Διαδικασία : 2011/2794(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0521/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0521/2011

Συζήτηση :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Ψηφοφορία :

PV 29/09/2011 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0431

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 134kWORD 92k
20.9.2011
PE472.702v01-00
 
B7-0521/2011

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση


Pervenche Berès, Marian Harkin εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση  
B7‑0521/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) με την οποία συστάθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(3),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(4),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο ‘Ένας προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020»’ (COM(2011)0500),

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής όσον αφορά τις δραστηριότητες του ΕΤΠ,

–   έχοντας υπόψη τις διασκέψεις των ενδιαφερομένων μερών που διοργάνωσε η Επιτροπή τον Ιανουάριο και το Μάρτιο του 2011 με εκπροσώπους των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων σχετικά με το μέλλον του ΕΤΠ,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που ενέκρινε από τον Ιανουάριο του 2007 σχετικά με την ενεργοποίηση του ΕΤΠ καθώς και τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) αναφορικά με τις σχετικές αιτήσεις,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(5), που συμπεριλαμβάνει τη γνωμοδότηση της 24 Ιουνίου 2010 της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 με τίτλο ‘Επένδυση στο μέλλον: ένα Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς’(6),

–   έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις της ειδικής ομάδας εργασίας της επιτροπής EMPL σχετικά με το ΕΤΠ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. εκτιμώντας ότι το ΕΤΠ συστάθηκε για τη στήριξη μέτρων υπέρ εκείνων των εργαζομένων που πλήττονται περισσότερο από απολύσεις εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης ή της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσκοπεί στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

B.  εκτιμώντας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το ΕΤΠ ενεργοποιήθηκε προκειμένου να αντιμετωπίσει τις απολύσεις, που προκάλεσε η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση,

Γ.  εκτιμώντας ότι η Επιτροπή προτείνει την επέκταση της προσωρινής παρέκκλισης έως τα τέλη του 2013 προκειμένου το ΕΤΠ να στηρίξει τους εργαζόμενους που απολύθηκαν εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

Δ.  εκτιμώντας ότι το ΕΤΠ σχεδιάστηκε ως ένα μέσο άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση μαζικών απολύσεων προκειμένου να αποτραπεί η μακροχρόνια ανεργία όταν επικρατούν δύσκολες συνθήκες στην αγορά εργασίας· εκτιμώντας ότι ο αρχικός στόχος του ΕΤΠ ως μέσου συνίστατο στο να αμβλύνει βραχυπρόθεσμα τα οξυμένα και απρόβλεπτα προβλήματα στις αγορές εργασίας τα οποία προκλήθηκαν είτε λόγω απόλυσης μεγάλου αριθμού εργαζομένων μιας μεγάλης επιχείρησης είτε από ΜΜΕ σε ένα συγκεκριμένο κλάδο μιας περιοχής· επαναλαμβάνει συγχρόνως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) υποστηρίζει τους μακροπρόθεσμους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και απασχολησιμότητας,

E.  εκτιμώντας ότι η χρονοβόρα διαδικασία για την ενεργοποίηση του ΕΤΠ αποτελεί σημαντική αδυναμία του σχετικού κανονισμού,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το ΕΤΠ λόγω των δυσκολιών εξεύρεσης συνδυασμένης εθνικής χρηματοδότησης,

Ζ.  εκτιμώντας ότι το ΕΤΠ έχει συμβάλει στη δρομολόγηση καινοτόμων μέτρων ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των εργαζομένων,

Η. εκτιμώντας ότι ο ισχύων κανονισμός για το ΕΤΠ έχει αποδειχθεί επαρκώς ευέλικτος όσον αφορά την εφαρμογή του σε διαφορετικά συστήματα και πλαίσια αγοράς εργασίας στην ΕΕ,

Θ. εκτιμώντας ότι το ΕΤΠ έχει χρηματοδοτήσει μέτρα συμπληρωματικά προς εκείνα που χρηματοδοτεί το ΕΚΤ καθώς και επιδόματα που χορηγούνται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και επανακατάρτισης,

1.  υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ συστάθηκε προκειμένου να επιδείξει την αλληλεγγύη της Ευρώπης προς τους εργαζόμενους που πλήττονται από μαζικές απολύσεις εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και ότι το 2009 παρατάθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης προκειμένου να καλύψει και τις απολύσεις που προκάλεσε η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

2.  αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ ως ένα μέσο ταχείας παρέμβασης με τον περιορισμένο στόχο της συγχρηματοδότησης ενεργών μέτρων στην αγορά εργασίας προκειμένου να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι που έχασαν την εργασία τους να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας· τονίζει επίσης ότι στο μέλλον η προσοχή πρέπει να εστιαστεί στη βιωσιμότητα των πολιτικών για την αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την υλοποίηση των στόχων της ΕΕ και την προώθηση νέων δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που συνδέονται με νέες, βιώσιμες, «πράσινες» θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ΕΤΠ κατόρθωσε να υποστηρίξει το 10% περίπου των εργαζομένων που απολύθηκαν στην ΕΕ κατά το διάστημα 2009-2010 και υπενθυμίζει ότι το 2009 το 40% των εργαζομένων που αφορούσε το ΕΤΠ εντάχθηκε επιτυχώς στην αγορά εργασίας παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στις αγορές εργασίας·

4.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να συνεχίσει τη λειτουργία του ΕΤΠ και πέρα της διάρκειας του ισχύοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και ζητεί επειγόντως διευκρινίσεις όσον αφορά την κατάσταση των γεωργών και των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου·

5.  ζητεί τη στενή σύνδεση του ανανεωμένου ΕΤΠ με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναδιάρθρωσης που απαιτείται για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση της διαδικασίας μετάβασης·

6.  φρονεί ότι η βέλτιστη προστιθέμενη αξία που θα μπορούσε να παράσχει το ανανεωμένο ΕΤΠ συνίσταται στην αποτελεσματική στήριξη των μέτρων κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων με στόχο την επανένταξή τους στην απασχόληση υπό καθεστώς δυσχερειών στην αγορά εργασίας συνεπεία απρόβλεπτων εξελίξεων κατά την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων ή κλάδων που επιφέρουν ή επιδεινώνουν τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων· υπογραμμίζει ότι το μέσο αυτό θα αποτελέσει πολύτιμη συμπλήρωμα των μέτρων εκείνων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, τα οποία αποσκοπούν πρωτίστως στην προσαρμογή στις παγκόσμιες προκλήσεις στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης· επιπλέον τονίζει, αφενός μεν, ότι το μέσο αυτό θα διασφαλίσει την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τους εργαζόμενους που πλήττονται από την αναδιάρθρωση, αφετέρου δε, ότι όλα τα κράτη μέλη θα ωφεληθούν από τις έγκαιρες, στοχευμένες και κατάλληλες παρεμβάσεις του για την αποτροπή της μακροχρόνιας ανεργίας·

7.  πιστεύει ότι η θέσπιση διαδικασιών άμεσης παρέμβασης για την αποτελεσματικότερη και ταχεία ενεργοποίηση του ΕΤΠ αποτελεί την κύρια πρόκληση για το μέλλον·

8.  σημειώνει τις προσπάθειες της Επιτροπής να προτείνει βιώσιμες λύσεις με στόχο τη μείωση της διάρκειας της διαδικασίας υποβολής αίτησης και ενεργοποίησης του ταμείου σε έξι το πολύ μήνες μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής αίτησης και της μεταφοράς των χρημάτων στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις νομοθετικές και δημοσιονομικές διαδικασίες που προβλέπονται σήμερα για το ΕΤΠ· επισημαίνει, ωστόσο, την έλλειψη προόδου κατά τα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του ταμείου και καλεί μετ' επιτάσεως τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη λειτουργία του ΕΤΠ δίδοντας προτεραιότητα σε μέτρα εφαρμογής στον τομέα αρμοδιότητάς του που δεν ζημιώνουν τα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές δυσκολίες·

