Projekt rezolucji - B7-0528/2011Projekt rezolucji
B7-0528/2011

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Palestynie

  27.9.2011

  zamykającej debatę na temat oświadczenia Wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
  złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

  Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein w imieniu grupy politycznej ALDE

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0525/2011

  Procedura : 2011/2828(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0528/2011
  Teksty złożone :
  B7-0528/2011
  Teksty przyjęte :

  B7‑0528/2011

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Palestynie

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wcześniejsze rezolucje Narodów Zjednoczonych w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie,

  –   uwzględniając konkluzje przyjęte na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 8 grudnia 2009 r.,

  –   uwzględniając oświadczenie Kwartetu Bliskowschodniego z dnia 23 września 2011 r.,

  –   uwzględniając sprawozdanie sporządzone przez służby MFW na posiedzenie komitetu łącznikowego ad hoc w sprawie ostatnich doświadczeń i perspektyw na przyszłość dotyczących gospodarki Zachodniego Brzegu i Gazy z dnia 18 września 2011 r.,

  –   uwzględniają gospodarczy raport monitorujący Banku Światowego z dnia 13 kwietnia 2011 r. dla komitetu łącznikowego ad hoc w sprawie budowania państwa palestyńskiego: wspieranie wzrostu gospodarczego, instytucji i świadczenia usług,

  –   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że w rezolucji nr 181 z dnia 29 listopada 1947 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zdecydowało o utworzeniu dwóch państw na terytorium byłego Mandatu Palestyny;

  B.  mając na uwadze, że w dniu 23 września 2011 r. prezydent Mahmoud Abbas złożył na ręce sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona wniosek o członkostwo Palestyny w ONZ;

  C. mając na uwadze, że Jerozolima stanowi najbardziej drażliwą i złożoną kwestię w konflikcie izraelsko-palestyńskim;

  D. mając na uwadze, że nie można kwestionować niezbywalnego prawa Palestyńczyków do samostanowienia i posiadania własnego państwa, jak również prawa państwa izraelskiego do istnienia w bezpiecznych granicach;

  1.  wzywa UE i jej państwa członkowskie do przyjęcia jednolitego stanowiska i ogrywania bardziej aktywnej roli, również w ramach Kwartetu, w dążeniach do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami;

  2.  podkreśla centralą rolę Kwartetu i w pełni popiera Wysoką Przedstawiciel w jej dążeniach do stworzenia przez Kwartet realnej perspektywy wznowienia procesu pokojowego;

  3.  wzywa do rozwiązania konfliktu w oparciu o koncepcję współistnienia dwóch państw, zapewniającą bezpieczeństwo granic państwa izraelskiego, przy czym rozwiązanie to powinno zostać wypracowane w toku bezpośrednich negocjacji;

  4.  wspiera państwa członkowskie i wzywa je do zjednoczenia się w popieraniu dążeń Palestyńczyków do posiadania reprezentacji jako państwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych w wyniku negocjacji zaplanowanych na 66. sesję Zgromadzenia Ogólnego;

  5.  nawołuje, by Jerozolima pełniła rolę stolicy obu państw, Izraela i przyszłego państwa palestyńskiego i by postanowienie to weszło w skład porozumień pokojowych;

  6.  podkreśla, że ciągła budowa i rozszerzanie osiedli, mury wzniesione na okupowanych terytoriach oraz niszczenie domostw są nielegalne na mocy prawa międzynarodowego i stanowią przeszkodę w dążeniu do pokoju, a także poważnie zagrażają rozwiązaniu opartemu na koncepcji współistnienia dwóch państw;

  7.  wzywa do położenia kresu atakom rakietowym ze Strefy Gazy na Izrael i podkreśla, że konieczny jest trwały rozejm;

  8.  wzywa palestyńskie władze do pełnego uznania państwa izraelskiego;

  9.  apeluje o niezwłoczne wznowienie bezpośrednich i poważnych rozmów pokojowych opartych na zagadnieniach uznanych przez społeczność międzynarodową, jako że wyłącznie porozumienie będące wynikiem negocjacji między obiema stronami może przynieść Izraelczykom i Palestyńczykom trwały pokój i trwałe bezpieczeństwo; podkreśla ponownie, że nie można zaakceptować żadnych zmian granic sprzed 1967 r., w tym zmian dotyczących Jerozolimy, chyba że są one wynikiem ustaleń obu stron;

  10. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ, władzom palestyńskim, rządowi i parlamentowi Izraela, a także członkom Kwartetu.