Päätöslauselmaesitys - B7-0528/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0528/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Palestiinan tilanteesta

27.9.2011

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0525/2011

Menettely : 2011/2828(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0528/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0528/2011
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0528/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma Palestiinan tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon kaikki aiemmat YK:n päätöslauselmat, joissa viitataan Lähi-idän tilanteeseen,

–   ottaa huomioon 8. joulukuuta 2009 kokoontuneen ulkoasiainneuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon Lähi-idän kvartetin 23. syyskuuta 2011 antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon 18. syyskuuta 2011 päivätyn IMF:n henkilöstöraportin, joka on laadittu Länsirannan ja Gazan taloudesta saatuja viimeaikaisia kokemuksia ja sen tulevaisuudennäkymiä käsittelevän ad hoc ‑yhteyskomitean kokousta varten,

–   ottaa huomioon Maailmanpankin 13. huhtikuuta 2011 päivätyn, ad hoc ‑yhteyskomitealle osoitetun taloudellisen seurantaraportin "Building the Palestinian State: Sustaining Growth, Institutions, and Service Delivery",

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että YK:n yleiskokous päätti 29. marraskuuta 1947 antamassaan päätöslauselmassa nro 181 luoda kaksi valtiota entiselle Palestiinan mandaattialueelle;

B.  ottaa huomioon, että presidentti Mahmud Abbas toimitti 23. syyskuuta 2011 YK:n pääsihteerille Ban Ki-moonille hakemuksen Palestiinan YK-jäsenyydestä;

C. toteaa, että Jerusalem on yksi Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin arkaluonteisimmista ja monitahoisimmista kysymyksistä;

D. katsoo, että palestiinalaisten luovuttamaton itsemääräämisoikeus ja oikeus omaan valtioonsa ovat kiistattomia, samoin kuin Israelin oikeus olemassaoloon turvallisten rajojen sisällä;

1.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita omaksumaan yhtenäisen kannan ja entistä aktiivisemman roolin myös kvartetin yhteydessä toimissa, joilla pyritään saavuttamaan oikeudenmukainen ja pysyvä rauha israelilaisten ja palestiinalaisten välille;

2.  korostaa kvartetin keskeistä asemaa ja antaa täyden tukensa korkealle edustajalle, jonka pyrkimykset tähtäävät siihen, että kvartetti antaisi uskottavat puitteet rauhanprosessin käynnistämiselle uudelleen;

3.  vaatii konfliktin ratkaisemista kahden valtion ratkaisun perusteella siten, että Israelin valtiolle taataan turvalliset rajat, mikä olisi saatava aikaan suorissa neuvotteluissa;

4.  tukee ja kehottaa jäsenvaltioita yhdessä tukemaan palestiinalaisten pyrkimystä olla valtiona edustettuina YK:ssa sen yleiskokouksen 66. istunnossa käytävien neuvottelujen tuloksena;

5.  katsoo, että Jerusalemin olisi oltava sekä Israelin että tulevan palestiinalaisvaltion pääkaupunki osana rauhansopimuksia;

6.  toteaa, että siirtokuntien jatkuva rakentaminen ja laajentaminen, miehitetyille alueille rakennetut turvamuurit ja kotien purkaminen ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia ja muodostavat esteen rauhalle ja vakavan uhan kahden valtion ratkaisulle;

7.  vaatii lopettamaan Gazan alueelta tehdyt raketti-iskut Israeliin ja korostaa pysyvän aselevon tarvetta;

8.  kehottaa palestiinalaishallintoa tunnustamaan täysin Israelin valtion;

9.  kehottaa jatkamaan välittömästi suoria ja vakavia rauhanneuvotteluja kansainvälisesti tunnustettujen parametrien pohjalta, sillä vain osapuolten neuvotteluratkaisu voi tuoda israelilaisille ja palestiinalaisille pysyvän rauhan ja turvallisuuden; korostaa jälleen, että olisi hyväksyttävä vain sellaiset muutokset ennen vuotta 1967 määriteltyihin rajoihin, myös Jerusalemin osalta, joista on sovittu osapuolten kesken;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, palestiinalaishallinnolle ja Israelin hallitukselle ja parlamentille sekä Lähi-idän kvartetin jäsenille.