Návrh uznesenia - B7-0572/2011Návrh uznesenia
B7-0572/2011

NÁVRH UZNESENIA o otvorenom internete a neutralite siete v Európe

7.11.2011

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7-0641/2011
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku

Herbert Reul v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

Postup : 2011/2866(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0572/2011
Predkladané texty :
B7-0572/2011
Prijaté texty :

B7‑0572/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu o otvorenom internete a neutralite siete v Európe

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Otvorený internet a neutralita siete v Európe z 19. apríla 2011 (KOM(2011)0222 v konečnom znení),

–   so zreteľom na otázku Rade z 12. októbra 2011 o otvorenom internete a neutralite siete v Európe (O-000243/2011 – B7‑0641/2011),

–   so zreteľom na vyhlásenie Komisie o neutralite siete (2009/C 308/02) z 18. decembra 2009,

–   so zreteľom na článok 1 ods. 8 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby,

–   so zreteľom na článok 20 ods. 1 písm. b), článok 21 ods. 3 písm. c) a d) a článok 22 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES zo 7. marca 2009 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernicu 2002/58/ES týkajúcu sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2011 s názvom Široké pásmo v Európe: investície do digitálne riadeného rastu,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. mája 2010 s názvom Digitálna agenda pre Európu (KOM(2010)0245 v konečnom znení),

–   so zreteľom na závery Rady z 31. mája 2010 s názvom Digitálna agenda pre Európu,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu: dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – Spoločne za nový rast (KOM(2011)0206) v konečnom znení),

–   so zreteľom na samit o otvorenom internete a neutralite siete v Európe, ktorého spoluorganizátormi sú Európsky parlament a Komisia a ktorý sa uskutoční 11. novembra 2010 v Bruseli,

–   so zreteľom na štúdiu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov s názvom Neutralita siete: výzvy a opatrenia v EÚ a v USA z mája 2011 (IP/A/IMCO/ST/2011-02),

–   so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o neutralite siete, riadení prevádzky a ochrane súkromia a osobných údajov zo 7. októbra 2011,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Rada plánuje prijať závery o otvorenom internete a neutralite siete v Európe na zasadnutí Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku 13. decembra 2011;

B.  keďže členské štáty EÚ mali do 25. mája 2011 splniť požiadavky balíka telekomunikačných reforiem EÚ z roku 2009 a Komisia už podnikla potrebné kroky na zabezpečenie dodržiavania zásad Zmluvy o EÚ a acquis communautaire;

C. keďže Parlament vyzval Komisiu, aby zaručila dodržiavanie zásad neutrality a otvorenosti internetu a podporovala možnosť užívateľov mať prístup k informáciám a šíriť ich a používať aplikácie a služby podľa vlastného výberu;

D. keďže Komisia požiadala orgán BEREC, aby preskúmal prekážky, ktoré bránia zmene operátora, a otázky blokovania či obmedzovania internetovej prevádzky, ako aj transparentnosti a kvality služieb v členských štátoch;

E.  keďže otvorený charakter internetu je kľúčovou hybnou silou hospodárskej súťaže, hospodárskeho rastu, sociálneho rozvoja a inovácií, ktoré viedli k obrovskému vývoju v oblasti online aplikácií, obsahu a služieb, a teda aj k rastu ponuky a dopytu po obsahu a službách; vďaka tejto otvorenosti je internet dôležitým motorom voľného šírenia znalostí, myšlienok a informácií, a to aj v krajinách, v ktorých je prístup k nezávislým médiám obmedzený;

F.  keďže niektoré tretie krajiny zakazujú poskytovateľom mobilných širokopásmových služieb, aby blokovali legálne webové stránky a VoIP alebo aplikácie pre video hovory, ktoré konkurujú ich vlastným hlasovým alebo obrazovým telefónnym službám;

G. keďže internetové služby sa ponúkajú v cezhraničnom meradle a internet je jadrom globálneho hospodárstva;

H. keďže, ako je zdôraznené v Digitálnej agende pre Európu, širokopásmové pripojenie a internet sú dôležitým motorom hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a európskej konkurencieschopnosti na celosvetovej úrovni;

I.   keďže Európa dokáže plne využiť potenciál digitálneho hospodárstva len stimuláciou riadne fungujúceho vnútorného digitálneho trhu;

