Menettely : 2011/2828(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0530/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0530/2011

Keskustelut :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Äänestykset :

PV 29/09/2011 - 10.2

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 121kWORD 64k
27.9.2011
PE472.713v01-00
 
B7-0530/2011

unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Palestiinan tilanteesta


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Palestiinan tilanteesta  
B7‑0530/2011

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idästä,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon HR/VP:n vierailun Israelissa ja palestiinalaisalueilla 27.–29. elokuuta 2011,

–   ottaa huomioon neuvoston 18. heinäkuuta 2011 Lähi-idän rauhanprosessista antamat päätelmät,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Israelin ja Palestiinan väliset suorat neuvottelut katkesivat syyskuussa 2010 ja että niitä ei ole käynnistetty uudelleen tähän mennessä kvartetin ja Israelin lukuisista ehdotuksista huolimatta;

B.  ottaa huomioon, että palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbas on esittänyt Palestiinan valtion YK-jäsenyyttä koskevan hakemuksen YK:n turvallisuusneuvostolle;

C. ottaa huomioon, että presidentti Abbas on joutunut riitaan Hamasin kanssa, jota ei kuultu mainitusta hakemuksesta ja joka on kieltänyt hakemusta tukevat julkiset mielenosoitukset Gazan alueella;

D. ottaa huomioon, että Palestiinan vapautusjärjestöllä on ollut tarkkailijan asema YK:ssa vuodesta 1974 lähtien;

E.  ottaa huomioon, että rauhaa Lähi-idässä koskevat kansainvälisesti hyväksytyt puitepäätökset, kuten YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 242, 338, 1850 ja tiekartta, edellyttävät konfliktin rauhanomaista ratkaisemista ja torjuvat kaikki yksipuoliset toimet;

F.  ottaa huomioon, että Israel jatkaa siirtokuntiensa rakentamista länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa;

G. ottaa huomioon, että "arabikevät" ja sen Israelin lähellä sijaitseviin maihin tuomat muutokset ovat aiheuttaneet se, että ratkaisun löytäminen Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin on entistäkin kiireellisempi tavoite; ottaa huomioon Egyptin pääministerin lausunnon, jonka mukaan Egyptin ja Israelin välinen rauhansopimus ei ole "pyhä" ja että siitä voidaan keskustella milloin tahansa ja sitä voidaan muuttaa;

H. ottaa huomioon, että keskenään kilpailevat palestiinalaisjärjestöt Fatah ja Hamas ovat allekirjoittaneet sovintosopimuksen, jonka mukaan väliaikainen Palestiinan yhteishallitus muodostetaan ennen vuonna 2012 pidettäviä palestiinalaishallinnon vaaleja;

I.   ottaa huomioon, että Hamas on mainittu terroristijärjestöjä koskevassa EU:n luettelossa ja että Hamas kieltäytyy johdonmukaisesti hyväksymästä kvartetin kolmea periaatetta: Israelin olemassaolon oikeuden tunnustamista, palestiinalaishallinnon kansainvälisten velvoitteiden hyväksymistä ja sanoutumista irti väkivallasta;

J.   ottaa huomioon, että Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on vaatinut neuvottelujen uudelleen käynnistämistä ilman mitään ennakkoehtoja;

K. ottaa huomioon, että Palestiina on suuresti riippuvainen pääasiassa EU:n ja Yhdysvaltojen antamasta kansainvälisestä rahoitusavusta sekä Israelista, joka vastaa palestiinalaisalueiden vesihuollosta ja sähkötoimituksista ja avustaa verokannossa;

L.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on palestiinalaisten suurin rahoitusavun antaja, palestiinalaiset pakolaiset mukaan luettuina;

M. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota ovat pidättyneet esittämästä kantaansa, joka koskee yleiskokoukselle mahdollisesti esitettävää päätöslauselmaa ja voidakseen painostaa mahdollisimman voimakkaasti kumpaakin osapuolta palaamaan neuvotteluihin;

1.  toistaa tukevansa Israelin ja palestiinalaishallinnon kannattamaa kahden valtion ratkaisua, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja sovittujen maa-alueiden vaihtamiseen rauhan ehtona, mikä olisi saavutettava suorilla neuvotteluilla yksipuolisten toimien sijasta;

2.  kehottaa kumpaakin osapuolta käynnistämään neuvottelut uudelleen ilman mitään ennakkoehtoja, jotta voidaan saada aikaan kestävä ratkaisu; katsoo ehdottomasti, että todellinen ja kestävä rauha voidaan saada aikaan vain neuvotteluilla;

3.  korostaa, että mahdollinen YK:n päätös ei muuta tilannetta todellisuudessa, ja että lukuisat ratkaisematta olevat asiat, kuten rajat, pakolaiset, Jerusalemin asema ja vesihuolto on jatkossakin ratkaistava Israelin ja Palestiinan välisillä suorilla neuvotteluilla;

4.  kehottaa kvartettia käyttämään tehokkaasti Palestiinan jäsenyyttä koskevan pyynnön jättämisen ja turvallisuusneuvoston äänestyksen välisen ajan siten, että kvartetti kehottaa kumpaakin osapuolta käynnistämään suorat neuvottelut uudelleen; korostaa tässä yhteydessä kvartetin keskeistä roolia rauhanprosessin uudelleenkäynnistämisen uskottavuuden palauttamisessa;

5.  panee merkille Fatahin ja Hamasin väliset neuvottelut ja yhteistyön ja toivoo, että nämä kaksi palestiinalaisosapuolta voivat tästä lähtien perustaa toimintansa demokratiaan rauhanomaisesti ja ilman väkivaltaa, mikä edistää rauhanomaista tulosta sekä Israelissa että palestiinalaisalueilla; kehottaa tässä yhteydessä Palestiinan väliaikaista yhteishallintoa hyväksymään heti muodostamisensa jälkeen hyväksymään kvartetin periaatteet ja toimimaan niiden mukaisesti;

6.  panee merkille, että jos Hamas ei sanoudu irti väkivallasta eikä hyväksy kvartetin periaatteita, se sisältyy edelleen kiellettyjä terroristijärjestöjä koskevaan EU:n luetteloon, mikä vaikeuttaa EU:n yhteistyötä Palestiinan hallituksen kanssa;

7.  toteaa, että niin kauan kuin väkivalta, konfliktit, yhteistyön puuttuminen ja epäedulliset taloudelliset olosuhteet vallitsevat alueella, konfliktialueella varttuu aikuiseksi kokonainen sukupolvi sekä israelilaisia että palestiinalaisia nuoria, jotka eivät koskaan ole eläneet rauhanomaisissa olosuhteissa, mikä puolestaan vaikuttaa kielteisesti Israelin ja Palestiinaan, Lähi-itään ja Eurooppaan;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetille ja sen erityisedustajalle, Euro-Välimerialueen parlamentaariselle edustajakokoukselle, Israelin hallitukselle ja parlamentille, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö