Rezolūcijas priekšlikums - B7-0572/2011Rezolūcijas priekšlikums
B7-0572/2011

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par atklātu internetu un tīkla neitralitāti Eiropā

7.11.2011

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7‑0641/2011, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu

Herbert Reul Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā

Procedūra : 2011/2866(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0572/2011
Iesniegtie teksti :
B7-0572/2011
Pieņemtie teksti :

B7‑0572/2011

Eiropas Parlamenta rezolūcija par atklātu internetu un tīkla neitralitāti Eiropā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Komisijas 2011. gada 19. aprīļa paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Atklāts internets un tīkla neitralitāte Eiropā” (COM(2011)0222 galīgā redakcija),

–   ņemot vērā Padomes 2011. gada 12. oktobra jautājumu par atklāto internetu un tīkla neitralitāti Eiropā (O-000243/2011 – B7‑0641/2011),

–   ņemot vērā Komisijas 2009. gada 18. decembra paziņojumu par tīkla neitralitāti (2009/C 308/02),

–   ņemot vērā 1. panta 8. punkta g) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvā 2009/140/EK, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu,

–   ņemot vērā 20. panta 1. punkta g) apakšpunktu, 21. panta 3. punkta c) un d) apakšpunktu un 22. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvā 2009/136/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju,

–   ņemot vērā 2011. gada 6. jūlija rezolūciju par platjoslu Eiropā: ieguldījums digitāli virzītā izaugsmē,

–   ņemot vērā Komisijas 2010. gada 19. maija paziņojumu par Digitālo programmu Eiropai (COM(2010)0245 (galīgā redakcija)),

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 31. maija secinājumus par Digitālo programmu Eiropai,

–   ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. aprīļa paziņojumu „Akts par vienoto tirgu. Divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos „Kopīgiem spēkiem uz jaunu izaugsmi”” (COM(2011) 206 (galīgā redakcija)),

–   ņemot vērā Komisijas un Parlamenta Briselē 2011.gada 11. novembrī kopīgi rīkoto augstākā līmeņa sanāksmi par tematu „Atklāts internets un tīkla neitralitāte Eiropā”,

–   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 2011. gada maija pētījumu „Tīkla neitralitāte: uzdevumi un reaģēšana ES un ASV” (IP/A/IMCO/ST/2011-02),

–   ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) 2011.gada 7. oktobra atzinumu par tīkla neitralitāti, datplūsmas pārvaldību un privātuma un personas datu aizsardzību,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Padome gatavojas Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes sanāksmē 2011. gada 13. decembrī pieņemt secinājumus par atklātu internetu un tīkla neitralitāti Eiropā;

B.  tā kā ES dalībvalstīm līdz 2011. gada 25. maijam bija jābeidz 2009. gadā pieņemtās ES telesakaru reformu paketes īstenošana un Komisija jau ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Līguma par Eiropas Savienību un acquis communautaire principu ievērošanu;

C. tā kā Parlaments ir aicinājis Komisiju nodrošināt interneta neitralitātes un atklātības principu ievērošanu un veicināt lietotāju spēju piekļūt informācijai un izplatīt to, kā arī pēc savas izvēles izmantot lietojumprogrammas un pakalpojumus;

D. tā kā Komisija ir aicinājusi BEREC veikt izmeklēšanu par šķēršļiem operatoru maiņai, interneta datplūsmas bloķēšanu vai ierobežošanu un pakalpojumu pārredzamību un kvalitāti dalībvalstīs;

E.  tā kā interneta atklātā būtība ir galvenais konkurētspējas, ekonomikas izaugsmes, sociālās attīstības un inovāciju virzītājspēks, kas ir radījis iespaidīgu tiešsaistes lietojumprogrammu, satura un pakalpojumu attīstības līmeni un līdz ar to satura un pakalpojumu piedāvājuma un pieprasījuma pieaugumu, kā arī īpaši būtiski paātrinājis zināšanu, ideju un informācijas brīvu apriti, tostarp valstīs, kurās piekļuve brīviem plašsaziņas līdzekļiem ir ierobežota;

F.  tā kā ir trešās valstis, kuras ir novērsušas iespēju, ka mobilo platjoslas pakalpojumu sniedzēji bloķē likumīgas tīmekļa vietnes un balss pārraides pakalpojumus, izmantojot interneta protokolu (VoIP), vai video telefonijas lietojumprogrammas, kas konkurē ar šo pakalpojumu sniedzēju balss vai video telefonijas pakalpojumiem;

G. tā kā interneta pakalpojumi tiek piedāvāti pārrobežu mērogā un internets ir viens no pasaules ekonomikas centrālajiem elementiem;

H. tā kā platjosla un internets ir svarīgi dzinējspēki ekonomikas izaugsmei, darba vietu radīšanai un Eiropas konkurētspējas nodrošināšanai pasaules mērogā, kā tas jo īpaši uzsvērts Digitālajā programmā Eiropai;

