Projekt rezolucji - B7-0530/2011Projekt rezolucji
B7-0530/2011

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Palestynie

  27.9.2011

  zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

  Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan w imieniu grupy politycznej ECR

  Procedura : 2011/2828(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0530/2011
  Teksty złożone :
  B7-0530/2011
  Teksty przyjęte :

  B7‑0530/2011

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Palestynie

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu,

  –   uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

  –   uwzględniając wizytę wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej w Izraelu i na terytoriach palestyńskich w dniach 27–29 sierpnia 2011 r.,

  –   uwzględniając konkluzje Rady w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, przyjęte dnia 18 lipca 2011 r.,

  –   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że bezpośrednie negocjacje pomiędzy Izraelem a Palestyną zerwano we wrześniu 2010 r. i dotychczas ich nie wznowiono, pomimo licznych propozycji wysuwanych przez kwartet bliskowschodni i Izrael;

  B.  mając na uwadze, że prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas złożył w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wniosek o członkostwo państwa palestyńskiego w ONZ;

  C. mając na uwadze, że decyzja prezydenta Abbasa doprowadziła do nieporozumień z Hamasem, z którym nie skonsultowano się w kwestii tego posunięcia i który zakazał publicznych demonstracji popierających tę inicjatywę w Strefie Gazy;

  D. mając na uwadze, że Organizacja Wyzwolenia Palestyny ma status obserwatora w ONZ od 1974 r.;

  E.  mając na uwadze, że zaakceptowane na szczeblu międzynarodowym ramy procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, takie jak rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242, 338, 1850 i plan pokojowy, wymagają wzajemnie wynegocjowanego rozwiązania tego konfliktu i wykluczają wszelkie działania jednostronne;

  F.  mając na uwadze, że Izrael kontynuuje budowę osiedli na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie;

  G. mając na uwadze, że w związku z „wiosną arabską” i zmianami, które przyniosła w krajach położonych wokół Izraela, tym pilniejsze stało się znalezienie rozwiązania dla konfliktu izraelsko-palestyńskiego; mając na uwadze, że premier Egiptu stwierdził, że traktat pokojowy jego kraju z Izraelem „nie jest święty” i zawsze istnieje możliwość dyskusji na jego temat lub jego zmiany;

  H. mając na uwadze, że dwa rywalizujące ugrupowania palestyńskie Fatah i Hamas podpisały porozumienie pojednawcze, które przewiduje utworzenie tymczasowego wspólnego rządu palestyńskiego przed wyborami krajowymi w 2012 r.;

  I.   mając na uwadze, że Hamas figuruje na prowadzonej przez UE liście organizacji terrorystycznych i stale odrzuca trzy zasady kwartetu bliskowschodniego: uznanie prawa Izraela do istnienia, akceptacja pozostających w mocy zobowiązań międzynarodowych Autonomii Palestyńskiej i potępianie przemocy;

  J.   mając na uwadze, że premier Izraela Benjamin Netanjahu zaapelował o powrót do bezpośrednich rozmów bez żadnych warunków wstępnych;

  K. mając na uwadze, że Palestyna jest w znacznej mierze uzależniona od międzynarodowej pomocy finansowej, głównie z UE i USA, jak też od Izraela, który dostarcza jej wodę, energię elektryczną i pomoc w pobieraniu podatków;

  L.  mając na uwadze, że Unia Europejska jest największym ofiarodawcą pomocy finansowej dla Palestyńczyków, w tym również dla uchodźców palestyńskich;

  M. mając na uwadze, że 27 państw członkowskich Unii Europejskiej wstrzymało się od zajęcia stanowiska w sprawie rezolucji, która może być głosowana w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, w celu wywarcia jak największej presji na obie strony konfliktu, by wróciły do negocjacji;

  1.  ponownie zapewnia o swoim poparciu dla uzgodnionej i honorowanej przez Izraelczyków i Palestyńczyków koncepcji współistnienia dwóch państw w granicach z 1967 r., zakładającej uzgodnioną wymianę gruntów za pokój, która powinna zostać zrealizowana w drodze bezpośrednich negocjacji, a nie jednostronnych kroków;

  2.  wzywa obie strony do wznowienia bezpośrednich rozmów bez żadnych warunków wstępnych, tak aby można było znaleźć trwałe rozwiązanie konfliktu; jest zdecydowanie przekonany, że jedynym sposobem osiągnięcia prawdziwego i trwałego pokoju są negocjacje;

  3.  podkreśla, że ewentualna rezolucja ONZ nie zmieni sytuacji na miejscu oraz że wiele nierozwiązanych kwestii, takich jak te dotyczące granic, uchodźców, statusu Jerozolimy i wody, nadal będzie wymagało podjęcia bezpośrednich rozmów przez Izrael i Palestynę;

  4.  wzywa kwartet bliskowschodni, aby wykorzystał czas między złożeniem przez Palestynę wniosku o członkostwo w ONZ a głosowaniem w Radzie Bezpieczeństwa do przekonania obu stron do wznowienia bezpośrednich rozmów; w związku z tym podkreśla centralną rolę kwartetu bliskowschodniego w tworzeniu wiarygodnej perspektywy dla wznowienia procesu pokojowego;

  5.  odnotowuje rozmowy i współpracę między Fatahem a Hamasem i wyraża nadzieję, że oba ugrupowania palestyńskie będą mogły dalej działać w sposób demokratyczny, pokojowy i bez stosowania przemocy, który prowadzi do pokojowego rozwiązania dla obu stron; w związku z tym wzywa tymczasowy wspólny rząd palestyński, jak tylko zostanie powołany, do zaakceptowania zasad kwartetu bliskowschodniego i działania zgodnie z nimi;

  6.  zauważa, że dopóki Hamas nie potępi przemocy i nie zaakceptuje zasad kwartetu bliskowschodniego, nadal będzie figurował na prowadzonej przez UE liście potępianych organizacji terrorystycznych, a co za tym idzie, współpraca UE z nowym rządem palestyńskim będzie utrudniona;

  7.  stwierdza, że o ile będą się utrzymywać przemoc, konflikty, brak współpracy i złe uwarunkowania gospodarcze, pokolenie młodych ludzi, zarówno Izraelczyków, jak i Palestyńczyków, osiągnie dorosłość, żyjąc w regionie, w którym nigdy nie zaznali pokoju, co z kolei niekorzystnie wpłynie na Izrael i Palestynę, Bliski Wschód i Europę;

  8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwom członkowskim, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ, kwartetowi bliskowschodniemu, wysłannikowi kwartetu na Bliski Wschód, Zgromadzeniu Parlamentarnemu Unii dla Śródziemnomorza, rządowi i parlamentowi Izraela, prezydentowi Autonomii Palestyńskiej oraz Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej.