Procedură : 2011/2866(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0572/2011

Texte depuse :

B7-0572/2011

Dezbateri :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Voturi :

Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0511

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 130kWORD 91k
7.11.2011
PE472.777v01-00
 
B7-0572/2011

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0641/2011

în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la internetul deschis şi neutralitatea reţelei în Europa


Herbert Reul în numele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la internetul deschis şi neutralitatea reţelei în Europa  
B7‑0572/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor (COM(2011)0222 final) din 19 aprilie 2011 intitulată: „Internetul deschis şi neutralitatea reţelei în Europa”,

–   având în vedere întrebarea din 12 octombrie 2011 adresată Consiliului referitoare la internetul deschis şi neutralitatea reţelei în Europa (O-000243/2011 – B7‑0641/2011),

–   având în vedere Declaraţia Comisiei cu privire la neutralitatea internetului (2009/C 308/02) din 18 decembrie 2009,

–   având în vedere articolul 1 alineatul (8) litera (g) din Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora şi 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice,

–   având în vedere articolul 20 alineatul (1) litera (b), articolul 21 alineatul (3) literele (c) şi (d) şi articolul 22 alineatul (3) din Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice şi a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) şi a Oficiului,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 6 iulie 2011 întitulată „Banda largă europeană: o investiţie într-un promotor digital al creşterii,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei (COM(2010)0245) final) din 19 mai 2010 intitulată „O Agendă digitală pentru Europa”,

–   având în vedere concluziile Consiliului din 31 mai 2010 privind „O Agendă digitală pentru Europa”,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei (COM(2011)206 final) din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața unică. Douăsprezece pârghii pentru stimularea creşterii şi întărirea încrederii. «Împreună pentru o nouă creştere»”,

–   având în vedere reuniunea la nivel înalt având ca subiect „Internetul deschis și neutralitatea rețelei în Europa”, organizată în comun la Bruxelles de Parlament şi de Comisie la 11 noiembrie 2010,

–   având în vedere studiul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor intitulat „Neutralitatea reţelei: provocări şi răspunsuri în UE şi SUA” (IP/A/IMCO/ST/2011-02) din mai 2011,

–   având în vedere avizul Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor (AEPD) din 7 octombrie 2011 privind neutralitatea reţelei, managementul traficului şi protecţia vieţii private şi a datelor personale,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) şi articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Consiliul are în plan adoptarea unor concluzii privind internetul deschis şi neutralitatea reţelei în Europa în cadrul Consiliului Transporturi, Telecomunicaţii şi Energie din 13 decembrie 2011;

B.  întrucât ar trebui ca, până la 25 mai 2011, statele membre să fi terminat aplicarea pachetului UE de reforme privind telecomunicaţiile din 2009, şi întrucât Comisia a luat deja măsurile necesare pentru a garanta respectarea principiilor Tratatului UE şi ale acquis-ului comunitar;

C. întrucât Parlamentul a invitat Comisia să garanteze principiul caracterului neutru şi deschis al internetului şi să promoveze capacitatea utilizatorilor finali de a accesa şi de a distribui informaţii şi de a utiliza ce aplicaţii şi servicii doresc;

D. întrucât Comisia a solicitat OAREC să investigheze obstacolele întâmpinate de consumatori în schimbarea operatorilor, blocarea sau îngreunarea traficului pe internet, precum şi transparenţa şi calitatea serviciilor din statele membre;

E.  întrucât caracterul deschis al internetului a reprezentat un motor principal pentru competitivitate, dezvoltare economică şi socială şi inovaţie, care a condus la niveluri spectaculoase de dezvoltare a aplicaţiilor online, a conţinutului şi serviciilor şi, prin urmare, de creştere a ofertei şi a cererii de conţinut şi servicii şi întrucât internetul a devenit un factor esenţial de accelerare a circulaţiei libere a cunoştinţelor, ideilor şi informaţiilor, inclusiv în ţările cu acces limitat la informaţii independente;

F.  întrucât există ţări terţe care au împiedicat furnizorii de bandă largă mobilă să blocheze site-urile web licite şi VoIP sau aplicaţiile de telefonie video aflate în concurenţă cu serviciile proprii de telefonie video sau vocală;

G. întrucât serviciile de internet sunt oferite la scară transfrontalieră, iar internetul este de importanţă centrală pentru economia mondială;

H. întrucât, în special, aşa cum este subliniat în Agenda digitală pentru Europa, banda largă şi internetul sunt motoare importante pentru creşterea economică, crearea de locuri de muncă şi competitivitatea europeană la nivel mondial;

I.   întrucât Europa va fi capabilă să exploateze la maximum potenţialul unei economii digitale numai prin stimularea unei pieţe interne digitale funcţionale,

1.  salută comunicarea Comisiei şi se declară de acord cu analiza acesteia, în special cu privire la necesitatea de a conserva caracterul deschis şi neutru al internetului, ca motor principal al inovării şi al cererii consumatorilor, garantând în acelaşi timp că internetul poate continua să furnizeze servicii de înaltă calitate într-un cadru care promovează şi respectă drepturile fundamentale;

2.  observă, din concluziile desprinse din comunicarea Comisiei, că nu există în această fază o nevoie clară de intervenţii normative suplimentare cu privire la neutralitatea reţelei la nivel european;

3.  subliniază, totuşi, potenţialul de comportament anticoncurenţial şi discriminatoriu în gestionarea traficului, în special din partea întreprinderilor integrate vertical; salută intenţia Comisiei de a publica dovezile care se desprind din investigaţiile OAREC privind practicile care au potenţialul de a afecta neutralitatea reţelei în statele membre;

4.  solicită Comisiei să garanteze aplicarea coerentă şi asigurarea respectării cadrului de reglementare existent al UE privind telecomunicaţiile şi să evalueze, în termen de şase luni de la publicarea concluziilor investigaţiei OAREC, dacă sunt necesare măsuri suplimentare de reglementare pentru a asigura libertatea de expresie, libertatea de acces la informaţii şi libertatea de alegere a consumatorilor şi pluralismul mijloacelor de informare, pentru a asigura concurenţa efectivă şi inovarea şi pentru a facilita o gamă largă de beneficii ale utilizării internetului pentru cetăţeni, întreprinderi şi administraţia publică; subliniază că orice propunere de reglementare la nivel european privind neutralitatea reţelei ar trebui să facă obiectul unei evaluări de impact;

5.  salută activitatea depusă de OAREC în acest domeniu şi solicită statelor membre, în special autorităţilor naţionale de reglementare (ANR), să colaboreze îndeaproape cu OAREC;

6.  îndeamnă Comisia ca, împreună cu OAREC şi în cooperare cu statele membre, să monitorizeze îndeaproape dezvoltarea de practici de gestionare a traficului şi contractele de interconectare, în special în ceea ce priveşte blocarea şi limitarea la sursă sau stabilirea unor preţuri excesive pentru VoIP şi partajarea de fişiere, comportamentul anticoncurenţial şi degradarea excesivă a calităţii, conform cadrului de reglementare al UE în materie de telecomunicaţii; invită Comisia să garanteze că furnizorii de servicii de internet nu blochează, nu discriminează, nu împiedică şi nu reduc capacitatea vreunei persoane de a utiliza un serviciu de a accesa, a utiliza, a trimite, a publica, a primi sau a oferi orice conţinut, aplicaţie sau serviciu pe care îl doreşte, indiferent de sursă sau ţintă;

7.  solicită Comisiei să furnizeze Parlamentului European date privind practicile curente de gestionare a traficului, piaţa de interconectare şi congestionarea reţelei, precum şi orice legătură cu lipsa investiţiilor; solicită Comisiei să analizeze orice aspect legat de „neutralitatea dispozitivelor”;

8.  solicită Comisiei, statelor membre şi OAREC să asigure o abordare coerentă a neutralităţii reţelei şi punerea în aplicare efectivă a cadrului de reglementare al UE în domeniul telecomunicaţiilor;

9.  subliniază că orice soluţie propusă pe tema neutralităţii reţelei poate fi eficientă numai printr-o abordare europeană coerentă; prin urmare, solicită Comisiei să urmărească îndeaproape adoptarea oricăror regulamente naţionale în materie de neutralitate a internetului în ceea ce priveşte efectele lor asupra pieţelor naţionale respective, precum şi asupra pieţei interne; consideră că ar fi în interesul tuturor părţilor implicate dacă Comisia ar pune la dispoziţie orientări la nivelul UE, inclusiv cu privire la piaţa comunicaţiilor mobile, pentru a garanta punerea în aplicare într-o manieră adecvată şi coerentă şi respectarea dispoziţiilor pachetului în domeniul telecomunicaţiilor privind neutralitatea reţelei;

10. subliniază importanţa cooperării şi coordonării dintre statele membre, în special dintre autorităţile naţionale de reglementare, împreună cu Comisia, pentru ca UE să beneficieze de întregul potenţial al internetului;

11. atrage atenţia asupra pericolelor importante reprezentate de devierea de la neutralitatea reţelei, printre care se numără comportamentul anticoncurenţial, blocarea inovaţiei, restrângerea libertăţii de expresie şi al pluralismului informaţiilor, necunoaşterea propriilor drepturi de către consumatori şi încălcarea dreptului la viaţa privată, precum şi asupra faptului că lipsa neutralităţii reţelei aduce atingere atât întreprinderilor, cât şi consumatorilor, precum şi societăţii ca atare şi reaminteşte avizul AEPD privind impactul practicilor de gestionare a traficului asupra confidenţialităţii comunicaţiilor;

12. subliniază faptul că scopul cadrului de reglementare privind telecomunicaţiile este acela de a promova libertatea de expresie, accesul nediscriminatoriu la conţinut, aplicaţii şi servicii, precum şi concurenţa reală şi, prin urmare, că orice măsură luată în domeniul neutralităţii reţelei ar trebui să furnizeze, în plus faţă de legislaţia din domeniul concurenţei, instrumente pentru combaterea practicilor anticoncurenţiale care ar putea să apară, precum şi să conducă la investiţii şi să faciliteze apariţia unor noi modele comerciale inovatoare;

13. consideră că principiul neutralităţii reţelei reprezintă o condiţie preliminară importantă pentru asigurarea unui ecosistem internet inovator şi a unor condiţii echitabile de concurenţă, în serviciul cetăţenilor şi întreprinzătorilor europeni;

14. consideră că o concurenţă eficace a serviciilor de comunicaţii electronice, transparenţa gestionării traficului şi calitatea serviciilor, precum şi posibilitatea de a schimba uşor furnizorii sunt condiţiile minime necesare pentru neutralitatea reţelei, care să garanteze utilizatorilor finali libertatea de a alege şi de a cere;

15. recunoaşte că este necesar un nivel rezonabil de gestionare a traficului pentru a asigura că conectivitatea utilizatorului final nu este perturbată de congestia pe reţea; remarcă, în acest context, faptul că operatorii pot, sub controlul ANR, să folosească proceduri pentru a măsura şi a modela traficul de internet pentru a menţine capacitatea funcţională a reţelelor şi stabilitatea şi pentru a îndeplini cerinţele în materie de calitate a serviciilor; îndeamnă autorităţile naţionale competente să se folosească pe deplin de competenţele care le revin în temeiul Directivei privind serviciul universal pentru a impune standarde minime privind calitatea serviciilor şi consideră că garantarea calităţii transferului în cazul serviciilor pentru care timpul este esenţial nu trebuie să constituie un argument pentru neglijarea principiului de diligenţă („best-effort”);

16. îndeamnă autorităţile naţionale competente să garanteze că intervenţiile în materie de gestionare a traficului nu implică acţiuni anti-competitive sau dăunătoare; consideră că serviciile specializate (sau de gestionare) nu ar trebui să afecteze accesul solid la internet, cu respectarea principiului diligenţei, favorizând astfel inovarea şi libertatea de expresie, garantând existenţa concurenţei şi evitând un nou decalaj digital;

Protecţia consumatorilor

17. cere transparenţa gestionării traficului, inclusiv informaţii mai bune pentru utilizatorii finali şi subliniază nevoia de a permite consumatorilor să facă alegeri informate şi să aibă opţiunea efectivă de a alege un nou furnizor care să îi îndeplinească nevoile şi preferinţele, inclusiv în ceea ce priveşte viteza şi volumul descărcărilor şi serviciile; subliniază, în acest sens, importanţa de a pune la dispoziţia consumatorilor informaţii clare, eficace, semnificative şi comparabile privind toate practicile comerciale relevante cu efect echivalent, în special în ceea ce priveşte internetul mobil;

18. solicită Comisiei să continue publicarea de orientări cu privire la dreptul de a schimba operatorii, pentru a respecta cerinţele de transparenţă şi pentru a promova drepturi egale pentru consumatori în UE;

19. ia act de existenţa îngrijorărilor consumatorilor privind diferenţa dintre viteza anunţată în reclame şi viteza reală a unei conexiuni la internet; invită, în acest context, statele membre să pună aplicare în mod coerent interdicţia privind publicitatea înşelătoare;

20. recunoaşte necesitatea creării unor modalităţi de creştere a încrederii cetăţenilor în mediul online; prin urmare, solicită Comisiei şi statelor membre să continue dezvoltarea de programe educaţionale vizând creşterea competenţelor consumatorilor în materie de TIC şi reducerea excluziunii digitale;

21. solicită Comisiei să invite reprezentanţii consumatorilor şi societatea civilă să participe în mod activ, de pe poziţie de egalitate cu reprezentanţii industriei, la discuţiile pe tema viitorului internetului în UE;

22. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, precum şi parlamentelor şi guvernelor statelor membre.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate