Procedūra : 2011/2826(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0519/2011

Iesniegtie teksti :

B7-0519/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 29/09/2011 - 10.5
CRE 29/09/2011 - 10.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 133kWORD 66k
14.9.2011
PE472.700v01-00
 
B7-0519/2011

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 90. panta 6. punktu


ar lūgumu Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par protokola, kas pievienots ES un Marokas partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē, atbilstību Līgumiem


Andrew Duff, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, François Alfonsi, Pino Arlacchi, Catherine Bearder, Thijs Berman, Jean‑Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Nikolaos Chountis, Sergio Gaetano Cofferati, Tarja Cronberg, Chris Davies, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Leonidas Donskis, Lena Ek, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Gerben‑Jan Gerbrandy, Ana Gomes, Catherine Grèze, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Barbara Lochbihler, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Ulrike Lunacek, George Lyon, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer, Guido Milana, Paul Murphy, Bill Newton Dunn, Norbert Neuser, Marit Paulsen, Miguel Portas, Phil Prendergast, Michèle Rivasi, Heide Rühle, Marietje Schaake, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Marco Scurria, Alyn Smith, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Catherine Stihler, Charles Tannock, Rui Tavares, Keith Taylor, Patrizia Toia, Ramon Tremosa i Balcells, Emilie Turunen, Michail Tremopoulos, Marita Ulvskog, Ivo Vajgl, Diana Wallis, Graham Watson, Åsa Westlund, Cecilia Wikström

Eiropas Parlamenta rezolūcija ar lūgumu Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par protokola, kas pievienots ES un Marokas partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē, atbilstību Līgumiem  
B7‑0519/2011

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktu un 21. pantu,

 

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 6. un 11. punktu,

 

–   ņemot vērā Padomes 2006. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 764/2006 par to, lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti(1),

 

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, kurā noteiktas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums(2), un ņemot vērā to, ka Padome ir lūgusi Eiropas Parlamenta piekrišanu(3),

–   ņemot vērā Reglamenta 90. panta 6. punktu,

A. tā kā pirmais Partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti pievienotais protokols bija spēkā līdz 2011. gada 28. februārim;

 

B. tā kā 2011. gada 13. jūlijā tika parakstīts jauns protokols, kurā noteiktas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums;

 

C. tā kā jaunā protokola noslēgšanai ir vajadzīga Eiropas Parlamenta piekrišana, pirms Padome protokolu pieņem galīgajā variantā;

 

D. tā kā jaunā protokola piemērošana attiecas uz Rietumsahāras piekrastes ūdeņiem, kas kopš 1963. gada ir iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas izveidotajā to teritoriju sarakstā, kurām nav savas pārvaldes;

 

E. tā kā, lai nodrošinātu atbilstību starptautisko tiesību aktiem, saimnieciskā darbība, kas saistīta ar tās teritorijas dabas resursiem, kurai nav savas pārvaldes, ir jāveic attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzībām un saskaņā ar viņu vēlmēm; tā kā nav apliecinājuma tam, ka Savienības finansiālais ieguldījums tiek izmantots Rietumsahāras iedzīvotāju vajadzībām;

 

F. tā kā šīs saistības ir jāpilda ne vien Marokai, bet arī Savienībai, kas gūst galveno labumu no tā, ka tiek piemērots Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē un tam pievienotais protokols,

 

1.  uzskata — nav juridiskas noteiktības par to, ka jaunais protokols atbilst starptautisko tiesību aktiem attiecībā uz Rietumsahāras teritorijas, kurai nav savas pārvaldes, sociālekonomiskajām interesēm un tās dabas resursu izmantošanu, un tādējādi arī par to, ka jaunais protokols šai ziņā ir atbilstīgs Līgumiem;

 

2.  nolemj lūgt Eiropas Savienības Tiesu sniegt atzinumu par iepriekšminētā protokola atbilstību Līgumiem;

 

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai zināšanai un darīt visu, kas nepieciešams šāda Eiropas Savienības Tiesas atzinuma saņemšanai.

(1)

OV L 141, 29.5.2006., 1. lpp.

(2)

COM(2011)0313 galīgā redakcija.

(3)

11226/2011 – C7-0201/2011.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika