Forslag til beslutning - B7-0530/2011Forslag til beslutning
B7-0530/2011

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Palæstina

  27.9.2011

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

  Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan for ECR-Gruppen

  Procedure : 2011/2828(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0530/2011
  Indgivne tekster :
  B7-0530/2011
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B7‑0530/2011

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Palæstina

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til sine tidligere beslutninger om Mellemøsten,

  –   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

  –   der henviser til næstformandens/den højtstående repræsentants besøg i Israel og de palæstinensiske områder den 27.-29. august 2011,

  –   der henviser til Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten, som vedtoges den 18. juli 2011,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  A. der henviser til, at de direkte forhandlinger mellem Israel og Palæstina brød sammen i september 2010 og ikke til dato er blevet genoptaget, på trods af talrige forslag fremsat af kvartetten og Israel;

  B.  der henviser til, at Mahmoud Abbas, præsident for Den Palæstinensiske Myndighed, til De Forenede Nationers Sikkerhedsråd har afleveret en ansøgning om FN-medlemskab til en palæstinensisk stat;

  C. der henviser til, at Abbas' beslutning har skabt splittelse i Hamas, som ikke var blevet hørt om dette initiativ og har forbudt offentlige demonstrationer i Gaza til støtte for initiativet;

  D. der henviser til, at Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation har haft status som observatør i FN siden 1974;

  E.  der henviser til, at den internationalt anerkendte ramme for fred i Mellemøsten, såsom FN's Sikkerhedsråds resolutioner 242, 338 og 1850 samt køreplanen, opfordrer til et gensidig forhandlet løsning af konflikten og afviser alle ensidige aktioner;

  F.  der henviser til, at Israel fortsætter opførelsen af bosættelser på Vestbredden og i Østjerusalem;

  G. der henviser til, at det arabiske forår og de ændringer, denne bevægelse har bragt med sig i landene omkring Israel, har gjort det endnu mere presserende at finde en løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt; der henviser til, at den egyptiske premierminister har sagt, at hans lands fredsaftale med Israel "ikke var hellig", og at den altid kunne omforhandles eller ændres;

  H. der henviser til, at Fatah og Hamas, to rivaliserende palæstinensiske fraktioner, har underskrevet en forsoningsaftale, som indeholder bestemmelser om oprettelse af en fælles palæstinensisk overgangsregering frem til parlamentsvalget i 2012;

  I.   der henviser til, at Hamas er opført på EU's liste over terrororganisationer, og at organisationen fortsat afviser kvartettens tre principper: anerkendelse af Israels ret til at eksistere, accept af eksisterende palæstinensiske myndigheders internationale forpligtelser og afstandtagen fra vold;

  J.   der henviser til, at Benjamin Netanyahu, Israels premierminister, har opfordret parterne til at vende tilbage til de direkte forhandlinger uden forhåndsbetingelser;

  K. der henviser til, at Palæstina i høj grad er afhængig af international finansiel bistand, primært fra EU og USA, samt af Israel, som leverer vand, el og bistand i forbindelse med skatteopkrævning;

  L.  der henviser til, at Den Europæiske Union er den største donor af finansiel bistand til palæstinenserne, herunder til de palæstinensiske flygtninge;

  M. der henviser til, at de 27 lande i Den Europæiske Union har hemmeligholdt deres holdning til en beslutning, der kan blive forelagt generalforsamlingen, for at lægge så meget pres som muligt på begge parter, for at få dem til at vende tilbage til forhandlingsbordet;

  1.  gentager sin støtte til en tostatsløsning, som aftales og overholdes af både israelerne og palæstinenserne, og som er baseret på grænserne fra 1967 med mulighed for forhandling om visse udvalgte områder gennem direkte forhandlinger og ikke gennem ensidige initiativer;

  2.  opfordrer begge parter til at genoptage de direkte forhandlinger uden forhåndsbetingelser, så der kan findes en varig løsning; er overbevist om, at der kun gennem forhandlinger kan opnås ægte og varig fred;

  3.  understreger, at en mulig beslutning i FN ikke vil ændre situationen på stedet, og at en række udestående spørgsmål, såsom spørgsmålet om grænser, flygtninge, Jerusalems status, og vand stadig skal løses gennem direkte drøftelser mellem Palæstina og Israel;

  4.  opfordrer kvartetten til effektivt at bruge tiden mellem indgivelsen af den palæstinensiske anmodning om medlemskab og den faktiske afstemning i Sikkerhedsrådet til at overbevise begge parter om at genoptage de direkte forhandlinger; understreger i den forbindelse den centrale rolle, som kvartetten spiller ved at skabe et troværdigt perspektiv for genoptagelsen af fredsprocessen;

  5.  noterer sig drøftelserne og samarbejdet mellem Fatah og Hamas og håber, at de to palæstinensiske fraktioner kan bevæge sig fremad i en demokratisk, fredelig og ikke-voldelig retning, der er befordrende for en fredelig udgang; opfordrer i denne forbindelse den fælles palæstinensiske overgangsregering til, så snart det er oprettet, at acceptere og handle i overensstemmelse med kvartettens principper;

  6.  bemærker, at medmindre Hamas tager afstand fra vold og accepterer kvartettens principper, vil organisationen forblive på EU liste over forbudte terrororganisationer, hvilket vil vanskeliggøre samarbejdet mellem EU og den nye palæstinensiske regering;

  7.  fastslår, at så længe volden, konflikterne, det manglende samarbejde og den dårlige økonomiske situation fortsætter, så vil en hel generation af unge, både israelere og palæstinensere, blive voksne i en region, hvor de aldrig har oplevet fredstid, hvilket igen vil have en skadelig virkning på Israel og Palæstina, Mellemøsten og Europa;

  8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for Udenrigsanliggender og Sikkerhedspolitik, medlemsstaterne, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, Kvartetten, kvartettens udsending til Mellemøsten, Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet, den israelske regering og det israelske parlament, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.