Процедура : 2011/2900(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0576/2011

Внесени текстове :

B7-0576/2011

Разисквания :

PV 30/11/2011 - 18
CRE 30/11/2011 - 18

Гласувания :

PV 01/12/2011 - 6.25
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0543

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 138kWORD 79k
9.11.2011
PE472.784v01-00
 
B7-0576/2011

за приключване на разисквания по изявления на Комисията

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността


относно резултатите от Форума по въпросите на единния пазар


Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab, Constance Le Grip от името на групата PPE
Evelyne Gebhardt, Louis Grech от името на групата S&D
Diana Wallis, Cristian Silviu Buşoi от името на групата ALDE
Malcolm Harbour от името на групата ECR
Heide Rühle от името на групата Verts/ALE
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно резултатите от Форума по въпросите на единния пазар  
B7‑0576/2011

Европейският парламент,

–   като взе предвид първия Форум по въпросите на единния пазар, състоял се в Краков (Полша) на 3 и 4 октомври 2011 г.,

–   като взе предвид Декларацията от Краков, приета на първия Форум по въпросите на единния пазар,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар. Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието „Заедно за нов тип икономически растеж”” (COM(2011)206 окончателен),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 16 август 2011 г., озаглавен „Единният пазар през погледа на хората: кратък преглед на 20-те основни тревоги на гражданите и стопанските субекти” (SEC(2011)1003 окончателен),

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Европейският единен пазар донесе огромни ползи за 500 милиона европейци и в същото време откри нови възможности за разрастване за повече от 21 милиона европейски предприятия, превръщайки се в същински двигател за растеж в рамките на европейската икономика;

Б.  като има предвид, че в голям брой области все още има разминавания между това, което хората очакват от единния пазар, и това, с което се сблъскват на практика;

В.  като има предвид, че в навечерието на своята 20-годишнина единният пазар е по-важен от всякога за съживяването на европейската икономика и за жизнеспособността на европейския проект в дългосрочен план;

Г.  като има предвид, че на първия Форум по въпросите на единния пазар се събраха на едно място европейски предприятия, социални партньори, неправителствени организации, мозъчни тръстове, журналисти, национални парламенти, европейски институции, публични органи на различни равнища на управление и европейски граждани;

1.  подчертава важността на това Форумът по въпросите на единния пазар да се превърне в редовна проява, така че стопанските субекти и гражданите, както и местните и регионалните органи, да могат пряко да участват и влияят върху по-нататъшното развитие на единния пазар;

2.  призовава Комисията да работи с държавите-членки, страните-кандидатки и партньорите от ЕИП за провеждане и насърчаване на мащабни публични прояви през 2012 г. с оглед отбелязването на 20-годишнина на единния пазар; счита, че целта трябва да бъде провеждането на поне една проява във всяка една от участващите държави, както и по целесъобразност на регионални дейности, свързани с централна, основна проява на равнище ЕС, евентуално организирана заедно с председателството на ЕС;

3.  призовава Комисията да представи всички 12 приоритета в Aкта за единния пазар до края на 2011 г., за да могат Съветът и Европейският парламент, в тясно сътрудничество с Комисията, да приемат първи набор от приоритетни мерки до края на 2012 г. за даването на нов импулс на единния пазар;

4.  призовава за непрекъснат надзор на прилагането на Aкта за единния пазар на най-високо политическо равнище чрез, наред с другото, редовни прегледи и доклади на Комисията и включването му като ключов елемент в дневния ред на Съвета за конкурентоспособност и в докладите за напредъка в Европейския съвет; подчертава в тази връзка нуждата от навременно и правилно транспониране и прилагане на съществуващото законодателство;

5.  подчертава, че европейският единен пазар има положителен принос за иновациите и че, основавайки се на координирани инициативи на Комисията и на силен ангажимент от страна на държавите-членки, той ще създаде нови възможности за стопанските субекти, по-специално за новаторските малки и средни предприятия, ще окаже силна подкрепа за разкриването на работни места и за социалното сближаване и ще генерира устойчив икономически растеж, а също така ще задоволи потребностите на гражданите и потребителите в ЕС;

6.  се запознава с пропуските, посочени от участниците във Форума по въпросите на единния пазар; призовава за приемането по спешност на мерки за запълването на тези пропуски;

7.  подчертава признаването по време на Форума на постигнатия като цяло успех по отношение на процедурата за автоматично признаване съгласно Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионални квалификации и счита, че следователно тя следва обхване и други професии; призовава държавите-членки, компетентните органи и Комисията да предоставят по-голяма прозрачност, така че на кандидатите да могат да бъдат предоставяни пълни разяснения относно причините за непризнаването на тяхната диплома или професионална квалификация; приветства обявяването на резултатите от пилотните проекти за професионални карти и счита, че такава карта би могла да съставлява полезен инструмент за подпомагане на мобилността в някои професии, за опростяване на административните процедури и за повишаване на безопасността;

8.  подчертава нуждата от ефикасни, достъпни и прости системи за алтернативно разрешаване на спорове, за да се гарантира по-голямо доверие на потребителите във вътрешния пазар; подчертава, че една ефикасна интернет система за разрешаване на спорове би била от изключителна важност за засилването на доверието в цифровия единен пазар;

9.  предлага единните звена за контакт да бъдат развити като напълно разгърнати в центрове за електронно управление, позволяващи на предприемачите да извършват и управляват административните формалности в Интернет; подчертава техния потенциал в контекста на прилагането на Директивата за услугите и изразява съжаление, че някои държави-членки все още не са изпълнили изцяло своите ангажименти в контекста на развитието на единните звена за контакт;

10. подчертава нуждата от доизграждане на цифровия единен пазар и от преодоляване на техническите пречки пред трансграничните търговия и предоставяне на услуги, по-специално чрез подобряване на оперативната съвместимост и взаимното признаване на електронната самоличност, електронните подписи и електронните документи;

11. посочва, че за да се подобри правната сигурност в електронната търговия е от изключителна важност да се създаде актуална и съвременна система за авторското право в Европейския съюз и да се осъвремени европейското законодателство в областта на защитата на личните данни;

12. подчертава, че трансграничното предоставяне на услуги и мобилността на командированите работници са ключови елементи на вътрешния пазар и подчертава, че Директивата относно командироването на работници следва да осигури равни условия и да гарантира спазване на правата на командированите работници в целия ЕС; счита, че за да се избегнат злоупотребите и заобикалянето на правилата, последните следва да бъдат прозрачни и ясни; отбелязва, че социалните партньори имат важна роля при защитата на правата на командированите работници;

13. призовава държавите-членки да гарантират правилното и навременно транспониране на законодателството в областта на вътрешния пазар и да ограничат неспазването; подчертава, че използването на таблици за съответствие е ползотворно за всички страни , участващи в транспонирането на директивите за вътрешния пазар;

14. припомня важността на опростяването и доброто прилагане на правилата за обществените поръчки и поради това призовава Комисията и държавите-членки да ги гарантират в съществуващата и в бъдещата правна рамка; отбелязва нуждата от професионализиране на сектора на публичните услуги чрез подобрено обучение, от потвърждаване на целите за обществените поръчки и от проучването на възможни пътища за постигане на други политически цели; счита, че участието на МСП в тръжните процедури трябва да бъде подобрено и че процедурите за възлагане на обществени поръчки трябва да бъдат по-прости, по-евтини и в по-голяма степен отворени за МСП; подчертава също така нуждата от разширено използване на принципа на „икономически най-изгодната оферта”, вместо на принципа на „най-ниската цена”;

15. призовава Комисията и държавите-членки да включат по-тясно гражданите и другите заинтересовани страни в развитието на единния пазар, по-специално чрез навременното организиране на публични консултации относно новото законодателство по по-проактивен начин и в партньорство със заинтересованите страни на национално и местно равнище и със социалните партньори, както и с НПО и медиите; счита, че справочните документи следва да са налични на всички официални езици на ЕС и да са написани на разбираем за обикновените граждани език;

16. призовава институциите на ЕС, както и националните органи на всички равнища, да положат съвместни усилия за увеличаване на информираността на гражданите и заинтересованите страни относно съществуващите инструменти, проектирани за улесняване на функционирането на единния пазар, като например единните звена за контакт, мрежата SOLVIT, „Вашата Европа” (Your Europe) и други;

17. призовава Комисията да създаде Форум по въпросите на единния пазар в Интернет под формата на отворена платформа, която да позволява на широката общественост да следи развитието на единния пазар и да споделя опит и настоящата загриженост за единния пазар;

18. призовава националните правителства, регионалните и местните органи, стопанските субекти, профсъюзите и неправителствените организации да сътрудничат, за да се гарантира, че правилата на единния пазар функционират ефективно за гражданите и стопанските субекти по места;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност