Projekt rezolucji - B7-0528/2011Projekt rezolucji
B7-0528/2011

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Palestynie

27.9.2011

zamykającej debatę na temat oświadczenia Wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein w imieniu grupy politycznej ALDE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0525/2011

Procedura : 2011/2828(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0528/2011
Teksty złożone :
B7-0528/2011
Teksty przyjęte :

B7‑0528/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Palestynie

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wcześniejsze rezolucje Narodów Zjednoczonych w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie,

–   uwzględniając konkluzje przyjęte na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 8 grudnia 2009 r.,

–   uwzględniając oświadczenie Kwartetu Bliskowschodniego z dnia 23 września 2011 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie sporządzone przez służby MFW na posiedzenie komitetu łącznikowego ad hoc w sprawie ostatnich doświadczeń i perspektyw na przyszłość dotyczących gospodarki Zachodniego Brzegu i Gazy z dnia 18 września 2011 r.,

–   uwzględniają gospodarczy raport monitorujący Banku Światowego z dnia 13 kwietnia 2011 r. dla komitetu łącznikowego ad hoc w sprawie budowania państwa palestyńskiego: wspieranie wzrostu gospodarczego, instytucji i świadczenia usług,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w rezolucji nr 181 z dnia 29 listopada 1947 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zdecydowało o utworzeniu dwóch państw na terytorium byłego Mandatu Palestyny;

B.  mając na uwadze, że w dniu 23 września 2011 r. prezydent Mahmoud Abbas złożył na ręce sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona wniosek o członkostwo Palestyny w ONZ;

C. mając na uwadze, że Jerozolima stanowi najbardziej drażliwą i złożoną kwestię w konflikcie izraelsko-palestyńskim;

D. mając na uwadze, że nie można kwestionować niezbywalnego prawa Palestyńczyków do samostanowienia i posiadania własnego państwa, jak również prawa państwa izraelskiego do istnienia w bezpiecznych granicach;

1.  wzywa UE i jej państwa członkowskie do przyjęcia jednolitego stanowiska i ogrywania bardziej aktywnej roli, również w ramach Kwartetu, w dążeniach do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami;

2.  podkreśla centralą rolę Kwartetu i w pełni popiera Wysoką Przedstawiciel w jej dążeniach do stworzenia przez Kwartet realnej perspektywy wznowienia procesu pokojowego;

3.  wzywa do rozwiązania konfliktu w oparciu o koncepcję współistnienia dwóch państw, zapewniającą bezpieczeństwo granic państwa izraelskiego, przy czym rozwiązanie to powinno zostać wypracowane w toku bezpośrednich negocjacji;

4.  wspiera państwa członkowskie i wzywa je do zjednoczenia się w popieraniu dążeń Palestyńczyków do posiadania reprezentacji jako państwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych w wyniku negocjacji zaplanowanych na 66. sesję Zgromadzenia Ogólnego;

5.  nawołuje, by Jerozolima pełniła rolę stolicy obu państw, Izraela i przyszłego państwa palestyńskiego i by postanowienie to weszło w skład porozumień pokojowych;

6.  podkreśla, że ciągła budowa i rozszerzanie osiedli, mury wzniesione na okupowanych terytoriach oraz niszczenie domostw są nielegalne na mocy prawa międzynarodowego i stanowią przeszkodę w dążeniu do pokoju, a także poważnie zagrażają rozwiązaniu opartemu na koncepcji współistnienia dwóch państw;

7.  wzywa do położenia kresu atakom rakietowym ze Strefy Gazy na Izrael i podkreśla, że konieczny jest trwały rozejm;

8.  wzywa palestyńskie władze do pełnego uznania państwa izraelskiego;

9.  apeluje o niezwłoczne wznowienie bezpośrednich i poważnych rozmów pokojowych opartych na zagadnieniach uznanych przez społeczność międzynarodową, jako że wyłącznie porozumienie będące wynikiem negocjacji między obiema stronami może przynieść Izraelczykom i Palestyńczykom trwały pokój i trwałe bezpieczeństwo; podkreśla ponownie, że nie można zaakceptować żadnych zmian granic sprzed 1967 r., w tym zmian dotyczących Jerozolimy, chyba że są one wynikiem ustaleń obu stron;

10. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ, władzom palestyńskim, rządowi i parlamentowi Izraela, a także członkom Kwartetu.