Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0572/2011Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0572/2011

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl atviro interneto ir tinklo neutralumo Europoje

7.11.2011

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B7‑0641/2011
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį

Herbert Reul Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu

Procedūra : 2011/2866(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0572/2011

B7‑0000/2011

Europos Parlamento rezoliucija dėl atviro interneto ir tinklo neutralumo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 19 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Atviras internetas ir tinklo neutralumas Europoje“ (COM(2011) 0222 final),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 12 d. klausimą Tarybai dėl atviro interneto ir tinklo neutralumo Europoje (O-000243/2011 – B7-0641/2011),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos deklaraciją dėl tinklo neutralumo (2009/C 308/02),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/140/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo, 1 straipsnio 8 dalies g punktą,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/136/EB, iš dalies keičiančios 2002 m. kovo 7 d. direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, 20 straipsnio 1 dalies b punktą, 21 straipsnio 3 dalies c ir d punktus ir 22 straipsnio 3 punktą, į Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir į Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl plačiajuosčio ryšio Europoje: investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ (COM(2010) 0245 final),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 31 d. Tarybos išvadas dėl Europos skaitmeninės darbotvarkės,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“ (COM(2011) 206 final),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos Briuselyje surengtą aukščiausiojo lygio susitikimą „Atviras internetas ir tinklo neutralumas Europoje“,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės mėn. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytą studiją „Tinklo neutralumas. Uždaviniai ir priemonės ES ir JAV“ (IP/A/IMCO/ST/2011-02),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 7 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę dėl tinklo neutralumo, srauto valdymo ir privatumo bei asmens duomenų apsaugos,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2011 m. gruodžio 13 d. Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdyje Taryba ketina patvirtinti išvadas dėl atviro interneto ir tinklo neutralumo Europoje;

B.  kadangi ES valstybės narės iki 2011 m. gegužės 25 d. turi atitikti 2009 m. ES telekomunikacijų reformos teisės aktų paketo reikalavimus ir Komisija jau ėmėsi reikalingų priemonių, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi ES sutarties ir Bendrijos teisyno principų;

C. kadangi Europos Parlamentas paragino Komisiją išsaugoti interneto neutralumo ir atvirumo principus ir skatinti galutinių vartotojų gebėjimą gauti informaciją ir ją skleisti, taip pat naudotis pasirinkta programine įranga ir paslaugomis;

D. kadangi Komisija paprašė Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) išnagrinėti kliūtis, susijusias su operatoriaus keitimu, interneto srauto blokavimu ar ribojimu, paslaugų skaidrumu ir kokybe valstybėse narėse;

E.  kadangi atviras interneto pobūdis yra pagrindinė konkurencingumo, ekonominio augimo, socialinio vystymosi ir inovacijų paskata, lėmusi įspūdingo lygio taikomųjų internetinių programų, turinio ir paslaugų plėtros pasiekimus, taigi ir išaugusią turinio ir paslaugų pasiūlą ir paklausą, ir kadangi internetas yra nepaprastai svarbus laisvo žinių, idėjų ir informacijos judėjimo katalizatorius, įskaitant tas šalis, kuriose prieiga prie nepriklausomos žiniasklaidos ribojama;

F.  kadangi yra tokių trečiųjų šalių, kurios neleidžia judriojo plačiajuosčio ryšio tiekėjams užblokuoti teisėtų interneto svetainių ir IP telefonijos ar vaizdo telefonijos programų, kurios konkuruoja su jų pačių balso ar vaizdo telefonijos paslaugomis;

G. kadangi internetinės paslaugos yra teikiamos tarpvalstybiniu mastu ir internetas yra pačioje pasaulio ekonomikos šerdyje;

H. kadangi, kaip apibrėžta Europos skaitmeninėje darbotvarkėje, plačiajuostis ryšys ir internetas yra ypač svarbūs veiksniai ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui ir Europos konkurencingumui pasauliniu lygmeniu;

I.   kadangi Europa tik tada galės visapusiškai pasinaudoti skaitmeninės ekonomikos galimybėmis, kai bus sudarytos palankios sąlygos gerai veikiančiai skaitmeninei vidaus rinkai;

1.  palankiai vertina Komisijos komunikatą ir pritaria atliktai analizei, ypač dėl poreikio užtikrinti, kad internetas ir toliau būtų atviras ir neutralus, nes tai – pagrindinė paskata inovacijoms ir vartotojų paklausai, ir kad toliau būtų sąlygos teikti kokybiškas paslaugas internetu, remiantis tokia sistema, pagal kurią propaguojamos ir gerbiamos pagrindinės teisės;

2.  pabrėžia, kad Komisijos komunikato išvados rodo, jog šiuo metu nėra aiškaus poreikio, kad dėl interneto neutralumo papildomai įsikištų reguliuotojas Europos lygmeniu;

3.  tačiau pažymi, jog srauto valdymo srityje yra galimybių konkurencijos principus pažeidžiančiam ir diskriminaciniam elgesiui, ypač vertikaliai integruotoms bendrovėms; palankiai vertina Komisijos ketinimą paskelbti Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) tyrimų, kuriuose nagrinėtos praktikos, galbūt kenkiančios tinklo neutralumui valstybėse narėse, duomenis;

4.  prašo Komisijos užtikrinti nuoseklų esamos ES telekomunikacijų reguliavimo pagal telekomunikacijų teisės aktų paketą sistemos taikymą ir laikymąsi ir per šešis mėnesius nuo EERRI tyrimo rezultatų paskelbimo įvertinti, ar reikia tolesnių reguliavimo priemonių, siekiant užtikrinti žodžio laisvę, prieigos prie informacijos laisvę, laisvą vartotojų pasirinkimą ir žiniasklaidos pliuralizmą, kad būtų siekiama veiksmingos konkurencijos ir inovacijų, taip pat siekiama sudaryti sąlygas įvairiausiems privalumams, kai internetą naudoja piliečiai, verslas ir viešoji administracija; pabrėžia, kad bet kokiam Europos reguliavimo pasiūlymui tinklo neutralumo srityje turėtų būti taikomas poveikio vertinimas;

5.  palankiai vertina EERRI darbą šioje srityje ir ragina valstybes nares, ypač nacionalines reguliavimo institucijas (NRI), glaudžiai bendradarbiauti su EERRI;

6.  ragina Komisiją, kad ji, kartu su EERRI ir bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, atidžiai stebėtų plėtojamas srauto valdymo praktikas ir sujungimo susitarimus, ypač veiksmus, susijusius su IP telefonijos ir dalijimosi bylomis blokavimu ir ribojimu arba pernelyg aukštų įkainių nustatymu, taip pat konkurencijos principus pažeidžiantį elgesį ir pernelyg didelį kokybės suprastėjimą, kaip reikalaujama pagal ES telekomunikacijų reguliavimo sistemą; be to, ragina Europos Komisiją užtikrinti, kad interneto paslaugų teikėjai neblokuotų, nediskriminuotų, nemažintų ar nepanaikintų bet kurio asmens galimybių naudotis paslaugomis, kai jis siekia sužinoti, naudoti, siųsti, paskelbti, gauti ar siūlyti bet kokį pasirinktą turinį, programą ar paslaugą nepriklausomai nuo šaltinio ar adreso;

7.  prašo Komisijos teikti Parlamentui informaciją apie dabartines srauto valdymo praktikas, sujungimo rinką ir tinklo perkrovą, taip pat apie bet kokias sąsajas su investicijų stoka; ragina Komisiją toliau nagrinėti prietaisų neutralumo klausimą;

8.  ragina Komisiją, valstybes nares ir EERRI užtikrinti požiūrio dėl tinklo neutralumo nuoseklumą ir sąžiningą ir veiksmingą ES telekomunikacijų reguliavimo sistemos įgyvendinimą;

9.  pabrėžia, kad bet koks pasiūlytas sprendimas tinklo neutralumo klausimu gali būti veiksmingas tik tuomet, jei bus taikomas nuoseklus Europos požiūris; todėl prašo Komisijos atidžiai stebėti bet kokių nacionalinės teisės aktų, susijusių su tinklo neutralumu, priėmimą, atsižvelgiant į jų poveikį atitinkamoms nacionalinėms rinkoms ir vidaus rinkai; mano, kad visiems suinteresuotiesiems subjektams būtų naudinga, jei Komisija pateiktų visoje ES galiojančias gaires, įskaitant mobiliosios telefonijos rinką, siekiant užtikrinti, kad telekomunikacijų paketo nuostatos dėl tinklo neutralumo būtų tinkamai ir nuosekliai taikomos ir vykdomos;

10. pabrėžia, kad labai svarbus valstybių narių bendradarbiavimas ir koordinavimas, ypač NRI, kartu su Komisija, siekiant, kad ES galėtų pasinaudoti visomis interneto teikiamomis galimybėmis;

11. atkreipia dėmesį į dideles grėsmes, kylančias tuomet, kai nesilaikoma tinklo neutralumo, pvz., konkurencijos principus pažeidžiančius veiksmus, naujovių blokavimą, žodžio laisvės ir žiniasklaidos pliuralizmo suvaržymą, vartotojų informuotumo stoką ir privatumo pažeidimą, nes tai labai kenkia įmonėms, vartotojams ir visai demokratinei visuomenei, ir primena EDAPP nuomonę dėl srauto valdymo praktikų poveikio komunikacijos konfidencialumui;

12. pažymi, kad ES telekomunikacijų reguliavimo sistema siekiama skatinti žodžio laisvę, nediskriminacinę prieigą prie turinio, taikomųjų programų ir paslaugų bei veiksmingą konkurenciją, todėl bet kokiomis tinklo neutralumo srities priemonėmis be esamų konkurencijos teisės aktų turėtų būti siekiama kovoti su konkurencijos principus pažeidžiančia praktika, kuri gali atsirasti, ir skatinti investicijas bei sudaryti sąlygas inovatyviems interneto ekonomikos verslo modeliams;

13. mano, kad tinklo neutralumo principas yra labai reikalinga išankstinė sąlyga, kad galėtų egzistuoti inovatyvi interneto ekosistema ir būtų užtikrintos vienodos veiklos sąlygos, atitinkančios Europos piliečių ir verslininkų interesus;

14. mano, kad veiksminga konkurencija elektroninių komunikacijų paslaugų srityje, skaidrumas srauto valdymo ir paslaugų kokybės srityje bei galimybės lengvai pakeisti operatorių yra vienos iš minimalių tinklo neutralumui užtikrinti būtinų sąlygų, galutiniams vartotojams užtikrinant pasirinkimo ir pageidavimų laisvę;

15. pripažįsta, kad reikalingas pagrįstas duomenų srauto valdymas, siekiant užtikrinti, kad dėl tinklo perkrovos nebūtų nutrauktas galutinių vartotojų prisijungimas; pažymi, jog, į tai atsižvelgiant, operatoriai gali imtis veiksmų, kuriems taikoma NRI priežiūra, ir taikyti interneto srauto įvertinimo ir reguliavimo procedūras, kad palaikytų tinklo funkcinį pajėgumą ir stabilumą ir atitiktų paslaugų kokybės reikalavimus; primygtinai ragina kompetentingas nacionalines institucijas pasinaudoti visais savo įgaliojimais pagal visuotinę paslaugų direktyvą ir nustatyti minimalius paslaugų kokybės standartus ir yra įsitikinęs, kad kokybės užtikrinimas realiame kintančiame paslaugų sraute negali būti argumentas, dėl kurio netaikomas visų įmanomų pastangų dėjimo principas;

16. ragina kompetentingas nacionalines institucijas užtikrinti, kad srauto valdymo veiksmai nebūtų susiję su konkurencijos principus pažeidžiančia ar žalinga diskriminacija; mano, kad specializuotos (ar valdomos) paslaugos neturėtų kenkti tvirto visų įmanomų pastangų dėjimo siekiant užtikrinti interneto prieigą principo laikymąsi, taip skatinant inovacijas ir žodžio laisvę, užtikrinant konkurenciją ir išvengiant naujos skaitmeninės nelygybės;

Vartotojų apsauga

17. ragina, kad srautas būtų valdomas skaidriai, įskaitant geresnį galutinių vartotojų informavimą, ir pabrėžia, kad reikia sudaryti vartotojams sąlygas priimti informacija pagrįstus sprendimus ir suteikti realią galimybę pakeisti paslaugų teikėją ir pasirinkti tokį, kuris geriausiai atitinka jų poreikius ir pageidavimus, įskaitant parsisiuntimo ir paslaugų spartą ir apimtį; į tai atsižvelgdamas pažymi, kad labai svarbu vartotojams suteikti aiškią, veiksmingą, prasmingą ir palyginamą informaciją apie visas atitinkamas komercines praktikas, kurios turi lygiavertį efektą, o ypač apie mobilųjį internetą;

18. ragina Komisiją paskelbti papildomas gaires dėl teisės pakeisti operatorių, kad būtų laikomasi skaidrumo reikalavimų ir skatinamos lygios vartotojų teisės visoje ES;

19. pažymi, kad vartotojai reiškia susirūpinimą dėl reklamuojamos ir realios interneto srauto spartos neatitikimo; į tai atsižvelgdamas, ragina valstybes nares nuosekliai taikyti klaidinančios reklamos draudimą;

20. pripažįsta, kad reikia ieškoti būdų, kaip padidinti piliečių pasitikėjimą internetine aplinka; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares plėtoti švietimo programas, kuriomis būtų siekiama gerinti vartotojų IKT įgūdžius ir mažinti skaitmeninę atskirtį;

21. ragina Komisiją pakviesti vartotojų ir pilietinės visuomenės atstovus aktyviai dalyvauti lygiomis teisėmis su pramonės atstovais diskusijose dėl interneto ateities ES;

22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.