Návrh usnesení - B7-0542/2011Návrh usnesení
B7-0542/2011

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Egyptě a Sýrii, zejména s ohledem na křesťanské komunity

24. 10. 2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Kristian Vigenin za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0542/2011

Postup : 2011/2881(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0542/2011
Předložené texty :
B7-0542/2011
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0542/2011

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Egyptě a Sýrii, zejména s ohledem na křesťanské komunity

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 15. září 2011 o situaci v Sýrii, ze dne 7. července 2011 o situaci v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v souvislosti se situací v arabském světě a severní Africe a ze dne 17. února 2011 o situaci v Egyptě,

–   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1011/2011 ze dne 13. října 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii,

–   s ohledem na závěry Rady o Sýrii ze dne 10. října 2011,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Catherine Ashtonové o násilí v Egyptě ze dne 10. října 2011,

–   s ohledem na prohlášení o cíleném zabíjení v Sýrii a jiných událostech, jež dne 8. října 2011 učinila mluvčí vysoké představitelky Catherine Ashtonové,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož smluvními stranami jsou také Egypt a Sýrie,

–   s ohledem na společné sdělení Evropské komise a vysoké představitelky nazvané „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“, které bylo dne 25. května 2011 předloženo Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že svoboda náboženského vyznání a přesvědčení a svoboda svědomí a myšlení jsou základními a univerzálními hodnotami demokracie; vzhledem k tomu, že se Evropská unie opakovaně zavázala svobodu náboženského vyznání a přesvědčení a svobodu svědomí a myšlení chránit a zdůraznila, že vlády mají povinnost tyto svobody zaručit na celém světě;

Egypt

B.  vzhledem k tomu, že Egypt je klíčovým partnerem Evropské unie v arabském světě; vzhledem k tomu, že politické a společenské události v Egyptě mají značný dopad na vývoj v jiných zemích v severní Africe a na Blízkém východě;

C. vzhledem k tomu, že Egypt prochází kritickým obdobím přechodu k demokracii a čelí v tomto procesu náročným úkolům a problémům; vzhledem k tomu, že hospodářský rozvoj a vysoká životní úroveň obyvatel jsou pro dlouhodobou politickou a sociální stabilitu země nezbytným předpokladem;

D. vzhledem k tomu, že parlamentní volby do Lidového shromáždění a horní komory parlamentu („šúra“), jež se budou konat na přelomu roku 2011 a 2012, ale i prezidentské volby v roce 2012 budou v rámci přechodu k demokracii v Egyptě představovat významné milníky;

E.  vzhledem k tomu, že násilnosti ze dne 9. října 2011, k nimž došlo během mírového pochodu v Káhiře pořádaného koptskými křesťany v souvislosti s útokem na koptský kostel v Asuánu, si vyžádaly smrt 25 civilistů a příslušníků vojenských sil a více než 300 zraněných účastníků;

F.  vzhledem k tomu, že koptský papež Šenúda III. obvinil z podněcování k násilí tajné agenty, kteří se přidali k mírové demonstraci; vzhledem k tomu, že představitelé církve, včetně velkého šejcha Ahmada at-Tajjiba, Imáma mešity al-Azhar, zopakovali svoji výzvu k národní jednotě a dialogu mezi jednotlivými vírami a vyjádřili svou podporu;

G. vzhledem k tomu, že egyptská vláda zřídila vyšetřovací výbor složený ze soudců, jejichž úkolem je tuto událost vyšetřit a ty, kteří jsou za podněcování k násilí a násilné činy zodpovědní, pohnat k odpovědnosti;

H. vzhledem k tomu, že Nejvyšší rada ozbrojených sil ve svém prohlášení ze dne 12. října 2011 opětovně potvrdila svůj závazek ctít právní stát, dodržovat právo všech občanů na mírový protest a svobodu shromažďování, přesvědčení a projevu;

I.   vzhledem k tomu, že civilisté jsou v Egyptě i nadále předváděni před vojenský tribunál; vzhledem k tomu, že dne 28. března 2011 byl v Káhiře zatčen 25letý bloger Majkel Nabíl Sanad a že ho vojenský tribunál odsoudil bez přítomnosti jeho právních zástupců ke třem letům vězení; vzhledem k tomu, že už několik týdnů drží hladovku a v současné době se nachází ve velmi vážném zdravotním stavu;

J.   vzhledem k tomu, že Evropsko-středomořská síť pro lidská práva ve svém prohlášení o svobodě sdružování v Egyptě ze dne 18. října 2011 vyjádřila znepokojení nad situací nevládních organizací v zemi;

Sýrie

K. vzhledem k tomu, že v důsledku krutých represí syrského režimu vůči obyvatelům Sýrie přišlo podle odhadu OSN od března 2011 o život více než 3000 osob, z toho nejméně 187 dětí, a že mnoho dalších bylo zraněno a zatčeno; vzhledem k tomu, že bezpečnostní síly v Sýrii i nadále porušují lidská práva a tvrdě zasahují proti civilistům a jejich rodinám a že intenzita těchto zásahů se dále stupňuje, přestože mezinárodní společenství toto jednání jednoznačně odsuzuje;

L.  vzhledem k tomu, že reformy a amnestie ohlášené a slíbené prezidentem Bašárem al-Assadem nebyly nikdy uskutečněny;

M. vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech ze dne 10. října 2011 uvítala snahu syrské politické opozice vytvořit jednotnou platformu, vyzvala k uvítání těchto snah také mezinárodní společenství, označila vytvoření Syrské národní rady za pozitivní krok vpřed a uvítala její závazek nepoužívat násilí a ctít demokratické hodnoty; vzhledem k tomu, že poslanci Evropského parlamentu vedli během posledních měsíců při několika příležitostech diskuse se zástupci syrské opozice v exilu;

N. vzhledem k tomu, že nynější události v Sýrii jsou doprovázeny činy, jejichž cílem je podněcovat konflikty mezi různými etniky a vyznáními a zvyšovat napětí mezi různými náboženstvími; vzhledem k tomu, že křesťanské komunity, které tvoří přibližně 10 procent obyvatelstva, mají v demokratickém procesu země významnou úlohu;

Egypt

1.  vyjadřuje znovu svou solidaritu s egyptským lidem v tomto kritickém a obtížném období přechodu k demokracii v zemi a nadále vyjadřuje svou podporu jeho touze po demokracii; vybízí EU a její členské státy, aby nadále podporovaly úsilí o urychlení demokratických, hospodářských a sociálních reforem v Egyptě;

2.  zdůrazňuje v tomto kontextu význam konání svobodných, spravedlivých a transparentních voleb do Lidového shromáždění a horní komory parlamentu „šúra“ na přelomu roku 2011 a 2012 a prezidentských voleb v roce 2012 v Egyptě; vybízí EU a její členské státy, aby nadále podporovaly a pomáhaly egyptským úřadům, politickým stranám a občanské společnosti v jejím úsilí tohoto cíle dosáhnout; vybízí egyptské orgány, aby usnadnily práci zahraničním organizacím, které hodlají sledovat průběh voleb v místě;

3.  vyjadřuje své znepokojení nad násilnostmi, k nimž došlo dne 9. října 2011 v Káhiře a jež si vyžádaly smrt 25 civilistů a příslušníků vojenských sil a více než 300 zraněných osob, a vyjadřuje soustrast rodinám obětí;

4.  vítá skutečnost, že egyptská vláda zřídila vyšetřovací výbor složený ze soudců, kteří tuto událost vyšetřují; upozorňuje na oznámení vlády, že neprodleně posoudí návrh vyhlášky, která by legalizovala status objektů užívaných pro bohoslužby, jež byly postaveny bez řádného povolení, a že posílí právní nástroje pro boj proti diskriminaci ve veřejné i soukromé oblasti; zdůrazňuje ovšem, že odpovědností egyptské vlády a orgánů je zajistit bezpečnost všech občanů v zemi a postavit osoby odpovědné za násilné činy před soud;

5.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zdravotním stavem uvězněného blogera Majkela Nabíla Sanady a žádá jeho okamžité propuštění; naléhavě žádá egyptskou vládu a orgány, aby neprodleně ukončily vojenské soudní procesy s civilisty; naléhavě žádá egyptské orgány, aby zajistily, že žádná organizace občanské společnosti nebude v zemi vystavena přímému či nepřímému zastrašování, a aby jim usnadnily účast na procesu přechodu k demokracii, včetně procesu přípravy voleb;

Sýrie

6.  znovu ostře odsuzuje kruté represe syrského režimu vůči obyvatelstvu; vyjadřuje soustrast rodinám obětí a opětovně vyjadřuje svou solidaritu se syrským lidem; vyzývá prezidenta Bašára al-Asáda, aby odstoupil, a umožnil tak v Sýrii přechod k demokracii;

7.  znovu připomíná, že je nutné nezávisle, transparentně a účinně vyšetřit případy zabíjení, zatýkání, svévolného zadržování a údajných násilných zmizení a mučení, kterých se měly dopustit syrské bezpečnostní síly, aby se zajistilo, že pachatelé těchto činů budou mezinárodním společenstvím pohnáni k odpovědnosti;

8.  vítá nová omezující opatření vůči syrskému režimu, jež Rada přijala dne 13. října 2011, a závěry Rady ze dne 10. října, v nichž opětovně zdůrazňuje odhodlání EU aktivně prosazovat svou současnou politiku vůči Sýrii, mimo jiné prostřednictvím sankcí cílených proti syrskému režimu a proti osobám, jež ho podporují, dokud nebude toto nepřijatelné násilí ukončeno a dokud nedojde k přesvědčivému pokroku směrem ke skutečnému a pokojnému přechodu k demokracii, jenž bude reagovat na legitimní požadavky syrského lidu; vyzývá v této souvislosti k uvalení dalších sankcí, které budou zacíleny na syrský režim, ale budou mít co nejmenší dopad na životní podmínky obyvatel této země;

9.  vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že Rada bezpečnosti OSN dosud nebyla schopná na pokračující kruté události v Sýrii reagovat náležitým způsobem; vyjadřuje svoji plnou podporu úsilí EU a jejích členských států vypracovat rezoluci RB OSN odsuzující používání smrtící síly ze strany syrského režimu a vyzývající k ukončení jejího používání a podporu úsilí zavést sankce v případě, že tak syrský režim neučiní; naléhavě žádá všechny členy RB OSN, aby konali své povinnosti v souvislosti se situací v Sýrii;

10. vítá kladné prohlášení, jež Rada učinila o snahách syrské politické opozice vytvořit jednotnou platformu; připomíná svoji výzvu místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Catherine Ashtonové, Radě a Komisi, aby dále podněcovaly a podporovaly vznik organizovaných syrských demokratických opozičních sil, a to jak uvnitř země, tak za jejími hranicemi;

11. zdůrazňuje význam dodržování lidských práv a základních svobod v Sýrii, zejména pak svobody náboženského vyznání a přesvědčení a svobody svědomí a myšlení; vyjadřuje v této souvislosti svou podporu křesťanské komunitě v zemi a současně ji vybízí, aby v současných událostech v Sýrii hrála pozitivní a konstruktivní úlohu; vybízí rovněž syrské opoziční síly, aby se přihlásily k závazku dodržovat lidská práva a základní svobody, zejména pak svobodu náboženského vyznání a přesvědčení a svobodu svědomí a myšlení, a aby tento závazek potvrdily;

*

*        *

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Egypta a Sýrie.