Procedure : 2011/2866(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0572/2011

Indgivne tekster :

B7-0572/2011

Forhandlinger :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Afstemninger :

Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0511

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 123kWORD 83k
7.11.2011
PE472.777v01-00
 
B7-0572/2011

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0641/2011

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,


om det åbne internet og netneutraliteten i Europa


Herbert Reul for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Europa-Parlamentets beslutning om det åbne internet og netneutraliteten i Europa  
B7‑0572/2011

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 19. april 2011 om det åbne internet og netneutraliteten i Europa (KOM(2011) 222 endelig),

–   der henviser til forespørgsel til mundtlig besvarelse af 12. oktober 2011 til Rådet om det åbne internet og netneutralitet i Europa (O-000243/2011 – B7-0641/2011),

–   der henviser til Kommissionens erklæring af 18. december 2009 om netneutralitet (2009/C 308/02) af 18. december 2009,

–   der henviser til artikel 1, stk. 8, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og direktiv 2002/20/EF om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester,

–   der henviser til artikel 20, stk. 1, litra b), artikel 21, stk. 3, litra c) og d) i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor samt forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor,

–   der henviser til sin beslutning af 6. juli 2011 om Europas Bredbånd: Investering i digitalt drevet vækst,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse KOM (2011) 245 endelig) af 19. april 2010 om en digital dagsorden for Europa,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 31. maj 2010 om den digitale dagsorden for Europa,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse (KOM (2011) 206 endelig) af 13. april 2011 om "Akten for det indre marked: Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid – Sammen om fornyet vækst”,

–   der henviser til topmødet om "det åbne internet og netneutralitet i Europa", arrangeret i samarbejde mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen i Bruxelles den 11. november 2010,

–   der henviser til undersøgelsen foretaget af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om ”Netneutralitet: Udfordringer og reaktioner i EU og USA” (IP/A/IMCO/ST/2011-02) fra maj 2011,

–   der henviser til udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 7. oktober 2011 om netneutralitet, trafikstyring og beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Rådet planlægger at vedtage konklusioner om det åbne internet og netneutraliteten i Europa på mødet i Rådet (transport, telekommunikation og energi) den 13. december 2011;

B.  der henviser til, at medlemsstaterne senest den 25. maj 2011 skal have efterkommet EU’s pakke om en reform af telekommunikation fra 2009, og at Kommissionen allerede har truffet de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at principperne i EU-traktaten og i den gældende fællesskabsret overholdes;

C. der henviser til, at Parlamentet har opfordret Kommissionen til at sikre principperne om internettets neutralitet og åbenhed og fremme slutbrugernes mulighed for at få adgang til og videreformidle information samt for at benytte applikationer og tjenester efter eget valg;

D. der henviser til, at Kommissionen har anmodet Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) om at undersøge hindringerne for skift af operatør, blokeringer eller reguleringer af internettrafikken samt gennemsigtighed og tjenestekvalitet i medlemsstaterne;

E.  der henviser til, at internettets åbne karakter har været en vigtig drivkraft for konkurrenceevnen, økonomisk vækst, social udvikling og innovation, som har ført til en bemærkelsesværdig udvikling inden for onlineapplikationer, -indhold og -tjenester og dermed vækst i udbuddet af og efterspørgslen efter indhold og tjenester, ligesom den har gjort det til en meget vigtig katalysator for den fri bevægelighed for viden, ideer og information, herunder i lande, hvor der er begrænset adgang til uafhængige medier;

F.  der henviser til, at der er tredjelande, der har forhindret udbydere af mobilt bredbånd i at blokere for lovlige hjemmesider og internettelefoni- eller videotelefoni-applikationer, der konkurrerer med deres egne tale- eller videotelefonitjenester;

G. der henviser til, at internettjenesterne udbydes på grænseoverskridende plan, og at internettet er af central betydning for den globale økonomi;

H. der henviser til, at navnlig bredbånd og internet som understreget i den digitale dagsorden for Europa er vigtige faktorer til fremme af vækst, jobskabelse og europæisk konkurrenceevne på globalt plan;

I.   der henviser til, at Europa kun vil kunne udnytte mulighederne i en digital økonomi fuldt gennem fremme af et velfungerende internt digitalt marked;

1.  glæder sig over Kommissionens meddelelse og er enig i analysen, navnlig hvad angår behovet for at bevare internettets åbne og neutrale karakter som en vigtig drivkraft for innovation og forbrugerefterspørgsel samtidig med, at det sikres, at internettet fortsat kan levere høj tjenestekvalitet inden for rammer, som fremmer og respekterer de grundlæggende rettigheder;

2.  bemærker, at det i konklusionerne i Kommissionens meddelelse anføres, at der ikke er noget klart behov for yderligere lovindgreb vedrørende netneutralitet på EU-plan på nuværende tidspunkt;

3.  understreger imidlertid, at der er potentiale for konkurrencebegrænsende og diskriminerende adfærd inden for trafikstyring, især via vertikalt integrerede virksomheder; glæder sig over Kommissionens planer om at offentliggøre resultaterne af BEREC's undersøgelser af adfærd, der eventuelt har indvirkning på netneutraliteten i medlemsstaterne;

4.  anmoder Kommissionen om at sikre en fortsat anvendelse og håndhævelse af EU’s gældende regelværk for telekommunikation og inden seks måneder efter offentliggørelsen af resultaterne af BEREC’s undersøgelse at vurdere, om det er nødvendigt med yderligere lovgivningsforanstaltninger for at sikre udtryksfrihed, frihed til adgang til information, valgfrihed for forbrugere og mediepluralisme, og for at opnå en effektiv konkurrenceevne og innovation samt fremme omfattende fordele i form af borgeres, virksomheders og offentlige forvaltningers brug af internettet; understreger, at ethvert europæisk lovgivningsforslag inden for netneutralitet bør gøres til genstand for en konsekvensanalyse;

5.  glæder sig over BEREC's indsats på området, og opfordrer medlemsstaterne, navnlig de nationale tilsynsmyndigheder, til at samarbejde tæt med BEREC;

6.  opfordrer Kommissionen sammen med BEREC til i samarbejde med medlemsstaterne at overvåge udviklingen af trafikstyring og samtrafikaftaler nærmere, navnlig i relation til blokering og regulering af eller overpriser for internettelefoni og fildeling, såvel som konkurrencebegrænsende adfærd og overdreven forringelse af kvaliteten, hvilket der fremsættes krav om i EU’s regelværk for telekommunikation; opfordrer endvidere Kommissionen til at sikre, at internetudbydere ikke blokerer, diskriminerer mod, svækker eller forringer en persons mulighed for at udnytte en forbindelse til at få adgang til, anvende, sende, offentliggøre, modtage eller tilbyde hvilket som helst indhold og hvilken som helst applikation eller tjeneste efter eget valg, uanset kilde eller mål;

7.  anmoder Kommissionen om at give Parlamentet information om den nuværende trafikstyring, samtrafikmarkedet og overbelastning af nettet såvel som enhver forbindelse, der hænger sammen med manglende investeringer; opfordrer Kommissionen til at foretage en yderligere analyse af spørgsmålet om "apparatneutralitet";

8.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og BEREC til at sikre konsekvens i tilgangen til netneutralitet og en effektiv gennemførelse af EU's regelværk om telekommunikation;

9.  understreger, at enhver løsning, der foreslås med hensyn til spørgsmålet om netneutralitet, kun kan blive effektiv gennem en fælles europæisk tilgang; anmoder derfor Kommissionen om nøje at følge vedtagelsen af nationale forordninger om netneutralitet med hensyn til følgerne heraf for de respektive nationale markeder såvel som for det indre marked; mener, at det ville være til fordel for alle berørte parter, hvis Kommissionen forelagde EU-dækkende retningslinjer, herunder for mobilmarkedet, for at sikre, at bestemmelserne i telekommunikationspakken om netneutralitet anvendes og håndhæves hensigtsmæssigt og konsekvent;

10. fremhæver betydningen af, at medlemsstaterne, og navnlig de nationale tilsynsmyndigheder, samarbejder og koordinerer deres indsats sammen med Kommissionen, for at EU kan udnytte internettets fulde potentiale;

