.  nõuab tsiviilisikute, eelkõige näljahäda ja põua eest põgenevate naiste ja laste kuritarvitamise viivitamatut lõpetamist;

  4.  nõuab kiireloomuliste meetmete võtmist, et täita siduvad rahvusvahelised kohustused ja saavutada aastatuhande arengueesmärgid, eelkõige esimene arengueesmärk, et tagada õigus piisavale toidule;

  5.  kutsub Euroopa Liitu üles suurendama abi põllumajandusele äärealadel, mis on rahvusvahelise üldsuse poolt tähelepanuta jäetud; nõuab ametliku arenguabi põllumajandusele ette nähtud osa suurendamist, investeerimist väikestesse jätkusuutlikesse põllumajandusettevõtetesse ja loomade karjatamisse, väikepõllumajandustootjatele maale juurdepääsu tagamist ja seeläbi kohaliku turu tugevdamist, ning vastuvõetavat igapäevast toitu Aafrika Sarve piirkonna inimestele;

  6.  tunneb heameelt ELi ja liikmesriikide võetud kohustuste üle ja märgib, et komisjon eraldas Aafrika Sarve piirkonna humanitaarabiks 97,47 miljonit eurot ning kavatseb teha veelgi suuremaid jõupingutusi ja suurendada põua tõttu kannatavatele elanikerühmadele ette nähtud abi käesoleval aastal 158 miljoni euroni; tuletab siiski meelde, et ÜRO hädaabiüleskutse kohaselt vajatavast summast puudub ikka veel miljard USA dollarit; nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus täidaks oma kohustused;

  7.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles esitama ettepanekut keelustada spekuleerimine toidu- ja põllumajanduskaupade turul, et peatada spekulatsioonist tingitud toiduainehindade tõus ja kõikumine ning seada vaesuse ja inimeste kannatuste vähendamine Aafrika Sarve piirkonnas ülemaks toiduainehindadega spekuleerimise teel teenitud sissetulekust ja kasumist;

  8.  kutsub ELi üles ajakohastama maapoliitika suuniseid ja andma maapoliitikale olulisemat osa arengukoostööpoliitika programmides ja kõigis arenguriike hõlmavates ELi poliitikavaldkondades;

  9.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles revideerima Somaaliat ja ATALANTA operatsiooni käsitlevat poliitilist strateegiat, sest seda ei saa tihenevate ja veelgi vägivaldsemaks muutuvate rünnakute tõttu edukaks pidada; nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu keskenduksid olukorrale riigis tervikuna, eelkõige vajadusele tegeleda humanitaarolukorraga riigis ning likvideerida miljonitele somaallastele kannatusi tekitava katastroofilise olukorra tegelikud põhjused;

   

  10.  rõhutab, et arenguabi ressursse, näiteks Euroopa Arengufondi, ei tohiks kasutada sõjalistel eesmärkidel; on teravalt vastu Euroopa Arengufondi vahendite kasutamisele Somaalia julgeolekusektori reformi käigus toimuval relvajõudude väljaõppel; on seisukohal, et Euroopa Arengufond peab rangelt jääma vahendiks, mida kasutatakse selleks, et rahastada vaesuse ja nälja kaotamist arenguriikides;

   

  11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Aafrika Liidu institutsioonidele, Üleaafrikalisele Parlamendile, AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele ja ELi liikmesriikide valitsustele.