Förslag till resolution - B7-0548/2011Förslag till resolution
B7-0548/2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Egypten och Syrien, särskilt för de kristna samfunden

24.10.2011

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Peter van Dalen, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0542/2011

Förfarande : 2011/2881(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0548/2011
Ingivna texter :
B7-0548/2011
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0548/2011

Europaparlamentets resolution om situationen i Egypten och Syrien, särskilt för de kristna samfunden

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Egypten och Syrien, och av sin resolution av den 20 januari 2011 om situationen för kristna när det gäller religionsfrihet,

–   med beaktande av associeringsavtalet mellan EU och Egypten, särskilt artikel 2,

–   med beaktande av uttalandet av den 10 oktober 2011 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, om våldet i Egypten,

–   med beaktande av uttalandet av den 10 oktober 2011 från talmannen om våldsamma sammandrabbningar i Egypten,

–   med beaktande av rådet beslut 2011/522/Gusp av den 2 september 2011 om ändring av beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien, rådets beslut 2011/523/EU av den 2 september 2011 om partiellt tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken, rådets förordning (EU) nr 878/2011 av den 2 september 2011 om ändring av förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien samt rådets förordning (EU) nr 1011/2011 av den 13 oktober 2011 om ändring av rådets förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien,

–   med beaktande av uttalandena av den 8 och 31 juli, den 1, 4, 18, 19, 23 och 30 augusti, den 2 och 23 september och den 12 oktober 2011 från vice ordföranden/den höga representanten, om Syrien,

–   med beaktande av slutsatserna från rådets möten den 18 juli och 10 oktober 2011, om Syrien,

–   med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 25 maj 2011 om en ny respons på ett grannskap i förändring från kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén,

–   med beaktande av uttalandet av den 3 augusti 2011 från FN:s säkerhetsråds ordförandeskap,

–   med beaktande av den resolution som FN:s råd för mänskliga rättigheter antog den 23 augusti 2011 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Arabrepubliken Syrien,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som Syrien har anslutit sig till,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 9 oktober 2011 genomförde kristna kopter en fredlig demonstration efter det att en koptisk kyrka hade attackerats i byn Marinab i guvernoratet Assuan. Demonstrationen slogs brutalt ner av den egyptiska armén, vilket resulterade i 25 döda, de flesta kopter, och flera hundra skadade.

B.  Våldet eggades av att den egyptiska statliga televisionen uppmanade människor att ”försvara armén”, ett upprop som islamistiska extremister besvarade. Samtidigt stormade säkerhetsstyrkor två oberoende mediekontor och tvingade dem att stänga.

C. Det förekommer dessutom rapporter om att kristna affärer och företag i Kairo plundrades.

D. Kristna kopter utgör cirka 10 procent av den egyptiska befolkningen. Under de senaste åren har kopter vid upprepade tillfällen utsatts för våld i Egypten, och säkerhetsläget för kopterna verkar ha försämrats sedan revolutionen inleddes.

E.  Egyptens författning garanterar friheten att välja trosuppfattning och friheten att utöva religiösa ceremonier.

F.  Europeiska unionen är en av de största internationella givarna av bistånd till Egypten och har gett avsevärda bidrag, både finansiellt och genom andra åtaganden, för att stödja den politiska övergångsprocessen.

G. EU har upprepade gånger uttryckt sitt stöd för tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet och har betonat att regeringar är skyldiga att garantera dessa friheter överallt i världen.

H. Flera valomgångar i parlamentsvalet är planerade under de kommande månaderna, med början den 28 november 2011.

I.   Sedan i mars har protester och demonstrationer ägt rum i många städer i Syrien.

J.   Minst 3 000 personer beräknas ha dödats i samband med protesterna, en siffra som stiger hela tiden eftersom de syriska myndigheterna har svarat med allt större brutalitet, och antalet medborgare som skadats under protesterna tros vara betydligt högre.

K. FN:s höga kommissionärs undersökningsuppdrag den 19 augusti 2011 fann bevis för hundratals summariska avrättningar, användning av skarp ammunition mot demonstranter, utbredd utplacering av krypskyttar under protesterna, fängslande och tortyr av människor i alla åldrar, blockader av städer och byar från säkerhetsstyrkornas sida och förstörelse av dricksvattnet.

L.  Medborgarna i Syrien utsätts för godtyckliga arresteringar och fängslanden utan rättegång, eller rättegång inför militärdomstol utan någon oberoende rättsinstans som försvarar dem, och de är inte garanterade yttrandefrihet eller rätt att demonstrera genom lagen.

M. Enligt rapporter är städer runtom i Syrien belägrade av regeringsledda styrkor, och man saknar tillgång till livsmedel, läkemedel och kommunikation.

N. Trots många offentliga uttalanden med löften om politisk reform har president Bashar al‑Assad underlåtit att genomföra en särskild agenda som garanterar medborgerliga friheter och ett oberoende rättsväsen och som förbjuder Syriens regering att kränka de mänskliga rättigheterna.

O. Syriens regering använder den högsta statliga säkerhetsdomstolen (SSSC), som är en särskild domstol utanför det ordinarie straffrättssystemet, för att ställa politiska aktivister och människorättsförsvarare inför rätta.

P.  Gulfstaternas samarbetsråd kommer att samarbeta med myndigheterna i Syrien för att inleda övergången mot fria val och överlämnandet av befogenheter från president Assad.

Q. Den 2 september och 13 oktober 2011 enades EU:s medlemsstater om att vidta ytterligare sanktioner utöver de sanktioner som redan tillämpas på Syrien.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftigt det våld som den egyptiska armén och extremister utövade mot kopterna den 9 oktober 2011, och allt annat sekteristiskt våld, och uttrycker sitt deltagande med offren och deras anhöriga.

2.  Europaparlamentet välkomnar utfästelserna den 10 oktober 2011 från det egyptiska kabinettet om att bland annat inrätta en undersökningskommission, låta den allmänna och den militära åklagarmyndigheten genomföra en rättslig utredning, lägga fram ett förslag till förordning som legaliserar sådana religiösa byggnader som uppförts utan tillbörliga tillstånd, fortsätta insatserna för att anta en gemensam kod för byggnation av religiösa byggnader samt lägga till en ny artikel i den egyptiska strafflagen om brottet ”diskriminering”.

3.  Europaparlamentet välkomnar dessutom att det nationella rådet för de mänskliga rättigheterna genomför ett undersökningsuppdrag i Egypten.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de egyptiska myndigheterna att se till att de olika undersökningarna genomförs på ett oberoende och opartiskt sätt genom att tillåta ordentlig kontroll.

5.  Europaparlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att säkerställa att kristna kopter och medlemmar av andra religiösa samfund och minoriteter garanteras fullständiga mänskliga rättigheter och grundläggande friheter – inbegripet rätten att fritt välja att bekänna sig till en religion eller byta religion – enligt lag och i praktiken, samt att förhindra alla former av diskriminering av dem.

6.  Europaparlamentet uppmanar därför de egyptiska myndigheterna att se över artikel 2 i den egyptiska författningen, enligt vilken egyptisk lagstiftning främst bygger på principerna i den islamiska sharialagen, och se till att alla konstitutionella bestämmelser är inkluderande och inte ger utrymme för diskriminering av någon i det egyptiska samhället.

7.  Europaparlamentet är oroat över uttalandena från generalmajor Rouini, nuvarande medlem av det styrande militärrådet, i en tv-intervju i Al Qahera Al Youm (Cairo Today) den 10 maj 2011, om att hela Egyptens armé och befolkning är salafister.

8.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och kommissionen att se över EU:s finansiella åtaganden till Egypten och att garantera sträng villkorlighet så att finansiellt bistånd endast ges när de egyptiska myndigheterna kan bevisa att de har gjort allt i sin makt för att garantera alla egyptiers grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive religionsfrihet och trosfrihet.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de egyptiska myndigheterna att omedelbart frige Maikel Nabil Sanad, en 26-årig bloggare som för närvarande hungerstrejkar efter att ha blivit dömd till tre års fängelse för att ha kritiserat den egyptiska militärens användning av våld mot demonstranter på Tahrir-torget och för hans värnpliktsvägran.

10. Europaparlamentet uppmanar med kraft det styrande militärrådet att se över sitt beslut att inte låta utländska observatörer närvara vid parlamentsvalet som ska inledas den 28 november 2011. Parlamentet uppmanar militärrådet att ta emot en delegation av ledamöter från Europaparlamentet på valövervakningsuppdrag.

11. Europaparlamentet ger sitt fulla stöd till rådets slutsatser av den 10 oktober 2011, där president Assad uppmanas att avgå och låta den demokratiska övergångsprocessen få ha sin gång, och uttrycker sin besvikelse över avsaknaden av ett gemensamt svar från FN:s säkerhetsråd på de syriska myndigheternas brutala agerande.

12. Europaparlamentet insisterar på att Syriens regering ska garantera demonstranter skydd mot attacker och värna om rätten för demonstrerande människor att delta i fredliga demonstrationer för att garantera yttrandefrihet. Parlamentet kräver därför att Syriens regering omedelbart upphör med våldet mot fredliga demonstranter.

13. Europaparlamentet uttrycker sin oro över rapporter om våldsamma sammandrabbningar och fördömer den ökade närvaron bland demonstranter av beväpnade islamistiska styrkor med insmugglade vapen, som uppmanar till jihad och skjuter mot säkerhetsstyrkor, vilket riskerar att leda till fullskaligt inbördeskrig med sekteristisk grund.

14. Europaparlamentet uppmanar Syriens regering att inleda en oberoende, effektiv och öppen utredning av säkerhetsstyrkornas agerande och i synnerhet presidentens brors förehavanden i egenskap av befälhavare för specialstyrkorna, och att ställa all den säkerhetsstyrkepersonal till svars som beskjutit eller gett order om att beskjuta obeväpnade demonstranter med skarp ammunition.

15. Europaparlamentet uppmanar Syriens regering att upphöra med godtyckliga arresteringar och kvarhållanden av politiska aktivister, människorättsförsvarare och journalister, och att frige alla samvetsfångar. Parlamentet kräver att Syriens myndigheter offentligt redogör för alla dem som har dödats eller skadats och alla som fortfarande saknas.

16. Europaparlamentet uttrycker stor oro över att hotelser från syriska myndigheter kan komma att bredas ut även till oppositionella som lever i exil.

17. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Syrien att sätta stopp för regeringens censur av lokala och utländska publikationer, upphöra med den repressiva statliga kontrollen av tidningar och andra publikationer samt upphäva restriktionerna på kommunikation och internet.

18. Europaparlamentet uppmanar Syriens regering att bevilja omedelbart och förbehållslöst tillträde för människorättsorganisationer och hjälparbetare.

19. Europaparlamentet välkomnar de sanktioner som EU:s medlemsstater införde den 2 september och 13 oktober 2011. Parlamentet uppmanar EU att visa upp en enad front i sina mellanhavanden med de syriska myndigheterna.

20. Europaparlamentet välkomnar den resolution som antagits av FN:s råd för mänskliga rättigheter, och uppmanar Syriens regering att fullt ut samarbeta med FN:s höga kommissionär för mänskliga rättigheter.

21. Europaparlamentet ser positivt på Turkiets och Saudiarabiens fördömande av den syriska regimen och på Turkiets roll som mottagare av flyktingar. Parlamentet beklagar Irans fortsatta stöd för president Assads omedgörliga förhållningssätt och brutala förtryck av sin befolkning.

22. Europaparlamentet efterlyser en öppen och fredlig dialog mellan Syriens regering och den syriska befolkningen. Parlamentet uppmanar med kraft Syriens regering att fullgöra sina offentliga åtaganden och omgående genomföra demokratiska reformer, med full respekt för alla minoritetsgrupper. Parlamentet uppmanar med kraft president Assad att erkänna att den syriska befolkningen förkastat hans regim och avgå för Syriens bästa och för enigheten i landets befolkning.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Egyptens styrande militärråd, Arabförbundets generalsekreterare och Arabrepubliken Syriens regering och parlament.