Päätöslauselmaesitys - B7-0572/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0572/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS avoimesta internetistä ja verkon neutraliteetista Euroopassa

7.11.2011

suullisesti vastattavan kysymyksen B7‑0572/2011 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Herbert Reul teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta

Menettely : 2011/2866(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0572/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0572/2011
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0572/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma avoimesta internetistä ja verkon neutraliteetista Euroopassa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle avoimesta internetistä ja verkon neutraliteetista Euroopassa (KOM(2011)0222 lopullinen),

–   ottaa huomioon 12. lokakuuta 2011 päivätyn kysymyksen neuvostolle avoimesta internetistä ja verkon neutraliteetista Euroopassa (O-000243/2011 – B7-0641/2011),

–   ottaa huomioon 18. joulukuuta 2009 annetun komission julistuksen verkon riippumattomuudesta (2009/C 308/02),

–   ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä annetun direktiivin 2002/19/EY sekä sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista annetun direktiivin 2002/20/EY muuttamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/140/EY 1 artiklan 8 kohdan g alakohdan,

–   ottaa huomioon yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY ja kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/136/EY 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 21 artiklan 3 kohdan c ja d alakohdan sekä 22 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1211/2009,

–   ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman "Laajakaista Euroopassa: investointi digitaalivetoiseen kasvuun",

–   ottaa huomioon 19. toukokuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Euroopan digitaalistrategia" (KOM(2010)0245 lopullinen),

–   ottaa huomioon 31. toukokuuta 2010 annetut neuvoston päätelmät aiheesta "Euroopan digitaalistrategia",

–   ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi – 'Yhdessä uuteen kasvuun'" (KOM(2011)0206 lopullinen),

–   ottaa huomioon parlamentin ja komission yhdessä järjestämän, Brysselissä 11. marraskuuta 2010 pidetyn huippukokouksen aiheesta "Avoin internet ja verkon neutraliteetti Euroopassa",

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan toukokuussa 2011 julkaiseman tutkimuksen "Network Neutrality: Challenges and responses in the EU and in the U.S." (IP/A/IMCO/ST/2011-02),

–   ottaa huomioon 7. lokakuuta 2011 annetun Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon verkon neutraliteetista, liikenteenhallinnasta ja yksityisyyden ja henkilötietojen suojasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että neuvosto aikoo hyväksyä 13. joulukuuta 2011 kokoontuvassa liikenne-, televiestintä- ja energianeuvostossa päätelmät avoimesta internetistä ja verkon neutraliteetista Euroopassa;

B.  ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden olisi pitänyt saattaa vuoden 2009 televiestintäalan uudistuspaketin noudattamisen edellyttämät säännökset voimaan 25. toukokuuta 2011 mennessä ja että komissio on jo ryhtynyt tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että EU‑sopimuksen ja yhteisön säännöstön periaatteita noudatetaan;

C. toteaa kehottaneensa komissiota turvaamaan internetin neutraaliuden ja avoimuuden periaatteet ja edistämään loppukäyttäjien mahdollisuuksia saada ja jakaa tietoa sekä käyttää haluamiaan sovelluksia ja palveluja;

D. ottaa huomioon, että komissio on pyytänyt Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä (BEREC) tutkimaan operaattorin vaihtamisen esteitä, internetliikenteen estämistä tai rajoittamista sekä palvelujen avoimuutta ja laatua jäsenvaltioissa;

E.  toteaa, että internetin avoin luonne on ollut keskeinen kilpailukykyä, talouskasvua, sosiaalista kehitystä ja innovointia edistävä tekijä – sen ansiosta on kehitetty valtavasti verkkosovelluksia, -sisältöä ja -palveluita – joka näin on lisännyt sisällön ja palvelujen tarjontaa ja kysyntää; toteaa myös, että avoin internet on nopeuttanut ratkaisevasti tiedon ja ideoiden vapaata liikkuvuutta myös maissa, joissa riippumatonta uutistarjontaa on vähän;

F.  ottaa huomioon, että joissakin EU:n ulkopuolisissa maissa mobiililaajakaistan tarjoajat eivät saa estää käyttämästä laillisia verkkosivustoja ja VoIP- tai videopuhelinsovelluksia, jotka kilpailevat niiden omien ääni- tai videopuhelinpalvelujen kanssa;

G. ottaa huomioon, että internetpalvelujen tarjonta on rajatylittävää toimintaa ja internet on aivan maailmantalouden keskiössä;

H. ottaa erityisesti huomioon, että laajakaista ja internet ovat merkittäviä talouskasvua, työpaikkojen syntymistä ja Euroopan kansainvälistä kilpailukykyä edistäviä tekijöitä, kuten Euroopan digitaalistrategiassa korostetaan;

I.   ottaa huomioon, että Eurooppa pystyy käyttämään täysimääräisesti hyväksi digitaalitalouden potentiaalia ainoastaan siten, että edistetään asianmukaisesti toimivia digitaalisia sisämarkkinoita;

