Forslag til beslutning - B7-0529/2011Forslag til beslutning
B7-0529/2011

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Palæstina

  27.9.2011

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

  Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Jean‑Luc Mélenchon, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Miguel Portas, Sabine Lösing, Ilda Figueiredo, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0525/2011

  Procedure : 2011/2828(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0529/2011
  Indgivne tekster :
  B7-0529/2011
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B7‑0529/2011

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Palæstina

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til De Forenede Nationers pagt,

  –   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

  –   der henviser til de relevante FN-resolutioner, især FN's Generalforsamlings resolution 181 (1947) og 194 (1948) samt FN's Sikkerhedsråds resolutioner 242 (1967) og 338 (1973),

  –   der henviser til Rådets konklusioner af 8. december 2009 om fredsprocessen i Mellemøsten,

  –   der henviser til formandens referat af Ad Hoc-Forbindelsesudvalgets møde i Bruxelles den 13. april 2011,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  A. der henviser til, at FN's Generalforsamling i sin resolution 181 af 29. november 1947 vedtog at oprette to stater på det tidligere mandatområde Palæstina;

  B.  der henviser til, at staten Israel derefter, i overensstemmelse med resolution 181, blev anerkendt og blev medlem af FN den 11. maj 1949, medens staten Palæstina stadig mangler at blive anerkendt og blive medlem af FN,

  C. der henviser til, at Palæstina er en enhed, der ikke er medlem af FN, men har permanent observatørstatus i FN’s Generalforsamling,

  D. der henviser til, at den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, formelt har indgivet en anmodning til FN’s generalsekretær om palæstinensisk medlemskab af FN,

  E.  der henviser til, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved det palæstinensiske folks umistelige ret til selvbestemmelse og til at få en palæstinensisk stat og ej heller ved staten Israels ret til at eksistere;

  F.  der henviser til, at etableringen af en palæstinensisk stat er i den internationale freds og sikkerheds interesse, gør det muligt at holde fast ved tostatsløsningen og skaber grundlag for genoptagelsen af fredsforhandlinger i tråd med Rådets konklusioner af 8. december 2009 og 13. december 2010 om fredsprocessen i Mellemøsten,

  G. der henviser til, at den statsdannelse, som den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, og den palæstinensiske premierminister, Salam Fayyad, har arbejdet for, er blevet anerkendt af forskellige internationale aktører, herunder af Ad Hoc-Forbindelsesudvalget, Den Internationale Valutafond og Verdensbanken;

  H. der henviser til, at EU i Rådets konklusioner gentagne gange har bekræftet sin støtte til tostatsløsningen, hvor staten Israel og en uafhængig, demokratisk, tilgrænsende og levedygtig palæstinensisk stat ville leve side om side i fred og sikkerhed, har opfordret til genoptagelse af direkte fredsforhandlinger mellem Israel og palæstinenserne og har erklæret, at der ikke bør ske anerkendelse af nogen ændringer af grænserne fra før 1967, herunder med hensyn til Jerusalem, bortset fra dem, som parterne bliver enige om;

  1.  opfordrer til omgående anerkendelse af en palæstinensisk stat og imødekommelse af anmodningen om medlemskab af FN;

  2.  gentager sin stærke støtte til en tostatsløsning baseret på grænserne fra 1967 og med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor staten Israel og staten Palæstina som en uafhængig, demokratisk, tilgrænsende og levedygtig stat lever side om side i fred og sikkerhed;

  3.  anerkender og glæder sig over de vellykkede bestræbelser, som den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, og den palæstinensiske premierminister, Salam Fayyad, har gjort sig for at opbygge en stat, og som beviser, at Palæstina er rede til at blive en suveræn stat;

  4.  opfordrer EU og EU's medlemsstater til i tråd med tidligere erklæringer at gøre alt for at støtte anerkendelsen af staten Palæstina inden for grænserne fra 1967, herunder med hensyn til Jerusalem, og denne stats optagelse som fuldgyldigt medlem af FN;

  5.  opfordrer til, at alle bosættelsesaktiviteter omgående indstilles;

  6.  opfordrer det internationale samfund, herunder EU og dets medlemsstater, til at bekræfte deres stærke engagement i både staten Israels og de palæstinensiske områders sikkerhed;

  7.  gentager sin støtte til palæstinensiske flygtninges ret til at vende tilbage i overensstemmelse med FN’s Generalforsamlings resolution 194 (1948);

  8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, formanden for FN’s Generalforsamling, FN’s generalsekretær, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, Israels premierminister og Knesset.