I.   tā kā Eiropā būs iespējams pilnībā izmantot digitālās ekonomikas iespējas tikai tad, ja tiks veicināta veiksmīga iekšējā digitālā tirgus darbība,

1.  atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu un piekrīt tās veiktajai analīze, jo īpaši attiecībā uz nepieciešamību saglabāt interneta atklāto un neitrālo būtību kā inovāciju un patērētāju pieprasījuma galveno virzītājspēku, tajā paša laikā nodrošinot, ka internets var turpināt sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus sistēmā, kas veicina un ievēro pamattiesības;

2.  atzīmē, ka Komisijas paziņojumā ir norādīts, ka šajā posmā nav nepārprotamas nepieciešamības pēc papildu Eiropas līmeņa regulējošiem pasākumiem attiecībā uz tīkla neitralitāti;

3.  tomēr norāda uz iespējamām pret konkurenci vērstām un diskriminējošām darbībām datplūsmas pārvaldībā, jo īpaši vertikāli integrētos uzņēmumos; atzinīgi vērtē Komisijas ieceri publicēt BEREC izmeklēšanās gūtos pierādījumus par praksi, kas, iespējams, ietekmē tīkla neitralitāti dalībvalstīs;

4.  aicina Komisiju nodrošināt, ka tiek konsekventi piemēroti un īstenoti ES reglamentējošie telekomunikāciju noteikumi sakaru jomā, un sešu mēnešu laikā pēc BEREC izmeklēšanas konstatējumu publicēšanas izvērtēt, vai ir nepieciešami turpmāki pasākumi, lai nodrošinātu vārda brīvību, piekļuves brīvību informācijai, patērētāju izvēles brīvību un plašsaziņas līdzekļu plurālismu, kā arī panākt efektīvu konkurenci un inovācijas un veicināt plašu ieguvumu klāstu, pilsoņiem, uzņēmumiem un valsts administrācijai izmantojot internetu; uzsver, ka jebkuram Eiropas līmeņa regulatīvam priekšlikumam tīkla neitralitātes jomā ir jāveic ietekmes novērtējums;

5.  atzinīgi vērtē BEREC darbu šajā jomā un aicina dalībvalstis un it īpaši valstu regulējošās iestādes cieši sadarboties ar BEREC;

6.  aicina Komisiju kopā ar BEREC un sadarbībā ar dalībvalstīm cieši uzraudzīt attīstību datplūsmas pārvaldības prakses un starpsavienojumu līgumu jomā, jo īpaši attiecībā uz bloķēšanu vai ierobežošanu vai pārmērīgu tarifu noteikšanu balss pārraides pakalpojumiem, kuros izmanto interneta protokolu, un datņu apmaiņai, vai arī pārmērīgi augstas cenas noteikšanu šiem pakalpojumiem, kā arī uzraudzīt pret konkurenci vērstas darbības un ievērojamu kvalitātes samazināšanos, kā to paredz ES telekomunikāciju reglamentējošie noteikumi; turklāt aicina Komisiju nodrošināt, lai interneta pakalpojumu sniedzēji nebloķētu, nediskriminētu, netraucētu vai nepasliktinātu nevienas personas spēju izmantot pakalpojumu, lai piekļūtu, lietotu, nosūtītu, publicētu, saņemtu vai sniegtu jebkādu izvēlēto saturu, lietojumu vai pakalpojumu neatkarīgi no avota vai mērķa;

7.  aicina Komisiju sniegt Parlamentam informāciju par pašreizējo datplūsmas pārvaldības praksi, starpsavienojumu tirgu un tīkla pārslodzi, kā arī jebkuru saistību ar ieguldījumu trūkumu; aicina Komisiju turpināt analizēt „ierīču neitralitātes” jautājumu;

8.  aicina Komisiju, dalībvalstis un BEREC nodrošināt saskaņotu pieeju tīkla neitralitātei un efektīvi īstenot ES telekomunikāciju reglamentējošos noteikumus;

9.  uzsver, ka ikviens piedāvātais risinājums jautājumā par tīkla neitralitāti var būt efektīvs tikai tad, ka tiek nodrošināta konsekventa Eiropas pieeja; tādēļ prasa Komisijai cieši uzraudzīt jebkuru valstu noteikumu pieņemšanu, kas skar tīkla neitralitāti, saistībā to ietekmi uz attiecīgajiem valstu tirgiem, kā arī iekšējo tirgu; uzskata, ka visām iesaistītajām personām būtu izdevīgi, ja Komisija ierosinātu ES līmeņa pamatnostādnes, tostarp attiecībā uz mobilo sakaru tirgu, lai nodrošinātu, ka telekomunikāciju paketes noteikumi tīkla neitralitātes jomā tiek pienācīgi un konsekventi piemēroti un īstenoti;

10. uzsver to, cik svarīga ir sadarbība un koordinācija starp dalībvalstīm un jo īpaši starp valstu regulējošām iestādēm, kā arī Komisiju, lai ES varētu pilnībā izmantot interneta potenciālu;

11. vērš uzmanību uz būtisko risku, kuru rada atkāpšanās no tīkla neitralitātes, piemēram, pret konkurenci vērstas darbības, inovāciju kavēšana, vārda brīvības un plašsaziņas līdzekļu plurālisma ierobežojumi, patērētāju informētības trūkums un privātuma pārkāpumi, kas kaitēs uzņēmumiem, patērētājiem un demokrātiskai sabiedrībai kopumā, un atgādina par EDAU atzinumu par datplūsmas pārvaldības prakses ietekmi uz sakaru konfidencialitāti;

12. norāda, ka ar ES telekomunikāciju reglamentējošiem noteikumiem ir paredzēts veicināt vārda brīvību, nediskriminējošu pieeju saturam, lietojumprogrammām un pakalpojumiem un efektīvu konkurenci, un tādēļ jebkuriem pasākumiem tīkla neitralitātes jomā līdz ar pašreizējiem konkurences tiesību aktiem vajadzētu apkarot iespējamu pret konkurenci vērstu praksi, novest pie ieguldījumiem un veicināt novatoriskus tiešsaistes uzņēmējdarbības modeļus;

13. uzskata, ka tīkla neitralitātes princips ir būtisks priekšnoteikums tam, lai veidotos novatoriska interneta ekosistēma un tiktu nodrošināti līdzvērtīgi konkurences apstākļi, sniedzot pakalpojumus Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmējiem;

14. uzskata efektīvu konkurenci elektronisko sakaru pakalpojumu jomā, pārredzamību datplūsmas pārvaldības un pakalpojumu kvalitātes jomā, kā arī iespējas mainīt pakalpojumu sniedzēju par tīkla neitralitātes minimālajiem nosacījumiem, nodrošinot gala lietotājiem tiesības brīvi izvēlēties un izvirzīt prasības;

15. atzīst, ka saprātīga datplūsmas pārvaldība ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka gala lietotāju savienojumu netraucē tīkla pārslodze; šajā sakarībā, pakļaujot darbības valsts regulatīvo iestāžu pārbaudei, operatori var piemērot procedūras, lai izmērītu un kontrolētu interneta datplūsmu, lai saglabātu tīklu darbības spējas un stabilitāti un izpildītu pakalpojumu kvalitātes prasības; prasa valstu kompetentajām iestādēm izmantot visas pilnvaras saskaņā ar Universālo pakalpojuma direktīvu, lai piemērotu minimālos pakalpojumu kvalitātes standartus, un uzskata, ka kvalitātes nodrošināšana steidzamiem pakalpojumiem nevar būt arguments, lai atkāptos no principa darīt visu iespējamo;

16. prasa valstu kompetentajām iestādēm nodrošināt, ka iejaukšanās datplūsmas pārvaldībā neierobežo konkurenci vai nerada kaitējošu diskrimināciju; uzskata, ka pakalpojumu specializācijai (vai pārvaldībai) nevajadzētu kaitēt pēc iespējas stabilākas piekļuves internetam saglabāšanai, tādējādi veicinot inovācijas un vārda brīvību, nodrošinot konkurenci un nepieļaujot jaunu digitālo plaisu;

Patērētāju tiesību aizsardzība

17. aicina nodrošināt pārredzamību datplūsmas pārvaldībā, tostarp labāk informēt gala lietotājus, un uzsver nepieciešamību ļaut patērētājiem izdarīt uz informāciju balstītu izvēli un garantēt efektīvas iespējas izvēlēties jaunu pakalpojumu sniedzēju, kas vislabāk atbilst viņu vēlmēm un prioritātēm, tostarp saistībā ar lejupielādes un pakalpojumu ātrumu un apjomu; šajā sakarībā norāda uz to, ka ir svarīgi nodrošināt patērētājiem skaidru, efektīvu, jēgpilnu un salīdzināmu informāciju par visu attiecīgo līdzīgas iedarbības komercpraksi, jo īpaši par mobilo internetu;

18. aicina Komisiju publicēt turpmākas vadlīnijas par tiesībām mainīt operatoru, lai ievērotu pārredzamības prasības un veicinātu vienlīdzīgas tiesības patērētājiem visā ES;

19. norāda uz patērētāju bažām par neatbilstību starp reklāmās norādīto un faktisko interneta savienojuma piegādes ātrumu; šajā sakarībā aicina dalībvalstis konsekventi piemērot aizliegumu maldinošām reklāmām;

20. atzīst nepieciešamību radīt veidus, kā uzlabot iedzīvotāju uzticēšanos un paļāvību tiešsaistes vidē; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt attīstīt izglītības programmas, lai uzlabotu patērētāju prasmes IKT jomā un samazinātu digitālo atstumtību;

21. prasa Komisijai aicināt patērētāju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus aktīvi un vienlīdzīgi ar nozares pārstāvjiem iesaistīties diskusijās par interneta nākotni ES;

22. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.