1.  víta oznámenie Komisie a súhlasí s jej analýzou, najmä pokiaľ ide o potrebu zachovať otvorený a neutrálny charakter internetu ako hybnej sily inovácií a spotrebiteľského dopytu a zároveň zabezpečiť, aby mohol naďalej poskytovať kvalitné služby v rámci, ktorý podporuje a uznáva základné práva;

2.  konštatuje, že podľa záverov oznámenia Komisie neexistuje v tomto štádiu jednoznačná potreba prijať ďalšie regulačné intervenčné opatrenia na európskej úrovni týkajúce sa neutrality siete;

3.  poukazuje však na možnosť protisúťažného a diskriminačného správania v riadení dátových tokov, a to najmä vo vertikálne integrovaných spoločnostiach; víta zámer Komisie zverejniť fakty zistené pri vyšetrovaní zameranom na postupy, ktoré môžu ovplyvniť neutralitu siete v členských štátoch, ktoré uskutočnil orgán BEREC;

4.  žiada Komisiu, aby zabezpečila konzistentné uplatňovanie a presadzovanie platného telekomunikačného regulačného rámca a do šiestich mesiacov od uverejnenia záverov orgánu BEREC preverila, či sú potrebné ďalšie regulačné opatrenia na zabezpečenie slobody prejavu, slobodného prístupu k informáciám, slobody voľby pre spotrebiteľov a plurality médií s cieľom dosiahnuť účinnú hospodársku súťaž a inovácie a umožniť širokú škálu výhod pre užívateľov internetu z radov občanov a podnikateľskej a verejnej sféry; zdôrazňuje, že každý európsky regulačný návrh týkajúci sa neutrality siete by mal podliehať hodnoteniu vplyvu;

5.  víta činnosť orgánu BEREC v tejto oblasti a vyzýva členské štáty, a predovšetkým národné regulačné orgány, aby s ním úzko spolupracovali;

6.  vyzýva Komisiu, aby spolu s orgánom BEREC a v súčinnosti s členskými štátmi úzko monitorovala vypracúvanie postupov riadenia dátových tokov a dohody o vzájomnom prepojení, najmä pokiaľ ide o blokovanie a spomaľovanie VOIP a spoločné využívanie súborov alebo neúmerné ceny za ne, ako aj protisúťažné správanie a prílišné znižovanie kvality, ako to vyžaduje telekomunikačný regulačný rámec; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby poskytovatelia internetových služieb neblokovali, nediskriminovali ani neobmedzovali nikoho, ani neznižovali jeho možnosti využívať služby na prístup k akémukoľvek obsahu, aplikácii alebo službe podľa vlastného výberu bez ohľadu na ich zdroj alebo cieľovú skupinu, ani možnosti využívať, zasielať, zverejňovať, prijímať alebo ponúkať takýto obsah, aplikáciu alebo službu;

7.  žiada Komisiu, aby Parlamentu poskytla informácie o aktuálnej praxi riadenia dátového toku, trhu v oblasti sieťového prepojenia a preťažení siete, ako aj o tom, či súvisí s nedostatkom investícií; žiada Komisiu, aby ďalej analyzovala otázku „neutrality zariadení“;

8.  vyzýva Komisiu, členské štáty a orgán BEREC, aby zabezpečili dôslednosť v prístupe k neutralite siete a účinné presadzovanie telekomunikačného regulačného rámca EÚ;

9.  zdôrazňuje, že každé navrhované riešenie problému neutrality siete môže byť účinné len prostredníctvom konzistentného európskeho prístupu; preto žiada Komisiu, aby podrobne sledovala prijímanie vnútroštátnych predpisov týkajúcich sa neutrality siete so zreteľom na ich vplyv na jednotlivé vnútroštátne trhy i na vnútorný trh; domnieva sa, že by pre všetky zúčastnené strany bolo užitočné, keby Komisia v záujme riadneho a jednotného uplatňovania a presadzovania ustanovení o neutralite siete obsiahnutých v telekomunikačnom balíku vypracovala pokyny pre celú EÚ, a to aj so zreteľom na mobilný trh;

10. zdôrazňuje význam spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi, a najmä medzi národnými regulačnými orgánmi, a rovnako aj spolupráce a koordinácie s Komisiou na to, aby EÚ mohla plne využiť potenciál internetu;

11. upozorňuje na to, že ak nebude zachovaná neutralita siete, hrozia vážne riziká v podobe napríklad protisúťažného správania, blokovania inovácií, obmedzovania slobody prejavu a plurality médií, nedostatočnej informovanosti spotrebiteľov a narúšania súkromia, čo poškodí podniky, spotrebiteľov aj demokratickú spoločnosť ako celok, a pripomína stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o vplyve riadenia dátového toku na dôverný charakter komunikácie;

12. poukazuje na to, že cieľom telekomunikačného regulačného rámca EÚ je podporovať slobodu prejavu, nediskrimnačný prístup k obsahu, aplikáciám a službám a účinnú hospodársku súťaž, preto by malo byť každé opatrenie v oblasti neutrality siete zamerané spolu s platnými predpismi v oblasti hospodárskej súťaže na riešenie praktík narušujúcich hospodársku súťaž, ktoré sa môžu objaviť, a malo byť podnecovať investície a umožňovať nové inovačné obchodné modely pre on-line ekonomiku;

13. považuje zásadu neutrality siete za dôležitý predpoklad toho, aby mohol vzniknúť inovatívny internetový ekosystém a boli zabezpečené rovnaké podmienky ku prospechu obyvateľov a podnikateľov v Európe;

14. domnieva sa, že účinná konkurencia v elektronických komunikačných službách, transparentnosť pri riadení dátových tokov a kvalita služieb, ako aj možnosť jednoduchej zmeny prevádzkovateľa sú minimálne nutné podmienky na zabezpečenie neutrality siete, ktorá umožní slobodu voľby a formulovania požiadaviek koncovými užívateľmi;

15. uznáva, že primerané riadenie dátových tokov je potrebné na to, aby preťaženosť siete nenarúšala pripájanie koncových užívateľov; konštatuje, že prevádzkovatelia môžu v tejto súvislosti využívať postupy, ktorými budú merať intenzitu internetovej prevádzky a ovplyvňovať je s cieľom zachovávať funkčnú kapacitu a stabilitu siete a plniť požiadavku týkajúcu sa kvality služieb a ktoré budú podliehať kontrole národných regulačných orgánov; naliehavo vyzýva príslušné vnútroštátne orgány, aby plne využívali svoje právomoci podľa smernice o univerzálnej službe a stanovovali minimálne normy kvality služieb, a je presvedčený, že závislosť kvality dátových tokov od času nemôže byť dôvodom nedodržiavania zásady maximálneho úsilia pri zabezpečovaní kvality;

16. naliehavo vyzýva príslušné vnútroštátne orgány, aby zabezpečili, aby zásahy do riadenia dátového toku nenarúšali konkurenciu a neboli diskriminačné; domnieva sa, že špecializované (alebo riadené ) služby by nemali narušovať schopnosť poskytovať spoľahlivé internetové pripojenie podľa zásady maximálneho úsilia, a tým podporovať inovácie a slobodu prejavu, zaručovať konkurenciu a brániť vzniku novej digitálnej priepasti;

Ochrana spotrebiteľa

17. žiada transparentnosť v riadení dátových tokov vrátane lepších informácií pre koncových užívateľov a zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť, aby sa spotrebitelia mohli kompetentne rozhodovať a mali skutočnú možnosť prejsť k novému poskytovateľovi služieb, ktorý najlepšie spĺňa ich potreby a preferencie, a to aj pokiaľ ide o rýchlosť a objem sťahovaných dát a služby; poukazuje v tejto súvislosti na to, že je dôležité, aby spotrebitelia dostávali jasné, účinné, zmysluplné a porovnateľné informácie o všetkých relevantných obchodných praktikách s rovnocenným účinkom a najmä o mobilnom internete;

18. vyzýva Komisiu, aby uverejnila ďalšie usmernenia týkajúce sa práva zmeniť prevádzkovateľa, a splnila tak požiadavky týkajúce sa transparentnosti a podporila rovnaké práva spotrebiteľov v celej EÚ;

19. konštatuje, že spotrebitelia si začínajú všímať rozdiely medzi inzerovanou a skutočnou rýchlosťou internetového pripojenia; v tejto súvislosti žiada členské štáty, aby dôsledne presadzovali zákaz klamlivej reklamy;

20. uznáva, že je potrebné hľadať spôsoby zvyšovania dôvery obyvateľov v elektronické prostredie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby usilovali o prípravu vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie zručností spotrebiteľov v oblasti IKT a znižovanie miery digitálneho vylúčenia;

21. žiada Komisiu, aby vyzvala zástupcov spotrebiteľov a občianskej spoločnosti, aby spolu so zástupcami priemyslu aktívne a v rovnakej miere diskutovali o budúcnosti internetu v EÚ;

22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.