Förslag till resolution - B7-0528/2011Förslag till resolution
B7-0528/2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Palestina

27.9.2011

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0525/2011

Förfarande : 2011/2828(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0528/2011
Ingivna texter :
B7-0528/2011
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0528/2011

Europaparlamentets resolution om situationen i Palestina

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av alla tidigare FN-resolutioner om situationen i Mellanöstern,

–   med beaktande av de slutsatser som rådet (utrikes frågor) antog vid sitt möte den 8 december 2009,

–   med beaktande av Mellanösternkvartettens uttalande den 23 september 2011,

–   med beaktande av Internationella valutafondens rapport ”Recent Experience and Prospects of the Economy of the West Bank and Gaza” av den 18 september 2011, vilken lades fram inför mötet i den tillfälliga kontaktkommittén,

–   med beaktande av Världsbankens ekonomiska övervakningsrapport till den tillfälliga kontaktkommittén med titeln ”Building the Palestinian State: Sustaining Growth, Institutions, and Service Delivery” av den 13 april 2011,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. FN:s generalförsamling beslutade genom sin resolution 181 av den 29 november 1947 att dela det tidigare Palestinamandatets territorium i två stater.

B.  Palestiniernas president Mahmud Abbas lämnade den 23 september 2011 över en ansökan om palestinskt medlemskap i FN till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon.

C. Frågan om Jerusalem är en av de känsligaste och mest komplexa frågorna i konflikten mellan israeler och palestinier.

D. Palestiniernas oförytterliga rätt till självbestämmande och ett eget land är obestridlig, liksom Israels rätt att existera inom säkra gränser.

1.  Europaparlamentet uppmanar med emfas EU och dess medlemsstater att visa en enad front och att spela en mer aktiv roll, även inom kvartetten, i arbetet med att få till stånd en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier.

2.  Europaparlamentet betonar den centrala roll som kvartetten spelar och stöder fullt ut den höga representanten i hennes insatser för att få kvartetten att skapa ett trovärdigt perspektiv för ett återupptagande av fredsprocessen.

3.  Europaparlamentet vill se en lösning på konflikten som bygger på en tvåstatslösning där staten Israel garanteras säkra gränser, och anser att detta bör uppnås genom direkta förhandlingar.

4.  Europaparlamentet stöder och uppmanar medlemsstaterna att samfällt stödja det palestinska folkets strävan att upptas som medlemsstat i FN efter de förhandlingar som är tänkta att avslutas under den sextiosjätte sessionen i FN:s generalförsamling.

5.  Europaparlamentet efterlyser en fredsöverenskommelse där Jerusalem fungerar som huvudstad för både Israel och en framtida palestinsk stat.

6.  Europaparlamentet insisterar på att det fortsatta byggandet och utvidgandet av bosättningar, upprättandet av separationsbarriärer på ockuperad mark och demolerandet av hus strider mot internationell rätt och utgör ett hinder för freden och ett allvarligt hot mot en tvåstatslösning.

7.  Europaparlamentet kräver ett stopp för raketanfallen från Gazaremsan mot Israel och betonar behovet av en permanent vapenvila.

8.  Europaparlamentet uppmanar de palestinska myndigheterna att fullt ut erkänna staten Israel.

9.  Europaparlamentet uppmanar till ett omedelbart återupptagande av direkta och seriösa fredssamtal som grundar sig på internationellt erkända parametrar, eftersom endast en förhandlingslösning mellan de båda sidorna kan skapa fred och säkerhet för israeler och palestinier. Parlamentet understryker än en gång att man inte bör erkänna några andra ändringar av de gränser som gällde före 1967, inklusive vad gäller Jerusalem, än dem som båda parter har kommit överens om.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, de palestinska myndigheterna, Israels regering och parlament samt medlemmarna av kvartetten.