Forslag til beslutning - B7-0548/2011Forslag til beslutning
B7-0548/2011

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Egypten og Syrien, især for de kristne trossamfund

24.10.2011

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0542/2011

Procedure : 2011/2881(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0548/2011
Indgivne tekster :
B7-0548/2011
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0548/2011

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Egypten og Syrien, især for de kristne trossamfund

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Egypten og Syrien og sin beslutning af 20. januar 2011 om kristnes situation med hensyn til religionsfrihed,

–   der henviser til associeringsaftalen EU-Egypten, og især artikel 2 deri,

–   der henviser til erklæringen af 10. oktober 2011 fra EU's højtstående repræsentant Catherine Ashton om volden i Egypten,

–   der henviser til erklæringen fra sin formand af 10. oktober 2011 om voldsomme sammenstød i Egypten,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2011/522/FUSP om ændring af afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien, Rådets afgørelse 2011/523/EU om delvis suspension af anvendelsen af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Syriske Arabiske Republik, Rådets forordning (EU) nr. 878/2011 af 2. september 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 442/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og Rådets forordning (EU) nr. 1011/2011 af 13. oktober 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 442/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien,

–   der henviser til redegørelserne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 8. og 31. juli 2011, af 1., 4., 18., 19., 23. og 30. august 2011, af 2. og 23. september og af 12. oktober 2011,

–   der henviser til Rådets konklusioner om Syrien af 18. juli og 10. oktober 2011,

–   der henviser til den fælles meddelelse "En ny tilgang til nabolande i forandring" af 25. maj 2011 fra Kommissionen og den højtstående repræsentant til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget,

–   der henviser til erklæringen af 3. august 2011 fra formandskabet for FN's Sikkerhedsråd,

–   der henviser til UNHRC's resolution af 23. august 2011 om menneskerettighedssituationen i Den Syriske Arabiske Republik,

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som Syrien har tiltrådt,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at den fredelige demonstration, som koptiske kristne indledte den 9. oktober 2011 efter angrebet på en koptisk kirke i landsbyen Marinab i Aswan-provinsen, blev brutalt nedkæmpet af den egyptiske hær, hvilket resulterede i 25 døde, de fleste koptiske kristne, og flere hundrede sårede;

B.  der henviser til, at det egyptiske statsfjernsyn provokerede flere voldshandlinger, da befolkningen blev opfordret til at “beskytte hæren”, en opfordring, som de islamiske ekstremister reagerede på; der henviser til, at to uafhængige medieforetagender blev stormet af sikkerhedsstyrker og tvunget til at lukke;

C. der henviser til, at kristne forretninger og virksomheder i Kairo ifølge beretninger derudover blev udsat for plyndringer;

D. der henviser til, at de koptiske kristne udgør ca. 10 % af den egyptiske befolkning; der henviser til, at der gentagne gange har fundet voldshandlinger sted mod de koptiske kristne i Egypten i de seneste år, og at kopternes sikkerhed synes at være blevet forværret siden revolutionens begyndelse;

E.  der henviser til, at den egyptiske forfatning garanterer trosfrihed og frihed til udøvelse af religiøse ritualer;

F.  der henviser til, at Den Europæiske Union er en af Egyptens vigtigste internationale donorer, og at den har givet betydelige finansielle og andre tilsagn om støtte til den politiske overgang;

G. der henviser til, at Den Europæiske Union gentagne gange har givet udtryk for, at den går ind for religions-, samvittigheds- og tankefrihed, og har understreget, at regeringerne i hele verden er forpligtet til at garantere disse frihedsrettigheder;

H. der henviser til, at der vil finde parlamentariske valg med forskellige runder sted i de kommende måneder fra den 28. november 2011;

I.   der henviser til, at der siden marts har fundet protester og demonstrationer sted i mange mindre og større byer i Syrien;

J.   der henviser til, at det anslås, at mindst 3.000 mennesker er blevet dræbt under protesterne, og at dette tal er steget støt, eftersom de syriske myndigheder har reageret med stigende brutalitet samtidig med, at langt flere borgere anses for at være blevet såret under protesterne;

K. der henviser til, at højkommissærens undersøgelsesmission af 19. august 2011 fandt beviser for i hundredvis af summariske henrettelser, anvendelse af skarp ammunition mod demonstranter, udbredt indsættelse af snigskytter under protester, tilbageholdelse og tortur af personer i alle aldre, blokader af landsbyer og byer fra sikkerhedsstyrkernes side og ødelæggelse af vandforsyninger;

L.  der henviser til, at syriske borgere bliver udsat for vilkårlige anholdelser og fængslinger uden rettergang eller stilles for en militærdomstol og hverken har noget uafhængigt retsvæsen til at forsvare sig eller ytringsfrihed og lovsikret ret til at demonstrere;

M. der henviser til, at det forlyder, at regeringsstyrker overalt i Syrien holder større og mindre byer belejret og formener indbyggerne adgang til fødevarer, lægemiddelforsyninger og kommunikationsmidler;

N. der henviser til, at præsident Bashar al-Assad trods mange offentlige erklæringer med løfter om politisk reform ikke har gjort noget for at gennemføre en specifik dagsorden, der kunne sikre offentlige frihedsrettigheder og retsvæsenets uafhængighed og forhindre den syriske regering i at krænke menneskerettighederne;

O. der henviser til, at den syriske regering anvender den såkaldte Supreme State Security Court (SSSC), en særdomstol, der står uden for det almindelige strafferetlige system, til at retsforfølge politiske aktivister og menneskerettighedsforkæmpere;

P.  der henviser til, at Golfstaternes Samarbejdsråd vil samarbejde med myndighederne i Syrien om at påbegynde overgangen til frie valg og præsident Assads magtoverdragelse;

Q. der henviser til, at EU’s medlemsstater den 2. september og den 13. oktober 2011nåede til enighed om udvidede sanktioner ud over de allerede eksisterende restriktioner over for Syrien;

1.  fordømmer stærkt den egyptiske hærs og ekstremisternes voldshandlinger over for kopterne den 9. oktober 2011 og andre former for sekterisk vold og udtrykker deltagelse med ofrene og deres familier;

2.  glæder sig over tilsagnene fra den egyptiske regering den 10. oktober 2011, herunder om nedsættelsen af et undersøgelsesudvalg, indledningen af en juridisk undersøgelse foretaget af statsanklagerens kontor og militæranklagerens kontor, forelæggelsen af et forslag til dekret til legalisering af eksisterende ikke-autoriserede religiøse institutioners status, fortsatte bestræbelser på at vedtage en fælles kodeks for opførelse af religiøse institutioner og tilføjelsen af en ny artikel til den egyptiske straffelov om forbrydelsen "diskriminering";

3.  glæder sig endvidere over, at nationalrådet for menneskerettigheder i Egypten har nedsat en undersøgelsesmission;

4.  opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at give garanti for de forskellige undersøgelsers uafhængighed og upartiskhed ved at give tilladelse til hensigtsmæssig kontrol;

5.  opfordrer de egyptiske myndigheder til at sikre, at koptiske kristne og medlemmer af andre religiøse samfund og mindretal kan udøve samtlige menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder – herunder retten til frit at vælge og skifte religion – og forhindre enhver diskriminering af dem;

6.  opfordrer derfor de egyptiske myndigheder til at genbehandle artikel 2 i den egyptiske forfatning, hvori det hedder, at den islamiske shariah’s principper er hovedkilden til den egyptiske lovgivning, og til at sikre, at alle forfatningsmæssige bestemmelser er vidtspændende og ikke giver mulighed for diskriminering af noget menneske i det egyptiske samfund;

7.  er bekymret over udtalelserne fra generalmajor Rouini, et nuværende medlem af de væbnede styrkers øverste råd, i et TV-interview i Al Qahera Al Youm (Cairo Today) den 10. maj 2011, hvorunder han sagde, at hele den egyptiske hær og befolkning tilhører salafist-bevægelsen;

8.  opfordrer den høje repræsentant og Kommissionen til at genbehandle EU’s finansielle tilsagn over for Egypten og sikre strenge betingelser, således at den finansielle støtte kun udbetales, når de egyptiske myndigheder kan bevise, at de har gjort alt, hvad der står i deres magt for at garantere de grundlæggende menneskerettigheder, herunder religions- eller trosfrihed, for alle egyptere;

9.  opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til øjeblikkeligt at frigive Maikel Nabil Sanad, en 26 år gammel blogger, som er idømt tre års fængsel for at have kritiseret det egyptiske militærs magtudøvelse over for demonstranter på Tahrir-pladsen og for at have nægtet at udføre militærtjeneste, og som på indeværende tidspunkt er gået i sultestrejke;

10. opfordrer indtrængende de væbnede styrkers øverste råd (SCAF) til at genbehandle deres afgørelse om ikke at give udenlandske observatører tilladelse til at overvære de parlamentariske valg, som indledes den 28. november 2011; anmoder SCAF om at modtage en delegation af medlemmer af Europa-Parlamentet som led i en valgobservationsmission;

11. går stærkt ind for Rådets konklusioner af 10. oktober 2011, hvori præsident Assad opfordres til at træde tilbage, for at der kan finde en politisk overgang sted, og udtrykker skuffelse over den manglende fælles reaktion fra FN’s Sikkerhedsråd i forbindelse med de syriske myndigheders brutale fremfærd;

12. kræver, at den syriske regering garanterer beskyttelse af demonstranter mod angreb, støtter demonstranternes ret til at deltage i fredelige demonstrationer og sikrer ytringsfrihed; opfordrer derfor den syriske regering til øjeblikkeligt at ophøre med volden mod fredelige demonstranter;

13. udtrykker bekymring over beretninger om voldsomme sammenstød og fordømmer den øgede tilstedeværelse blandt demonstranterne af islamistiske grupper, som er bevæbnet med indsmuglede våben, tilskynder til jihad og skyder på sikkerhedsstyrkerne, således at der på denne måde opstår risiko for borgerkrig over en bred sekterisk front;

14. opfordrer den syriske regering til at iværksætte en uafhængig, effektiv og gennemsigtig undersøgelse af sikkerhedsstyrkernes aktioner, navnlig af de aktiviteter, der gennemføres af præsidentens bror, som er øverstkommanderende for specialstyrkerne, og til at gøre ansvar gældende over for alle medlemmer af sikkerhedstjenesten, der har skudt på eller givet ordre til at skyde med skarpt på ubevæbnede demonstranter;

15. opfordrer den syriske regering til at afstå fra vilkårlige anholdelser og tilbageholdelse af politiske aktivister, menneskerettighedsforkæmpere og journalister og til at frigive alle samvittighedsfanger; opfordrer de syriske myndigheder til offentligt at aflægge regnskab for alle, der er blevet dræbt, såret eller som fortsat savnes;

16. er alvorligt bekymret for, at de syriske myndigheders intimidering måske udvides til at omfatte oppositionsaktivister i eksil;

17. opfordrer de syriske myndigheder til at standse regeringens censur af lokale og udenlandske publikationer, bringe regeringens repressive kontrol af aviser og andre publikationer til ophør og ophæve restriktionerne for anvendelse af kommunikationsmidler og internet;

18. opfordrer den syriske regering til at give menneskerettighedsorganisationer og medarbejdere i humanitære organisationer øjeblikkelig og uhindret adgang;

19. glæder sig over de sanktioner, som EU-medlemsstaterne indførte den 2. september og den 13. oktober 2011; opfordrer EU til at danne fælles front i sine kontakter med de syriske myndigheder;

20. glæder sig over den resolution, som De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd har vedtaget, og opfordrer den syriske regering til fuldt ud at samarbejde med FN's højkommissær for menneskerettigheder;

21. glæder sig over Tyrkiets og Saudi Arabiens fordømmelse af det syriske regime og over Tyrkiets rolle i forbindelse med modtagelsen af flygtninge; beklager, at Iran fortsat støtter præsident Al Assads stejle holdning og brutale undertrykkelse af hans folk;

22. efterlyser en åben og fredelig dialog mellem den syriske regering og det syriske folk; opfordrer på det kraftigste den syriske regering til at handle i overensstemmelse med dens offentligt afgivne løfter og ufortøvet iværksætte demokratiske reformer under fuld respekt for alle mindretalsgrupper; opfordrer indtrængende præsident Assad til at anerkende det syriske folks afvisning af hans regime og til at træde tilbage ud fra hensynet til Syriens interesser og befolkningens enhed;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, de væbnede styrkers øverste råd i Egypten, Den Arabiske Ligas generalsekretær og Den Syriske Arabiske Republiks regering og parlament.