11. henleder opmærksomheden på den alvorlige risiko for afvigelser fra netneutralitet, herunder konkurrencebegrænsende adfærd, blokering for innovation, begrænsning af ytringsfriheden og mediepluralisme, mangel på forbrugerbevidsthed og krænkelse af privatlivets fred, som vil være ødelæggende for industrien, forbrugerne og det demokratiske samfund som helhed, og minder om udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om følgerne af trafikstyring for forbindelsernes fortrolige karakter;

12. påpeger, at EU-regelsættet om telekommunikation sigter mod at fremme ytringsfrihed, ikke-diskriminerende adgang til indhold, applikationer og tjenester og effektiv konkurrence, og at formålet med eventuelle foranstaltninger på området for netneutralitet derfor i tillæg til den eksisterende konkurrencelovgivning bør være at håndtere eventuel konkurrencebegrænsende praksis samt føre til investeringer og fremme af innovative forretningsmodeller for onlineøkonomi;

13. mener, at princippet om netneutralitet er en væsentlig forudsætning for at muliggøre et innovativt internetøkosystem og sikre lige vilkår til gavn for europæiske borgere og iværksættere;

14. mener, at effektiv konkurrence inden for elektronisk kommunikation, gennemsigtighed i trafikstyring og tjenestekvalitet samt let skifte af udbyder er blandt de nødvendige minimumsvilkår for netneutralitet, der sikrer, at slutbrugernes kan vælge frit efter eget behov samt give udtryk for deres ønsker;

15. erkender, at der er behov for en rimelig styring af internettrafikken for at sikre, at slutbrugerens opkobling ikke afbrydes af netoverbelastning; bemærker, at operatørerne under de nationale tilsynsmyndigheders kontrol kan benytte procedurer til at måle og styre internettrafikken med henblik på at opretholde nettenes funktionelle kapacitet og stabilitet og opfylde kravene vedrørende tjenestekvalitet; opfordrer indtrængende de ansvarlige nationale myndigheder til i fuld udstrækning at udnytte deres beføjelser i henhold til forsyningspligtdirektivet til at pålægge minimumsnormer for kvalitetstjenester og mener, at kvalitetssikring i forbindelse med overførsel af tidskritiske tjenester ikke bør tjene som argument for en tilsidesættelse af ”best effort”-princippet;

16. opfordrer indtrængende de ansvarlige nationale myndigheder til at sikre, at trafikstyring ikke indebærer konkurrencebegrænsende eller negativ diskriminering; mener, at specialiserede (eller forvaltede) tjenester ikke bør have negative følger for beskyttelsen af en pålidelig internetadgang efter ”best effort”-princippet, hvilket således fremmer innovation og udtryksfrihed, sikrer konkurrenceevne og forhindrer en ny digital kløft;

Forbrugerbeskyttelse

17. opfordrer til gennemsigtighed i trafikstyringen, herunder bedre information af slutbrugere, og understreger, at det er nødvendigt at give forbrugerne mulighed for at foretage informerede valg og rent faktisk kunne skifte til en ny udbyder, som bedre kan opfylde deres behov og præferencer, herunder i forbindelse med hastigheden og mængden af downloads og tjenester; påpeger i denne forbindelse, at det er vigtigt at give forbrugerne klare, konkrete, betydningsfulde og sammenlignelige oplysninger om al relevant handelspraksis med tilsvarende virkning og især om mobilnet;

18. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre yderligere vejledning om retten til at skifte operatør med henblik på at overholde kravene om gennemsigtighed og fremme lige rettigheder for forbrugerne i hele EU;

19. bemærker forbrugernes stigende bekymringer over uoverensstemmelsen mellem annoncerede og faktisk leverede hastigheder fra internetforbindelser; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til konsekvent at håndhæve forbuddet mod vildledende reklamer;

20. erkender behovet for at finde måder til at øge borgernes tiltro og tillid til onlinemiljøet; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at følge udviklingen af undervisningsprogrammer, hvis mål er at øge forbrugernes ikt-færdigheder og mindske den digitale udstødelse;

21. opfordrer Kommissionen til at indbyde repræsentanter for forbrugerne og civilsamfundet til at deltage aktivt og på lige fod med repræsentanter for industrien i drøftelserne om internettets fremtid i EU;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik