Πρόταση ψηφίσματος - B7-0572/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0572/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το ανοιχτό Διαδίκτυο και τη δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη

7.11.2011

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7‑0641/2011
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Herbert Reul εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαδικασία : 2011/2866(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0572/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0572/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0572/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ανοιχτό Διαδίκτυο και τη δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών (COM(2011)0222 τελικό) της 19ης Απριλίου 2011 σχετικά με το ανοιχτό διαδίκτυο και η δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη την ερώτηση της 12ης Οκτωβρίου 2011 προς το Συμβούλιο σχετικά με το ανοιχτό διαδίκτυο και τη δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη (O-000243/2011 – B7‑0641/2011),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη δικτυακή ουδετερότητα (2009/C 308/02) της 18ης Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 1(8)(ζ) της οδηγίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 20(1)(β), 21(3)(γ) και (δ) και 22(3) της οδηγίας 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/EΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 για τη δημιουργία Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών της Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τα Ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM (2010) 0245 τελικό) της 19ης Μαΐου 2010 σχετικά με το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2010 σχετικά με το "Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη",

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2011) 206 τελικό) της 13ης Απριλίου 2011 σχετικά με την «Πράξη της ενιαίας αγοράς: δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης - Μαζί για μια νέα ανάπτυξη",

–   έχοντας υπόψη τη σύνοδο σχετικά με "Το ανοιχτό διαδίκτυο και τη δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη" που συνδιοργανώθηκε από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 11 Νοεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών με τίτλο "Δικτυακή Ουδετερότητα: προκλήσεις και απαντήσεις στην ΕΕ και στις ΗΠΑ" (IP/A/IMCO/ST/2011-02), του Μαΐου 2011,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), της 7ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τη δικτυακή ουδετερότητα, τη διαχείριση κυκλοφορίας και την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο σχεδιάζει να εγκρίνει συμπεράσματα για το ανοιχτό διαδίκτυο και τη δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη κατά το Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας στις 13 Δεκεμβρίου 2011,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα έπρεπε να έχουν συμμορφωθεί έως τις 25 Μαΐου 2011 με τη δέσμη μεταρρυθμίσεων των τηλεπικοινωνιών της ΕΕ του 2009 και ότι η Επιτροπή έχει ήδη λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι αρχές της Συνθήκης της ΕΕ και το κοινοτικό κεκτημένο γίνονται σεβαστά,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει καλέσει την Επιτροπή να διασφαλίσει τις αρχές της ουδετερότητας και του ανοικτού χαρακτήρα του Δικτύου και να προωθήσει τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση σε και να διανέμουν πληροφορίες και να θέτουν σε λειτουργία τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της επιλογής τους,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ζήτησε από τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) να εξετάσει τους φραγμούς που τίθενται στην αλλαγή παρόχου υπηρεσιών, στην παρεμπόδιση ή τη φίμωση της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο καθώς και στη διαφάνεια και την ποιότητα υπηρεσίας στα κράτη μέλη,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανοικτός χαρακτήρας του Διαδικτύου αποτέλεσε καθοριστική κινητήρια δύναμη της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της καινοτομίας – γεγονός που έχει οδηγήσει σε θεαματική ανάπτυξη των διαδικτυακών εφαρμογών, του περιεχομένου και των υπηρεσιών – και κατά συνέπεια της ανάπτυξης, της προσφοράς και ζήτησης περιεχομένου και υπηρεσιών ότι έχει καταστήσει το Διαδίκτυο ζωτικά σημαντικό παράγοντα επιτάχυνσης της ελεύθερης κυκλοφορίας, γνώσεων, ιδεών και πληροφοριών, μεταξύ άλλων σε χώρες όπου η πρόσβαση σε ανεξάρτητες ειδήσεις είναι περιορισμένη,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τρίτες χώρες που έχουν εμποδίσει παρόχους κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών από το να αποκλείσουν την πρόσβαση σε νόμιμους ιστοτόπους και σε εφαρμογές μετάδοσης φωνής μέσω Διαδικτύου ή βιντεοτηλεφωνίας, που ανταγωνίζονται με τις δικές τους υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας ή βιντεοτηλεφωνίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες του Διαδικτύου προσφέρονται σε διασυνοριακή κλίμακα και ότι το Διαδίκτυο βρίσκεται στην καρδιά της παγκόσμιας οικονομίας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικότερα ότι, όπως υπογραμμίζεται στο Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη, η ευρυζωνικότητα και το Διαδίκτυο αποτελούν σημαντικούς κινητήριους μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να εκμεταλλευθεί πλήρως το δυναμικό της ψηφιακής οικονομίας παρά μόνο εάν δώσει ερεθίσματα για μια καλά λειτουργούσα εσωτερική ψηφιακή αγορά,

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής και συμφωνεί με την ανάλυσή της, ιδίως σχετικά με την αναγκαιότητα να διαφυλαχθεί ο ανοιχτός και ουδέτερος χαρακτήρας του Διαδικτύου ως βασικής κινητήριας δύναμης της καινοτομίας και της καταναλωτικής ζήτησης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι το Διαδίκτυο θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα πλαίσιο που θα προωθεί και θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα·

2.  παρατηρεί ότι από τα συμπεράσματα της ανακοίνωσης της Επιτροπής προκύπτει ότι δεν υπάρχει, στην παρούσα φάση, σαφής ανάγκη για συμπληρωματική ρυθμιστική παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τη δικτυακή ουδετερότητα·

3.  υπογραμμίζει ωστόσο ότι υπάρχει δυναμικό αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς και εισαγωγής διακρίσεων κατά τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ιδίως από καθετοποιημένες εταιρείες· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να δημοσιεύσει τα στοιχεία που ανακύπτουν από τις έρευνες του BEREC σχετικά με πρακτικές που δυνητικά επηρεάζουν τη δικτυακή ουδετερότητα στα κράτη μέλη·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή και επιβολή του υφιστάμενου ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου για τις επικοινωνίες και να εκτιμήσει, μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση των πορισμάτων της έρευνας της BEREC, κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω ρυθμιστικά μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία της πρόσβασης στις πληροφορίες, η ελευθερία εκλογής των καταναλωτών και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, να επιτευχθεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός και καινοτομία, και να διευκολύνει την υλοποίηση ευρείας κλίμακας ωφελημάτων σε σχέση με τις χρήσεις του Διαδικτύου από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε νέα ευρωπαϊκή ρυθμιστική πρόταση στον τομέα της δικτυακής ουδετερότητας πρέπει να υπόκειται σε εκτίμηση αντικτύπου·

5.  χαιρετίζει το έργο του BEREC σε αυτό τον τομέα και καλεί τα κράτη μέλη και ιδίως τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να συνεργαστούν στενά με τον BEREC·

6.  καλεί την Επιτροπή, μαζί με την BEREC, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των πρακτικών διαχείρισης κυκλοφορίας και διασύνδεσης, ιδίως όσον αφορά την εμπλοκή και φίμωση ή την υπέρμετρη τιμολόγηση για τη μετάδοση φωνής μέσω Διαδικτύου ή το μερισμό αρχείων, καθώς και την αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά και την υπερβολική υποβάθμιση της ποιότητας, όπως απαιτείται από το ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου δεν αποκλείουν, παρεμποδίζουν, εισάγουν διακρίσεις, εξασθενίζουν ή υποβαθμίζουν την ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου να χρησιμοποιεί υπηρεσία προκειμένου να έχει πρόσβαση, να χρησιμοποιεί, να αποστέλλει, να δημοσιεύει, να λαμβάνει ή να προσφέρει οποιοδήποτε περιεχόμενο, εφαρμογή ή υπηρεσία της επιλογής του, ανεξάρτητα από πηγή ή προορισμό·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να προσφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεδομένα σχετικά με τις τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης κυκλοφορίας, την αγορά των διασυνδέσεων και τη συμφόρηση δικτύου, καθώς και οποιαδήποτε σχέση με την έλλειψη επενδύσεων· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει περαιτέρω το ζήτημα της "ουδετερότητας συσκευής"·

8.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την BEREC να εξασφαλίσουν συνεκτική προσέγγιση στο θέμα της ουδετερότητας του δικτύου και αποτελεσματική εφαρμογή του ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες•

9.  υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε λύση προταθεί στο θέμα της ουδετερότητας του δικτύου μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο μέσα από κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση• κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την έκδοση οποιωνδήποτε εθνικών κανονιστικών διατάξεων σχετικά με τη δικτυακή ουδετερότητα, από πλευράς των επιπτώσεών τους στις αντίστοιχες εθνικές αγορές καθώς και στην εσωτερική αγορά· θεωρεί ότι θα ήταν προς όφελος όλων των εμπλεκομένων αν η Επιτροπή παρείχε κατευθυντήριες γραμμές ενωσιακής εμβέλειας, μεταξύ άλλων σε σχέση με την κινητή αγορά, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι διατάξεις της δέσμης μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες εφαρμόζονται και επιβάλλονται με ορθότητα και συνέπεια·

10. υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και ιδίως μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, μαζί με την Επιτροπή, έτσι ώστε η ΕΕ να αξιοποιήσει στο έπακρο το δυναμικό του Διαδικτύου·

11. επισύρει την προσοχή τους κινδύνους απομάκρυνσης από τη δικτυακή ουδετερότητα – μεταξύ των οποίων είναι η αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά, ο αποκλεισμός της καινοτομίας, ο περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, η έλλειψη επίγνωσης των καταναλωτών, και η παραβίαση της ιδιωτικότητας – πράγμα το οποίο θα βλάψει τόσο τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές όσο και την κοινωνία συνολικά, και υπενθυμίζει τη γνώμη του ΕΕΠΔ σχετικά με τον αντίκτυπο των πρακτικών διαχείρισης κυκλοφορίας στην εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών·

12. επισημαίνει ότι το ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες έχει στόχο να προωθήσει την ελευθερία της έκφρασης, την χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε περιεχόμενο, εφαρμογές και υπηρεσίες, και τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, και κατά συνέπεια ότι οποιοδήποτε μέτρο στον τομέα της δικτυακής ουδετερότητας πρέπει, παράλληλα με την υφιστάμενη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, να αποβλέπει στην αντιμετώπιση των αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών που ενδέχεται να εμφανιστούν, και πρέπει να ο΄δηγεί σε επενδύσεις και να διευκολύνει τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα για την ηλεκτρονική οικονομία·

13. θεωρεί την αρχή της δικτυακής ουδετερότητας σημαντική προϋπόθεση ώστε να καταστεί δυνατό ένα καινοτόμο διαδικτυακό οικοσύστημα και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρηματιών της Ευρώπης·

14. θεωρεί ότι ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η διαφάνεια ως προς τη διαχείριση δικτύου και την ποιότητα υπηρεσίες, και η ευκολία αλλαγής παρόχων συγκαταλέγονται στις ελάχιστες απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δικτυακή ουδετερότητα ώστε να διασφαλίζεται η ελευθερία επιλογής και την ικανοποίηση των αιτημάτων των τελικών χρηστών•

15. αναγνωρίζει ότι απαιτείται λογική διαχείριση της κυκλοφορίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνδεσιμότητα των τελικών χρηστών δεν διαταράσσεται από συμφόρηση στο δίκτυο· αναγνωρίζει ότι για να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας, οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν, υπό τον έλεγχο των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να χρησιμοποιούν μεθόδους για τη μέτρηση και τη διαμόρφωση της διαδικτυακής κυκλοφορίας, προκειμένου να διατηρείται η λειτουργική δυναμικότητα και σταθερότητα των δικτύων και η ικανότητά τους να αντεπεξέρχονται σε απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας· παροτρύνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο τις εξουσίες τους βάσει της οδηγίας περί καθολικής υπηρεσίας σχετικά με την επιβολή προτύπων ποιότητας υπηρεσίας, και πιστεύει ότι η εξασφάλιση της ποιότητας στην κυκλοφορία χρονοκρίσιμων υπηρεσιών δεν αποτελεί επιχείρημα για την εγκατάλειψη της αρχής της "βέλτιστης προσπάθειας"·

16. ζητεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές να εξασφαλίζουν ότι οι παρεμβάσεις διαχείρισης δικτύου δεν περιλαμβάνουν αντι-ανταγωνιστικές διακρίσεις· πιστεύει ότι οι ειδικευμένες (ή ελεγχόμενες) υπηρεσίες δεν πρέπει να αποβαίνουν σε βάρος της διασφάλισης ανθεκτικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο βάσει της βέλτιστης προσπάθειας, καλλιεργώντας έτσι την καινοτομία και την ελευθερία της έκφρασης, διασφαλίζοντας τον ανταγωνισμό και αποφεύγοντας ένα νέο ψηφιακό χάσμα·

Προστασία των καταναλωτών

17. ζητεί διαφάνεια στη διαχείριση της κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης πληροφόρησης των τελικών χρηστών, και τονίζει την ανάγκη να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα να επιλέγουν μετά λόγου γνώσεως και να έχουν πράγματι τη δυνατότητα να μετακινούνται σε νέο πάροχο ο οποίος μπορεί να ικανοποιεί κατά τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, μεταξύ άλλων ως προς την ταχύτητα και τον όγκο των λήψεων και των υπηρεσιών· επισημαίνει, από την άποψη αυτή ότι είναι σημαντικό να παρέχονται στους καταναλωτές σαφείς, αποτελεσματικές, ουσιαστικές και συγκρίσιμες πληροφορίες για όλες τις σχετικές εμπορικές πρακτικές που έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα, και ιδίως σχετικά με το κινητό Διαδίκτυο·

18. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει περαιτέρω οδηγίες σχετικά με το δικαίωμα αλλαγής παρόχου, έτσι ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διαφάνειας και να προωθούνται τα ίσα δικαιώματα των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ·

19. παρατηρεί τις διαφαινόμενες ανησυχίες των καταναλωτών σε σχέση με την ασυνέπεια μεταξύ των διαφημιζόμενων και των πραγματικών ταχυτήτων σύνδεσης με το Διαδίκτυο· καλεί από αυτή την άποψη τα κράτη μέλη να επιβάλλουν με συνέπεια την απαγόρευση παραπλανητικής διαφήμισης·

20. αναγνωρίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν τρόποι για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο επιγραμμικό περιβάλλον· κατά συνέπεια καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα που αποβλέπουν στην αύξηση των δεξιοτήτων ΤΠΕ των καταναλωτών και στη μείωση του ψηφιακού αποκλεισμού·

21. καλεί την Επιτροπή να προσκαλέσει εκπροσώπους των καταναλωτών και της κοινωνίας των πολιτών να συμμετάσχουν ενεργητικά και ισότιμα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας στις συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του Διαδικτύου στην ΕΕ ·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.