9.  προτείνει συνεπώς τη δημιουργία ενός ξεχωριστού δημοσιονομικού κονδυλίου για το ΕΤΠ ως κοινοτικό μέσο με στόχο τη θέσπιση μιας ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διαδικασίας με την οποία θα καθίσταται δυνατή η παροχή προκαταβολής στο αιτούν κράτος μέλος εντός δύο μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησής τους·

10. επιμένει ότι το ΕΤΠ θα πρέπει στο μέλλον να δώσει μεγάλο βάρος στην καινοτομία ευθυγραμμιζόμενο με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες μία τοπική, περιφερειακή ή εθνική κρίση που οδηγεί σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας θα μπορεί επίσης να εξετάζεται στο πλαίσιο του ΕΤΠ·

11. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει τη συνοχή και τη συμβατότητα των μέτρων με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να χρησιμοποιήσει ένα μέρος του προϋπολογισμού της για την τεχνική βοήθεια για να προωθήσει και να διαδώσει βέλτιστες πρακτικές και αμοιβαία μάθηση μεταξύ των κρατών μελών·

12. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των παρεμβάσεων του ΕΤΠ και των δράσεων για επιχειρήσεις και κλάδους στους τομείς των κανόνων περί ανταγωνισμού και της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ·

13. ζητεί βελτιώσεις στον μελλοντικό κανονισμό για το ΕΤΠ προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το ταμείο δεν προκαλεί ηθικό κίνδυνο σε πολυεθνικές επιχειρήσεις·

14. τονίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι καθώς και οι τοπικές αρχές πρέπει να συμμετέχουν στενά στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και, πρωτίστως, στο σχεδιασμό της συντονισμένης δέσμης μέτρων· επαναλαμβάνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετέχουν στον έλεγχο της εφαρμογής και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για τους εργαζομένους·

15. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να ερευνήσει τρόπους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κερδοφόρες πολυεθνικές επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν έμμεσα τα κονδύλια του ΕΤΠ προκειμένου να μειώσουν το κόστος που συνεπάγεται για αυτές μια κοινωνικά υπεύθυνη αναδιάρθρωση και να απεκδυθούν των ευθυνών τους·

16. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να εντοπίσει τους λόγους για τους οποίους ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν μέχρι σήμερα χρησιμοποιήσει το ΕΤΠ παρά την ύπαρξη μαζικών απολύσεων και να προτείνει κατάλληλες λύσεις προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια του ΕΤΠ κατανέμονται σύμφωνα με το ενωσιακό στόχο της προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών (άρθρο 3 ΣΕΕ);

17. τονίζει ότι το ΕΤΠ πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί αποκλειστικά εκείνα τα μέτρα υπέρ της αγοράς εργασίας τα οποία συμπληρώνουν τα μέτρα που προβλέπει η εθνική νομοθεσία σε περίπτωση μαζικών απολύσεων· επιπλέον προτείνει ότι, στο μέλλον, τα επιδόματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύουν μέτρα κατάρτισης ή επανακατάρτισης που επίσης χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ και ότι δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν επιδόματα που παρέχονται δυνάμει του εθνικού ή κοινοτικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων·

18. προτείνει επιπλέον ότι το ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΤΠ θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το ποσοστό που ισχύει για τα διαρθρωτικά ταμεία στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·

19. ζητεί να παρέχονται με τις αιτήσεις πληροφορίες για τις πηγές της συγχρηματοδότησης·

20. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να παρακολουθήσει περισσότερο στενά τη διαδικασία εφαρμογής προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα των μέτρων είναι εξίσου ευεργετικά για όλους τους εργαζόμενους και να συγκροτήσει μια βάση δεδομένων με τις βέλτιστες πρακτικές και τα βέλτιστα πρότυπα·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

 

 

(1)

ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1

(2)

ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 167, 29.6.2009, σ. 26.

(4)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(5)

P7_TA(2010)0303.

(6)

P7_TA(2011)0266.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου