Предложение за резолюция - B7-0529/2011Предложение за резолюция
B7-0529/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Палестина

27.9.2011

за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Jean‑Luc Mélenchon, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Miguel Portas, Sabine Lösing, Ilda Figueiredo, João Ferreira от името на групата GUE/NGL

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0525/2011

Процедура : 2011/2828(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0529/2011
Внесени текстове :
B7-0529/2011
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0529/2011

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Палестина

Европейският парламент,

–   като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–   като взе предвид относимите резолюции на ООН, по специално Резолюция 181 (1947 г.) и 194 (1948 г.) на Общото събрание на ООН и Резолюциите на Съвета за сигурност на ООН 242 (1967 г.), 338 (1973 г.),

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно Близкоизточния мирен процес от 8 декември 2009 г.,

–   като взе предвид резюмето на председателя за срещата на 13 април 2011 г. в Брюксел на Комитета аd-hoc за връзка,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че в своята Резолюция 181 от 29 ноември 1947 г. Общото събрание на ООН реши да бъдат създадени две държави на територията на бившия Мандат за Палестина;

Б.  като има предвид, че в последствие и в съответствие с резолюция 181 Държавата Израел беше призната и стана член на ООН на 11 май 1949 г., докато Държавата Палестина все още предстои да бъде призната и да стане член на ООН;

В.  като има предвид, че Палестина е със статут на постоянен наблюдател, който не е член на Общото събрание на ООН;

Г.  като има предвид, че на 23 септември 2011 г., палестинският президент Махмуд Абас официално представи на генералния секретар на ООН заявлението на Палестина за членство в ООН;

Д. като има предвид, че неотменимото право на палестинския народ на самоопределение и държавност е неоспоримо, също както е неоспоримо правото на съществуване на Държавата Израел;

Е.  като има предвид, че създаването на Палестинска държава е от полза за международния мир и сигурност и позволява да се запази решението, основано върху съществуването на две държави, и полага основата за възобновяването на мирните преговори в съответствие със заключенията на Съвета относно Близкоизточния мирен процес от 8 декември 2009 г. и от 13 декември 2010 г.;

Ж. като има предвид, че постиженията на палестинския президент Махмуд Абас и на министър-председателя Салам Фаяд за държавното изграждане бяха подкрепени от редица участници на международната сцена, включително Комитета ad hoc за връзка, Международния валутен фонд и Световната банка;

З.  като има предвид, че в заключенията на Съвета ЕС нееднократно е потвърждавал своята подкрепа за решението, основано върху съществуването на две държави, а именно Държавата Израел и независима, демократична, съседна и жизнеспособна Държава Палестина, които да живеят съвместно в мир и сигурност, призовавал е за възобновяването на преките мирни преговори между Израел и палестинците и е заявил, че не следва да бъдат признавани промени в границите отпреди 1967 г., включително във връзка с Ерусалим, с изключение на промените, договорени между страните;

1.  призовава за незабавното признаване на Палестинска държава и за одобряване на заявлението й за членство в ООН;

2.  потвърждава отново своята решителна подкрепа за решението, основано върху съществуването на две държави и на базата на границите от 1967 г. с град Ерусалим като столица на двете държави, а именно Държавата Израел и независима, демократична, съседна и жизнеспособна Държава Палестина, които живеят съвместно в мир и сигурност;

3.  признава и приветства успеха на усилията за държавно изграждане, положени от палестинския президент Махмуд Абас и министър-председателя Салам Фаяд, които доказаха, че Палестина е готова за независима държавност;

4.  призовава ЕС и държавите-членки на ЕС да положат всички усилия, така че в съответствие с предходните изявления да подкрепят признаването на Държавата Палестина в границите от 1967 г., включително по отношение на Ерусалим, както и нейното приемане за пълноправен член на ООН;

5.  призовава за незабавно прекратяване на всички заселнически дейности;

6.  призовава международната общност, включително ЕС и неговите държави-членки, да потвърдят отново своята решителна ангажираност по отношение на сигурността както на Държавата Израел, така и на палестинската територия;

7.  изразява отново подкрепата си за правото на завръщане на палестинските бежанци съгласно Резолюция 194 (1948 г.) на Общото събрание на ООН;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, председателя на Общото събрание на ООН, генералния секретар на ООН, президента на Палестинската власт и на Палестинския законодателен съвет, на министър-председателя на Израел и на Кнесета.