Предложение за резолюция - B7-0572/2011Предложение за резолюция
B7-0572/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно отворено и неутрално интернет пространство в Европа

7.11.2011

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7-0641/2011
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

Herbert Reul от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

Процедура : 2011/2866(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0572/2011
Внесени текстове :
B7-0572/2011
Приети текстове :

B7‑0572/2011

Резолюция на Европейския парламент относно отворено и неутрално интернет пространство в Европа

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите (COM(2011)0222 окончателен) от 19 април 2011 г., озаглавено „Отворено и неутрално интернет пространство в Европа“,

–   като взе предвид въпроса от 12 октомври 2011 г. до Съвета относно отвореното и неутрално интернет пространство в Европа (O-000243/2011 – B7‑0641/2011),

–   като взе предвид декларацията на Комисията относно неутралността на мрежата (2009/C 308/02) от 18 декември 2009 г.

–   като взе предвид член 1, параграф 8, буква ж) от Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги,

–   като взе предвид член 20, параграф 1, буква б), член 21, параграф 3, букви в) и г) и член 22, параграф 3 от Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаването на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба,

–   като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2011 г. относно Европейския широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж,

–   като взе предвид съобщението на Комисията (COM(2010)0245 окончателен) от 19 май 2010 г. относно „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 31 май 2010 г. относно „Програмата в областта на цифровите технологии за Европа“,

–   като взе предвид съобщението на Комисията (COM(2011)206 окончателен) от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар: Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието – „Заедно за нов тип икономически растеж“,

–   като взе предвид срещата на високо равнище относно „Отворено и неутрално интернет пространство в Европа“, организирана съвместно от Парламента и Комисията в Брюксел на 11 ноември 2010 г.,

–   като взе предвид проучването на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, озаглавено „Неутралност на мрежата: предизвикателства и отговори в ЕС и САЩ“ (IP/A/IMCO/ST/2011-02), от май 2011 г.,

–   като взе предвид становището на Европейски надзорен орган по защита на данните от 7 октомври 2011 г. относно неутралността на мрежата, управлението на потоците и защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Съветът възнамерява да приеме заключения относно „Отворено и неутрално интернет пространство в Европа“ на заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникация и енергетика на 13 декември 2011 г.;

Б.  като има предвид, че държавите-членки на ЕС до 25 май 2011 г. следва да са изпълнили пакета от реформи в областта на далекосъобщенията на ЕС от 2009 г., и че Комисията вече е взела необходимите мерки, за да гарантира, че принципите на Договора за ЕС и на достиженията на правото на Общността се зачитат;

В.  като има предвид, че Парламентът призова Комисията да защитава принципите на неутралност и откритост на интернет и да насърчава възможността крайните ползватели да имат достъп и да разпространяват информация, както и да работят с приложения и да ползват услуги по свой избор;

Г.       като има предвид, че Комисията поиска от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) да проучи пречките пред смяната на операторите, блокирането или забавянето на потока по интернет, както и прозрачността и качеството на услугата в държавите-членки;

Д.      като има предвид, че отвореният характер на интернет пространството е основен двигател за конкурентоспособност, икономически растеж, социално развитие и новаторство и доведе до смайващо високи равнища на развитие на онлайн приложения, съдържание и услуги, и по този начин – до нарастване на предлагането и търсенето на съдържание и услуги, и че този отворен характер го превърна в жизненоважен ускорител в свободното движение на знание, идеи и информация, включително в държавите с ограничен достъп до независими новини;

Е.  като има предвид, че има трети държави, които са възпрепятствали доставчиците на мобилни широколентови услуги да блокират достъпа до законни уебсайтове и до приложения за VoIP или видеотелефония, които се конкурират с техните собствени услуги за VoIP или видеотелефония;

Ж. като има предвид, че интернет услугите се предлагат в трансграничен мащаб, и че интернет се намира в самото сърце на глобалната икономика;

З.  като има предвид, че както се подчертава в програмата в областта на цифровите технологии за Европа, широколентовият достъп и интернет са важни мотори за икономически растеж, създаване на работни места и европейската конкурентоспособност на световно равнище,

И. като има предвид, че Европа ще може да оползотвори изцяло потенциала на цифровата икономика единствено чрез стимулиране на правилно функциониращ вътрешен цифров пазар,

1.  приветства съобщението на Комисията и изразява съгласие с направения от нея анализ, по-конкретно по отношение на необходимостта от запазване на отворения и неутрален характер на интернет като основен двигател за новаторство и потребителско търсене, като същевременно се гарантира, че интернет може да продължи да предоставя висококачествени услуги в контекст, насърчаващ и зачитащ основните права;

2.  отбелязва, че заключенията на съобщението на Комисията сочат, че на този етап не съществува ясна необходимост от допълнителна регулаторна намеса в областта на неутралността на интернет на равнище ЕС;

3.  посочва, обаче, възможността за антиконкурентно и дискриминационно поведение в управлението на потоците, по-специално посредством вертикално интегрирани дружества; приветства намерението на Комисията да публикува резултатите от разследванията на ОЕРЕС относно практики, които могат да засегнат неутралността на мрежата в държавите-членки;

4.  призовава Комисията да гарантира последователно изпълнение и прилагане на действащата регулаторна рамка на ЕС в областта на далекосъобщенията и да направи оценка, в срок от шест месеца от публикуването на резултатите от разследванията на ОЕРЕС, дали са необходими допълнителни регулаторни мерки с цел да се гарантира свобода на изразяване, свобода на достъпа до информация, свобода на избор за потребителите и медиен плурализъм, да се постигнат ефективна конкуренция и иновации и да се спомогне за широк набор от преимущества по отношение на използването на интернет от гражданите, предприятията и публичната администрация; подчертава, че всяко предложение за регулиране на европейско равнище в областта на неутралността на мрежата следва да подлежи на оценка на въздействието;

5.  приветства работата на ОЕРЕС в тази област и призовава държавите-членки, и по-конкретно националните регулаторни органи да работят в тясно сътрудничество с ОЕРЕС;

6.  призовава Комисията, заедно с ОЕРЕС и в сътрудничество с държавите-членки, да следи внимателно промените в управлението на потоците и споразуменията за взаимосвързаност между различни мрежи, по-конкретно във връзка с блокиране и ограничаване на VoIP и обмена на файлове или налагането на прекомерно високи цени за тях, както и антиконкурентно поведение или прекомерно влошаване на качеството, както се изисква в регулаторната рамка на ЕС в областта на далекосъобщенията; призовава също така Европейската комисия да гарантира, че доставчиците на интернет услуги не блокират, не дискриминират, не нарушават или намаляват способността на всяко лице да използва услуга за достъп до, ползване, изпращане, постване, получаване или предлагане на каквото и да е съдържание, приложение или услуга, избрани от него, независимо от източника или получателя;

7.  призовава Комисията да предостави на Парламента данни относно настоящите практики за управление на потоците, пазара на взаимосвързаните мрежи и претоварването на мрежата, като и относно всяка връзка с липса на инвестиции; призовава Комисията да анализира по-задълбочено въпроса за „неутралността на устройствата“;

8.  призовава Комисията, държавите-членки и ОЕРЕС да гарантират последователност в подхода спрямо неутралността на мрежата и ефективното прилагане на регулаторната рамка на ЕС в областта на далекосъобщенията;

9.  подчертава, че всяко предложено решение по въпроса за неутралността на мрежата може да бъде ефективно единствено чрез съгласуван европейски подход; поради това призовава Комисията да следи внимателно приемането на национални разпоредби, свързани с неутралността на мрежата, що се отнася до тяхното въздействие върху съответните национални пазари, а също така и върху международния пазар; счита, че ще е в интерес на всички участници Комисията да представи насоки на равнище ЕС, включително по отношение на пазара на мобилни услуги, за да се гарантира, че разпоредбите от пакета в областта на далекосъобщенията относно неутралността на мрежата се изпълняват и прилагат правилно и последователно;

10. подчертава важността на сътрудничеството и координацията между държавите-членки, и по-специално между националните регулаторни органи, съвместно с Комисията, за да може ЕС да оползотвори пълния потенциал на интернет;

11. обръща внимание на сериозните рискове от неспазването на принципа за неутралност на мрежата, например антиконкурентно поведение, блокиране на нововъведенията, ограничаване на свободата на изразяване и на медийния плурализъм, липса на осведоменост на потребителите и нарушаване на личния живот, които ще навредят на предприятията, на потребителите и на демократичното общество като цяло, и припомня становището на относно въздействието на практиките на управление на потоците върху поверителността на съобщенията;

12. припомня, че регулаторната рамка на ЕС в областта на далекосъобщенията цели да насърчава свободата на изразяване, недискриминационния достъп до съдържание, приложения и услуги, както и ефективната конкуренция, и че във връзка с това всяка мярка в областта на неутралността на мрежата следва, в допълнение на действащото право в областта на конкуренцията, да се бори с антиконкурентните практики, които биха могли да се появят, а също и да води до инвестиции и да улеснява новаторски предприемачески модели за онлайн икономиката;

13. счита, че принципът на неутралност на мрежата е съществено предварително условие за създаване на новаторска интернет екосистема и за гарантиране на равни условия в служба на европейските граждани и предприемачи;

14. счита, че ефективната конкуренция в електронните съобщителни услуги, прозрачността във връзка с управлението на потоците и качеството на услугата, както и лесната смяна на доставчиците са минималните необходими условия за неутралност на мрежата, гарантиращи на крайните потребители свобода на избор и искания;

15. признава, че е необходимо разумно управление на потоците, за да се гарантира, че връзката на крайния потребител не се нарушава поради задръстване на мрежата; отбелязва, че в този контекст операторите могат, при условие че е налице контрол от страна на националните регулаторни органи, да използват процедури за измерване и оформяне на интернет потоците с цел да се запази капацитетът на мрежите за функциониране и стабилност и да бъдат изпълнени изискванията за качество на услугите; настоятелно призовава националните органи да използват пълните си правомощия в съгласно Директивата за универсалните услуги, за да наложат минимални стандарти за качество на услугите, и счита, че гарантирането на качеството при преноса на услуги със спешен характер не може да бъде основание за неспазване на принципа за полагане на максимални усилия;

16. настоятелно призовава компетентните национални органи да гарантират, че намесите в управлението на потоците не включват антиконкурентни или нанасящи щети дискриминационни практики; счита, че специализирането (или управлението) на услугите не следва да засяга запазването на стабилен достъп до интернет в съответствие с принципа за полагане на максимални усилия;

Защита на потребителите

17. призовава за прозрачност при управлението на потоците, включително по-добро информиране на крайните потребители, и подчертава необходимостта да се даде възможност на потребителите да правят информирани избори и да имат ефективната възможност да преминат към нов доставчик, който по-добре отговаря на техните потребности и предпочитания, включително във връзка със скоростта и обема на услугите и сваляните данни; посочва, в тази връзка, важността на това да се предоставя на потребителите ясна, ефективна, значима и съпоставима информация относно всички представляващи интерес за тях търговски практики, които имат подобен характер, и по-специално относно мобилния интернет;

18. призовава Комисията да публикува допълнителни насоки относно правото на смяна на оператори, така че да се изпълнят изискванията за прозрачност и да се насърчат еднакви права за потребителите в целия ЕС;

19. отбелязва зараждащата се загриженост на потребителите във връзка с разминаването между рекламираната скорост на интернет връзката и действителната доставяна скорост; призовава държавите-членки, във връзка с това, да прилагат последователно забраната за подвеждаща реклама;

20. признава необходимостта от създаване на начини за повишаване на доверието и увереността на гражданите по отношение на онлайн пространството; поради това призовава Комисията и държавите-членки да продължат да разработват образователни програми с цел подобряване на уменията на потребителите в областта на ИКТ и намаляване на цифровата изолация;

21. призовава Комисията да прикани представителите на потребителите и на гражданското общество да бъдат активни и равнопоставени участници, заедно с представителите на сектора, в обсъждането на бъдещето на интернет в ЕС;

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.