Projekt rezolucji - B7-0572/2011Projekt rezolucji
B7-0572/2011

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie otwartego internetu i neutralności sieci w Europie

7.11.2011

złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7–0641/2011
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Herbert Reul w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Procedura : 2011/2866(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0572/2011
Teksty złożone :
B7-0572/2011
Teksty przyjęte :

B7‑0572/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie otwartego internetu i neutralności sieci w Europie

Parlament Europejski,

–   uwzględniając komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 19 kwietnia 2011 r. pt. „Otwarty Internet i neutralność sieci w Europie” (COM(2011)0222 – wersja ostateczna),

–   uwzględniając pytanie skierowane w dniu 12 października 2011 r. do Rady w sprawie otwartego Internetu i neutralności sieci w Europie (O-000243/2011 – B7‑0641/2011),

–   uwzględniając oświadczenie Komisji w sprawie neutralności sieci (2009/C 308/02) z dnia 18 grudnia 2009 r.,

–   uwzględniając art. 1 ust. 8 lit. g) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniającą dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej,

–   uwzględniając art. 20 ust. 1 lit. b), 21 ust. 3 lit. c) i d) oraz 22 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie internetu szerokopasmowego w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju opartego na technologiach szerokopasmowych,

–   uwzględniając komunikat Komisji COM (2010)0245 wersja ostateczna z dnia 19 maja 2010 r. pt. „Europejska agenda cyfrowa”,

–   uwzględniając wnioski Rady z dnia 31 maja 2010 r. ws. europejskiej agendy cyfrowej,

–   uwzględniając komunikat Komisji COM(2011)0206 wersja ostateczna z dnia 13 kwietnia 2011 r. pt. „Akt o jednolitym rynku – Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania „Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego”,

–   uwzględniając wyniki współorganizowanego przez Parlament i Komisję szczytu zatytułowanego „Otwarty Internet i neutralność sieci w Europie”, który odbył się w Brukseli dnia 11 listopada 2010 r.,

–   mając na uwadze analizę przeprowadzoną przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów pt. „Neutralność sieci: Wyzwania i rozwiązania w UE oraz USA” (IP/A/IMCO/ST/2011-02) z maja 2011 r.,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 7 października 2011 r. w sprawie neutralności sieci, zarządzania nią i ochrony prywatności i danych osobowych,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Rada planuje przyjęcie wniosków dotyczących otwartego internetu i neutralności sieci w Europie podczas posiedzenia Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, które odbędzie się dnia 13 grudnia 2011 r.;

B.  mając na uwadze, że do 25 maja 2011 r. państwa członkowskie powinny były zastosować się do przyjętego w 2009 r. pakietu reform telekomunikacyjnych w UE, zaś Komisja Europejska podjęła już niezbędne kroki, by zadbać o poszanowanie zasad zawartych w traktacie UE i w porządku prawnym Wspólnoty;

C. mając na uwadze, że Parlament Europejski wezwał Komisję do ochrony zasad neutralności i otwartości internetu i do promowania możliwości dostępu użytkowników końcowych do informacji i ich rozpowszechniania, a także korzystania z aplikacji i z wybranych przez siebie usług;

D. mając na uwadze, że Komisja zwróciła się do Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) o zbadanie przeszkód w zakresie zmiany operatora, blokowania lub ograniczania przepustowości internetu, jak również przejrzystości i jakości usług w państwach członkowskich;

E.  mając na uwadze, że otwarty charakter internetu stał się główną siłą napędową konkurencyjności, wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego i innowacji, które doprowadziły do spektakularnego rozwoju oprogramowania, treści i usług online, a co za tym idzie do poszerzenia oferty dostępnych treści i usług i zwiększenia popytu na nie i sprawił, że internet w szczególnie istotny sposób przyczynia się do przyspieszenia swobodnej wymiany wiedzy, pomysłów i informacji, w tym w krajach o ograniczonym dostępie do niezależnych mediów;

F.  mając na uwadze, że w niektórych krajach trzecich uniemożliwiono dostawcom usług szerokopasmowej telefonii komórkowej blokowanie legalnych stron internetowych i aplikacji VoIP i telefonii wideo, które konkurują z ich własnymi usługami telefonii głosowej lub wideo;

G. mając na uwadze, że usługi internetowe są oferowane ponad granicami, a internet znalazł się w centrum światowej gospodarki;

H. w szczególności mając na uwadze, że – jak to podkreślono w strategii cyfrowej dla Europy – połączenia szerokopasmowe i internet odgrywają dużą rolę w napędzaniu wzrostu gospodarczego, tworzeniu nowych miejsc pracy i konkurencyjności Europy na arenie światowej;

I.   mając na uwadze, że Europa będzie w stanie w pełni wykorzystać potencjał gospodarki cyfrowej jedynie poprzez stymulację prawidłowo funkcjonującego internetowego rynku cyfrowego,

1.  pozytywnie odnosi się do komunikatu Komisji i zgadza się z wynikami jej analizy, w szczególności w zakresie potrzeby utrzymania otwartego charakteru internetu i jego neutralności jako głównej siły napędowej innowacji i popytu konsumpcyjnego i przy zapewnieniu, ze w internecie nadal będzie można znaleźć usługi wysokiej jakości świadczone w poszanowaniu i w duchu upowszechniania praw podstawowych;

2.  zauważa, że we wnioskach zawartych w komunikacie Komisja uznała, iż na tym etapie nie ma jasno sprecyzowanej potrzeby przyjmowania dodatkowych przepisów w sprawie neutralności sieci na poziomie europejskim;

3.  podkreśla jednak, że istnieje możliwość wystąpienia działań sprzecznych z zasadami konkurencji oraz działań dyskryminacyjnych w dziedzinie zarządzania przesyłem informacji w sieci, w szczególności ze strony pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw; pozytywnie odnosi się do wyrażonego przez Komisję zamiaru opublikowania wyników prowadzonego przez BEREC dochodzenia w zakresie praktyk potencjalnie wpływających na neutralność sieci w państwach członkowskich;

4.  zwraca się do Komisji o to, by zapewniła konsekwentne stosowanie i egzekwowanie przestrzegania obowiązujących w UE ramowych przepisów telekomunikacyjnych oraz by w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania wyników dochodzenia BEREC ocenił, czy potrzebne są kolejne przepisy pozwalające zagwarantować swobodę wypowiedzi, nieskrępowany dostęp do informacji, wolność wyboru po stronie konsumenta oraz pluralizm mediów, aby zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność oraz ułatwić obywatelom, przedsiębiorstwom i administracji publicznej szeroko zakrojone korzystanie z internetu; podkreśla, że w odniesieniu do wszelkich propozycji ujęcia neutralności sieci w ramy prawne na poziomie europejskim należy przeprowadzić analizę ich skutków;

5.  docenia prace BEREC w tej dziedzinie i wzywa państwa członkowskie, w szczególności krajowe organy regulacyjne, do ścisłej współpracy z tym organem;

6.  wzywa Komisję i BEREC, aby we współpracy z państwami członkowskimi i zgodnie z postanowieniami ramowych przepisów telekomunikacyjnych uważnie monitorowały rozwój zarządzania przesyłem informacji i porozumień o połączeniach wzajemnych, w szczególności w związku z blokowaniem i ograniczaniem przepływu informacji lub narzucaniem wygórowanych cen za usługi VoIP oraz wymianę plików, jak również zachowaniami zakłócającymi uczciwą konkurencję oraz nadmiernym zaniżaniem jakości; ponadto wzywa Komisję Europejską do zapewnienia, aby dostawcy usług internetowych nie blokowali, nie zakłócali, nie ograniczali dostępności usług szerokopasmowych w celu dostępu, wykorzystywania, wysyłania, umieszczania, otrzymywania lub oferowania wszelkich treści, oprogramowania lub usług niezależnie od źródła i celu oraz aby nie dyskryminowali nikogo w tym zakresie;

7.  wzywa Komisję, by informowała Parlament Europejski na temat bieżącego zarządzania przepływem informacji, rynku połączeń wzajemnych oraz przeciążenia sieci, jak również na temat związku ewentualnych niedociągnięć z brakiem inwestycji; wzywa Komisję do dalszego analizowania zagadnienia „neutralności urządzeń”;

8.  wzywa Komisję, państwa członkowskie i BEREC do zadbania o spójność podejścia do neutralności sieci oraz skuteczne wdrożenie ramowych przepisów telekomunikacyjnych UE;

9.  podkreśla, że wszelkie rozwiązanie zaproponowane w odniesieniu do neutralności sieci może być skuteczne jedynie dzięki spójnemu europejskiemu podejściu; w związku z tym wzywa Komisję do dokładnego monitorowania wszelkich przyjmowanych przepisów krajowych związanych z neutralnością sieci pod względem ich wpływu na rynki krajowe oraz na rynek wewnętrzny; uważa, że przyjęcie przez Komisję ogólnounijnych wytycznych, w tym dotyczących rynku telefonii komórkowej, w celu zapewnienia prawidłowego i spójnego wdrażania ramowych przepisów telekomunikacyjnych w zakresie neutralności sieci oraz egzekwowania ich przestrzegania byłoby korzystne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów;

10. podkreśla znaczenie współpracy i koordynacji między państwami członkowskimi, a w szczególności pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi, oraz współpracy z Komisją, co pozwoli UE w pełni wykorzystać możliwości internetu;

11. zwraca uwagę na poważne problemy wynikające z odejścia od koncepcji neutralności sieci, w tym zachowanie niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji, blokowanie innowacji, ograniczanie wolności wypowiedzi i pluralizmu mediów, brak świadomości konsumentów i naruszenia prywatności, które będą szkodzić przedsiębiorcom, konsumentom, jak i całemu społeczeństwu demokratycznemu, oraz przypomina opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wpływu zarządzania przepływem informacji na poufny charakter komunikacji;

12. przypomina, że ramowe przepisy telekomunikacyjne UE mają na celu promowanie swobody wypowiedzi, wolnego od dyskryminacji dostępu do treści, oprogramowania i usług, skutecznej konkurencyjności, a w związku z tym wszelkie środki w obszarze neutralności sieci powinny mieć charakter uzupełniający w stosunku do już obowiązujących przepisów w dziedzinie konkurencyjności i dostarczać narzędzi do walki z wszelkimi praktykami naruszającymi zasady uczciwej konkurencji, jak również prowadzić do inwestycji i ułatwiać wprowadzanie nowych, innowacyjnych form przedsiębiorczości w ramach gospodarki online;

13. uznaje, że zasada neutralności sieci jest istotnym warunkiem wstępnym, który umożliwi innowacyjność w internetowym ekosystemie i zapewni sprawiedliwe warunki z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorców europejskich;

14. wyraża przekonanie, że skuteczna konkurencja w sektorze komunikacji elektronicznej połączona z przejrzystością w zakresie zarządzania przepływem informacji i jakości usług, jak również swobodą zmiany operatorów są niezbędnymi podstawowymi warunkami neutralności sieci i zapewniają użytkownikowi końcowemu wolność wyboru i wolność dostępu do informacji;

15. uznaje rozsądne zarządzanie komunikacją w sieci za niezbędne, by zapewnić, że łączność użytkowników z siecią nie będzie zakłócana ze względu na obciążenie sieci, w tym kontekście zauważa, że operatorzy, pod nadzorem krajowych organów regulacyjnych, mogą korzystać z procedur pomiaru i kształtowania przepływu informacji w internecie, by utrzymać funkcjonalną przepustowość i stabilność sieci i spełnić wymogi w zakresie jakości usług; wzywa właściwe organy krajowe do pełnego wykorzystania uprawnień wynikających z postanowień dyrektywy w sprawie usług powszechnych, by narzucać minimalne normy w zakresie jakości usług, jak również wyraża przekonanie, że chęć zapewnienia jakości przesyłu informacji w odniesieniu do usług, w przypadku których czas ma zasadnicze znaczenie, nie powinna stanowić argumentu przemawiającego za odejściem od zasady podejmowania możliwie najkorzystniejszych działań („best effort principle”);

16. wzywa właściwe krajowe organy regulacyjne do zadbania o to, by zarządzanie przepływem informacji nie wymagało podejmowania działań niezgodnych z zasadami uczciwej konkurencji lub działań szkodliwych i dyskryminujących; wyraża przekonanie, że wyspecjalizowane (lub zarządzane) usługi nie powinny negatywnie wpływać na zapewnienie powszechnego, korzystnego dostępu do internetu, a prowadzić do innowacyjności, promować swobodę wypowiedzi, jak również zapewniać konkurencyjność i pozwalać na uniknięcie nowych podziałów w gospodarce cyfrowej;

Ochrona konsumentów

17. wzywa do zachowania przejrzystości w zarządzaniu przepływem informacji, w tym do przekazywania użytkownikom informacji lepszej jakości, oraz podkreśla potrzebę umożliwienia konsumentom podejmowania świadomych decyzji oraz umożliwienia im rzeczywistego przejścia do korzystania z usług nowego dostawcy, który najlepiej odpowiada ich potrzebom i upodobaniom, w tym jeżeli chodzi o prędkość łącza i ilość pobieranych danych; w związku z tym zauważa jak istotne znaczenie ma zapewnienie konsumentom dostępu do jasno sformułowanych, skutecznych, znaczących i porównywalnych informacji na temat wszelkich odnośnych działań komercyjnych o równoważnych skutkach, a w szczególności na temat internetu mobilnego;

18. wzywa Komisję do opublikowania wytycznych na temat prawa do zmiany operatora, tak by zastosować się do wymogów w zakresie przejrzystości i promować równie prawa dla konsumentów w całej UE;

19. odnotowuje problemy zgłaszane przez konsumentów w związku z różnicą między deklarowaną a rzeczywistą szybkością połączenia internetowego; wzywa w związku z tym państwa członkowskie do spójnego egzekwowania zakazu reklamy wprowadzającej w błąd;

20. odnotowuje potrzebę stworzenia sposobów na zwiększenie zaufania obywateli do środowiska online; wzywa zatem Komisję i państwa członkowskie do dalszego rozwijania programów edukacyjnych mających na celu zwiększanie umiejętności konsumentów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ograniczanie wykluczenia cyfrowego;

21. domaga się, aby Komisja zwróciła się do przedstawicieli konsumentów oraz do organizacji społeczeństwa obywatelskiego o aktywny udział na równi z przedstawicielami przemysłu w dyskusjach nad przyszłością internetu w UE;

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.