Postup : 2011/2826(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0519/2011

Predkladané texty :

B7-0519/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/09/2011 - 10.5
CRE 29/09/2011 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 122kWORD 66k
14.9.2011
PE472.700v01-00
 
B7-0519/2011

v súlade s článkom 90 ods. 6 rokovacieho poriadku


o vyžiadaní stanoviska Súdneho dvora k zlučiteľnosti protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom so zmluvami


Andrew Duff, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, François Alfonsi, Pino Arlacchi, Catherine Bearder, Thijs Berman, Jean‑Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Nikolaos Chountis, Sergio Gaetano Cofferati, Tarja Cronberg, Chris Davies, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Leonidas Donskis, Lena Ek, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Gerben-Jan Gerbrandy, Ana Gomes, Catherine Grèze, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Barbara Lochbihler, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Ulrike Lunacek, George Lyon, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer, Guido Milana, Paul Murphy, Bill Newton Dunn, Norbert Neuser, Marit Paulsen, Miguel Portas, Phil Prendergast, Michèle Rivasi, Heide Rühle, Marietje Schaake, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Marco Scurria, Alyn Smith, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Catherine Stihler, Charles Tannock, Rui Tavares, Keith Taylor, Patrizia Toia, Ramon Tremosa i Balcells, Emilie Turunen, Michail Tremopoulos, Marita Ulvskog, Ivo Vajgl, Diana Wallis, Graham Watson, Åsa Westlund, Cecilia Wikström

Uznesenie Európskeho parlamentu o vyžiadaní stanoviska Súdneho dvora k zlučiteľnosti protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom so zmluvami  
B7‑0519/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 3 ods. 5 a článok 21 Zmluvy o Európskej únii,

 

–   so zreteľom na článok 218 ods. 6 a článok 11 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 764/2006 z 22. mája 2006 o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom(1),

 

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady na uzavretie protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom(2) a na žiadosť Rady o súhlas Európskeho parlamentu(3),

 

–   so zreteľom na článok 90 ods. 6 rokovacieho poriadku,

 

A. keďže platnosť prvého protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom sa skončila 28. februára 2011;

 

B. keďže nový protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom, bol podpísaný 13. júla 2011;

 

C. keďže uzavretie nového protokolu si pred jeho konečným prijatím v Rade vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu;

 

D. keďže platnosť nového protokolu sa rozširuje aj na vody mimo pobrežia Západnej Sahary, ktorú OSN vedie od roku 1963 na zozname nesamosprávnych území;

 

E. keďže podľa požiadaviek medzinárodného práva musí byť hospodárska činnosť súvisiaca s prírodnými zdrojmi nesamosprávneho územia vykonávaná v prospech ľudu žijúceho na tomto území a v súlade s jeho želaniami; keďže sa nepreukázalo, že finančný príspevok Únie sa využíva v prospech ľudu Západnej Sahary;

 

F. keďže týmito povinnosťami nie je viazané len Maroko, ale aj Únia ako aj hlavná strana profitujúca z dohody o partnerstve v sektore rybolovu a jej protokolu;

 

1.  myslí si, že vládne právna neistota v otázke, či nový protokol vyhovuje požiadavkám medzinárodného práva, pokiaľ ide o sociálno-hospodárske záujmy nesamosprávneho územia Západnej Sahary a využívanie jej prírodných zdrojov, a teda či je nový protokol v tomto ohľade v súlade so zmluvami;

 

2.  rozhodol sa požiadať Súdny dvor o stanovisko k zlučiteľnosti protokolu so zmluvami;

 

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii pre informáciu a aby prijal potrebné opatrenia na získanie takéhoto stanoviska zo Súdneho dvora.

(1)

Ú. v. EÚ L 141, 29.5.2006, s. 1.

(2)

KOM(2011)0313 v konečnom znení

(3)

11226/2011 – C7-0201/2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia