Πρόταση ψηφίσματος - B7-0548/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0548/2011

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο και στη Συρία ιδίως όσον αφορά τις χριστιανικές κοινότητες

  24.10.2011

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

  Charles Tannock, Peter van Dalen, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba εξ ονόματος της Ομάδας ECR

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0542/2011

  Διαδικασία : 2011/2881(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0548/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0548/2011
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0548/2011

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο και στη Συρία ιδίως όσον αφορά τις χριστιανικές κοινότητες

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αίγυπτο και την Συρία, καθώς και το ψήφισμά του, της 20ης Ιανουαρίου 2011, σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της ελευθερίας της θρησκείας,

  –       έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου και δη το άρθρο 2 αυτής,

  –       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Catherine Ashton, της 10ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τη βία την Αίγυπτο,

  –       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Προέδρου του, της 10ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τις βίαιες συγκρούσεις στην Αίγυπτο,

  –       έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/522/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της απόφασης 2011/273/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας, την απόφαση 2011/523/ΕΕ του Συμβουλίου, για τη μερική αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, τον κανονισμό (EE) αριθ. 878/2011 του Συμβουλίου, της 2ας Σεπτεμβρίου 2011 , για τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2011 του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία,

  –       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σχετικά με την Συρία, με ημερομηνίες 8 και 31 Ιουλίου 2011, 1, 4, 18, 19, 23 και 30 Αυγούστου, 2 και 23 Σεπτεμβρίου και 12 Οκτωβρίου 2011,

  –       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Συρία, της 18ης Ιουλίου και 10ης Οκτωβρίου 2011,

  –       έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 25ης Μαΐου 2011,

  –       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, της 3ης Αυγούστου 2011,

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εξέδωσε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, της 23ης Αυγούστου 2011,

  –       έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

  –       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα ("ICCPR"), του 1966, στο οποίο η Συρία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

  Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρηνική διαδήλωση των κοπτών χριστιανών, η οποία διοργανώθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2011 μετά την επίθεση εναντίον κοπτικής εκκλησίας στο χωριό Marinab της επαρχίας Aswan, καταπνίγηκε με ωμότητα από τον αιγυπτιακό στρατό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους παραπάνω από 25 άτομα, στην πλειοψηφία τους κόπτες χριστιανοί, και να τραυματιστούν εκατοντάδες·

  Β.     λαμβάνοντας υπόψη την κλιμάκωση της βίας για την οποία ευθύνεται η αιγυπτιακή κρατική τηλεόραση όταν μετέδωσε έκκληση «για προστασία του στρατού», στην οποία ανταποκρίθηκαν ισλαμιστές εξτρεμιστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων, δύο ανεξάρτητοι σταθμοί ενημέρωσης δέχτηκαν εισβολή και εξαναγκάστηκαν να κλείσουν από τις δυνάμεις ασφαλείας·

  Γ.     λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες καταγγελίες που έχουν γίνει, σύμφωνα με τις οποίες λεηλατήθηκαν καταστήματα και επιχειρήσεις χριστιανών στο Κάιρο·

  Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κόπτες χριστιανοί αποτελούν περίπου το 10% του αιγυπτιακού πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι πράξεις βίας έχουν σημειωθεί κατ `επανάληψη εναντίον των κοπτών χριστιανών της Αιγύπτου τα τελευταία χρόνια και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η κατάστασή τους από άποψη ασφάλειας έχει επιδεινωθεί από την έναρξη της επανάστασης και έπειτα·

  Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Αιγύπτου εγγυάται την ελευθερία πίστεως και την ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας·

  ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στους κύριους διεθνείς δωρητές της Αιγύπτου και έχει αναλάβει σημαντικές οικονομικές και λοιπές δεσμεύσεις για να υποστηρίξει την πολιτική μετάβαση·

  Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατ' επανάληψη εκφράσει την προσήλωσή της στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας και έχει τονίσει ότι οι κυβερνήσεις έχουν το καθήκον να εγγυώνται τις ελευθερίες αυτές σε ολόκληρο τον κόσμο·

  Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να πραγματοποιηθούν διάφοροι γύροι κοινοβουλευτικών εκλογών στους προσεχείς μήνες, αρχής γενομένης από τις 28 Νοεμβρίου 2011·

  Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Μάρτιο και έπειτα έχουν πραγματοποιηθεί διαδηλώσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές πόλεις και κοινότητες στη Συρία·

  Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3000 άτομα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται σταθερά διότι η αντίδραση των συριακών αρχών γίνεται ολοένα και ωμότερη· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ακόμη περισσότεροι πολίτες πρέπει να έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων·

  ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη διερευνητική αποστολή του Ύπατου Αρμοστή στις 19 Αυγούστου προέκυψαν στοιχεία για εκατοντάδες εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες, για τη χρήση ενεργών πυρομαχικών κατά των διαδηλωτών, την εκτεταμένη ανάπτυξη ελεύθερων σκοπευτών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, την κράτηση και το βασανισμό ανθρώπων κάθε ηλικίας, τον αποκλεισμό μικρών και μεγάλων πόλεων από τις δυνάμεις ασφαλείας και την καταστροφή αποθεμάτων νερού·

  ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Συρίας υφίστανται αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις χωρίς δίκη ή προσάγονται ενώπιον στρατοδικείων χωρίς να υπάρχει ούτε ανεξάρτητη δικαστική εξουσία που θα τους υπερασπιστεί, ούτε ελευθερία του τύπου, ούτε δικαίωμα διαδήλωσης νόμιμα κατοχυρωμένο·

  ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, πόλεις και οικισμοί σε ολόκληρη τη Συρία τελούν υπό την πολιορκία φιλοκυβερνητικών δυνάμεων και στερούνται τροφίμων, φαρμάκων και διαύλων επικοινωνίας·

  ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πολυάριθμες δημόσιες δηλώσεις με τις οποίες δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις, ο Πρόεδρος Μπασάρ Αλ Άσαντ δεν έχει προβεί σε καμία δράση για την υλοποίηση συγκεκριμένου προγράμματος που θα διασφάλιζε τις δημόσιες ελευθερίες και τη δικαστική ανεξαρτησία και θα απέτρεπε την συριακή κυβέρνηση από πράξεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η συριακή κυβέρνηση χρησιμοποιεί το Ανώτατο Δικαστήριο Κρατικής Ασφαλείας (SSSC), ένα ειδικό δικαστήριο εκτός του τακτικού συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, για να δικάζει πολιτικούς ακτιβιστές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

  ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου σκοπεύει να εργαστεί από κοινού με τις αρχές της Συρίας προκειμένου να ξεκινήσει η μεταβατική πορεία με κατεύθυνση τις ελεύθερες εκλογές και την μεταβίβαση της εξουσίας από τον Πρόεδρο Ασάντ·

  ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Σεπτεμβρίου και στις 13 Οκτωβρίου, τα κράτη μέλη της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για εκτεταμένες κυρώσεις που θα εφαρμοστούν επιπλέον των υφιστάμενων περιορισμών που έχουν ήδη επιβληθεί στη Συρία·

  1.      καταδικάζει σθεναρά τόσο τη βία που άσκησαν εναντίον των κοπτών στις 9 Οκτωβρίου 2011 ο αιγυπτιακός στρατός και οι εξτρεμιστές όσο και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση σεκταριστικής βίας και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τα θύματα και προς τους συγγενείς τους·

  2.      εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο στις 10 Οκτωβρίου 2011, δεσμεύσεις στις οποίες περιλαμβάνεται η σύσταση διερευνητικής των πραγμάτων Επιτροπής, μια δικαστική έρευνα της εισαγγελίας και του γραφείου του στρατιωτικού εισαγγελέα, η υποβολή σχεδίου διατάγματος για την νομιμοποίηση των υπαρχόντων τόπων λατρείας που δεν διαθέτουν άδεια, η συνέχιση των προσπαθειών για να εγκριθεί κοινός κώδικας ανοικοδόμησης τόπων λατρείας και η προσθήκη στον αιγυπτιακό ποινικό κώδικα νέου άρθρου για το ποινικό αδίκημα της «εφαρμογής διακρίσεων»·

  3.      εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την σύσταση διερευνητικής των πραγμάτων αντιπροσωπείας του εθνικού συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο·

  4.      παροτρύνει τις αιγυπτιακές αρχές να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των διαφόρων ερευνών μέσω της πρόβλεψης κατάλληλης εποπτείας·

  5.      καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να μεριμνήσουν προκειμένου οι κόπτες χριστιανοί και τα μέλη άλλων θρησκευτικών ομάδων και μειονοτήτων να απολαμβάνουν ολόκληρο το φάσμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να επιλέγουν και να αλλάζουν ελεύθερα θρησκεία, τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας όσο και σε επίπεδο πραγματικότητας, και προκειμένου να αποτρέπεται οποιαδήποτε διάκριση εναντίον τους·

  6.      καλεί συνεπώς τις αιγυπτιακές αρχές να αναθεωρήσουν το άρθρο 2 του Συντάγματος της Αιγύπτου, σύμφωνα με το οποίο οι αρχές της ισλαμικής σαρία αποτελούν την κύρια πηγή της αιγυπτιακής νομοθεσίας και να μεριμνήσουν ώστε καμία συνταγματική διάταξη να μην αφήνει περιθώριο διάκρισης εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ή τμήματος της αιγυπτιακής κοινωνίας·

  7.      εκφράζει την ανησυχία του για τις δηλώσεις στις οποίες προέβη ο Υποστράτηγος Rouini, εν ενεργεία μέλος του ανώτατου συμβουλίου των ενόπλων δυνάμεων, στο πλαίσιο τηλεοπτικής συνέντευξης για την εκπομπή Al Qahera Al Youm («Το Κάιρο σήμερα»), σύμφωνα με τις οποίες δηλώσεις ολόκληρος ο στρατός και ο πληθυσμός της Αιγύπτου είναι σαλαφιστές·

  8.      καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να επανεξετάσουν τις οικονομικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ ενώπιον της Αιγύπτου με σκοπό να υπόκειται η υλοποίηση αυτών σε αυστηρούς όρους και να εκταμιεύεται οικονομική ενίσχυση μόνον εφόσον οι αιγυπτιακές αρχές μπορούν να αποδείξουν ότι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, όλων ανεξαιρέτως των Αιγυπτίων·

  9.      παροτρύνει τις αιγυπτιακές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τον Maikel Nabil Sanad, έναν 26χρονο μπλόγκερ που πραγματοποιεί τώρα απεργία πείνας και έχει καταδικαστεί σε τρία χρόνια φυλάκισης διότι άσκησε κριτική κατά της βίας που χρησιμοποίησε ο αιγυπτιακός στρατός εναντίον των διαδηλωτών της Πλατείας Tahrir και διότι είναι αντιρρησίας συνείδησης··

  10.    παροτρύνει το ανώτατο συμβούλιο των ενόπλων δυνάμεων (SCAF) να επανεξετάσει την απόφασή του, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η παρουσία ξένων παρατηρητών στις κοινοβουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου 2011· ζητεί από το SCAF να δεχτεί αντιπροσωπεία μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο αποστολής εκλογικών παρατηρητών·

  11.    τάσσεται σθεναρά υπέρ των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα οποία καλείται ο Πρόεδρο Ασάντ να εγκαταλείψει την εξουσία και να επιτρέψει να πραγματοποιηθεί η δημοκρατική μετάβαση· εκφράζει την απογοήτευσή του για την απουσία κοινής απάντησης εκ μέρους του Συμβουλίου Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τις ωμότητες των συριακών αρχών·

  12.    επιμένει ότι η κυβέρνηση της Συρίας οφείλει να διασφαλίσει την προστασία των διαδηλωτών από οποιαδήποτε επίθεση και να προστατέψει το δικαίωμα των διαδηλωτών να συμμετάσχουν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και να εγγυηθεί την ελευθερία της έκφρασης· καλεί συνεπώς την κυβέρνηση της Συρίας να τερματίσει άμεσα την χρήση βίας εναντίον φιλειρηνικών διαδηλωτών·

  13.    εκφράζει την ανησυχία του για τις μαρτυρίες περί βίαιων συγκρούσεων και καταδικάζει την αυξημένη παρουσία στους κόλπους των διαδηλωτών ενόπλων ισλαμιστών με παρανόμως εισαχθέντα όπλα, οι οποίοι καλούν σε ιερό πόλεμο (τζιχάντ) και πυροβολούν εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, με κίνδυνο να ξεσπάσει ολοκληρωτικός εμφύλιος πόλεμος βάσει θρησκευτικών ή ιδεολογικών διαιρέσεων·

  14.    καλεί την κυβέρνηση της Συρίας να διενεργήσει ανεξάρτητη, αποτελεσματική και διαφανή έρευνα με αντικείμενο τις ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας και ιδίως τις ενέργειες του αδερφού του Προέδρου, διοικητή των ειδικών δυνάμεων, και να προσαγάγει στη δικαιοσύνη οποιοδήποτε στέλεχος των δυνάμεων ασφαλείας πυροβόλησε ή διέταξε πυρ με χρήση πραγματικών πυρών εναντίον αόπλων διαδηλωτών

  15.    καλεί την κυβέρνηση της Συρίας να δώσει τέρμα στις αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις πολιτικών ακτιβιστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων και να απελευθερώσει όλους τους κρατούμενους συνείδησης· καλεί τις αρχές της Συρίας να δώσουν δημοσίως λόγο για την τύχη κάθε νεκρού, κάθε τραυματία και κάθε αγνοουμένου·

  16.    εκφράζει σοβαρές ανησυχίες ότι οι ενέργειες εκφοβισμού των συριακών αρχών εκτείνονται ενδεχομένως μέχρι τα εξόριστα στελέχη της αντιπολίτευσης·

  17.    καλεί τις αρχές της Συρίας να σταματήσουν την κυβερνητική λογοκρισία που ασκείται σε τοπικά και ξένα έντυπα, να δώσουν τέρμα στον καταπιεστικό κυβερνητικό έλεγχο που ασκείται επί εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων και να άρουν τις απαγορεύσεις που έχουν επιβληθεί στις επικοινωνίες και στο διαδίκτυο·

  18.    καλεί την κυβέρνηση της Συρίας να επιτρέψει την άμεση και άνευ όρων πρόσβαση στις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα στελέχη των ανθρωπιστικών οργανώσεων·

  19.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τις κυρώσεις που επέβαλαν στις 2 Σεπτεμβρίου και στις 13 Οκτωβρίου τα κράτη μέλη της ΕΕ· καλεί την ΕΕ να επιδείξει ενωμένο μέτωπο στις επαφές της με τις αρχές της Συρίας·

   

  20.    εκφράζει την ικανοποίησή του για το ψήφισμα που ενέκρινε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και καλεί την κυβέρνηση της Συρίας να συνεργαστεί πλήρως με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

   

  21.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την καταδίκη του συριακού καθεστώτος από την Τουρκία και την Σαουδική Αραβία και χαιρετίζει τον ρόλο της Τουρκίας στην υποδοχή προσφύγων· εκφράζει την λύπη του για την συνεχιζόμενη υποστήριξη που παρέχει το Ιράν στην αδιαλλαξία και στην ωμότητα με την οποία ο Πρόεδρος Αλ Άσαντ καταπνίγει τα αιτήματα του λαού του·

  22.    ζητεί να υπάρξει ανοικτός και φιλειρηνικός διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης της Συρίας και του λαού της Συρίας· προτρέπει εντόνως την κυβέρνηση της Συρίας να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε δημοσίως και να εφαρμόσει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις χωρίς χρονοτριβή και με πλήρη σεβασμό για όλες τις μειονοτικές ομάδες· παροτρύνει τον Πρόεδρο Αλ Άσαντ να παραδεχτεί το γεγονός ότι ο συριακός λαός έχει απορρίψει το καθεστώς του και να εγκαταλείψει την εξουσία για το καλό της Συρίας και για την ενότητα του λαού του·

  22.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στο Ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου, στον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου και στη κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας.