Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0518/2011Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0518/2011

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Libijoje

12.9.2011

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0513/2011

Procedūra : 2011/2811(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0518/2011
Pateikti tekstai :
B7-0518/2011
Priimti tekstai :

B7‑0518/2011

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Libijoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Libijos, ypač į 2011 m. kovo 10 d. rezoliuciją, taip pat į 2011 m. sausio 20 d. rekomendaciją Tarybai, kurioje nurodomos būtiniausios sąlygos, susijusios su derybomis dėl ES ir Libijos pagrindų susitarimo (2010/2268(INI)),

–   atsižvelgdamas į neseniai priimtas Užsienio reikalų tarybos išvadas, taip pat į sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pareiškimus dėl Libijos ir Šiaurės Afrikos,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 1 d. vykusios Paryžiaus konferencijos rezultatus,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JTST) 2011 m. vasario 26 d. rezoliuciją Nr. 1970/2011 ir 2011 m. kovo 17 d. rezoliuciją Nr. 1973/2011, kuriomis leidžiama imtis visų būtinų priemonių civiliams apsaugoti,

–   atsižvelgdamas į Arabų lygos raginimus įsikišti siekiant apsaugoti Libijos civilius gyventojus, taip pat į NATO ir kai kurių arabų šalių, pvz., Kataro, atsaką – 2011 m. kovo 19 d. pradėtą ir iki šiol vykdomą oro pajėgų kampaniją „Odyssey Dawn“,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos (JTGA) 2011 m. kovo 1 d. rezoliuciją, kurioje vienbalsiai nuspręsta sustabdyti Libijos narystę Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje (JTŽTT),

–   atsižvelgdamas į JTŽTT rezoliuciją S-15/2, priimtą 2011 m. vasario 25 d.,

–   atsižvelgdamas į tai, kad 2011 m. vasario 22 d. sustabdytos derybos dėl ES ir Libijos pagrindų susitarimo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi po šešis mėnesius trukusių, didelę humanitarinę krizę ir daug kančių sukėlusių kovų, kurių metu, kaip manoma, žuvo 50 000 žmonių, M. al Kaddafi režimas žlugo ir Laikinosios nacionalinės tarybos (LNT) vadovaujama laikinoji vyriausybė pradėjo naujos Libijos kūrimo darbus;

B.  kadangi rugsėjo 1 d. Paryžiuje buvo surengtas „Libijos draugų“ aukščiausio lygio susitikimas, kuriame dalyvavo apie 60 valstybių ir tarptautinių organizacijų ir kuriuo buvo siekiama derinti tarptautinius pagalbos Libijos atkūrimui veiksmus;

C. kadangi LNT teks vienu metu patenkinti būtiniausius Libijos gyventojų humanitarinius poreikius, nutraukti smurtą ir sukurti teisinę valstybę, taip imtis spręsti sunkų nacionalinės valstybės kūrimo ir veiksmingos demokratinės valstybės sukūrimo uždavinį;

D. kadangi oro pajėgų kampanija „Odyssey Dawn“, kuriai vadovauja NATO, bus tęsiama tol, kol reikės apsaugoti civilius Libijos gyventojus, laikantis JT Saugumo Tarybos rezoliucijų (Nr. 1970 ir Nr. 1973);

E.  kadangi 2011 m. birželio 27 d. Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) išdavė M. al Kaddafi ir dviejų jo šeimos narių arešto orderį dėl įtariamų nusikaltimų žmoniškumui, kuriuos jie padarė nuo sukilimo pradžios;

F.  kadangi 2011 m. rugsėjo 1 d. ES nutraukė 28 Libijos subjektų, įskaitant naftos bendroves, turto įšaldymą siekdama suteikti išteklių laikinajai vyriausybei ir Libijos žmonėms ir padėti ekonomikos atsigavimui;

G. kadangi ES suteikė humanitarinės pagalbos už daugiau negu 152 mln. eurų, o Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja 2011 m. gegužės 22 d. Benghazyje atidarė ES biurą, siekdama užmegzti ryšius su Libijos laikinąja nacionaline taryba (LNT) ir padėti Libijai pasirengti naujam perėjimo prie demokratijos etapui;

1.  reiškia savo solidarumą su Libijos žmonėmis ir remia jų revoliuciją; tvirtai remia LNT įsipareigojimus sukurti demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės principais paremtą Libiją;

2.  ragina ES teikti dar daugiau humanitarinės pagalbos siekiant reaguoti į naujus Libijos gyventojų poreikius, ypač Tripolyje ir kituose labiausiai nukentėjusiuose miestuose, be kita ko, užtikrinant prieigą prie vandens, medicinos pagalbos ir medicinos reikmenų;

3.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją Libijos sostinėje nedelsiant įsteigti visavertę ES delegaciją, ir toliau vystyti svarbią ES biuro Benghazyje pradėtą veiklą, kad būtų toliau plėtojami santykiai su LNT ir padedama naujoms Libijos valdžios institucijoms patenkinti svarbiausius Libijos žmonių poreikius; ragina ES suteikti paramą, ypač siekiant padėti LNT pasirengti rinkimų ir konstituciniams procesams;

4.  ragina ES valstybes nares inicijuoti JT Saugumo Tarybos sprendimą leisti naudoti įšaldytą Libijos turtą, siekiant padėti LNT; be kita ko, ragina valstybes nares laikytis pažado, kurį 60 valstybių davė per 2011 m. rugsėjo 1 d. vykusią Paryžiaus konferenciją, skirti 15 mlrd. JAV dolerių;

5.  pareiškia, kad tikisi, jog LNT įvykdys savo pareigą ir laikysis prisiimtų įsipareigojimų kurti tolerantišką, vieningą ir demokratinę Libijos valstybę, kurioje būtų apsaugotos visų Libijos gyventojų, taip pat migruojančių darbuotojų ir užsieniečių visuotinės žmogaus teisės; ES tikisi, kad naujos demokratinės Libijos valstybės konstitucijoje bus visapusiškai užtikrintos visuotinės žmogaus teisės, įskaitant moterų teises;

6.  teigiamai vertina LNT pareiškimus dėl nacionalinio susitaikymo svarbos; taigi mano, kad svarbu patraukti teisminėn atsakomybėn nusikaltimų, įvykdytų prieš Libijos žmones, kaltininkus, ypač M. al Kaddafi ir jo šeimos narius;

7.  tikisi, kad Libijos teismuose ir vykdant procedūras bus užtikrinama visiška atitiktis tarptautiniams teisingo teismo standartams, įskaitant tarptautinio stebėjimo galimybę ir mirties bausmės netaikymą;

8.  ragina visas šalis, ypač kaimynines Libijos šalis, bendradarbiauti su naujomis Libijos valdžios institucijomis ir tarptautinio teisingumo institucijomis, būtent TBT, siekiant užtikrinti, kad M. al Kaddafi ir jo artimiausi sąjungininkai būtų patraukti atsakomybėn; primena, kad, pvz., Nigeris ir Burkina Fasas yra TBT šalys, todėl jos privalo bendradarbiauti su minėtuoju teismu ir jam perduoti M. al Kaddafi ir jo gimines, kuriems pareikšti kaltinimai, jeigu jie atvyktų į šių šalių teritoriją;

9.  ragina visas LNT karines pajėgas laikytis tarptautinės humanitarinės teisės sprendžiant karo belaisvių, būtent likusių M. al Kaddafi remiančių pajėgų ir samdomų karių, klausimus; ragina Libijos laikinąją nacionalinę tarybą nedelsiant išlaisvinti Afrikos darbuotojus migrantus ir juodaodžius Libijos piliečius, kurie buvo savavališkai sulaikyti, nes buvo manoma, jog jie – M. al Kaddafi remiantys samdomi kariai, ir pradėti nepriklausomo teismo procesą tiems, kurie įvykdė nusikaltimus; ragina LNT apsaugoti tūkstančių migrantų iš Afrikos į pietus nuo Sacharos, kurie susiduria su priekabiavimu vien dėl odos spalvos, teises ir užtikrinti migrantų, vis dar negalinčių išvykti iš Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) centrų, pvz., Sebhoje, arba iš kitų greitosiomis įsteigtų stovyklų, apsaugą ir išgabenimą;

10. pabrėžia, kad revoliuciją pradėjo ir ją tęsė Libijos žmonės; taigi ES ir kiti regiono veikėjai, kaip antai Arabų lyga ir Afrikos Sąjunga, turi dėti visas pastangas siekdami padėti Libijai sukurti demokratines institucijas, užtikrinti nusiginklavimą, demobilizaciją, atkūrimą ir saugumo sektoriaus, įskaitant profesionalias policijos pajėgas, reformą, parengti laisvus ir teisingus rinkimus, sukurti teisingumo sistemą ir įgyvendinti teisinės valstybės principą bei atskaitingą valdymą; pabrėžia, kad atsižvelgus į tai, jog JT vaidmuo šiame procese yra nepakeičiamas, EP tikisi, kad visi tarptautiniai veikėjai rems JT pastangas;

11. itin apgailestauja, kad ES nesugebėjo aktyviai ir laiku reaguoti į krizės plėtrą Libijoje, ypač į vėliau vykusį nuniokojimą ir didelio masto nusikaltimus žmoniškumui, įvykdytus Benghazyje; ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją užtikrinti, kad ES ateityje galėtų prisiimti tarptautinę atsakomybę ir sugebėtų reaguoti į tokį ūmų pavojų;

12. ragina ES ir tarptautinę bendruomenę padėti LNT ekonomikos atgaivinimo veiksmams, padėti LNT pertvarkyti Libijos ekonominę infrastruktūrą ir pritraukti užsienio investicijų; pabrėžia, kad, kuo greičiau bus atgaivinta Libijos ekonomika, ypač atnaujinta naftos gavyba, tuo greičiau LNT sutvirtins savo teisėtumą ir galės pasirūpinti vidutinės trukmės ir ilgalaikiais šalies poreikiais; ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad LNT visapusiškai pasinaudotų įplaukomis, susijusiomis su naftos gavyba; ragina visas ES valstybes nares užtikrinti, kad nacionaliniai verslo interesai nepažeistų ES politikos Libijos atžvilgiu;

13. pabrėžia, kad ilgalaikis ES bendradarbiavimas su Libija ir kitomis Viduržemio jūros regiono šalimis turi remtis laisva prekyba ir investicijomis, kartu užtikrinant tvarų vystymąsi; ragina Komisiją kuo skubiau padėti Libijai ateityje įstoti į PPO ir teikti reikiamą techninę pagalbą;

14. taigi pabrėžia, kad tarptautinė bendruomenė turi prisiimti ilgalaikį pagalbos LNT (vėliau – ją rinkimų būdu pakeisiančioms institucijoms) atkūrimo pastangoms įsipareigojimą, teikdama pagalbą LNT paprašius, be to, daryti tai suderintu ir nuosekliu būdu, vadovaujant JT ir Ryšių palaikymo grupei; pabrėžia, kad Europos investicijų bankas ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas gali atlikti svarbų vaidmenį prekybiniuose ir ekonominiuose projektuose, ypač siekiant skatinti Libijos mažų ir vidutinių įmonių augimą;

15. ragina ES valstybes nares teikti paramą perkeliant stovyklose prie Tuniso ir Libijos sienos esančius ir negalinčius grįžti namo pabėgėlius iš šalių, kuriuose vyksta karo veiksmai;

16. pritaria Jungtinės Karalystės atliekamam tyrimui dėl įtariamo Didžiosios Britanijos slaptųjų tarnybų ir M. al Kaddafi režimo keitimosi žvalgybos informacija; ragina visas susijusias valstybes nares imti pavyzdį ir pradėti nepriklausomus tyrimus siekiant ištirti įtarimus dėl kai kurių Europos slaptųjų tarnybų, kurios galbūt bendradarbiavo su M. al Kaddafi režimu vykdant CŽV ypatingųjų perdavimų programą, bendrininkavimo vykdant kankinimus; ragina ES ištirti Europos bendrovių galimą bendrininkavimą vykdant žmogaus teisių pažeidimus, susijusį su sekimo technologijų tiekimu, stebėjimo centrų steigimu ir valdymu bei slaptųjų tarnybų pareigūnų apmokymu;

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Libijos laikinajai nacionalinei tarybai, JT Saugumo Tarybai, JT Generalinei Asamblėjai, JT Žmogaus teisių tarybai, Arabų lygai ir Afrikos Sąjungai.