Procedūra : 2011/2828(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0525/2011

Pateikti tekstai :

B7-0525/2011

Debatai :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Balsavimas :

PV 29/09/2011 - 10.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0429

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 133kWORD 81k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0525/2011
27.9.2011
PE472.708v01-00
 
B7-0525/2011

siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Palestinoje


Daniel Cohn-Bendit, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Karima Delli, Isabelle Durant, Yannick Jadot, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Palestinoje  
B7‑0525/2011

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų,

–   atsižvelgdamas į Artimųjų Rytų ketverto 2010 m. kovo 12 d. pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 8 d. ir 2010 m. gruodžio 13 d. Tarybos išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–   atsižvelgdamas į Artimųjų Rytų ketverto 2011 m. rugsėjo 23 d. pareiškimą po to, kai Prezidentas M. Abbas pateikė paraišką dėl Palestinos tapimo Jungtinių Tautų valstybe nare,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi ES pakartotinai patvirtino savo paramą dviejų valstybių principu grindžiamam sprendimui, kai taikiai ir saugiai viena šalia kitos egzistuoja Izraelio valstybė ir gretima nepriklausoma, demokratinė ir gyvybinga Palestinos valstybė, ragino atnaujinti tiesiogines Izraelio ir Palestinos derybas ir pareiškė, kad nebus pripažįstami jokie iki 1967 m. nustatytų sienų, be kita ko, Jeruzalės atžvilgiu, pakeitimai, išskyrus tuos, dėl kurių šalys susitarė;

B.  kadangi Palestinos Nacionalinė Administracija sėkmingai įgyvendino savo valstybės kūrimo planą „Palestina. Okupacijos pabaiga. Valstybės sukūrimas“; kadangi 2011 m. balandžio 13 d. Briuselyje buvo surengtas laikinojo Ryšių palaikymo komiteto posėdis, kuriame buvo palankiai įvertinti Pasaulio banko, TVF ir JT pateikti vertinimai, kad svarbiausiuose nagrinėtuose sektoriuose Palestinos Administracijos veiklos rodikliai viršija funkcionuojančiai valstybei nustatytą būtiną ribą ir kad Palestinos institucijas galima lyginti su seniai gyvuojančių valstybių institucijomis;

C. kadangi dėl tebesitęsiančios okupacijos ir kolonizacijos proceso Vakarų Krante kyla grėsmė dviejų valstybių principu grindžiamo sprendimo perspektyvoms ir dėl to buvo sustabdytos taikos derybos;

D. kadangi 2011 m. rugsėjo 11 d. buvo nustatyta kaip Ketverto pagrindų susitarimo sudarymo terminas;

E.  kadangi savo 1999 m. Berlyno deklaracijoje Taryba pareiškė, kad tinkamu metu pripažins Palestinos valstybę; kadangi 2010 m. gruodžio 13 d. Tarybos išvadose pakartotas pasirengimas prireikus pripažinti Palestinos valstybę;

F.  kadangi 2011 m. rugsėjo 23 d. JT Generalinėje Asamblėjoje Prezidentas M. Abbas pateikė Palestinos paraišką dėl visateisės narystės JT; kadangi 15 JT Saugumo Tarybos narių, kurių pritarimas reikalingas JT narystės patvirtinimui ir visapusiškam valstybingumo pripažinimui, 2011 m. rugsėjo 26 d. turėjo pradėti diskusijas dėl šios paraiškos;

 

G. kadangi dėl „arabų šalių pavasario“, kuris turėjo įtakos Izraeliui, dar skubiau reikia pasiekti visapusišką taiką Artimuosiuose Rytuose, kuria itin suinteresuotos šalys, visi regiono gyventojai ir tarptautinė bendruomenė;

H. kadangi parama laisvei, orumui, atskaitomybei ir teisingumui regione turėtų apimti paramą teisėtiems palestiniečių lūkesčiams;

I.   kadangi Palestinos valstybės sukūrimas prisideda prie tarptautinės taikos ir saugumo, leidžia išsaugoti dviejų valstybių principu grindžiamą sprendimą ir suteikia pagrindą taikos derybų atnaujinimui vadovaujantis 2009 m. gruodžio 8 d. ir 2010 m. gruodžio 13 d. Tarybos išvadomis dėl Artimųjų Rytų taikos proceso;

1.  pakartoja savo tvirtą paramą dviejų valstybių principu grindžiamam spendimui, kurio pagrindas yra 1976 m. sienos ir Jeruzalė kaip abiejų valstybių sostinė ir pagal kurį numatytas taikus ir saugus Izraelio valstybės ir gretimos nepriklausomos, demokratinės ir gyvybingos Palestinos valstybės egzistavimas viena šalia kitos; todėl remia Prezidento M. Abbaso paraišką, 2011 m. rugsėjo 23 d. pateiktą JT Generaliniam Sekretoriui Ban Ki-moonui;

2.  ragina ES ir ES valstybes nares dėti visas pastangas, kad būtų pasiekta bendra pozicija, atitinkanti ankstesnius pareiškimus dėl Palestinos valstybės su 1967 m. nustatytomis sienomis, be kita ko, Jeruzalės atžvilgiu, pripažinimo, ir Palestina būtų pripažinta visateise JT nare;

3.  pripažįsta Palestinos Prezidento Mahmoudo Abbaso ir Ministro Pirmininko Salamo Fayyado valstybės kūrimo pastangas, kurias labai skatino ir rėmė ES ir įvairūs tarptautiniai veikėjai, ir joms pritaria ir mano, kad tai yra rimtas ir patikimas Palestinos pasirengimo turėti nepriklausomą valstybę pagrindas;

4.  ragina nedelsiant atnaujinti tiesiogines ir rimtas taikos derybas, grindžiamas tarptautiniu mastu pripažįstamais kriterijais, įskaitant 1967 m. sienas ir tvarkaraštį, dėl kurio susitarė abi šalys, nes tik derybomis pasiektas abiejų šalių susitarimas gali užtikrinti tvarią taiką ir saugumą Izraelio ir Palestinos gyventojams; primena, kad pagal tarptautinę teisę gyvenvietės yra neteisėtos ir trukdo pasiekti taiką, todėl ragina visiškai nutraukti gyvenviečių statybą; pabrėžia, kad neturėtų būti pritarta jokiam iki 1967 m. nustatytų sienų, be kita ko, Jeruzalės atžvilgiu, pakeitimui, išskyrus šalių sutartus pakeitimus;

5.  pabrėžia, kad Izraelis turėtų pripažinti Palestinos valstybę su 1976 m. nustatytomis sienomis, tačiau lygiai taip pat nauja valstybė turėtų patvirtinti Palestinos išsivadavimo organizacijos 1993 m. Izraelio valstybės pripažinimą remiantis 1976 m. nustatytomis sienomis ir užtikrinti teisėtų susirūpinimą keliančių saugumo klausimų sprendimą;

6.  atkreipia dėmesį į 2011 m. rugsėjo 23 d. Artimųjų Rytų ketverto pareiškimą, kuriame pakartojamas skubus raginimas šalims įveikti dabartines kliūtis ir atnaujinti tiesiogines dvišales Izraelio ir Palestinos derybas siekiant susitarimo per numatytą laikotarpį, tačiau ne vėliau negu iki 2012 m. pabaigos; atsižvelgdamas į tai mano, kad visų šalių įsipareigojimų pagal veiksmų planą vykdymas ir ypač visiškas Izraelio gyvenviečių statybos nutraukimas yra būtinos priemonės siekiant veiksmingų ir įtikimų taikos derybų atnaujinimo;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui, Ketverto atstovui Artimuosiuose Rytuose, Izraelio vyriausybei, Knesetui, Palestinos Administracijos Prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika