Návrh usnesení - B7-0572/2011Návrh usnesení
B7-0572/2011

NÁVRH USNESENÍ o otevřeném internetu a neutralitě sítí v Evropě

7. 11. 2011

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0641/2011
v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu

Herbert Reul za Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

Postup : 2011/2866(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0572/2011
Předložené texty :
B7-0572/2011
Přijaté texty :

B7‑0572/2011

Usnesení Evropského parlamentu o otevřeném internetu a neutralitě sítí v Evropě

Evropský parlament,

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 19. dubna 2011 o otevřeném internetu a neutralitě sítí v Evropě (KOM(2011)0222 v konečném znění),

–   s ohledem na otázku týkající se otevřeného internetu a neutrality sítí v Evropě položenou dne 12. října 2011 Radě (O-000243/2011 – B7 0641/2011),

–   s ohledem na prohlášení Komise o neutralitě internetu ze dne 18. prosince 2009 (2009/C 308/02),

–   s ohledem na čl. 1 bod 8 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací,

–   s ohledem na čl. 20 odst. 1 písm. b), čl. 21 odst. 3 písm. c) a d) a čl. 22 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2011 o evropských širokopásmových sítích: investice do digitálního růstu,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. května 2010 nazvané „Digitální agenda pro Evropu“ (KOM(2010)0245 v konečném znění),

–   s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 31. května 2010 na téma „Digitální agenda pro Evropu“,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 nazvané „Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry – Společně pro nový růst“ (KOM(2011)0206 v konečném znění),

–   s ohledem na vrcholnou schůzku na téma „Otevřený internet a neutralita sítí v Evropě“, kterou uspořádal Parlament společně s Komisí dne 11. listopadu 2010 v Bruselu,

–   s ohledem na studii Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů z května 2011 nazvanou „Neutralita sítí: Výzvy a reakce v EU a v USA“ (IP/A/IMCO/ST/2011-02),

–   s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ) ze dne 7. října 2011 k neutralitě sítí, řízení jejich provozu a ochraně soukromí a osobních údajů,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Rada ve složení pro dopravu, telekomunikace a energetiku má v úmyslu přijmout na svém zasedání dne 13. prosince 2011 závěry týkající se otevřeného internetu a neutrality sítí v Evropě;

B.  vzhledem k tomu, že členské státy EU měly do 25. května 2011 zohlednit balíček opatření EU k reformě telekomunikací z roku 2009 a že Komise již podnikla nezbytné kroky, aby zajistila dodržování zásad zakotvených ve Smlouvě o EU a v acquis communautaire;

C. vzhledem k tomu, Parlament vyzval Komisi, aby zajistila dodržování zásady neutrality a otevřenosti internetu a prosazovala možnost přístupu koncových uživatelů k informacím, jejich šíření a používání aplikací a služeb dle jejich výběru;

D. vzhledem k tomu, že Komise požádala sdružení BEREC, aby přezkoumalo překážky, které brání změně poskytovatelů, jakož i otázky blokování či zpomalování internetového provozu a transparentnosti a kvality služeb v členských státech;

E.  vzhledem k tomu, že otevřený charakter internetu je jedním z klíčových faktorů konkurenceschopnosti, hospodářského růstu, sociálního rozvoje a inovací, což vedlo k mohutnému rozvoji online aplikací a tím i k růstu nabídky obsahu a služeb a poptávky po nich, a že díky své otevřenosti je internet nezastupitelným motorem neomezeného šíření znalostí, myšlenek a informací, a to i v zemích, v nichž je přístup k nezávislým sdělovacím prostředkům omezen;

F.  vzhledem k tomu, že některé třetí země zakazují poskytovatelům mobilního širokopásmového přístupu blokovat legální internetové stránky a VoIP nebo aplikace pro videohovory, které konkurují jejich vlastním hlasovým nebo obrazovým telefonním službám;

G. vzhledem k tomu, že internetové služby jsou poskytovány v přeshraničním měřítku a internet je centrálním nástrojem celosvětového hospodářství;

H. vzhledem k tomu, že zejména širokopásmové připojení a internet jsou významnou hnací sílou hospodářského růstu, vytváření pracovních míst a evropské konkurenceschopnosti na celosvětové úrovni, jak bylo zdůrazněno v Digitální agendě pro Evropu;

I.   vzhledem k tomu, že Evropa bude schopna plně využít potenciál digitálního hospodářství pouze tehdy, bude-li stimulovat řádně fungující vnitřní digitální trh;

1.  vítá sdělení Komise a souhlasí s předloženou analýzou, zejména pokud jde o nutnost zachovat otevřený a neutrální charakter internetu jako klíčového faktoru inovací a spotřebitelské poptávky a současně zajistit, aby mohl internet i nadále poskytovat vysoce kvalitní služby formou, která podporuje a uznává základní práva;

2.  konstatuje, že dle závěrů sdělení Komise nejsou v této fázi na evropské úrovni jednoznačně nutné další regulatorní zásahy týkající se neutrality sítí;

3.  upozorňuje nicméně na to, že v řízení provozu sítě existuje potenciál pro protisoutěžní a diskriminační chování, zejména ze strany vertikálně integrovaných společností; vítá, že Komise hodlá zveřejnit fakta zjištěná v rámci šetření, které provedlo sdružení BEREC a které se zaměřovalo na praktiky potenciálně ohrožující neutralitu sítí v členských státech;

4.  žádá Komisi, aby zajistila důsledné uplatňování a provádění stávajícího regulačního rámce EU v oblasti telekomunikací a do šesti měsíců od zveřejnění poznatků z šetření BEREC posoudila, zda jsou zapotřebí další regulační opatření s cílem zajistit svobodu projevu, svobodný přístup k informacím, svobodnou volbu pro spotřebitele a pluralitu sdělovacích prostředků a v zájmu dosažení účinné hospodářské soutěže a inovací a zprostředkování rozsáhlých výhod pro občany, podniky a veřejné orgány, které internet využívají; zdůrazňuje, že jakýkoli evropský regulační návrh v oblasti neutrality sítí by měl být podroben posouzení dopadů;

5.  vítá práci, kterou v této oblasti odvádí sdružení BEREC, a vyzývá členské státy a obzvláště jejich vnitrostátní regulační orgány k úzké spolupráci s tímto sdružením;

6.  vyzývá Komisi, aby společně se sdružením BEREC a ve spolupráci s členskými státy bedlivě sledovala vývoj v postupech řízení internetového provozu a v dohodách o vzájemném propojení, zejména pokud jde o blokování a omezování VoIP a sdílení souborů nebo požadování přehnaných poplatků za tyto služby, jakož i protisoutěžní jednání a přílišné zhoršení kvality, jak požaduje regulační rámec EU v oblasti telekomunikací; dále Komisi vyzývá, aby zajistila, aby poskytovatelé internetových služeb nikoho neblokovali, nediskriminovali, neomezovali ani nesnižovali jeho schopnost využívat služeb k prohlížení, používání, posílání, zveřejňování, přijímání nebo nabízení jakéhokoli obsahu, aplikace nebo služby dle jeho vlastního výběru bez ohledu na zdroj či určení;

7.  žádá Komisi, aby Parlamentu poskytla informace o současných postupech v oblasti řízení internetového provozu, o trhu s propojením a přetížení sítě a rovněž o případné souvislosti s nedostatečnými investicemi; vyzývá Komisi, aby otázku „neutrality zařízení“ podrobila další analýze;

8.  vyzývá Komisi, členské státy a BEREC, aby zajistily jednotný přístup k neutralitě sítí a účinné provádění regulačního rámce EU v oblasti telekomunikací;

9.  zdůrazňuje, že každé řešení, které bude navrženo k otázce neutrality sítí, bude účinné pouze při uplatnění soudržného evropského přístupu; žádá proto Komisi, aby pozorně sledovala, jaké jsou přijímány vnitrostátní právní předpisy týkající se neutrality sítí, pokud jde o jejich dopad na příslušné vnitrostátní trhy i na vnitřní trh; domnívá se, že by pro všechny zúčastněné strany bylo užitečné, kdyby Komise v zájmu řádného a jednotného uplatňování a provádění ustanovení o neutralitě sítí obsažená v telekomunikačním balíčku vypracovala pokyny platné pro celou EU, a to i s ohledem na mobilní trh;

10. zdůrazňuje význam spolupráce a koordinace mezi členskými státy, zejména mezi vnitrostátními regulačními úřady, a rovněž spolupráce a koordinace s Komisí pro to, aby mohla EU využívat veškerý potenciál internetu;

11. upozorňuje na to, že pokud nebude zachována neutralita sítí, hrozí vážná rizika např. v podobě narušování hospodářské soutěže, blokování inovací, omezování svobody projevu a plurality sdělovacích prostředků, nedostatečné informovanosti spotřebitelů a narušování soukromí, což poškodí podniky, spotřebitele i celkově demokratickou společnost, a připomíná stanovisko EIOÚ k dopadu postupů v oblasti řízení internetového provozu na důvěrný charakter komunikačních prostředků;

12. poukazuje na to, že cílem regulačního rámce EU v oblasti telekomunikací je podporovat svobodu projevu, nediskriminační přístup k obsahu, aplikacím a službám a účinnou hospodářskou soutěž, a proto by jakékoli opatření zaváděné v oblasti neutrality sítí mělo být, vedle stávajících právních předpisů upravujících hospodářskou soutěž, zaměřeno proti postupům narušujícím hospodářskou soutěž, které se mohou objevit, a mělo by podněcovat investice a umožnit inovativní obchodní modely pro on-line ekonomiku;

13. považuje zásadu neutrality sítí za významný předpoklad toho, aby mohl vzniknout inovativní internetový ekosystém a byly zajištěny rovné podmínky, z nichž budou mít prospěch evropští občané i podnikatelé;

14. domnívá se, že k nezbytným minimálním předpokladům pro neutralitu sítí, na jejichž základě je možné zajistit konečným uživatelům svobodu při výběru a formulaci požadavků, se řadí účinná soutěž v oblasti služeb elektronických komunikací, transparentnost, pokud jde o řízení internetového provozu a kvalitu služeb, a možnost snadného přechodu k jinému poskytovateli;

15. uznává, že přiměřené řízení internetového provozu je nutné k tomu, aby přetížení sítě nenarušovalo přístup konečných uživatelů; konstatuje, že v této souvislosti mohou provozovatelé používat postupy, kterými budou určovat a řídit internetový provoz s cílem zachovat funkční kapacitu a stabilitu sítí a splnit požadavky na kvalitu služeb a které podléhají kontrole vnitrostátních regulačních orgánů; naléhavě vyzývá příslušné vnitrostátní orgány, aby využívaly plně svých pravomocí podle směrnice o univerzální službě a stanovovaly minimální normy kvality služeb, a je přesvědčen o tom, že zajišťování kvality při přenosu služeb, u nichž záleží na rychlosti, nemůže být důvodem k nedodržování zásady „maximálního úsilí“;

16. naléhá na příslušné orgány členských států, aby zajistily, aby zásahy do řízení internetového provozu nebyly spojeny s diskriminací, která je proti zásadám hospodářské soutěže a narušuje ji; domnívá se, že specializované (či řízené) služby by neměly narušovat schopnost poskytovat solidní internetové připojení podle zásady „maximálního úsilí“, které přispívá k inovacím a posiluje svobodu projevu, zajišťuje hospodářskou soutěž a brání vzniku nové digitální propasti;

Ochrana spotřebitele

17. žádá transparentnost v řízení internetového provozu, včetně lepších informací pro konečné uživatele, a zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby se spotřebitelé mohli kompetentně rozhodovat a měli skutečnou možnost přejít k novému poskytovateli, který nejlépe splňuje jejich potřeby a nároky, a to i pokud jde o rychlost a objem stahování a služeb; poukazuje v tomto ohledu na to, že je důležité, aby se spotřebitelům dostalo jasných, platných, smysluplných a srovnatelných informací o všech důležitých obchodních praktikách s rovnocenným účinkem a zejména o mobilním internetu;

18. vyzývá Komisi, aby zveřejnila další pokyny týkající se práva změnit provozovatele, a vyhověla tak požadavkům na transparentnost a podpořila rovnost práv spotřebitelů v celé EU;

19. konstatuje, že spotřebitelé začínají upozorňovat na rozdíly mezi inzerovanou a skutečnou rychlostí připojení k internetu; vyzývá v této souvislosti členské státy, aby důsledně prosazovaly zákaz klamavé reklamy;

20. uznává, že je třeba vytvářet způsoby zvyšování důvěry občanů v internetové prostředí a jeho obliby; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby usilovaly o rozvoj vzdělávacích programů, jejichž cílem je rozšiřování dovedností spotřebitelů v oblasti IKT a snižování míry digitálního vyloučení;

21. vyzývá Komisi, aby zástupce spotřebitelů a občanské společnosti vyzvala k aktivní a rovnocenné účasti na diskusích se zástupci podniků o budoucnosti internetu v EU;

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.