1.  suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon ja yhtyy siinä esitettyyn analyysiin etenkin tarpeesta säilyttää internet luonteeltaan avoimena ja neutraalina, sillä kyseessä on keskeinen innovointia ja kuluttajien kysyntää edistävä tekijä, ja samalla sen varmistamisesta, että internet kykenee jatkossakin tuottamaan laadukkaita palveluja kehyksessä, jossa perusoikeuksia edistetään ja noudatetaan;

2.  panee merkille, että komission tiedonannon päätelmissä todetaan, että tässä vaiheessa ei ole selvää tarvetta lisätä verkon neutraliteettia koskevaa sääntelyä Euroopan tasolla;

3.  huomauttaa kuitenkin, että liikenteenhallinta tarjoaa mahdollisuuden kilpailua rajoittavaan ja syrjivään toimintaan etenkin vertikaalisesti integroituneissa yrityksissä; panee tyytyväisenä merkille komission aikomuksen julkistaa tiedot, jotka ilmenevät verkon neutraliteettia mahdollisesti haittaavia menettelyjä koskevista BERECin selvityksistä;

4.  pyytää komissiota varmistamaan nykyisen EU:n viestintäalan sääntelykehyksen soveltamisen ja täytäntöönpanon sekä kuuden kuukauden sisällä BERECin selvitysten tulosten julkaisemisesta arvioimaan, tarvitaanko uusia säännöksiä sananvapauden, tiedonsaannin vapauden, kuluttajien valinnanvapauden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden varmistamiseksi sekä tehokkaan kilpailun ja innovoinnin aikaansaamiseksi ja kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon internetin käyttöön liittyvien moninaisten etujen edistämiseksi; painottaa, että kaikista verkon neutraliteettia koskevista EU:n säädösehdotuksista on tehtävä vaikutustenarviointi;

5.  pitää BERECin tällä alalla tekemää työtä myönteisenä, ja kehottaa jäsenvaltioita ja etenkin kansallisia sääntelyviranomaisia toimimaan tiiviissä yhteistyössä BERECin kanssa;

6.  kehottaa komissiota yhdessä BERECin ja yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa seuraamaan tiiviisti liikenteenhallintakäytäntöjen kehitystä ja yhteenliittämissopimuksia, etenkin kun ne liittyvät VoIP-palvelujen ja tiedostojen jakamisen estämiseen ja rajoittamiseen tai niiden ylihinnoitteluun, sekä kilpailua rajoittavaa toimintaa tai laadun liiallista heikkenemistä, kuten televiestintäalan EU:n sääntelykehyksessä edellytetään; kehottaa lisäksi komissiota varmistamaan, että internetpalveluntarjoajat eivät syrji ketään eivätkä estä, haittaa tai heikennä kenenkään mahdollisuuksia käyttää haluamaansa palvelua sen lähteestä tai kohteesta riippumatta sisällön, sovelluksen tai palvelun käyttämiseen, lähettämiseen, saataville asettamiseen, vastaanottamiseen tai tarjoamiseen;

7.  kehottaa komissiota antamaan parlamentille tietoja nykyisistä liikenteenhallintakäytännöistä, yhteenliittämismarkkinoista ja verkon ruuhkautumisesta sekä mahdollisesta investointien puutteen yhteydestä tähän; kehottaa komissiota analysoimaan tarkemmin "laiteriippumattomuuden" ongelmaa;

8.  kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja BERECiä varmistamaan verkon neutraliteettia koskevan toiminnan johdonmukaisuuden ja televiestintäalan EU:n tehokkaan sääntelykehyksen täytäntöönpanon;

9.  korostaa, että verkon neutraliteettia koskevaan kysymykseen ehdotetut ratkaisut voivat toimia vain, jos ne perustuvat yhdenmukaiseen eurooppalaiseen toimintatapaan; kehottaa siksi komissiota seuraamaan tarkasti verkon neutraliteettia koskevien säädösten hyväksymistä jäsenvaltioissa sen suhteen, miten ne vaikuttavat jäsenvaltioiden omiin markkinoihin ja sisämarkkinoihin; katsoo, että kaikkia sidosryhmiä hyödyttäisi, jos komissio antaisi unionin laajuiset suuntaviivat, myös matkaviestintämarkkinoista, sillä näin voitaisiin varmistaa, että televiestintäpaketin verkon neutraliteettia koskevia säännöksiä sovelletaan ja ne pannaan asianmukaisesti ja johdonmukaisesti täytäntöön;

10. korostaa, että jäsenvaltioiden ja varsinkin kansallisten sääntelyviranomaisten keskinäinen yhteistyö ja koordinointi sekä yhteistyö ja koordinointi komission kanssa ovat tärkeitä, jotta EU voi hyötyä täysimääräisesti internetin tarjoamista mahdollisuuksista;

11. kiinnittää huomion vakaviin riskeihin, joita verkon neutraliteetista luopumiseen liittyy ja joita ovat muun muassa kilpailua rajoittava toiminta, innovoinnin tyrehtyminen, sananvapauden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden rajoitukset sekä heikko kuluttajatietoisuus ja yksityisyyden loukkaaminen, jotka ovat haitallisia yrityksille, kuluttajille ja koko demokraattiselle yhteiskunnalle; palauttaa mieliin Euroopan tietosuojavaltuutetun liikenteenhallintakäytäntöjen vaikutusta viestinnän luottamuksellisuuteen koskevan lausunnon;

12. korostaa, että televiestintäalan EU:n sääntelykehyksellä pyritään edistämään sananvapautta, syrjimätöntä sisällön, sovelluksien ja palvelujen käyttömahdollisuutta sekä tehokasta kilpailua ja että siksi verkon neutraliteettiin liittyvillä toimenpiteillä pitäisi nykyisen kilpailulainsäädännön keinojen lisäksi pyrkiä puuttumaan mahdolliseen kilpailua rajoittavaan toimintaan, ja niiden pitäisi johtaa investointeihin ja helpottaa verkkotalouden uusia innovoivia liiketoimintamalleja;

13. pitää verkon neutraliteetin periaatetta merkittävänä ennakkoehtona, joka mahdollistaa innovoivan internetekosysteemin ja turvaa Euroopan kansalaisia ja yrittäjiä palvelevat tasapuoliset toimintaedellytykset;

14. katsoo, että sähköisten viestintäpalvelujen tehokas kilpailu, liikenteenhallinnan ja palvelun laadun avoimuuden sekä vaihtamisen helppouden on oltava verkon neutraliteetin välttämättömiä vähimmäisedellytyksiä, joilla varmistetaan loppukäyttäjien valinnanvapaus ja tiedonsaantivapaus;

15. myöntää, että kohtuullista liikenteenhallintaa tarvitaan sen varmistamiseksi, että verkon ruuhkautuminen ei heikennä loppukäyttäjien yhteyksiä; toteaa, että tähän liittyen palvelujen laatua koskevat vaatimukset täyttääkseen ja verkkojen toimintakyvyn ja vakauden varmistaakseen operaattorit voivat kansallisten sääntelyviranomaisten valvonnassa soveltaa menettelyjä, joilla mitataan ja muokataan verkkoyhteyden internetliikennettä; kehottaa toimivaltaisia kansallisia sääntelyviranomaisia käyttämään kaikkia yleispalveludirektiivissä säädettyjä toimivaltuuksiaan palvelun laatua koskevien vähimmäisvaatimuksien asettamiseksi; katsoo, että kiireellisten palvelujen siirron laadunvarmistus ei saa olla peruste niin sanotusta best effort -periaatteesta luopumiselle;

16. kehottaa toimivaltaisia kansallisia viranomaisia varmistamaan, että liikenteenhallintatoimiin ei liity kilpailua rajoittavaa tai vahingoittavaa syrjintää; katsoo, että erityispalvelut (tai hallinnoidut palvelut) eivät saisi heikentää vankkojen best effort -internetyhteyksien turvaamista, joka edistävät innovointia ja sananvapautta, takaavat kilpailun ja joiden avulla vältetään uusi digitaalinen jako;

Kuluttajansuoja

17. kehottaa avoimuuteen liikenteenhallinnassa, mihin kuuluu myös loppukäyttäjille suunnatun tiedotuksen parantaminen, ja korostaa, että kuluttajien on voitava tehdä tietoon perustuvia valintoja ja heillä on oltava tosiasiallinen mahdollisuus vaihtaa palveluntarjoajaa sellaiseen, joka parhaiten sopii heidän tarpeisiinsa ja mieltymyksiinsä, joita voivat olla muun muassa latausten ja palvelujen nopeus ja määrä; muistuttaa, että on tärkeää tarjota kuluttajille selkeää, vaikuttavaa, tarkoituksenmukaista ja verrattavissa olevaa tietoa kaikista asiaankuuluvista kaupallisista käytännöistä, joilla on vastaava vaikutus, etenkin langattoman internetin alalla;

18. kehottaa komissiota julkaisemaan lisää operaattorien vaihtamisen oikeutta koskevia ohjeita avoimuusvaatimusten täyttämiseksi ja sen edistämiseksi, että kaikilla EU:n kuluttajilla olisi yhtäläiset oikeudet;

19. panee merkille, että kuluttajat ovat valittaneet internetyhteyksien mainostetun ja todellisen siirtonopeuden eroista; kehottaa jäsenvaltioita panemaan tältä osin johdonmukaisesti täytäntöön harhaanjohtavan mainonnan kiellon;

20. tunnustaa, että on löydettävä keinoja lisätä kansalaisten uskoa ja luottamusta verkkoympäristöön; kehottaakin komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan sellaisten koulutusohjelmien kehittämistä, joilla pyritään parantamaan kuluttajien tieto- ja viestintätekniikan taitoja ja vähentämään digitaalista syrjäytymistä;

21. kehottaa komissiota kutsumaan kuluttajien edustajat ja kansalaisyhteiskunnan osallistumaan aktiivisesti ja tasa-arvoisesti alan edustajien kanssa internetin tulevaisuudesta EU:ssa käytäviin keskusteluihin;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.