Förslag till resolution - B7-0529/2011Förslag till resolution
B7-0529/2011

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Palestina

  27.9.2011

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

  Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Jean‑Luc Mélenchon, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Miguel Portas, Sabine Lösing, Ilda Figueiredo, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0525/2011

  Förfarande : 2011/2828(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B7-0529/2011
  Ingivna texter :
  B7-0529/2011
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  B7‑0529/2011

  Europaparlamentets resolution om situationen i Palestina

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av FN-stadgan,

  –   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

  –   med beaktande av relevanta FN-resolutioner, särskilt FN:s generalförsamlings resolutioner 181 (1947) och 194 (1948) och FN:s säkerhetsråds resolutioner 242 (1967) och 338 (1973),

  –   med beaktande av rådets slutsatser av den 8 december 2009 om fredsprocessen i Mellanöstern,

  –   med beaktande av ordförandens sammanfattning av den tillfälliga kontaktkommitténs sammanträde i Bryssel den 13 april 2011,

  –   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. FN:s generalförsamling beslutade genom sin resolution 181 av den 29 november 1947 att på det tidigare Palestinamandatets territorium skapa två stater.

  B.  Staten Israel erkändes senare i enlighet med resolution 181 och blev medlem av FN den 11 maj 1949, medan staten Palestina ännu inte har erkänts eller blivit medlem av FN.

  C. Palestina är inte medlem, men har permanent observatörsstatus i FN:s generalförsamling.

  D. Den 23 september 2011 överlämnade palestiniernas president Mahmud Abbas en formell ansökan till FN:s generalsekreterare om palestinskt medlemskap i FN.

  E.  Det palestinska folkets oförytterliga rätt till självbestämmande och till en självständig stat är obestridlig, liksom staten Israels rätt att existera.

  F.  Inrättandet av en palestinsk stat skulle gynna freden och säkerheten på det internationella planet och göra det möjligt att upprätthålla tvåstatslösningen samt skapa en grund för att återuppta fredförhandlingarna, i enlighet med rådets slutsatser av den 8 december 2009 och av den 13 december 2010 om fredsprocessen i Mellanöstern.

  G. Olika internationella aktörer, bland dem den tillfälliga kontaktkommittén, Internationella valutafonden och Världsbanken, har erkänt det statsbyggande arbete som utförts av palestiniernas president Mahmud Abbas och premiärminister Salam Fayyad.

  H. EU har i rådets slutsatser upprepade gånger bekräftat sitt stöd för tvåstatslösningen, där staten Israel och en självständig, demokratisk, angränsande och livsduglig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet, samt efterlyst ett återupptagande av de direkta fredssamtalen mellan Israel och palestinierna och förklarat att inga ändringar av gränserna före 1967, inte heller vad beträffar Jerusalem, bör erkännas, förutom sådana som parterna själva kommit överens om.

  1.  Europaparlamentet begär att en palestinsk stat omedelbart ska erkännas och att ansökan om medlemskap i FN ska godkännas.

  2.  Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för tvåstatslösningen, baserad på gränserna från 1967 och med Jerusalem som huvudstad för båda staterna, där staten Israel och en självständig, demokratisk, angränsande och livsduglig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet.

  3.  Europaparlamentet uppmärksammar och gläder sig åt det framgångsrika statsbyggande arbete som utförts av palestiniernas president Mahmud Abbas och premiärminister Salam Fayyad, vilket har visat att Palestina är redo att bli en självständig stat.

  4.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att göra sitt yttersta för att i linje med tidigare uttalanden stödja erkännandet av staten Palestina med 1967 års gränser, även vad gäller Jerusalem, och upptagandet av landet som fullvärdig FN-medlem.

  5.  Europaparlamentet kräver att all bosättningsverksamhet omedelbart ska upphöra.

  6.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet, också EU och dess medlemsstater, att än en gång bekräfta sitt starka engagemang till förmån både för staten Israels och det palestinska territoriets säkerhet.

  7.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd till de palestinska flyktingarnas rätt att återvända i enlighet med FN:s generalförsamlings resolution 194 (1948).

  8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalförsamlings ordförande, FN:s generalsekreterare, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet samt till Israels premiärminister och Knesset.